Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

157/1983 Sb. znění účinné od 1. 4. 1984 do 31. 12. 1992

157

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 19. prosince 1983,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, se mění a doplňuje takto:

1.

§ 4 odst. 3 zní:

"(3) Zápisy právních vztahů vzniklých vydržením osobního vlastnictví k nemovitosti anebo vydržení práva odpovídajícího věcnému břemenu lze provádět v nesporných případech též na základě písemného ohlášení občana o změně právního vztahu doloženého osvědčením státního notářství, 1) v jehož obvodu je nemovitost․ Podrobnosti o náležitostech ohlášení těchto změn upraví prováděcí předpis.

__________

1) § 100 odst. 1 zákona č. 95/1963 Sb., o státním notářství a o řízení před státním notářstvím.".

 

2.

V § 4 se dosavadní odstavec 3 označuje jako odstavec 4.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1984.

Kempný v. r.

Korčák v. r.