Čekejte, prosím...
A A A
31/1982 Sb. znění účinné od 1. 4. 1982 do 30. 9. 1995

31

 

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva dopravy

ze dne 19. února 1982,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 134/1964 Sb.,

o přepravním řádu vodní dopravy

 

Federální ministerstvo dopravy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 19 odst. 3 a § 24 zákona č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 126/1974 Sb., podle § 392 odst. 3 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. a podle § 319§ 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.:

Čl. I

Vyhláška ministerstva dopravy č. 134/1964 Sb., o přepravním řádu vodní dopravy, se mění a doplňuje takto:

1.

V § 23 odst. 9 se připojuje tato věta:

"V případě, že zdržení nakládky nebylo způsobeno přepravcem, prodlužují se v zájmu uceleného naložení zásilky u keramických surovin přepravovaných do zahraničí nakládací lhůty o polovinu.".

 

2.

§ 23 odst. 15 zní:

"(15) Zdržné činí za každou hodinu, o kterou byla nakládací nebo vykládací lhůta překročena

a)

do 24 hodin předržení ve vnitrostátní přepravě

-

vlečného člunu jakékoli nosnosti . . . . . . . . . . . . 150 Kčs

-

tlačného člunu do 400 t nosnosti . . . . . . . . . . . . 150 Kčs

-

tlačného člunu od 400 t nosnosti výše. . . . . . . . . . 300 Kčs

-

motorové nákladní lodi . . . . . . . . . . . . 500 Kčs

b)

přes 24 hodin předržení ve vnitrostátní přepravě

-

vlečného člunu jakékoli nosnosti ․ . . . . . . . . . . . 400 Kčs

-

tlačného člunu do 400 t nosnosti . . . . . . . . . . . . 400 Kčs

-

tlačného člunu od 400 t nosnosti výše. . . . . . . . . . 800 Kčs

-

motorové nákladní lodi . . . . . . . . . . . . 1300 Kčs

c)

do 6 hodin předržení plavidel všeho druhu zařazených do přepravy energetického uhlí . . . . . . . . . . . . . 210 Kčs

d)

přes 6 hodin předržení plavidel všeho druhu zařazených do přepravy energetického uhlí . . . .. . . . . . . . 420 Kčs

e)

do 48 hodin předržení při přepravě se zahraničím

-

vlečného člunu jakékoli nosnosti . . . . . . . . . . . . 90 Kčs

-

tlačného člunu do 400 t nosnosti . . . . . . . . . . . . 90 Kčs

-

tlačného člunu od 400 t nosnosti výše. . . . . . . . . . 180 Kčs

-

motorové nákladní lodi . . . . . . . . . . . . 300 Kčs

f)

přes 48 hodin předržení při přepravě se zahraničím

-

vlečného člunu jakékoli nosnosti . . . . . . . . . . . . 240 Kčs

-

tlačného člunu do 400 t nosnosti . . . . . . . . . . . . 240 Kčs

-

tlačného člunu od 400 t nosnosti výše . . . . . . . . . 480 Kčs

-

motorové nákladní lodi . . . . . . . . . . . . 780 Kčs.".

 

3.

V § 23 odst. 17 se připojuje tato věta:

"Při přepravě energetického uhlí nemusí plavební podnik v havarijních případech technologického vykládacího zařízení přepravce, trvajících déle než jednu směnu, účtovat a vymáhat zdržné až do výše 50 %, popřípadě ve zvláště závažných případech nemusí zdržné účtovat a vymáhat vůbec.".

 

4.

V § 23 odst. 19 se za prvou větu vkládá tato věta:

"Vyloží-li příjemce při přepravě energetického uhlí v jedné osmihodinové směně více lodí, než je stanoveno plánem obsluh, obdrží za každou vyloženou loď nad tento počet prémii ve výši 210 Kčs.".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1982.

Ministr:

Ing. Blažek v.r.