Čekejte, prosím...
A A A
153/1982 Sb. znění účinné od 1. 1. 1983 do 23. 11. 1990

153

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České socialistické republiky

ze dne 8. prosince 1982,

kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky

č. 1/1972 Sb., o inspekcích veřejného pořádku národních výborů

 

Vláda České socialistické republiky nařizuje podle § 6 odst. 5 zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech, ve znění zákona České národní rady č. 146/1971 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy, a zákona České národní rady č. 137/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost městských národních výborů na některých úsecích státní správy (dále jen "zákon"):

Čl. I

Nařízení vlády České socialistické republiky č. 1/1972 Sb., o inspekcích veřejného pořádku národních výborů, se mění a doplňuje takto:

1.

§ 1 zní:

"Národní výbor hlavního města Prahy, Národní výbor města Brna, Národní výbor města Ostravy, Národní výbor města Plzně a městské národní výbory první a druhé kategorie ( § 10 odst․ 3 a 4 zákona), jakož i městské národní výbory v obcích, které jsou lázeňským místem, mohou zřídit k zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci své působnosti inspekci veřejného pořádku národního výboru (dále jen "inspekce"). Jiné městské národní výbory, jakož i místní národní výbory mohou tak učinit jen se souhlasem krajského národního výboru po vyjádření okresního národního výboru.".

 

2.

V § 3 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Národní výbor může pro pracovníky inspekce zavést stejnokroj a hodnosti podle jednotných zásad stanovených ministerstvem vnitra.".

se dosavadní odstavec 4 označuje jako odstavec 5 a na konci se připojuje tato věta: "Rukávovou páskou inspekce nemusí být zevně označení pracovníci inspekce, kteří nosí stejnokroj.".

se dosavadní odstavec 5 vypouští.

 

3.

V § 5 odst. 1 úvodní věta zní:

"Pracovníci inspekce mají plnění svých úkolů tato oprávnění:",

ustanovení písmene c) zní:

"c)

vyzvat občana, který narušil veřejný pořádek, aby prokázal svou totožnost, a neprokáže-li ji hodnověrně a věc nelze vyřídit na místě v blokovém řízení, předvést ho na národní výbor, popřípadě na útvar Sboru národní bezpečnosti.".

se z ustanovení písmene e) vypouštějí slova "na základě pověření okresního národního výboru".

Čl. II

Toto nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1983.

Korčák v. r.