Čekejte, prosím...
A A A
152/1983 Sb. znění účinné od 1. 1. 1984 do 30. 6. 2000

152

 

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva dopravy

ze dne 13. prosince 1983,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 132/1964 Sb., o železničním

přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů

 

Federální ministerstvo dopravy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 4 odst. 2 a § 8 odst. 1 zákona č. 51/1964 Sb., o drahách, podle § 392 odst. 5 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášením pod č. 45/1983 Sb., a podle § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 70/1983 Sb.:

Čl. I

Vyhláška ministerstva dopravy č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění vyhlášky č. 98/1966 Sb. a vyhlášky č. 4/1976 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

V § 1 se vypouští odstavec 3.

 

2.

§ 2 zní:

§ 2

 

Tento řád upravuje práva, povinnosti i odpověď železnice, cestujících a přepravců.“.

 

3.

§ 5 včetně nadpisu zní:

§ 5

Úkony související s přepravou

 

Železnice obstarává za přepravce po předchozí dohodě různé úkony související s přepravou, zejména u vývozních a dovozních zásilek podle zvláštního předpisu.“.

 

4.

V § 7 odst. 3 se vypouští slova „- sdružených zásilek,“.

 

5.

§ 10 odst. 5 zní:

(5) Kdo obloží místo neoprávněně, je povinen místo ihned uvolnit a zaplatit za každé neoprávněně obložené místo pokutu Kčs 30,-. Cestující, který opustí své místo a neobloží je, ztrácí na ně nárok.“.

 

6.

V § 15 se za odstavec 5 vkládá odstavec 6, který zní:

(6) Uvolní-li cestující místo v místenkovém voze, které neprávem obsadil cestující s platnou místenkou na toto místo, až po výzvě pracovníka železnice, je povinen zaplatit pokutu Kčs 40,-. Neuvolní-li cestující toto místo ani po výzvě pracovníka železnice, může být z jízdy vyloučen.“.

 

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

 

7.

§ 29 odst. 1 zní:

(1) Vrátí-li cestující nepoužitou jízdenku stanici, která ji vydala nejpozději v den na ni uvedený jako den nástupu jízdy, nebo osvědčila-li stanice nejpozději v tento den, že jízdenka nebyla použita, vrátí mu železnice na jeho žádost zaplacené jízdné po srážce uvedené v odstavci 8․ Použije-li cestující jízdenky k podeji cestovního zavazadla, vrátí mu železnice zaplacené jízdné jen tehdy, vezme-li též zpět zavazadlo v odesílací stanici, pokud nebylo již odesláno. Bylo-li již zavazadlo odesláno, cestující zaplatí za ně jako spěšninu a tento rozdíl se srazí z vráceného jízdného.“.

 

8.

§ 29 odst. 9 odst. zní:

(9) Z návratků jízdného je vyloučena částka zaplacená za místenku s výjimkou případů, které stanoví tarif.“.

 

9.

§ 41 odst. 7 písm. c) zní:

c)

řadu a číslo vozu, jakož i vlastní hmotnost a únosnost vozu, ve kterém je zásilka naložena. Je-li zásilka, podaná k přepravě s jedním nákladním listem, naložena na více vozech, je třeba napsat do nákladního listu údaje o všech vozech;“.

 

10.

§ 44 odst. 2 zní:

(2) Zprávy o době přichystání vozu k nakládce nebo vykládce se podávají v kterékoliv denní i noční době včetně sobot a dnů pracovního klidu, jakož i o vyhlášených dnech pracovního volna. Odesílatelé a příjemci jsou povinni učinit všechny nutná opatření pro příjem těchto zpráv v kteroukoliv denní i noční dobu včetně sobot a dnů pracovního klidu, jakož i o vyhlášených dnech pracovního volna.“.

 

11.

§ 46 odst. 2 zní:

(2) Odesílatelé jsou povinni nakládat a příjemci vykládat zásilky v kterékoliv denní i noční době včetně sobot a dnů pracovního klidu, jakož i o vyhlášených dnech pracovního volna (dále jen „nepřetržitá nakládka a vykládka“). Tarif může stanovit výjimky.“.

 

12.

§ 46 odst. 3 zní:

(3) Za zastavení kolejí stanice vozidly přepravovanými na vlastních kolech nebo vozy přepravců, účtuje železnice stojné podle tarifu. Stojné se účtuje od doby oznámené přepravci ve zprávě o době přichystání vozu. Je-li vůz přichystán později, účtuje se stojné od doby skutečného přichystání vozu, a to po celou dobu pobytu až do doby, kdy je vůz připraven k odsunutí.“.

 

13.

V § 46 se vypouští odstavec 4.

 

14.

§ 48 odst. 3 zní:

(3) Hmotnost zásilky, zaokrouhlená sestupně na 10 kg se zapisuje do příslušných sloupců nákladního listu. Zjištění, popřípadě přezkoušení hmotnosti železnicí osvědčuje stanice vážním razítkem ve všech dílech nákladního listu.“.

 

15.

V § 48 odst. 6 se slovo „počítá“ nahradí slovem „účtuje“.

 

16.

V § 50 odst. 5 se slova „nedílné předměty“ nahradí slovy „nedělitelné předměty“.

 

17.

V § 51 se vypouští odstavec 11, dosavadní odstavec 12 se označuje jako odstavec 11 a v novém odstavci 11 se slovo „počítá“ nahradí slovem „účtuje“.

 

18.

V § 52 se slovo „počítá“ nahradí slovem „účtuje“,

 

19.

§ 53 odst. 1 zní:

(1) Odesílatel je povinen zaplatit ihned při prodeji zásilky přepravné (dovozné a doplňující poplatky), jakož i případné přirážky k dovoznému, pokuty a hotové výdaje, které je železnice oprávněna vybrat , a které může odesílací stanice vypočítat. Částky, které odesílací stanice nemohla vypočítat, jakož i za přepravy vzniklé rozdíly dovozného, doplňující poplatky, popřípadě též přirážky k dovoznému, pokuty a hotové výdaje zapsané v nákladním listu vybere železnice od příjemce.“.

 

20.

§ 54 odst. 3 zní:

(3) Pro přepravu mimořádných zásilek a kolejových vozidel na vlastních kolech může železnice stanovit zvláštní dodací lhůty.“.

 

21.

§ 55 odst. 8 zní:

(8) Po převzetí nákladního listu příjemcem může stanice na jeho návrh dát v odůvodněných případech souhlas k tomu, aby došlé zboží bylo v témže voze podáno s novým nákladním listem k další přepravě jako vozová zásilka, a to i když přepravce část zboží vyložil nebo přeložil (dále jen „nový podej“). Za provedení nového podeje zásilky účtuje železnice poplatek podle tarifu.

 

22.

V § 56 odst. 13 se slova „počítá se dovozné“ nahradí slovy „účtuje se dovozné“.

 

23.

§ 56 odst. 14 zní:

(14) Za provedení změny přepravní smlouvy účtuje železnice poplatek podle tarifu.“.

 

24.

V § 57 odst. 1 se slovo „počítá“ nahradí slovem „účtuje“.

 

25.

§ 57 odst. 5 zní:

(5) Po podání návrhu, jak naložit se zásilkou, se poskytuje jednodenní lhůta, jde-li o zásilku, která ještě neodešla z odesílací stanice, a třídenní lhůta, jde-li o zásilku zadrženou na cestě. Tyto lhůty počínají uplynutím dne, ve kterém stanice odeslala výzvu se žádostí o návrh. Po uplynutí těchto lhůt účtuje stanice poplatek za prostoj vozu podle tarifu, který zapíše do nákladního listu.“.

 

26.

§ 57 odst. 15 zní:

(15) Po odstranění ložné závady odesílatelem platí lhůty uvedené v odstavci 5. Po uplynutí těchto lhůt může stanice sama pověřit úpravou nebo překládkou zásilky vhodný odborný závod nebo organizaci na nebezpečí odesílatele. Za dobu zdržení zásilky se účtuje poplatek za prostoj vozu podle tarifu; nezpůsobil-li ložnou závadu odesílatel, účtuje se tento poplatek až po uplynutí lhůt uvedených v odstavci 5.“.

 

27.

V § 58 odst. 3 se slova „Poplatek za pobyt vozu“ nahrazují slovy „Poplatek za prostoj vozu“.

 

28.

§ 67 odst. 8 zní:

(8) Příjemce vozové zásilky pozbývá práva na pokutu, popřípadě náhradu prokázané škody za překročení dodací lhůty, nevyloží-li vozovou zásilku do 24 hodin od přichystání vozu k vykládce.“.

 

29.

§ 69 odst. 2 zní:

(2) Železnice je povinna ihned zjistit stav zásilky a sepsat bez průtahu komerční zápis, zjistila-li úplnou nebo částečnou ztrátu nebo poškození cestovního zavazadla, spěšniny nebo vozové zásilky, nebo zjistila-li okolnosti tomu nasvědčující. Výsledek zjištění potvrdí v komerčním zápise osoby, které se zjišťování stavu a sepsání zápisu zúčastnily.“.

 

30.

§ 70 odst. 3 písm. e) zní:

e)

o náhradu za částečnou ztrátu nebo poškození příjemce nebo odesílatel podle toho, kdo předloží druhý díl spěšninového nebo nákladního listu a průpis komerčního zápisu, který byl vydán železnicí při odběru.“.

 

31.

§ 73 odst. 2 zní:

(2) Jiná práva z přepravy, kromě práv na náhradu škody z přepravní smlouvy (například vrácení poplatku za prostoj vozu, pokut za nesplnění plánu přepravy, pokut za poškození vozu, přirážky k dovoznému za nesprávný údaj obsahu nebo hmotnosti zásilky, poplatku za nevyčištění vozu nebo nákladních nebo vykládacích míst, poplatku za odvolání objednávky vozu, na zaplacení prémií) uplatní

a)

občan podle ustanovení občanského zákoníku,

b)

socialistická organizace reklamací u železnice bez zbytečného odkladu, nejpozději do šesti měsíců od vzniku příslušného práva; neuplatní-li je v uvedené lhůtě, právo zaniká.“.

 

32.

Ve všech ustanoveních vyhlášky č. 132/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se slovo „váha“ nahrazuje slovem „hmotnost“.

Čl. II

1.

Zrušuje se výnos federálního ministerstva dopravy čj. 15 086/1982-0 25 ze dne 10. 11. 1982 o částkách za pobyt vozů přepravců na všeobecných nakládkových a vykládkových kolejích Československých státních drah, registrovaný v částce 35 Sbírky zákonů ročník 1982.

2.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1984.

První náměstek:

Ing. Chovan CSc. v. r.