Čekejte, prosím...
A A A
120/1983 Sb. znění účinné od 5. 3. 1992
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 102/1992 Sb.

5.3.1992

120

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 31. října 1983

o stanovení působnosti národních výborů při provádění některých

ustanovení občanského zákoníku a notářského řádu

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

Funkci opatrovníka nezletilého dítěte pro řízení před státním notářstvím vykonává na základě rozhodnutí státního notářství 1 okresní národní výbor.

§ 2

zrušen

§ 3

zrušen

§ 4

Zrušují se položky č. 35 a 36 přílohy A a položky č. 7 a 24 přílohy D zákona České národní rady č. 146/1971 Sb․, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy.

§ 5

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Kempný v. .r

Korčák v. r.Poznámky pod čarou:

§ 14 odst. 3 zákona č. 95/1963 Sb., o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád), ve znění zákona č. 134/1982 Sb. (úplné znění č. 72/1983 Sb.).

Poznámky pod čarou:
1

§ 14 odst. 3 zákona č. 95/1963 Sb., o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád), ve znění zákona č. 134/1982 Sb. (úplné znění č. 72/1983 Sb.).