Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

154/1983 Sb. znění účinné od 1. 1. 1984 do 31. 12. 2008

154

 

VYHLÁŠKA

Ústřední rady odborů

ze dne 15. prosince 1983

o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování

peněžitých dávek v nemocenském pojištění

 

Ústřední rada odborů stanoví podle § 51 odst. 1 a § 63 odst. 2 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 16/1959 Sb. a zákona č. 87/1968 Sb.:

Čl. I

Vyhláška Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění vyhlášky č. 95/1968 Sb., vyhlášky č. 113/1975 Sb., vyhlášky č. 165/1979 Sb. a vyhlášky č. 79/1982 Sb., se mění takto:

1.

§ 5 odst. 2 a 3 zní:

(2) Nemocenské za pracovní den se vypočte z čisté denní mzdy pracovníka, nejvýše však z částky 120 Kčs při pětidenním pracovním týdnu příslušnou procentní sazbou; 1) tato částka se úměrně upraví, je-li stanovená týdenní pracovní doba rozvržena na jiný počet pracovních dnů v týdnu․ 2)

(3) U pracovníka se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech, v uhelných lomech a na skrývkách, který vykonává zaměstnání uvedené ve zvláštním předpise, 3) se nemocenské na pracovní den vypočte z jeho čisté denní mzdy, nejvýše však z částky 180 Kčs při pětidenním pracovním týdnu příslušnou procentní sazbou; 1) tato částka se úměrně upraví, je-li stanovená týdenní pracovní doba rozvržena na jiný počet pracovních dnů v týdnu. 2)

__________

1)

§ 18 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 148/1983 Sb., o sjednocení sazeb nemocenského.

2)

§ 8485 zákoníku práce.

3)

Část I a II přílohy k nařízení vlády ČSSR č. 74/1982 Sb.„.

 

2.

§ 14 až 20 se vypouštějí včetně poznámek pod čarou.

 

3.

V § 30 odst. 1 se vypouští třetí věta.

 

4.

V § 32 odst. 1 se ve větě první vypouští část věty za středníkem a středník se nahrazuje tečkou

 

5.

§ 68 se vypouští.

 

6.

V § 75 odst. 1 písm. ch) se vypouštějí slova „evidence doby zaměstnání a“.

 

7.

V 75 odst. 2 se vypouštějí slova „a kolik činí celková započtená doba zaměstnání ke dni skončení zaměstnání v závodě“.

 

8.

V § 76 odst. 1 se vypouští ustanovení písm. b).

 

9.

V § 80 odst. 2 se slova „ustanovení této vyhlášky obdobně jako pro učně ( § 29) nahrazují slovy „právní úprava platná pro učně 4)

__________

4)

Vyhláška ÚRO č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanů ve zvláštních případech. „.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1984.

Předseda:

Hoffmann v. r.