Čekejte, prosím...
A A A
61/1983 Sb. znění účinné od 7. 11. 2003 do 5. 12. 2009
změněnos účinností odpoznámka

sdělením č. 28/2010 Sb. m. s.

6.12.2009

zrušeno

dohodou č. 64/2004 Sb. m. s.

7.11.2003

úplné znění

dohodou č. 92/2000 Sb. m. s.

27.1.2000

Více...

61

 

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 8. října 1982

o Dohodě o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin

a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP)

 

Dne 1. září 1970 byla v Ženevě sjednána Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP).

Listina o přístupu Československé socialistické republiky k Dohodě o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP) byla uložena u generálního tajemníka OSN dne 13. dubna 1982 s výhradou, že Československá socialistická republika se v souladu s článkem 16 odst. 1 Dohody necítí vázána odst. 2 a 3 článku 15 Dohody.

Při přístupu k Dohodě bylo současně učiněno prohlášení k článku 14 Dohody, že Československá socialistická republika se při aplikaci Dohody na koloniální a jiná závislá území řídí ustanoveními Deklarace o poskytnutí nezávislosti koloniálním zemím a národům, přijaté rezolucí VS OSN č. 1514 (XV) ze dne 14. prosince 1960.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 11 odst. 1 dnem 21.listopadu 1976. Pro Československou socialistickou republiku vstoupí Dohoda v platnost v souladu se svým článkem 11 odst. 2 dnem 13. dubna 1983.

Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.

První náměstek:

Řehořek v. r.

DOHODA

o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných

prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP) (čl. 1-20)

Smluvní strany,

přejíce si zlepšit podmínky pro zachování jakosti zkazitelných potravin po dobu jejich přepravy, zejména v mezinárodním obchodu,

majíce za to, že zlepšení těchto podmínek může přispět k rozvoji obchodu se zkazitelnými potravinami,

dohodly se takto:

Hlava I

Specializované dopravní a přepravní prostředky (čl. 1-2)

Článek 1

Dopravní a přepravní prostředky pro mezinárodní přepravu zkazitelných potravin, které neodpovídají definicím a normám stanoveným v příloze 1 této dohody, nesmějí být označovány jako "izotermické", "chlazené", "chladící a mrazící" nebo "vyhřívací".

Článek 2

Smluvní strany přijmou nezbytná opatření pro to, aby se podle ustanovení dodatků 1, 2, 3 a 4 k příloze 1 této dohody kontrolovalo a ověřovalo, zda dopravní a přepravní prostředky uvedené v článku 1 této dohody vyhovují uvedeným normám. Každá smluvní strana uzná platnost osvědčení o tom, že dopravní nebo přepravní prostředky vyhovují uvedeným normám, která byla vydána podle bodu 4 dodatku 1 k příloze 1 této dohody příslušným orgánem jiné smluvní strany. Každá smluvní strana může uznat platnost osvědčení vydaných podle dodatků 1 a 2 k příloze 1 této dohody příslušným orgánem státu, který není smluvní stranou této dohody.

Hlava II

Použití specializovaných dopravních

a přepravních prostředků pro mezinárodní

přepravy určitých zkazitelných potravin (čl. 3-4)

Článek 3

(1)

Ustanovení článku 4 této dohody se použije při každé přepravě

hluboko zmrazených a zmrazených potravin,

potravin vyjmenovaných v příloze 3 této dohody, i když nejsou hluboko zmrazené ani zmrazené,

na účet třetích osob nebo na vlastní účet vykonané výhradně — podle ustanovení odstavce 2 tohoto článku — buď železniční nebo silniční dopravou, anebo oběma těmito druhy dopravy, jestliže místo, kde věci nebo přepravní prostředek, v němž se přepravují, jsou nakládány do železničního nebo silničního vozidla, a místo, kde věci nebo přepravní prostředek, v němž se přepravují, jsou vykládány z tohoto vozidla, jsou ve dvou různých státech a místo vykládky je na území smluvní strany.

Jestliže přeprava zahrnuje jednu nebo více námořních přeprav kromě těch, které jsou uvedeny v odstavci 2 tohoto článku, každá suchozemská přeprava se posuzuje odděleně.

(2)

Ustanovení odstavce 1 tohoto článku se použije také při námořních přepravách do vzdálenosti menší než 150 km za podmínky, že věci zůstávají bez překládky v prostředcích použitých pro přepravu nebo přepravy suchozemské a že námořním přepravám předchází nebo po nich následuje jedna nebo několik suchozemských přeprav uvedených v odstavci 1 tohoto článku, anebo že tyto námořní přepravy se uskutečňují mezi dvěma přepravami suchozemskými.

(3)

Nehledě k ustanovením uvedeným v odstavcích 1 a 2 tohoto článku, smluvní strany nemusí používat ustanovení článku 4 této dohody při přepravách potravin, které nejsou určeny k lidské spotřebě.

Článek 4

(1)

Pro přepravy zkazitelných potravin, vyjmenovaných v přílohách 2 a 3 této dohody, se musí použít prostředků uvedených v článku 1 této dohody, ledaže by s ohledem na teplotu předpokládanou v průběhu celé přepravy tento požadavek zřejmě nebyl nutný pro dodržení teplotních podmínek uvedených v přílohách 2 a 3 této dohody. Tento prostředek je třeba vybrat a používat tak, aby v průběhu celé přepravy mohly být dodrženy teplotní podmínky předepsané v uvedených přílohách. Kromě toho je třeba učinit všechna vhodná opatření, zejména týkající se teploty potravin v době nakládky a dále opatření týkající se mrazení nebo opětovného mrazení během přepravy nebo jiných nezbytných operací. Ustanovení tohoto odstavce se ovšem použije jen potud, pokud nejsou v rozporu s mezinárodními závazky týkajícími se mezinárodních přeprav a vznikajícími smluvním stranám ze smluv, které budou platit v době, kdy vstoupí v platnost tato dohoda, anebo ze smluv, které je nahradí.

(2)

Jestliže během přepravy, na kterou se vztahují ustanovení této dohody, nebyla dodržena ustanovení odstavce 1 tohoto článku,

a)

nesmí nikdo disponovat s potravinami na území smluvní strany po skončení přepravy, pokud příslušné orgány této smluvní strany neuznají, že povolení takové dispozice je v souladu s hygienickými požadavky, a pokud nejsou dodrženy podmínky, které mohou být stanoveny těmito orgány při vydání povolení;

b)

každá smluvní strana může s ohledem na hygienické nebo veterinární požadavky, a pokud to není v rozporu s jinými mezinárodními závazky uvedenými v poslední větě odstavce 1 tohoto článku, zakázat dovoz potravin na své území, anebo tento dovoz vázat na podmínky, které stanoví.

(3)

Dodržovat ustanovení odstavce 1 tohoto článku je povinností dopravců, kteří provozují dopravu na účet třetích osob, pouze v takovém rozsahu, v jakém na sebe vzali závazek obstarat nebo poskytnout služby nezbytné pro splnění těchto ustanovení, a pokud plnění těchto ustanovení závisí na provedení těchto služeb. Jestliže jiné fyzické nebo právnické osoby na sebe vzaly povinnost obstarat nebo poskytnout služby nezbytné pro splnění ustanovení této dohody, jsou povinny zabezpečit jejich splnění v tom rozsahu, v jakém je toto splnění závislé na provedení služeb, které se zavázaly obstarat nebo poskytnout.

(4)

Během přeprav, na něž se vztahují ustanovení této dohody a při nichž místo nakládky je na území smluvní strany, je za splnění ustanovení odstavce 1 tohoto článku, s výhradou ustanovení odstavce 3 tohoto článku, odpovědná

při přepravě na účet třetích osob fyzická nebo právnická osoba, která je podle přepravního dokladu odesílatelem, a není-li přepravní doklad, fyzická nebo právnická osoba, která s dopravcem uzavřela přepravní smlouvu;

v ostatních případech fyzická nebo právnická osoba, která provádí přepravu.

Hlava III

Různá ustanovení (čl. 5-8)

Článek 5

Ustanovení této Dohody se nepoužije na suchozemské přepravy v kontejnerech klasifikovaných jako námořní chladírenské kontejnery bez překládky věcí, jestliže těmto přepravám předcházejí nebo na ně navazují námořní přepravy jiné, než které jsou uvedeny v odstavci (2) článku 3 této Dohody.

Článek 6

(1)

Každá smluvní strana přijme všechna vhodná opatření k tomu, aby zabezpečila dodržování ustanovení této dohody. Příslušné orgány smluvních stran se budou vzájemně informovat o opatřeních obecné povahy přijatých za tím účelem.

(2)

Zjistí-li smluvní strana porušení Dohody, jehož se dopustí osoba, která má bydliště na území jiné smluvní strany, nebo uloží-li takové osobě sankci, uvědomí orgány státní správy prvé strany orgány státní správy druhé strany o zjištěném porušení a o uložení sankce.

Článek 7

Smluvní strany si vyhrazují právo uzavírat dvoustranné nebo mnohostranné dohody, jejichž ustanovení, vztahující se jak na specializované prostředky, tak na teploty, na nichž se musí udržovat určité potraviny během přepravy, mohou být zejména s ohledem na zvláštní klimatické podmínky přísnější než ustanovení této dohody. Těchto ustanovení se bude používat pouze při mezinárodních přepravách mezi smluvními stranami, které uzavřely dvoustranné nebo mnohostranné dohody uvedené v tomto článku. Tyto dohody se zašlou generálnímu tajemníkovi organizace spojených národů, který je rozešle smluvním stranám této dohody, nezúčastněným na těchto dohodách.

Článek 8

Nedodržení ustanovení této dohody se nedotýká ani existence ani platnosti smluv uzavřených k provedení přepravy.

Hlava IV

Závěrečná ustanovení (čl. 9-20)

Článek 9

(1)

Členské státy Evropské hospodářské komise a státy, přijaté do Komise s poradním hlasem podle odstavce 8 mandátu této komise se mohou stát smluvními stranami této dohody.

a)

jejím podpisem,

b)

ratifikací po jejím podpisu s výhradou její ratifikace, nebo

c)

přístupem k ní.

(2)

Státy oprávněné zúčastnit se některých prací Evropské hospodářské komise podle odstavce 11 mandátů této komise mohou se stát smluvními stranami této dohody tím, že k ní přistoupí poté, kdy vstoupí v platnost.

(3)

Tato dohoda bude otevřena k podpisu do 31. května 1971 včetně. Po tomto datu bude otevřena pro přístup.

(4)

Ratifikace nebo přístup se uskuteční uložením příslušné listiny u generálního tajemníka Organizace spojených národů.

Článek 10

(1)

Každý stát může při podpisu této dohody bez výhrady ratifikace nebo při uložení své ratifikační listiny nebo listiny o přístupu nebo kdykoli později prohlásit v oznámení zaslaném generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, že Dohody se nepoužívá při přepravách prováděných na všech jeho územích ležících mimo Evropu nebo na kterémkoli z nich. Jestliže oznámení bylo učiněno poté, kdy Dohoda vstoupila v platnost pro stát, který učinil oznámení, ztrácí Dohoda použitelnost při přepravách na území nebo územích uvedených v oznámení po uplynutí devadesáti dní ode dne, kdy generální tajemník obdržel toto oznámení.

(2)

(2) Každý stát, který učinil prohlášení podle odstavce 1 tohoto článku, může kdykoli později prohlásit oznámením zaslaným generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, že Dohody se bude používat při přepravách na území uvedeném v oznámení zaslaném podle odstavce 1 tohoto článku, a Dohody se začne používat při přepravách na uvedeném území po uplynutí stoosmdesáti dní ode dne, kdy generální tajemník obdržel toto oznámení. Nové smluvní strany přistupující k Dohodě ATP a používající ustanovení odstavce (1) tohoto článku nemohou uplatňovat připomínky k návrhům změn v souladu s postupem uvedeným v článku 10, odstavec (2).

Článek 11

(1)

Tato dohoda vstoupí v platnost rok po tom, kdy pět ze států uvedených v odstavci 1 článku 9 podepsalo Dohodu bez výhrady ratifikace nebo uložilo své ratifikační listiny nebo listiny o přístupu.

(2)

Pro každý stát, který ratifikuje tuto dohodu nebo k ní přistoupí po tom, kdy ji pět států podepsalo bez výhrady ratifikace nebo uložilo své ratifikační listiny nebo listiny o přístupu, vstoupí tato dohoda v platnost rok po uložení jeho ratifikační listiny nebo listiny o přístupu.

Článek 12

(1)

Každá smluvní strana může vypovědět tuto dohodu oznámením zaslaným generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů.

(2)

Výpověď nabude účinnosti po uplynutí patnácti měsíců ode dne, kdy generální tajemník obdržel oznámení o výpovědi.

Článek 13

Tato dohoda pozbude platnosti, jestliže po jejím vstupu v platnost počet smluvních stran bude menší než pět, a to v průběhu jakéhokoli období dvanácti za sebou jdoucích měsíců.

Článek 14

(1)

Každý stát může při podpisu této dohody bez výhrady ratifikace nebo při uložení své ratifikační listiny nebo listiny o přístupu nebo kdykoli později prohlásit v oznámení zaslaném generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, že této dohody se bude používat na všech územích nebo na některém z území, která zastupuje v mezinárodních vztazích. Této dohody se bude používat na území nebo na územích uvedených v oznámení počínaje devadesátým dnem poté, kdy generální tajemník obdržel toto oznámení, a nevstoupila-li Dohoda do tohoto dne ještě v platnost, počínaje dnem, kdy vstoupila v platnost.

(2)

Každý stát, který učinil prohlášení podle odstavce 1 tohoto článku, že této dohody se bude používat na území, které zastupuje v mezinárodních vztazích, může vypovědět tuto dohodu podle jejího článku 12, pokud se týká tohoto území.

Článek 15

(1)

Každý spor mezi dvěma nebo několika smluvními stranami o výklad nebo použití této dohody se pokud možno bude řešit jednáním mezi nimi.

(2)

Každý spor, který nebyl vyřešen jednáním, bude podroben arbitráži, jestliže o to požádá jedna ze smluvních stran zúčastněných ve sporu, a za tím účelem bude předložen jednomu nebo několika arbitrům vybraným dohodou mezi spornými stranami. Jestliže do tří měsíců ode dne žádosti o arbitráž strany zúčastněné ve sporu nedospěly k dohodě o výběru arbitra nebo arbitrů, může kterákoli z těchto smluvních stran požádat generálního tajemníka Organizace spojených národů o určení jediného arbitra, kterému se spor odevzdá k rozhodnutí.

(3)

Rozhodnutí arbitra nebo arbitrů určených podle předcházejícího odstavce bude pro smluvní strany zúčastněné ve sporu závazné.

Článek 16

(1)

Každý stát může při podpisu nebo ratifikaci této dohody nebo při přístupu k ní prohlásit, že se necítí vázán odstavci 2 a 3 článku 15 této dohody. Ostatní smluvní strany nebudou vázány těmito odstavci vůči smluvní straně, která učinila takovou výhradu.

(2)

Každá smluvní strana, která učinila výhradu podle odstavce 1 tohoto článku, může kdykoli tuto výhradu odvolat oznámením zaslaným generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů.

(3)

S výjimkou výhrady učiněné podle odstavce 1 tohoto článku nejsou přípustné žádné jiné výhrady k této dohodě.

Článek 17

(1)

Po uplynutí tříleté platnosti této dohody může kterákoli smluvní strana požádat oznámením zaslaným generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů o svolání konference za účelem revize této dohody. Generální tajemník vyrozumí o této žádosti všechny smluvní strany a svolá revizní konferenci, sdělí-li mu nejméně jedna třetina smluvních stran svůj souhlas s touto žádostí do 4 měsíců ode dne, kdy generální tajemník odeslal vyrozumění.

(2)

Je-li svolána konference podle odstavce 1 tohoto článku, vyrozumí o tom generální tajemník všechny smluvní strany a vyzve je, aby do tří měsíců předložily návrhy, o jejichž projednání na konferenci žádají. Generální tajemník rozešle nejméně tři měsíce před zahájením konference všem smluvním stranám předběžný pořad jednání konference spolu s textem těchto návrhů.

(3)

Generální tajemník pozve na každou konferenci svolanou podle tohoto článku všechny státy uvedené v odstavci 1 článku 9 této dohody, jakož i státy, které se staly smluvními stranami podle odstavce 2 uvedeného článku 9.

Článek 18

(1)

(1) Každá smluvní strana může navrhnout jednu nebo několik změn této dohody. Text každého pozměňovacího návrhu se zašle generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, který jej rozešle všem smluvním stranám a uvědomí o něm ostatní státy uvedené v odstavci 1 článku 9 této dohody. Generální tajemník může též navrhnout změny této Dohody nebo jejích příloh, které mu byly předloženy Pracovní skupinou pro přepravu zkazitelných potravin Výboru pro vnitrozemskou dopravu Evropské hospodářské komise.

(2)

Během šestiměsíční lhůty ode dne, kdy generální tajemník rozeslal pozměňovací návrh, může každá smluvní strana sdělit generálnímu tajemníkovi,

a)

že má námitky proti pozměňovacímu návrhu, nebo

b)

že, i když zamýšlí návrh přijmout, nejsou v její zemi ještě splněny podmínky nezbytné pro jeho přijetí.

Každá změna této Dohody schválená podle ustanovení článku 18, odstavec (5) vstoupí v platnost podle článku 18, odstavec (6) šest měsíců od data, kdy byla schválena.

(3)

Pokud smluvní strana, která zaslala sdělení uvedené v odstavci 2 písm. b) tohoto článku, neoznámí generálnímu tajemníkovi, že pozměňovací návrh přijímá, může během devíti měsíců po uplynutí šestiměsíční lhůty předepsané pro sdělení stanoviska předložit proti pozměňovacímu návrhu námitky.

(4)

Byla-li proti pozměňovacímu návrhu podána námitka z podmínek stanovených v odstavci 2 a 3 tohoto článku, pokládá se pozměňovací návrh za nepřijatý a je neúčinný.

(5)

Nebyla-li proti pozměňovacímu návrhu podána žádná námitka za podmínek stanovených v odstavcích 2 a 3 tohoto článku, pokládá se pozměňovací návrh za přijatý od níže uvedeného data:

a)

jestliže žádná ze smluvních stran nezaslala sdělení uvedené v odstavci 2 písm. b) tohoto článku, po uplynutí šestiměsíční lhůty uvedené v odstavci 2 tohoto článku;

b)

jestliže nejméně jedna smluvní strana zaslala generálnímu tajemníkovi sdělení uvedené v odstavci 2 písm. b) tohoto článku, od dřívějšího z těchto dvou dat: - data, kdy všechny smluvní strany, které takové sdělení zaslaly, oznámily generálnímu tajemníkovi, že pozměňovací návrh přijímají; tímto datem však je datum uplynutí šestiměsíční lhůty uvedené v odstavci 2 tohoto článku, jestliže všechna sdělení o přijetí pozměňovacího návrhu byla oznámena do uplynutí této lhůty; - data uplynutí devítiměsíční lhůty uvedené v odstavci 3 tohoto článku.

(6)

Každý pozměňovací návrh pokládaný za přijatý vstupuje v platnost za šest měsíců od data, od kterého se pokládá za přijatý.

(7)

Generální tajemník vyrozumí co možná nejdříve všechny smluvní strany o tom, zda byla podána námitka proti pozměňovacímu návrhu podle odstavce 2 písm. a) tohoto článku nebo zda jedna nebo několik smluvních stran zaslaly sdělení podle odstavce 2 písm. b) tohoto článku. Jestliže jedna nebo několik smluvních stran zaslaly taková sdělení, vyrozumí generální tajemník všechny smluvní strany o tom, zda smluvní strana nebo strany, které takové sdělení zaslaly, podaly námitky proti pozměňovacímu návrhu nebo jej schválily.

(8)

Nezávisle na způsobu projednávání pozměňovacích návrhů stanoveném v odstavci 1 až 6 tohoto článku, mohou být přílohy a dodatky k této dohodě změněny jen dohodou mezi příslušnými orgány státní správy všech smluvních stran. Jestliže orgán státní správy smluvní strany prohlásí, že podle jejího právního řádu jeho souhlas závisí na tom, obdrží-li zvláštní pověření, nebo na souhlasu zákonodárného orgánu, nebude se souhlas této smluvní strany ke změně přílohy pokládat za daný, dokud tato smluvní strana neoznámí generálnímu tajemníkovi, že obdržela potřebné pověření nebo souhlas. V dohodě mezi příslušnými orgány státní správy může být stanoveno, že v přechodném období dosavadní přílohy zůstávají zcela nebo částečně v platnosti současně s novými přílohami. Generální tajemník určí datum, kterým vstoupí v platnost nová znění příloh vyplývající z těchto změn.

Článek 19

Kromě oznámení uvedených v článcích 17 a 18 této dohody vyrozumívá generální tajemník Organizace spojených národů státy uvedené v odstavci 1 článku 9 této dohody, jakož i státy, které se staly smluvními stranami podle odstavce 2 článku 9 této dohody:

a)

o podpisech, ratifikacích a přístupech podle článku 9;

b)

o datech, kdy tato dohoda vstoupí v platnosti podle článku 11;

c)

o výpovědích podle článku 12;

d)

o pozbytí platnosti této dohody podle článku 13;

e)

o oznámeních, která obdržel podle článků 10 a 14;

f)

o prohlášeních a oznámeních, která obdržel podle odstavců 1 a 2 článku 16;

g)

o vstupu v platnost každého opravného doplňku podle článku 18.

Článek 20

Po 31. květnu 1971 bude originál Dohody uložen u generálního tajemníka Organizace spojených národů, který rozešle ověřené shodné opisy všem státům uvedeným v odstavcích 1 a 2 článku 9 této dohody.

Na důkaz toho podepsaní, řádně k tomu zmocnění, podepsali tuto dohodu.

Dáno v Ženevě prvého září tisíc devět set sedmdesát v jediném výtisku v anglickém, francouzském a ruském jazyku, přičemž všechna tři znění mají stejnou platnost.

Příloha 1

DEFINICE A NORMY SPECIALIZOVANÝCH PROSTŘEDKŮ1) PRO PŘEPRAVU

ZKAZITELNÝCH POTRAVIN

 

1. Izotermický dopravní nebo přepravní prostředek

 

Dopravní nebo přepravní prostředek, jehož skříň 2) je sestavena z tepelně izolovaných stěn včetně dveří, podlahy a střechy, umožňujících zamezení výměny tepla mezi vnitřním a vnějším povrchem skříně tak, aby podle celkového součinitele prostupu tepla (součinitel "k") mohl být dopravní nebo přepravní prostředek zařazen do jedné z níže uvedených dvou kategorií:

 

IN = Izotermický dopravní nebo přepravní prostředek s normální izolací

-

charakterizovaný součinitelem "k" nejvýše 0,7 W/m2.K

 

IR = Izotermický dopravní nebo přepravní prostředek se zesílenou izolací

- charakterizovaný součinitelem "k" nejvýše 0,4 W/m2.K

- charakterizovaný bočními stěnami o tloušťce nejméně 45 mm pro dopravní nebo přepravní prostředek o šířce větší než 2,5 m.

 

Splnění této druhé podmínky se však nevyžaduje u dopravních a přepravních prostředků zkonstruovaných před datem vstupu této změny v platnost 3) a vyrobených před tímto datem nebo v průběhu tří let následujících po tomto datu.

 

Definice součinitele “k” a popis metody používané k jeho měření jsou uvedeny v dodatku 2 k této příloze.

 

2. Chlazený dopravní nebo přepravní prostředek

 

Izotermický dopravní nebo přepravní prostředek, který při použití zdroje chladu (přírodní led s přidáváním nebo bez přidávání soli; eutektické desky; suchý led s regulací jeho sublimace nebo bez ní; zkapalněné plyny s regulací jejich vypařování nebo bez ní atd.) jiného, než je strojní nebo absorpční zařízení, umožňuje snižovat teplotu uvnitř prázdné skříně

- na úrovni nejvýše + 7 °C ve třídě A,

- na úrovni nejvýše - 10 °C ve třídě B,

- na úrovni nejvýše - 20 °C ve třídě C a

- na úrovni nejvýše 0 °C ve třídě D

 

prostřednictvím odpovídajících chladicích látek (chladiv) a příslušných zařízení. Tento dopravní nebo přepravní prostředek musí mít jednu nebo několik komor, nádob nebo nádrží pro chladící látku, které

 

- musí být konstruovány tak, aby je bylo možno plnit nebo doplňovat zvenčí,

 

- musí mít objem odpovídající ustanovením odstavce 34 dodatku 2 k příloze 1.

 

Součinitel "k" dopravních nebo přepravních prostředků tříd B a C nesmí převyšovat 0,4 W/m2 .K.

 

3. Chladicí a mrazicí dopravní nebo přepravní prostředek

 

Izotermický dopravní nebo přepravní prostředek se strojním chladicím zařízením vlastním nebo společným pro několik přepravních prostředků (mechanické kompresorové soustrojí, "absorpční" zařízení atd.), snížit vnitřní teplotu prázdné skříně a trvale ji pak které umožňuje při průměrné vnější teplotě + 30 °C udržet takto:

 

Pro třídy A, B a C na libovolné zvolené, prakticky stálé úrovni teploty ti v mezích stanovených pro tři třídy:

 

Třída A - Dopravní nebo přepravní prostředek se strojním chladicím zařízením umožňujícím

volit ti v mezích + 12 °C až 0 °C včetně;

 

Třída B - Dopravní nebo přepravní prostředek se strojním chladicím zařízením umožňujícím

volit ti v mezích + 12 °C až -40 °C včetně;

 

Třída C - Dopravní nebo přepravní prostředek se strojním chladicím zařízením umožňujícím

volit ti v mezích + 12 °C až - 20 °C včetně.

___________________

1) Železniční vozy, nákladní automobily, přívěsy, návěsy, kontejnery a jiné podobné dopravní a přepravní prostředky

2) V případě cisternových dopravních a přepravních prostředků se v této definici rozumí pod pojmem "skříň" vlastní cisterna.

3) Datem vstupu této změny v platnost je 15. květen 1991.

 

 

Pro třídy D, E a F na určité, prakticky stálé úrovni teploty ti do mezních velikostí stanovených pro tři třídy:

 

Třída D - Dopravní nebo přepravní prostředek se strojním chladících zařízením umožňujícím, aby

teplota ti byla 0 °C nebo nižší

 

Třída E - Dopravní nebo přepravní prostředek se strojním chladícím zařízením umožňujícím, aby

teplota ti, byla -10 °C nebo nižší.

 

Třída F - Dopravní nebo přepravní prostředek se strojním chladícím zařízením umožňujícím, aby

teplota ti byla -20 °C nebo nižší.

 

Součinitel "k" dopravních nebo přepravních prostředků tříd B, C, E a F musí být v každém případě roven nebo nižší než 0,4 W/m2.K.

 

4. Vyhřívací dopravní nebo přepravní prostředek

 

Izotermický dopravní nebo přepravní prostředek vybavený vytápěcím zařízením umožňujícím zvýšit teplotu uvnitř prázdné skříně a pak ji udržet bez dodatečného přívodu tepla po dobu nejméně 12 hodin na prakticky stálé úrovni nejméně + 12 °C při následující průměrné vnější teplotě skříně pro dvě třídy:

 

Třída A - Vyhřívací dopravní nebo přepravní prostředek při průměrné vnější teplotě - 10 °C;

 

Třída B - Vyhřívací dopravní nebo přepravní prostředek při průměrné vnější teplotě - 20 °C.

 

Součinitel “k” dopravních nebo přepravních prostředků třídy B musí být v každém případě roven nebo nižší než 0,40 W/m2.K.

 

5. Přechodná ustanovení

 

Během tříletého období počínaje dnem, kdy tato Dohoda vstoupila v platnost podle ustanovení odstavce 1 jejího článku 11, může být celkový součinitel prostupu tepla (součinitel "k") dopravních nebo přepravních prostředků, které byly již v této době v provozu, nejvýše

 

-

0,90 W/m2.K pro izotermické dopravní nebo přepravní prostředky kategorie IN, chlazené dopravní nebo přepravní prostředky třídy A, všechny chladicí a mrazicí dopravní nebo přepravní prostředky a pro vyhřívací dopravní nebo přepravní prostředky třídy A, a

 

-

0,60 W/m2.K pro chlazené dopravní nebo přepravní prostředky tříd B a C a pro vyhřívací dopravní nebo přepravní prostředky třídy B.

 

Kromě toho po uplynutí tříletého období uvedeného v prvém odstavci tohoto bodu až do okamžiku vyřazení dopravního nebo přepravního prostředky z provozu součinitel “k” jmenovaných chladicích a mrazicích dopravních nebo přepravních prostředků tříd B, C, E a F může být nejvýše 0,70 W/m2.K.

 

Tato přechodná ustanovení však nebrání používání přísnějších předpisů stanovených v některých státech pro dopravní nebo přepravní prostředky registrované na jejich vlastním území.

Příloha 1, dodatek 1

USTANOVENÍ O KONTROLE IZOTERMICKÝCH, CHLAZENÝCH, CHLADÍCÍCH A MRAZÍCÍCH A VYHŘÍVACÍCH DOPRAVNÍCH NEBO PŘEPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ Z HLEDISKA JEJICH SOULADU S NORMAMI PŘEDEPSANÝMI V TÉTO PŘÍLOZE

1. Kontroly souladu s požadavky předepsanými v této příloze musí být prováděny:

 

a) před uvedením dopravního nebo přepravního prostředku do provozu,

b) periodicky, nejméně jednou za šest let,

c) kdykoliv o to požádá příslušný orgán státní správy.

 

Kromě případů uvedených v bodech 29 a 49 dodatku 2 k této příloze se kontroly, zda dopravní a přepravní prostředky vyhovují normám předepsaným v této příloze, provádějí ve zkušebních stanicích určených nebo schválených příslušným orgánem státní správy země, v níž je dopravní nebo přepravní prostředek registrován nebo evidován, pokud kontrola dopravního nebo přepravního prostředku samého nebo jeho prototypu uvedená výše pod bodem a) nebyla již provedena zkušební stanicí určenou nebo schválenou příslušným orgánem státní správy země, ve které byl tento prostředek vyroben.

 

2.

a)

Schvalování nových dopravních a přepravních prostředků určitého typu seriově vyráběných je možno provádět na základě zkoušky vzorku téhož typu. Pokud vzorek podrobený této zkoušce vyhovuje podmínkám stanovených pro danou kategorii, považuje se protokol o zkoušce za doklad o schválení daného typu. Doba platnosti tohoto dokladu končí uplynutím šestiletého období.

 

b)

Příslušný orgán učiní opatření k zajištění kontroly, zda výroba dalších dopravních a přepravních prostředků odpovídá schválenému typu. K tomu účelu je možno provádět kontroly zkouškou vzorků dopravních nebo přepravních prostředků vybraných namátkově z dané výrobní serie.

 

c)

Dopravní nebo přepravní prostředek se považuje za dopravní nebo přepravní prostředek stejného typu jako vzorek podrobený zkoušce pouze v tom případě, vyhovuje-li těmto minimálním podmínkám:

 

i)

Jedná-li se o izotermické dopravní a přepravní prostředky, přičemž zkušebním vzorkem může být

 

izotermický, chlazený, chladící a mrazicí nebo vyhřívací dopravní nebo přepravní prostředek,

 

-

konstrukce je obdobná, a zejména izolační materiál i způsob izolace jsou stejné;

-

tloušťka izolačního materiálu není menší než tloušťka izolačního materiálu dopravního nebo přepravního prostředku sloužícího za zkušební vzorek;

-

vnitřní zařízení jsou stejná nebo jednodušší;

-

počet dveří a počet příklopů a ostatních otvorů musí být stejný nebo nižší; a

-

plocha vnitřního povrchu skříně se neliší o více než o + 20 %;

 

ii)

Jedná-li se o chlazené dopravní a přepravní prostředky, přičemž zkušebním vzorkem musí být chlazený dopravní nebo přepravní prostředek,

 

-

podmínky uvedené v podbodu i) shora musí být dodrženy;

-

vnitřní větrací zařízení musí být obdobné;

-

zdroj chladu musí být stejný;

-

zásoba chladu na jednotku vnitřního povrchu musí být větší nebo stejná;

 

iii)

Jedná-li se o chladicí a mrazicí dopravní a přepravní prostředky, přičemž zkušebním vzorkem

musí

být buď

 

a)

chladicí a mrazicí dopravní nebo přepravní prostředek,

 

-

podmínky uvedené v podbodu i) shora musí být splněny; a

-

výkon strojního chladicího zařízení na jednotku vnitřního povrchu musí být za stejných teplotních podmínek větší nebo stejný; nebo

 

b)

isolovaný dopravní nebo přepravní prostředek, který je určen pro pozdější zamontování strojní chladicí jednotky a který je zkompletován ve všech detailech s vymontovanou strojní chladicí jednotkou, ale s otvorem pro ni vyplněným během měření koeficientu prostupu tepla "k" uzavíracími panely stejné tloušťky stěny a stejného typu izolace, jaká je na přední stěně.

 

V tomto případě:

-

podmínky uvedené v podbodu i) shora musí být splněny;

-

výkon stropní chladicí jednotky montované do izolovaného zkušebního vzorku musí splňovat ustanovení přílohy 1, dodatku 2, odstavce 41.

 

iv)

Jedná-li se o vyhřívací dopravní a přepravní prostředky, přičemž zkušebním vzorkem může být izotermický nebo vyhřívací dopravní nebo přepravní prostředek,

 

-

podmínky uvedené v podbodu “i” shora jsou dodrženy;

-

zdroj tepla je stejný; a

-

výkon vytápěcího zařízení na jednotku vnitřního povrchu je větší nebo stejný.

 

d)

Přesáhne-li během tříletého období série dopravních prostředků 100 kusů, musí příslušný orgán stanovit, jaká část z těchto dopravních nebo přepravních prostředků se musí podrobit zkouškám.

 

3. Metody a postupy, které je třeba použít při kontrole, zda dopravní a přepravní prostředky vyhovují normám předepsaným v této příloze, jsou uvedeny v dodatku l k této příloze.

 

4. Osvědčení o tom, že dopravní nebo přepravní prostředky vyhovují normám předepsaným v této příloze, vydává příslušný orgán na formuláři, který odpovídá vzoru uvedenému v dodatku 3 k této příloze.

 

V případě, že dopravní nebo přepravní prostředek je převeden do jiné země, která je smluvní stranou dohody ATP, musí být vybaven dále uvedenými doklady, na jejichž základě příslušný orgán země, ve které má být tento prostředek registrován nebo hlášen, vydá osvědčení ATP:

 

a)

v každém případě protokolem o zkoušce, a to dopravního nebo přepravního prostředku samotného nebo v případě seriové výroby zkušebního vzorku;

 

b)

v každém případě osvědčením ATP vydaným příslušným orgánem země výroby nebo v případě převedení dopravního nebo přepravního prostředku z provozu příslušným orgánem země jeho registrace. Takové osvědčení bude považováno zaprozatímní osvědčení s platností v nezbytném případě tři měsíce;

 

c)

v případě seriově výrobeného dopravního nebo přepravního prostředku osvědčením technické specifikace obsahujícím tytéž technické údaje, které jsou předepsány pro obsah protokolu o zkoušce tohoto prostředku.

 

V případě dopravního nebo přepravního prostředku převedeného potom, co již byl používán, může být tento prostředek podroben vizuální kontrole za účelem potvrzení jeho identity před vydáním osvědčení o shodnosti příslušným orgánem země, ve které má být registrován nebo hlášen. Osvědčení nebo jeho ověřená fotokopie musí být uložena během přepravy v dopravním nebo přepravním prostředku a předložena kdykoli o to požádají kontrolní orgány. Pokud však je certifikační štítek uvedený v dodatku 3 k této příloze upevněn na dopravním nebo přepravním prostředku, musí být tento štítek uznáván za rovnocenný osvědčení ATP. Tento certifikační štítek musí být sejmut, jakmile dopravní nebo přepravní prostředek přestane splňovat požadavky uvedené v této příloze. Může-li být dopravní nebo přepravní prostředek označen jako náležející do některé kategorie nebo třídy pouze podle přechodných ustanovení uvedených v odstavci 5 této přílohy 1, omezí se lhůta platnosti osvědčení vydaného pro tento dopravní nebo přepravní prostředek na dobu stanovenou v přechodných ustanoveních.

 

5. Na dopravních a přepravních prostředcích se umístí rozlišovací značky a údaje podle ustanovení dodatku 4 k této příloze. Musí však být odstraněny, jakmile dopravní nebo přepravní prostředek přestane odpovídat normám uvedeným v této příloze.

 

6. Izotermické skříně "izotermických", "chlazených", "chladicích a mrazicích" nebo "vyhřívacích" dopravních prostředků a jejich tepelná zařízení musí výrobce opatřit trvalým identifikačním štítkem, na němž musí být uvedeny alespoň tyto údaje:

 

Stát výrobce nebo mezinárodní poznávací značka;

 

Jméno nebo firma výrobce;

 

Typ (číslice a/nebo písmena);

 

Sériové číslo;

 

Měsíc a rok výroby․

Příloha 1, dodatek 2

METODY A POSTUPY MĚŘENÍ A KONTROLY IZOLAČNÍCH VLASTNOSTÍ A ÚČINNOSTI CHLADICÍCH NEBO VYTÁPĚCÍCH ZAŘÍZENÍ SPECIALIZOVANÝCH DOPRAVNÍCH A PŘEPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ URČENÝCH K PŘEPRAVĚ ZKAZITELNÝCH POTRAVIN

A. DEFINICE A OBECNÁ USTANOVENÍ

 

1. Součinitel "k": Celkový součinitel prostupu tepla (součinitel "k"), charakterizující izotermické vlastnosti dopravních nebo přepravních prostředků, je definován tímto vztahem:

 

W

k = --------

s .  Q

 

kde W je tepelný příkon potřebný při setrvalém teplotním režimu uvnitř skříně, jejíž střední povrch je roven S, pro udržení absolutního rozdílu  Q mezi střední vnitřní teplotou Qi, a střední vnější teplotou Qe, jestliže je střední vnější teplota Qe stálá.

 

2. střední povrch skříně "S" je geometrický průměr vnitřního povrchu si a vnějšího povrchu Se skříně:

 

S = Si .Se

 

Velikost obou povrchů Si a Se se určuje s přihlédnutím k zvláštnostem konstrukce skříně nebo k nerovnostem povrchu, jako je např. zaoblení, podběhy atd. a tyto zvláštnosti nebo nerovnosti se zaznamenávají do příslušné rubriky dále uvedeného zkušebního protokolu; jestliže však má skříň povrch z vlnitého plechu, hledaný povrch se určí jako rovinný průmět tohoto povrchu, nikoli tedy jako povrch rozvinutý do roviny.

 

3. Má-li skříň tvar rovnoběžnostěnu, určí se střední vnitřní teplota skříně (Qi) jako aritmetický průměr teplot naměřených ve vzdálenosti 10 cm od stěn v těchto místech:

 

a)

v osmi vnitřních rozích skříně,

b)

ve středech čtyř vnitřních ploch skříně s největším plošným obsahem.

 

Nemá-li skříň tvar rovnoběžnostěnu, je třeba 12 míst měření určit co nejúčelněji podle tvaru skříně.

 

4. Má-li skříň tvar rovnoběžnostěnu, určí se střední vnější teplota skříně (Qe) jako aritmetický průměr teplot naměřených ve vzdálenosti 10 cm od stěn v těchto 12 místech:

 

a)

v osmi vnějších rozích skříně,

b)

ve středech čtyř vnějších ploch skříně s největším plošným obsahem.

 

Nemá-li skříň tvar rovnoběžnostěnu, je třeba 12 míst měření určit co nejúčelněji podle tvaru skříně.

 

5. Střední teplota stěn skříně je aritmetický průměr střední vnější teploty skříně a střední vnitřní teploty skříně

 

Qe + Qi

------------

2

 

6. Střední vnější a střední vnitřní teploty skříně měřené po nepřetržitou dobu nejméně 12 hodin nesmějí kolísat o více než + 0,3 °C a tyto teploty nesmějí kolísat o více než + 1,0 °C během předcházejících 6 hodin.

 

Rozdíl mezi výkonem naměřeným za dvě zkušební doby trvající nejméně 3 hodiny před začátkem a nejméně 3 hodiny po skončení zmíněné nepřetržité doby, a oddělené nejméně 6 hodinami, nesmí být větší než 3 %.

 

Střední hodnoty teplot a tepelného výkonu po dobu nejméně 6 hodin nepřetržité zkušební doby se použijí pro výpočet koeficientu prostupu tepla "k".

 

Střední vnitřní a vnější teploty na začátku a na konci výpočetní doby trvající nejméně 6 hodin nesmějí kolísat o více než 0,2 °C.

 

B. IZOLAČNÍ VLASTNOSTI DOPRAVNÍCH A PŘEPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ

 

Metody zjišťování součinitele "k"

 

a) Dopravní a přepravní prostředky, mimo cisterny určené k přepravě kapalných potravin

 

7. Izolační vlastnosti se zjišťují za setrvalého teplotního režimu metodou vnitřního chlazení nebo

metodou vnitřního ohřevu. V obou těchto případech se prázdný dopravní nebo přepravní prostředek

umísťuje do izotermické komory.

 

 

 

 

8. Nezávisle na zvolené metodě se musí v izotermické komoře během všech zkoušek udržovat

rovnoměrná a stálá teplota s tolerancí nejvýše + 0,5 °C na takové úrovni, aby rozdíl mezi teplotou

uvnitř dopravního nebo přepravního prostředku a teplotou v izotermické komoře byl 25 + 2 °C,

přičemž střední teplota stěn skříní se musí udržovat + 20 + 0,5 °C.

 

Po dobu jednoho roku po vstupu této změny v platnost 1/ pověřené zkušební stanice mohou

korigovat výpočet naměřené hodnoty koeficientu prostupu tepla "k" a uvažovat střední teplotu

stěn skříně + 20 °C.

 

9. Při zjišťování celkového součinitele prostupu tepla (součinitele "k") metodou vnitřního chlazení

se musí rosný bal v prostoru izotermické komory udržovat na úrovni + 2512 °C. Vzduch ve

zkušební komoře v průběhu zkoušky ať již metodou vnitřního chlazení, nebo metodou

vnitřního ohřevu, musí nepřetržitě proudit tak, aby jeho rychlost ve vzdálenosti 10 cm od

stěn byla 1 až 2 m/s.

 

10. Při použití zkušební metody vnitřního chlazení se uvnitř skříně umístí jeden nebo několik

výměníků tepla. Povrch těchto výměníků musí být takový, aby při průchodu plynu o teplotě

ne nižší než 0 °C střední vnitřní teplota skříně po dosažení setrvalého teplotního režimu zůstala

nižší než + 10 °C. Při použití zkušební metody vnitřního ohřevu se užívají elektrické ohřívače

(elektrické odpory atd.). Výměníky tepla nebo elektrické ohřívače se vybaví vzduchovým dmychadlem

dodávajícím množství vzduchu zabezpečující, aby největší rozdíl mezi teplotami na libovolných

dvou ze 12 míst uvedených výše v bodě 3 tohoto dodatku nebyl po dosažení setrvalého teplotního

režimu větší než 3 °C.

 

11. Přístroje na měření teploty chráněné před přímým sáláním se umísťují vně a uvnitř skříně na místech

vyjmenovaných v bodech 3 a 4 tohoto dodatku.

 

12. Uvedou se v činnost zařízení na výrobu a rozvod chladu nebo tepla a pro měření tepelného výkonu

a termického ekvivalentu větrací zařízení přivádějící do pohybu vzduch. Ztráty v elektrických vodičích

mezi měřícím zařízením tepelného příkonu a zkoušenou skříní musí být zjištěny měřením nebo

výpočtem a odečteny od celkového naměřeného tepelného příkonu.

 

13. Po dosažení setrvalého teplotního režimu nesmí být maximální rozdíl teplotami nejchladnějšího a

nejteplejšího místa na vnějším povrchu skříně větší než 2 °C.

 

14. Střední vnější teplota skříně se musí zjišťovat nejméně čtyřikrát za hodinu.

 

15. Doba zkoušky se musí prodloužit tak, aby se ověřování vlastností dělo za setrvalého teplotního

režimu (viz odstavec 6 tohoto dodatku). Nezjišťují-li se a neregistrují-li se hodnoty automaticky,

je třeba dobu zkoušky prodloužit o dalších osm hodin, aby se prověřila setrvalost teplotního režimu

a aby mohla být provedena závěrečná definitivní měření.

 

b) Cisterny určené pro přepravy kapalných potravin

 

16. Níže popsaná metoda se týká výhradně dopravních a přepravních prostředků - cisteren s jednou nebo

několika komorami, určených pouze pro přepravy kapalných potravin, například mléka. Každá

komora těchto cisteren musí mít nejméně jedno plnící a jedno výpustné hrdlo. Má-li cisterna několik

komor, musí být jedna od druhé oddělena neizolovanými vertikálními dělícími přepážkami (příčkami).

 

17. Kontrola izolačních vlastností se provádí při setrvalém teplotním režimu metodou vnitřního ohřevu

prázdné cisterny umístěné v izotermické komoře.

 

18. V průběhu zkoušky se musí rovnoměrná a stálá střední teplota izortermické komory ustálit a udržovat

s tolerancí + 0,5 °C na takové úrovni, aby rozdíl mezi vnitřní teplotou skříně a teplotou v izotermické

komoře byl nejvýše 25 i 2 °C s průměrnou teplotou stěn skříně udržovanou na hodnotě + 20 1 0,5 °C.

 

Po dobu (jednoho roku po vstupu této změny v platnost */ pověřené zkušební stanice mohou korigovat

výpočet naměřené hodnoty koeficientu prostupu tepla "k" a uvažovat střední teplotu stěn

skříně + 20 °C.

 

19. Vzduch v komoře se neustále udržuje v pohybu tak, aby jeho rychlost ve vzdálenosti 10 cm

od stěn byla 1 až 2 m/s.

 

20. Uvnitř cisterny se umísťuje výměník tepla, Má-li cisterna několik komor, umístí se výměník

tepla v každé z nich. Tyto tepelné výměníky mají elektrické odpory a ventilátor,. jehož výkon

postačuje k tomu, aby rozdíl mezi maximální a minimální teplotou uvnitř každé komory po

dosažení setrvalého teplotního režimu nebyl větší než 3 °C.

 

__________________

1/ Datem vstupu v platnost je 22. únor 1996.

2/ aby nedošlo k namrzání

*/ Datem vstupu v platnost je 22. únor 1996

 

 

Má-li cisterna několik komor, nesmí se střední teplota nejchladnější komory lišit od střední

teploty nejteplejší komory o více než 2 °C, přičemž se teploty měří tak, jak je stanoveno v

bodě 21 tohoto dodatku.

 

21. Přístroje na měření teplot, chráněné před přímým sáláním,. se umísťují uvnitř a vně cisterny ve

vzdálenosti 10 cm od stěny takto:

 

a) Není-li cisterna rozdělena na komory, měří se teplota alespoň v těchto 12 místech:

 

- na 4 koncích dvou na sebe kolmých průměrů, jednoho horizontálního a druhého

vertikálního, v blízkosti každého z obou den;

 

- na 4 koncích dvou na sebe kolmých průměrů skloněných pod úhlem 450 k horizontále

v příčné rovině cisterny.

 

b) Je-li cisterna rozdělena na několik komor, měří se teplota v těchto místech:

 

- u obou krajních komor alespoň na koncích horizontálního průměru v blízkosti dna

a na koncích vertikálního průměru v blízkosti přepážky; a

 

- u každé z ostatních komor alespoň na koncích průměru skloněného pod úhlem 450

k horizontále v blízkosti jedné z přepážek a na koncích průměru kolmého ke

předchozímu v blízkosti druhé přepážky.

 

Střední vnitřní teplotou a střední vnější teplotou cisterny je aritmetický průměr všech hodnot

naměřených uvnitř cisterny a všech hodnot naměřených vně cisterny. V cisternách s několika

komorami je střední vnitřní teplotou každé komory aritmetický průměr hodnot naměřených

v této komoře, přičemž počet těchto naměřených hodnot nesmí být menší než čtyři.

 

22. Uvedou se v činnost zařízení na ohřívání a proudění vzduchu, pro měření tepelného výkonu

a tepelného ekvivalentu větracího zařízení uvádějícího vzduch do pohybu.

 

23. Po dosažení setrvalého teplotního režimu nesmí být maximální rozdíl meze teplotami nejteplejšího

a nejchladnějšího místa na vnějším povrchu cisterny větší než 2 °C.

 

24. Střední vnější teplota a střední vnitřní teplota se musí zjišťovat nejméně čtyřikrát za hodinu.

 

25. Doba zkoušky se musí prodloužit tak, aby se ověřování vlastností dělo za setrvalého teplotního

režimu (viz odstavec 6 tohoto dodatku). Nezjišťují-li se a neregistrují-li se hodnoty automaticky,

je třeba dobu zkoušky prodloužit o dalších osm hodin, aby se prověřila setrvalost teplotního režimu

a aby mohla být provedena závěrečná definitivní měření.

 

c) Ustanovení platná pro všechny typy izotermických dopravních a přepravních prostředků

 

i) Kontrola součinitele "k"

 

26. Není-li cílem zkoušek určení součlnitele "k", nýbrž pouze kontrola, není-li tento součinitel pod

určitou hranicí, mohou být zkoušky prováděné podle bodu 7 až 25 tohoto dodatku ukončeny,

se provedenými měřeními prokáže, že součinitel "k" odpovídá stanoveným podmínkám.

 

ii) Přesnost měření součinitele "k"

 

27. Zkušební stanice musí být vybaveny nezbytným zařízením a přístroji, které Zaručí určení

součinitele "k" s maximální chybou měření + 10 % při použití metody vnitřního chlazení a + 5 %

při použití metody vnitřního ohřevu.

 

iii) Protokoly o zkouškách

 

28. O každé zkoušce dopravního nebo přepravního prostředku se sepíše protokol sestávající z

 

 

- části 1 odpovídající dále uvedenému vzoru

č. 1 A nebo 1 B; a

 

- části 2 odpovídající dále uvedenému vzoru

č. 2 A nebo 2 B.

 

Kontrola izolačních vlastností dopravních a přepravních prostředků v provozu

 

29. Pro kontrolu izolačních vlastností každého dopravního nebo přepravního prostředku, který je

v provozu, uvedenou v bodě 1 písm. b) a c) dodatku 1 k této příloze, mohou příslušné orgány:

 

- buď se rozhodnout pro metody popsané v bodech 7 až 27 tohoto dodatku,

 

- nebo jmenovat experty, aby posoudili, zda daný dopravní nebo přepravní prostředek

může zůstat v té nebo oné kategorii izotermických dopravních nebo přepravních prostředků.

Tuto experti musí posoudit následující skutečnosti a své závěry učinit na základě těchto kontrol:

 

a) Celková kontrola dopravního nebo přepravního prostředku

 

Tato kontrola se provede formou prohlídky dopravního nebo přepravního prostředku podle tohoto pořadí umožňující zjistit:

 

i) celkové konstrukční řešení izolujícího pláště,

 

ii) způsob provedeni izolace,

 

iii) druh a stav stěn,

 

iv) stav opotřebení izotermické skříně,

 

v) tlouštic stěn

 

a sepsat všechny připomínky týkající se izolačních vlastnosti dopravního nebo přepravního prostředku. Pro tento účel mohou experti požadovat demontáž jednotlivých dílů z dopravního nebo přepravního prostředku a předložení všech dokladů nezbytných pro jeho kontrolu (schemata, protokoly o zkouškách, popisy, účty atd.).

 

b) Kontrola těsnosti skříně (nevztahuje se na cisternové dopravní a přepravní prostředky)

 

Vizuální kontrolu provede osoba, která vstoupí do dopravního nebo přepravního prostředku umístěného na jasně osvětlené ploše. Lze použít libovolnou metodu, která poskytne přesnější výsledky.

 

c) Výsledky

 

i) Lze-li závěry týkající se celkového stavu skříně pokládat za uspokojivé, může dopravní nebo přepravní prostředek zůstat v provozu jako izotermický dopravní nebo přepravní prostředek své původní kategorie v dalším období avšak ne delším tří let. Nejsou-li závěry experta nebo expertů uspokojivé, dopravní nebo přepravní prostředek může zůstat v provozu, ale jedině za podmínky, že úspěšně obstojí při zkouškách ve zkušební stanici podle bodů 7 až 27 tohoto dodatku; v tomto případě může zůstat v provozu v dalším šestiletém období.

 

ii) Jedná-li se o dopravní nebo přepravní prostředky určitého typu sériově vyráběné, splňující podmínky bodu 2 dodatku 1 k této příloze a patřící témuž vlastníku (provozovateli), je možno kromě kontroly každého dopravního nebo přepravního prostředku provést měření součinitele "k" nejméně u jednoho procenta těchto dopravních nebo přepravních prostředků podle bodů 7 až 27 tohoto dodatku. Jsou-li

výsledky této kontroly a měření vyhovující, mohou všechny tyto dopravní nebo přepravní

prostředky zůstat v provozu jako izotermické dopravní nebo přepravní prostředky své původní

kategorie v dalším šestiletém období.

 

d) Protokol o zkoušce

 

0 každé zkoušce dopravního nebo přepravního prostředku sepíše expert protokol sestávající z

 

- části 1 odpovídající dále uvedenému vzoru č. 1 A; a

 

- části 2 odpovídající dále uvedenému vzoru č. 3.

 

Přechodná ustanovení pro nové dopravní a přepravní prostředky

 

30. Po dobu čtyř let ode dne vstupu této Dohody v platnost podle ustanovení odstavce 1 článku 11, není-li možno vzhledem k nedostatečnému počtu zkušebních stanic měřit součinitel "k" dopravních nebo přepravních prostředků metodami popsanými v odstavcích 7 až 27 tohoto dodatku, lze provádět ověření, zda nové izotermické dopravní nebo přepravní prostředky odpovídají normám předepsaným touto přílohou, podle ustanovení odstavce 29 a kromě toho posoudit izolační vlastnosti z tohoto hlediska:

 

Izolačně materiál hlavních částí dopravního nebo přepravního prostředku (boční stěny, podlaha, střecha, otvory, dveře atd.) musí mít přibližné jednotnou tloušťku, přesahující v metrech číselnou

hodnotu, kterou dostaneme dělením součinitele tepelné vodivosti tohoto materiálu ve vlhkém prostředí součinitelem "k" předepsaným pro tu kategorii, do níž má být daný dopravní nebo přepravní prostředek zařazen.

 

C. ÚČINNOST TEPELNÉHO ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH A PŘEPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ

 

Zkušební metody pro určení účinnosti tepelného zařízení dopravních a přepravních prostředků

 

31. Účinnost tepelného zařízení dopravních a přepravních prostředků se určuje metodami popsanými v odstavcích 32 až 47 tohoto dodatku.

 

Chlazené dopravní a přepravní prostředky

 

32. Prázdný dopravní nebo přepravní prostředek se umístí do izotermické komory, v níž je třeba udržovat rovnoměrnou a stálou střední teplotu + 30 °C s výkyvem + 0,5 °C. Vzduch v komoře musí být vlhký, přičemž rosný bod je stanoven na + 25 °C s odchylkou

 

 

 

+ 2 °C; vzduch se uvádí do pohybu, jak je popsáno výše v bodě 9 tohoto dodatku.

 

33. Přístroje na měření teploty, chráněné před přímým sáláním, se umístí uvnitř a vně skříně tak, jak

je uvedeno v bodech 3 a a tohoto dodatku.

 

34. a) Do dopravního nebo přepravního prostředku, s výjimkou dopravních a přepravních prostředků

s nesnímatelnýma eutektickými deskami a dopravních a přepravních prostředků chlazených zkapalněným

plynem, se uloží maximální množství chladící látky předepsané výrobním podnikem, nebo které tam

může být normálně uloženo, je-li střední vnitřní teplota skříně rovna střední vnější teplotě skříně (+ 30 °C).

Dveře příklopy a ostatní otvory se zakryjí a zařízení k vnitřnímu větrání dopravního nebo přepravního

prostředku, pokud je, se zapne na maximální výkon. Kromě toho se v nových dopravních nebo přepravních

prostředcích uvede uvnitř skříně v činnost vytápěcí zařízení o topném výkonu rovnajícím se 35 t tepla

prostupujícího stěnami v podmínkách setrvalého teplotního režimu, a to když je dosaženo teploty

předepsané pro danou třídu dopravních a přepravních prostředků. Během zkoušky není přípustné žádné

dodatečné vkládání chladicí látky.

 

b) Zkouška dopravních a přepravních prostředků s nesnímatelnými eutektickými deskami musí zahrnovat

předběžnou fázi zmrazováni eutektického roztoku. Za tím účelem, jakmile střední vnitřní teplota

skříně i teplota desek dosáhnou střední vnějšíteploty (+ 30 °C), uzavřou se dveře i ostatní otvory a

uvede se v činnosti zařízení pro vychlazování desek na dobu následujících 18 hodin. Pracuje-li

zařízení pro vychlazování desek v automatických cyklech, prodlužuje se celkový zkušební provoz

tohoto zařízení na 24 hodin. U nových dopravních a přepravních prostředků se po zastavení

vychlazovacího zařízení uvede uvnitř skříně v činnost vytápěcí zařízení o topném výkonu

rovnajícím se 35 t tepla prostupujícího scénami v podmínkách setrvalého teplotního režimu, a to když

je dosaženo teploty předepsané pro danou třídu dopravních a přepravních prostředků. Během zkoušky

není přípustné znovu zmrazení roztoku.

 

c) U dopravních a přepravních prostředků vybavených systémem chlazení zkapalněným plynem je nutno

dodržet tento zkušební postup: jakmile střední vnitřní teplota skříně dosáhne hodnoty střední

vnější teploty (+ 30 °C), naplní se nádrže určené pro zkapalněný plyn do úrovně předepsané výrobcem.

Potom se dveře, příklopy a ostatní otvory zakryjí jako v podmínkách normálního provozu a zařízení

k vnitřnímu větrání dopravního nebo přepravního prostředku, pokud je, se zapne na maximální výkon.

Termostat se seřídí na teplotu, která je nejvýše o 2 °C nižší než mezní teplota stanovená pro danou třídu

dopravních nebo přepravních prostředků.

 

Potom se začne s ochlazováním skříně se současným doplňováním spotřebovaného zkapalněného plynu.

Tento proces probíhá po dobu, která je rovna kratšímu z těchto dvou časových úseků:

 

- buď době mezi začátkem ochlazování a okamžikem, kdy bylo poprvé dosaženo teploty

předepsané pro danou třídu dopravních a přepravních prostředků,

 

- nebo době tří hodin a počátku ochlazování.

 

V dalším průběhu zkoušky se uvedené nádrže už nedoplňují.

 

U nových dopravních a přepravních prostředků se po dosažení teploty předepsané pro danou třídu

dopravních a přepravních prostředků uvede uvnitř skříně v činnost vytápěcí zařízení o topném výkonu

rovnajícím se 35 f tepla prostupujícího stěnami v podmínkách setrvalého teplotního režimu.

 

35. Střední vnější teplotu, jakož i střední vnitřní teplotu skříně, je třeba měřit nejméně každých

30 minut.

 

36. Zkouška trvá 12 hodin od okamžiku, kdy střední vnitřní teplota skříně dosáhla dolní meze předepsané

pro třídu, do níž má dopravní nebo přepravníprostředek náležet (A = + 7 °C; B = - 10 °C;

C = -20 °C; D = 0 °C), u dopravních a přepravních prostředků s nesnímatelnými eutektickými deskami

od okamžiku vypnutí vychlazovacího zařízení. Výsledek zkoušky se považuje za uspokojivý, jestliže střední

vnitřní teplota nepřesáhne v průběhu těchto 12 hodin uvedenou dolní mez.

 

Chladicí a mrazící dopravní a přepravní prostředky

 

37. Zkouška se provádí za podmínek uvedených v odstavcích 32 a 33 tohoto dodatku.

 

38. Jakmile střední vnitřní teplota skříně dosáhne vnější teploty (+ 30 °C), dveře, příklopy a ostatní

otvory se uzavřou a chladicí zařízení včetně vnitřní ventilace (pokud je) se uvede v činnost s

maximálním výkonem. Kromě toho se u nových dopravních a přepravních prostředků uvede ve skříni

v činnost vytápěcí zařízení o topném výkonu rovnajícím se 35 % tepla prostupujícího stěnami v podmínkách

setrvalého teplotního režimu, a to když je dosaženo teploty

 

 

předepsané pro danou třídu dopravních a přepravních prostředků.

 

39. Střední vnější teplotu a střední vnitřní teplotu skříně je třeba měřit nejméně každých 30 minut.

 

40. Zkouška trvá 12 hodin od okamžiku, kdy střední vnitřní teplota skříně dosáhla:

 

- buď spodní meze stanovené pro danou třídu dopravních a přepravních prostředků, jedná-li se

- o třídy A, B nebo C (A = 0 °C; B = - 10 °C; C = - 20 °C);

 

- nebo nejméně horní meze stanovené pro danou třídu, jedná-li se o třídy D, E nebo

F (D = 0 C; E a -10 °C; F = - 20 °C).

 

Výsledek zkoušky se pokládá za uspokojivý, jestliže je chladicí zařízení schopno udržet předepsané

teplotní podmínky po dobu těchto 12 hodin, přičemž se intervaly automatického odtávání chladicí

jednotky neberou v úvahu.

 

41. Jestliže chladicí zařízení s veškerým svým vybavením prošlo samostatnou zkouškou pro určení svého

užitečného chladicího výkonu za předepsané teploty a bylo příslušným orgánem shledáno vyhovujícím, může

být tento dopravní nebo přepravní prostředek uznán za chladicí a mrazicí dopravní nebo přepravní prostředek

bez jakékoli zkoušky účinnosti, jestliže chladicí výkon zařízení za setrvalého teplotního režimu je vyšší než

tepelné ztráty prostupem stěnami skříně příslušné třídy dopravních a přepravních prostředků znásobené součinitelem 1,75,

 

42. Jestliže se strojní chladicí jednotka nahradí jednotkou jiného typu, může příslušný orgán:

 

a) buď požadovat, aby dopravní nebo přepravní prostředek byl podroben měření a kontrole, předepsaným

v bodech 37 až 40;

 

b) nebo se přesvědčit o tom, že užitečný chladicí výkon nové chladicí jednotky za teploty předepsané pro

danou třídu dopravních a přepravních prostředků je stejný nebo vyšší než užitečný chladicí výkon

původní jednotky;

 

c) nebo se přesvědčit o tom, že užitečný chladicí výkon nové jednotky vyhovuje ustanovením bodu 41.

 

Vyhřívací dopravní a přepravní prostředky

 

43. Prázdný dopravní nebo přepravní prostředek se umístí v izotermické komoře, ve které se udržuje rovnoměrná

a stálá teplota na nejnižší možné úrovni. Vzduch : v komoře se uvádí do pohybu za podmínek stanovených v

odstavci 9 tohoto dodatku,

 

44. Přístroje na měření teploty, chráněné před přímým sáláním, se umístí vně i uvnitř skříně v místech určených

v odstavcích 3 a 4 tohoto dodatku.

 

45. Dveře, příklopy a jiné otvory se uzavřou a vytápěcí zařízení včetně vnitřní ventilace (je-li instalována) se

uvede v činnost s maximálním výkonem.

 

46. Střední vnější teplotu a střední vnitřní teplotu skříně je třeba měřit nejméně každých 30 minut.

 

47. Zkouška trvá 12 hodin od okamžiku, kdy rozdíl mezi střední vnitřní teplotou stříně a střední vnější teplotou

skříně dosáhl hodnoty odpovídající podmínkám stanoveným pro danou třídu dopravních a přepravních prostředků,

přičemž se tato hodnota zvyšuje o 35 t u nových dopravních a přepravních prostředků. Výsledky zkoušky se

považují za vyhovující, jestliže je vytápěcí zařízení schopno udržet předepsaný rozdíl teplot po dobu těchto 12 hodin.

 

Protokol o zkoušce

 

48. O každé zkoušce dopravního nebo přepravního prostředku se sepíše protokol sestávající z

 

-částic odpovídající dále uvedenému vzoru č. 1 A nebo 1 B, pokud nebyla zpracována již pro protokol

o zkoušce podle odstavce bodu 28; a

 

- části 3 odpovídající dále uvedenému vzoru č. 4A, 4B, 4C, 5 nebo 6.

 

Kontrola účinnosti tepelných zařízení dopravních a přepravních prostředků v provozu

 

49. Pro kontrolu účinnosti tepelného zařízení každého chlazeného, chladicího a mrazicího nebo vyhřívacího

dopravního nebo přepravního prostředku, který je v provozu, uvedenou v bodě 1 písm. b) a c) dodatku 1

této přílohy, mohou příslušné orgány:

 

- buď se rozhodnout pro metody popsané v odstavcích 32 až 47 tohoto dodatku;

 

- nebo jmenovat experty a zplnomocnit je k použití následujících ustanovení:

 

a) Chlazené dopravní a přepravní prostředky jiné než s eutektickími deskami

 

Ověřuje se, zda je možno vnitřní teplotu prázdného dopravního nebo přepravního prostředku, nejprve

 

 

vyrovnanou s vnější teplotou, převést na mezní teplotu předepsanou touto přílohou pro třídu, do níž tento

dopravní nebo přepravní prostředek náleží, a udržet ji pod zmíněnou mezní teplotou po dobu “t”, tak aby

12 d Q

t> -------------

d Q

 

přičemž d Q představuje rozdíl mezi + 30 °C a zmíněnou mezní teplotou a d Q rozdíl mezi střední vnější

teplotou během zkoušky a zmíněnou mezní teplotou, při vnější teplotě nejméně + 15 °C. Jsou-li výsledky

vyhovující, může tento dopravní nebo přepravní prostředek zůstat v provozu jako chlazený dopravní nebo

přepravní prostředek v původně stanovené třídě na další období nejvýše tří let.

 

b) Chladící a mrazicí dopravní nebo přepravní prostředky

 

Ověřuje se, zda je možno při vnější teplotě nejméně + 15 °C vnitřní teplotu prázdného dopravního nebo

přepravního prostředku, který byl předtím vyhřát nebo ochlazen na teplotu rovnou vnější teplotě, upravit

za dobu nejvýše 6 hodin takto:

 

- ve třídách A, B nebo C na minimální teplotu předepsanou pro danou třídu dopravních a přepravních

prostředků touto přílohou;

 

- ve třídách D, E nebo F na mezní teplotu předepsanou pro danou třídu dopravních a přepravních

prostředků touto přílohou.

 

Jsou-li výsledky zkoušek vyhovující, mohou tyto dopravní nebo přepravní prostředky zůstat v provozu jako

chladicí a mrazicí dopravní nebo přepravní prostředky v původně stanovené třídě na další období nejvýše tří let.

 

c) Vyhřívací dopravní a přepravní prostředky

 

Ověřuje se, zda lze dosáhnout a po dobu nejméně 12 hodin udržet rozdíl mezi vnitřní teplotou dopravního nebo

přepravního prostředku a vnější teplotou, předepsaný v této příloze, který určuje třídu, do které dopravní nebo

přepravní prostředek náleží (rozdíl 22 °C pro třídu A a 32 °C pro třídu B). Jsou-li výsledky zkoušek vyhovující,

mohou tyto dopravní a přepravní prostředky zůstat v provozu jako vyhřívací dopravní nebo přepravní prostředky

v původně stanovené třídě na další období nejvýše tří let.

 

d) Společná ustanovení pro chlazené, chladicí a mrazicí a nehřívací dopravní a přepravní

prostředky

 

i) Nejsou-li výsledky zkoušek vyhovující, mohou chlazené, chladicí a mrazicí nebo vyhřívací

dopravní nebo přepravní prostředky zůstat v provozu v původně stanovené třídě pouze za

podmínky, že úspěšně projdou zkouškami ve zkušební stanici podle bodů 32 až 47 této přílohy;

v tomto případě mohou zůstat v provozu v půvabně stanovené třídě na další období šesti let.

 

ii) Jedná-li se o chlazené, chladicí a mrazicí nebo vyhřívací dopravní a přepravní prostředky

určitého typu seriově vyráběné, odpovídající ustanovením odstavce 2 dodatku 1 k této příloze

a patřící témuž vlastníku (provozovateli), pak kromě kontroly tepelných zařízení provedené za

účelem zjištění, zda jejich povšechný stav je uspokojivý, lze provést" ve zkušební stanici kontrolu

funkční účinnosti chladicích nebo vytápěcích zařízení nejméně u 1 % těchto dopravních nebo

přepravních prostředků podle ustanovení odstavců 32 až 47 tohoto dodatku. Jsou-li výsledky těchto

kontrol vyhovující, mohou všechny uvedené dopravní a přepravní prostředky zůstat v provozu v

původně stanovené třídě na další období šesti let.

 

e) Protokol o zkoušce

 

O každé zkoušce dopravního nebo přepravníhoprostředku se píše expert protokol sestávající z:

 

- části I odpovídající dále uvedenému vzoru č. 1 A, pokud nebyla zpracována již pro protokol

o zkoušce podle bodu 29 d); a

 

- části 3 odpovídající dále uvedenému vzoru č. 7, 8 nebo 9.

 

Přechodná ustanovení pro nové dopravní a přepravní prostředky

 

50. Po dobu čtyř let ode dne vstupu této Dohodyv platnost podle ustanovení odstavce 1 článku 11, není

možno vzhledem k nedostatečnému počtu zkušebních stanic stanovit účinnost tepelných zařízení

dopravních nebo přepravních prostředků metodami popsanými v odstavcích 32 až 47 tohoto dodatku,

může být kontrola, zda nové chlazené, chladicí a mrazicí nebo vyhřívací dopravní nebo přepravní prostředky

 

 

odpovídají normám předepsaným v této příloze, provedena podle ustanoveni bodu 49 tohoto dodatku.

 

D. MĚŘENÍ SKUTEČNÉHO CHLADICÍHO VÝKONU Wo CHLADICÍ JEDNOTKY PŘI ODMRAZENÉM

VÝPARNÍKU

 

51. Při vyrovnané teplotě se tento výkon rovná součtu tepelného toku U.d6Q procházejícího stěnami

kalorimetrické skříně nebo dopravním nebo přepravním prostředkem, k němuž je chladicí jednotka

připojena, a tepla Wj, které je absorbováno vnitřkem skříně, dodávaného tepelným dmychadlem

 

Wo 2 W" + U.d Q

 

52. Chladicí jednotka je připojena buď ke kalorimetrické skříni nebo k dopravnímu nebo přepravnímu

prostředku.

 

V každém případě celkový prostup tepla je měřen při střední teplotě stěny před měřením kapacity.

Aritmetický korekční faktor založený na zkušenostech zkušební stanice se volí takový, aby byla vzata

v úvahu průměrná teplota stěn při každé vyrovnané teplotě během zjišťování skutečné chladící kapacity.

 

Pro získání maximální přesnosti se doporučuje přednostně používat cejchovanou kalorimetrickou

skřiň.

 

Musí se používat měření a postupy uvedené v předchozích odstavcích 1 až 15; je však dostačující měřit

U přímo, hodnota tohoto koeficientu se pak určí podle vztahu:

W

U = -----

d Qm

kde

 

W = tepelná energie (ve W) spotřebovaná na vnitřní ohřev dmychadly

 

d Qm = rozdíl mezi střední vnitřní teplotou Qi a střední vnější teplotou Qe

 

U = tepelný tok na stupeň rozdílu mezi teplotou vzduchu vně a uvnitř kalorimetrické skříně nebo

přepravního prostředku měřený při namontované chladící jednotce.

 

Kalorimetrická skříň nebo jednotka dopravního nebo přepravního prostředku se umístí do zkušební

komory. Jestliže se použije kalorimetrická skříň, U.6Q nesmí být větší než 35 t celkového tepelného toku

Wo. Kalorimetrická skříň nebo jednotka dopravního nebo přepravního prostředku musí být se zesílenou izolací.

 

53. Dále uvedená metoda smí být v případě nezbytnosti použita pro zkušební vzorek a pro zkoušení seriově

vyráběných dopravních a přepravních prostředků. V tomto případě skutečná chladicí kapacita se určuje

násobením hmotnostního toku (m) chladicí kapaliny rozdílem entalpie mezi párou chladicí kapaliny vycházející

z chladicí jednotky (ho) a kapalinou vstupující do chladicí jenotky (hi).

 

Pro zjištění skutečné chladicí kapacity se odečítá tepelný tok dodávaný dmychadly pro cirkulaci vzduchu

(Wf). Je obtížné měřit Wf, jestliže dmychadla pro cirkulaci vzduchu jsou poháněna vnějším motorem:

v tomto případě se metoda entalpie nedoporučuje. Jestliže jsou dmychadla poháněna elektrickými motory,

elektrická energie se měří vhodnými přístroji s přesností + 3 %.

 

Tepelná bilance se určuje podle vzorce:

 

Wo = (ho - hi) m - Wf

 

Vhodné metody jsou uvedeny v normách ISO 971, BS 3122, DIN, NEN atd. Elektrický ohřívač je umístěn

uvnitř dopravního nebo přepravního prostředku pro zajištění tepelné rovnováhy.

 

54. Měřící přístroje

 

Zkušební stanice musí být vybaveny přístroji pro měření hodnoty koeficientu U s přesnosti + 5 %.

Tepelná ztráta únikem vzduchu nesmí být větší než 5 % z celkového prostupu tepla stěnami

kalorimeetrické skříně nebo dopravních nebo přepravních prostředků. Průtok chladicí kapaliny musí

být měřen s přesností + 5 %. Chladicí kapacita musí být stanovena s přesností + 10 %.

 

Měřící přístroje kalorimetrické skříně nebo chladicí jednotky dopravního nebo přepravního prostředku musí

a povídat přístrojům uvedeným v předchozích odstavcích 3 a 4. Musí být měřeny:

 

a) Teploty vzduchu:

 

- Nejméně čtyři teploměry rovnoměrně rozmístěny ve vstupu výparníku;

 

- Nejméně čtyři teploměry rovnoměrně rozmístěné ve výstupu výparníku;

 

- Nejméně čtyři teploměry rovnoměrné rozmístěné ve vstupu kondenzátoru;

 

- Teploměry musí být chráněny proti radiaci (radiačnímu teplu).

 

 

b) Spotřeba energie:

 

Přístroje musí zajistit měření elektrické energie nebo spotřeby paliva chladicí jednotky.

 

c) Rychlost obrátek:

 

Přístroje musí zajistit měření rychlosti obrátek kompresorů a dmychadel nebo jejich záznam pro výpočet,

pokud její přímé měření není možné.

 

d) Tlak:

 

Tlakoměry s vysokou přesností (+ 1%) musí být umístěny do kondenzátoru a výparníku a do vstupu

kondensátoru, jestliže výparník je vybaven regulátorem tlaku.

 

e) Množství tepla:

 

Tepelný tok vháněný dmychadly pro vnitřní ohřev vybavenými elektrickými reostaty nesmí přesáhnout

1 W/cm2 a ohřívací jednotky musí být chráněny obaly s nízkým vyzařováním tepla.

 

55. Zkušební podmínky

 

i) Vnější prostor kalorimetrické skříně nebo dopravního nebo přepravního prostředku: teplota vzduchu ve

vstupu kondensátoru musí být udržována v rozmezí 30 + 0,5 °C.

 

ii) Vnitřní prostor kalorimetrické skříně nebo dopravního nebo přepravního prostředku (ve vstupu vzduchu do

výparníku): musí být tři úrovně teploty mezi - 25 °C a + 12 °C v závislosti na charakteristikách chladicí

jednotky, jedna úroveň teploty musí odpovídat minimu předepsanému pro třídu požadovanou výrobcem s

tolerancí + 1 °C.

 

Střední vnitřní teplota musí být udržována s toleranci + 0,5 °C. Během měření chladicí kapacity tepelné

ztráty kalorimetrické skříně nebo dopravního nebo přepravního prostředku musí být udržovány na konstantní

úrovni s tolerencí + 1 %.

 

Při předáváni chladicí jednotky ke zkouškám musí jeho výrobce současně předložit:

 

- dokumentaci popisující jednotku, která má být zkoušena;

 

- technickou dokumentaci obsahující parametry, které jsou nejdůležitější pro činnost jednotky,

a specifikující přípustný rozsah;

 

- charakteristiky série zkoušeného zařízení; a

 

- druh(y) energie, který(é) musí být použita(y) při zkoušce.

 

56. Metody zkoušek

 

Zkouška musí být rozdělena do dvou hlavních částí, chladicí fáze a měření skutečné chladicí kapacity při třech

zvyšujících se úrovních teploty.

 

a) Chladící fáze; počáteční teplota kalorimetrické skříně nebo dopravního nebo přepravního prostředku musí

být v rozmezí + 3 °C předepsané vnější teploty a potom snížena na - 25 °C (nebo na minimální teplotu

předepsanou pro danou třídu).

 

b) Měření skutečné chladicí kapacity při každé úrovni vnitřní teploty.

 

První zkouška musí být prováděna při každé teplotě nejméně po dobu čtyř hodin řízené termostatem

(chladicí jednotky) pro vyrovnání přestupu tepla mezi vnitřkem a vnějškem kalorimetrické skříně nebo

jednotkou dopravního nebo přepravního prostředku.

 

Druhá zkouška musí být prováděna s vypnutým termostatem pro stanovení maximálního tepelného výkonu

chladicí jednotky, při kterém tepelný výkon zařízení pro vnitřní ohřev udržuje rovnovážnou podmínku při každé

úrovni teploty podle ustanovení v odstavci 55.

 

Trvání druhé zkoušky nesmí být kratší než čtyři hodiny.

 

Před změnou jedné úrovně teploty za jinou se musí skříň nebo dopravní nebo přepravní prostředek ručně

odmrazit.

 

Jestliže chladicí jednotka může být poháněna více než jednou formou energie, pak se musí zkoušky opakovat s

každým zdrojem energie.

 

Jestliže je kompresor poháněn motorem vozidla, pak musí být zkouška provedena jak při minimálních, tak

při nominálních otáčkách kompresoru udaných výrobcem.

 

Jestliže je kompresor poháněn od pohybu vozidla, pak musí být zkouška provedena při jmenovitých otáčkách

kompresoru udaných výrobcem.

 

Stejný postup musí být dodržen při metodě entalpie uvedené v odstavci 53, avšak v tomto případě musí být

též měřena ztráta tepla dmychadlem výparníku při každé úrovni teploty.

 

 

57. Zvláštní opatření (Bezpečnostní opatření)

 

Jsou-li zkoušky skutečného chladicího výkonu prováděny s odpojeným termostatem chladicí jednotky, musí být

dodržena tato zvláštní opatření:

 

- jestliže je dopravní nebo přepravní prostředek vybaven vstřikovacím systémem horkého plynu, pak musí být

během zkoušky vypnut;

 

- jestliže je chladicí jednotka vybavena automatickým řízením, které odpojuje jednotlivé válce

(pro přizpůsobení chladicího výkonu chladicí jednotky příkonu od motoru), pak zkouška musí

být provedena s počtem válců vhodným pro danou teplotu,

 

58. Kontroly

 

Musí být ověřeno, zda byly použity metody uvedené ve zkušebním protokolu, a dále:

 

i) zda odmrazovací systém a termostat správně fungují;

 

ii) zda rychlost cirkulace vzduchu odpovídá údajům výrobce.

 

Jestliže se má měřit průtok vzduchu chladicí jednotky, musí být použity metody vhodné pro měření

celkového průtoku. Doporučuje se použití jedné z relevantních stávajících norem, např.

BS 848, ISO 5801, AMCA 210-85, DIN 24163, NFE 36101, NF X10,102, DIN 4796,

 

iii) zda chladicí látka (chladivo) použitá při zkouškách odpovídá údajům výrobce,

 

59. Chladicí výkon pro účely ALP je takový, který zabezpečuje střední vnitřní teplotu a který byl stanoven přístroji

pro měření teploty popsanými v dříve uvedeném odstavci 3, a nikoli který byl stanoven pomocí teploměrů

umístěných do vstupu nebo do výstupu výparníku.

 

60. Protokoly o zkoušce

 

Protokol o zkoušce vhodného typu musí být vystaven podle dále uvedeného vzoru č. 10

 

 

VZOR Č. 1 A

 

Protokol o zkoušce

sestavený podle ustanovení Dohody o mezinárodních přepravách

zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro

tyto přepravy (ATP)

 

Protokol o zkoušce č. ................

 

Část 1

 

Specifikace dopravního nebo přepravního prostředku

(kromě cisteren pro přepravu kapalných potravin)

 

 

Schválená zkušební stanice/expert: 1/

 

Název (jméno).......................................................

 

Adresa...................................................................

 

Druh dopravního nebo přepravního prostředku: 2/

 

Výrobní značka ............ Registrační číslo .................. Sériové číslo

 

Datum prvního uvedení do provozu ........................

 

Hmotnost prázdného dopravního nebo

 

přepravního prostředku 3/ ......................... kg

 

Užitečná hmotnost 3/................................. kg

 

Skříň:

 

Značka a typ .......... Identifikační čisto .............

 

Vyrobeno (kým) ..........................................

 

Vlastník nebo provozovatel ..............................

 

Předána (kým) ..............................................

 

Datum výroby ...............................................

 

 

VZOR č. 1 A (pokr.)

 

Hlavní rozměry:

 

Vnější: délka ........ m, šířka ...... m, výška ...... m

 

Vnitřní: délka ........ m, šířka ...... m, výška ...... m

 

Celková plocha podlahy skříně:

 

Využitelný vnitřní objem skříně ...................... m3

 

Celkový vnitřní povrch skříně Si ..................... m2

 

Celkový vnější povrch skříně Se ...................... m2

 

Střední povrch skříně: S = Si . Se ..................... m2

 

Popis stěn skříně 4/

 

Střecha .................................................................

 

Podlaha ................................................................

 

Boční stěny ..........................................................

 

Konstrukční zvláštnosti skříně: 5/

 

Počet, - dveří ......................................................

 

umístění -větracích otvorů .....................................

 

a rozměry - otvorů pro nakládání ledu ...................

 

Doplňková výstroj 6/ ................................................... ....

 

...........................................................................................

 

Součinitel prostupu tepla "k" ............................. W/m2.K

 

 

_____________________

1/ Nehodící se škrtněte (experti pouze v případě zkoušek

prováděných podle podle bodů 29 nebo 49 dodatku 2 k příloze 1 ATP.

2/ Železniční vůz, nákladní automobil, přívěs, návěs, kontejner atd.

3/ Uvést pramen těchto údajů.

4/ Druh a tloušťka materiálů stěn skříně, a to od vnitřní strany k vnější straně, konstrukční provedení atd. 5/ Není-li povrch skříně rovný, uvést způsob určení Si a Se. 6/ Háky na maso, Flettnerovy ventilátory atd.

 

 

 

VZOR č. 1 B

 

Protokol o zkoušce

sestavený podle ustanovení Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a specializovaných prostředcích pro tyto přepravy (ATP)

 

Protokol o zkoušce č. ....................................................

 

 

Část 1

Specifikace cisteren pro přepravu kapalných potravin

 

 

Schválená zkušební stanice/expert: 1/

 

Název(jméno) .............................................................................................................

 

Adresa .........................................................................................................................

 

Druh cisterny: 2/

 

Výrobní značka ................... Registrační číslo ............. Sériové číslo ........................

 

Datum prvního uvedení do provozu ............................................................................

 

Hmotnost prázdné cisterny 3/ ................................................................................. kg

 

Užitečná hmotnost 3/............................................................................................... kg

 

Cisterna:

 

Značka a typ ................................. Identifikační číslo ............................................

 

Vyrobeno (kým) ......................................................................................................

 

Vlastník nebo provozovatel ....................................................................................

 

Předána (kým) .........................................................................................................

 

Datum výroby .........................................................................................................

 

 

VZOR č. 1 B (pokr.)

 

Hlavní rozměry:

 

Vnější: délka válcové části ....................................... m

 

hlavní osa .............m, vedlejší osa ............... m

 

Vnitřní: délka válcová části ........................................ m

 

hlavní osa .............m, vedlejší osa ............... m .

 

 

Vnitřní objem každé komory ..................................... m3

 

Celkový vnitřní povrch cisterny si ............................. m2

 

vnitřní povrch každé komory si1 .........., si2 .............. m2

 

Celkový vnější povrch cisterny se .............................. m2

 

Střední povrch cisterny s = Ö si.se ............................ m2

 

 

Konstrukční zvláštnosti cisterny: 5/

 

Počet, rozměry a popis průlezně ......................................

 

...........................................................................................

 

Popis víka průlezů............................................................

 

.........................................................................................

 

Počet, rozměry a popis výpustného hrdla ........................

 

..........................................................................................

 

Doplňková výstroj..................................................................

 

 

______________

1/ Nehodící se škrtněte (experti pouze v případě zkoušek prováděných podle podle

bodů 29 nebo 49 dodatku 2 k příloze 1 ATP.

2/ Železniční vůz, nákladní automobil, přívěs, návěs, kontejner atd.

3/ Uvést pramen těchto údajů.

4/ Druh a tloušťka materiálů stěn cisterny, a to od vnitřní strany k vnější straně,

konstrukční projedení atd.

5/ Není-li povrch cisterny rovný, uvést způsob určení si a se.

 

 

 

VZOR č . 2 A

 

Část 2

 

Měření celkového prostupu tepla dopravních nebo přepravních prostředků, kromě cisteren

určených k přepravě kapalných potravin, podle odstavců 7 až 15 dodatku 2 k příloze 1 ATP

 

Zkušební metoda: vnitřní chlazení/vnitřní ohřev 1/

 

Datum a hodina uzavření dveří a otvorů dopravního nebo přepravního

 

prostředku ............................................................................................

 

Střední hodnoty zjištěné za ..................... hodin zkoušky při setrvalém

 

teplotním režimu (od .......................... do ...... hodin).

 

a) Střední vnější teplota skříně: Qe = .... °C + ......................K

 

b) Střední vnitřní teplota skříně: Qi = .... °C + .............. K

 

c) Získaný střední teplotní rozdíl: d Q = ........................ K

 

Největší rozdíl teplot

 

vně skříně ....................................................................... K

 

uvnitř skříně ................................................................... K

 

Qe + Qi

Střední teplota stěn skříně --------- ...................................... °C

2

Provozní teplota výměníku tepla 2/ ..................................... °C

 

Rosný bod vzduchu vně skříně během setrvalého

 

teplotního režimu 2/ ............................ °C + .................... K

 

Celková doba trvání zkoušky ................................................. h

 

Doba trvání setrvalého teplotního režimu.............................. h

 

Příkon výměníků tepla: W1 ................................................. W

 

 

 

VZOR č. 2 A (pokr.)

 

Příkon ventilátorů : W2................................................ W

 

Celkový součinitel prostupu tepla určený podle vzorce:

 

W1 - W2

Zkouška metodou vnitřního chlazení 1/ k = S . d Q

 

W1 - W2

Zkouška metodou vnitřního ohřevu 1/ k = S . d Q

 

k = .......................... W/m2.K

 

Maximální odchylka měření odpovídající

 

provedené zkoušce ....................................................... %

 

Poznámky: 3/ ........................................................................

 

...............................................................................................

 

 

_________________________________________________________________________

(Vyplňuje se pouze tehdy, nemá-li dopravní nebo přepravní prostředek tepelná zařízení)

 

Na základě shora uvedených výsledků zkoušek smí být dopravní nebo přepravní prostředek

schválen osvědčením podle dodatku 3 k příloze 1 ATP platným po dobu nejvýše šesti let,

přičemž se dopravní nebo přepravní prostředek označí rozlišovací značkou IN/IR 1/.

 

Použití protokolu o zkoušce jako osvědčení o schválení typu podle odstavce 2a) dodatku

1 k příloze 1 ATP je však možné jen po dobu nejvýše šesti let, tj. do

 

.............................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

V ........................................... ..................................................

 

Dne ...................................... Odpovědný pracovník

 

 

 

1/ Nehodící se škrtněte

2/ Uvést pouze pro zkoušku metodou vnitřního chlazení

3/ Pokud skříň nemá tvar rovnoběžnostěnu, uvést rozložení míst měření vnější a vnitřní teploty.

 

 

 

Vzor č. 2 B

 

Část 2

 

Měření celkového prostupu tepla cisternových dopravních nebo přepravních prostředků určených k přepravě kapalných potravin podle odstavců 16 až 25 dodatku 2 k příloze 1 ATP

 

Zkušební metoda: vnitřní ohřev

 

Datum a hodina uzavření otvorů dopravního nebo přepravního

 

prostředku ...................................

 

Střední hodnoty zjištěné za .... hodin zkoušky při setrvalém

 

teplotním režimu (od ................... do .............. hodin).

 

a) Střední vnější teplota cisterny: Qe = ......... °C + ......... K

 

b) Střední vnitřní teplota cisterny:

Qi = S Sin . Qin

S Sin ................. °C + ...... K

 

c) Získaný střední teplotní rozdíl: d Q = .............. K

 

Největší rozdíl teplot:

 

uvnitř cisterny ........................................................................ K

 

uvnitř každé komory .............................................................. K

 

vně cisterny ............................................................................ K

 

Střední teplota stěn cisterny .......................................................... °C.

 

Celková doba trvání zkoušky .......................................................... h

 

Doba trvání setrvalého teplotního režimu ....................................... h

 

Příkon výměníků tepla: W1 ........................................................... W

 

Příkon ventilátorů: W2 ................................................................... W

 

VZOR č. 2 B (pokr.)

 

Celkový součinitel prostupu tepla určený podle vzorce:

 

W1 - W2

k = S . d Q

 

k = ............... W/m2 . K

 

Maximální odchylka měření odpovídající

 

provedené zkoušce ........................................................................... %

 

Poznámky: 1/ ............................................................................................

 

....................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

(Vyplňuje se pouze tehdy, nedá-li dopravní nebo přepravní prostředek tepelná zařízení)

 

Na základě shora uvedených výsledků zkoušek smí být dopravní nebo přepravní prostředek schválen osvědčením podle dodatku 3 k příloze 1 ATP platným po dobu nejvýše šesti let, přičemž se dopravní nebo přepravní prostředek označí rozlišovací značkou IN/IR 2/.

 

Použití protokolu o zkoušce jako osvědčení o schválení typu podle bodu 2a) dodatku 1 k příloze 1 ATP je však možné jen po dobu nejvýše šesti let, tj. do

 

....................................................................................................................................................................

 

 

 

 

V ...........................................

......................................

Dne ....................................... Odpovědný pracovník

 

 

 

 

 

 

_______________________

1/ Pokud cisterna nemá tvar rovnoběžnostěnu, uvést rozložení

míst měření vnější a vnitřní teploty.

2/ Nehodící se škrtněte

 

 

VZOR Č . 3

 

Část 2

 

Kontrola izolačních vlastností dopravních a přepravních prostředků v provozu provedená experty mimo zkušební stanici podle odstavce 29 dodatku 2 k příloze 1 ATP

 

 

Kontrola byla provedena na základě protokolu o zkoušce č. .................. vydaného

 

schválenou zkušební stanicí/expertem (název/jméno, adresa) ...................................

 

....................................................................................................................................

 

Stav zjištěný během kontroly:

 

Střecha .......................................................................................................................

 

Boční stěny ................................................................................................................

 

Čelní stěny .................................................................................................................

 

Podlaha ......................................................................................................................

 

Dveře a otvory ...........................................................................................................

 

Těsnění ......................................................................................................................

 

Odtokové otvory mycí vody .....................................................................................

 

Vzduchotěsnost .........................................................................................................

 

.....................................................................................................................................

 

Součinitel "k" nového dopravního nebo přepravního postředku (uvedený v

 

předchozím protokolu o zkoušce) ................................................................ W/m2.K

 

Poznámky ...................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................

 

 

VZOR č. 3 (pokr.)

 

___________________________________________________________________

 

Na základě shora uvedených výsledků kontrol smí být dopravní nebo přepravní prostředek schválen osvědčením podle dodatku 3 k příloze 1 ATP platným po dobu nejvýše tří let, přičemž dopravní nebo přepravní prostředek označí rozlišovací značkou IN/IR 1

 

 

 

 

 

V ........................................ ...................................

 

Dne .................................... Odpovědný pracovník

 

 

 

 

 

 

____________________

1/ Nehodící se škrtněte

 

 

VZOR Č. 4 A

Část 3

 

Určení účinnosti chladicího zařízení chlazených dopravních a přepravních prostředků s přírodním ledem nebo suchým ledem schválenou zkušební stanicí podle odstavců 32 až 36, mimo odstavce 34 b) a 34 c), dodatku 2 k příloze 1 ATP

 

Chladicí zařízení:

 

Popis chladicího zařízení ...................................................................................

 

Druh chladicí látky .............................................................................................

 

Jmenovité množství chladicí látky udané výrobcem ................................... kg

 

Skutečné množství chladicí látky použité pro zkoušku ............................... kg

 

Pohon nezávislý/závislý / od hlavního vedení 1/

 

Chladicí zařízení odnímatelné/neodnímatelné 1/

 

Výrobce ..............................................................................................................

 

Typ a sériové číslo ..............................................................................................

 

Rok výroby . .......................................................................................................

 

Plnicí zařízení (popis, umístění; v případě potřeby přiložit náčrtek)

 

...........................................................................................................................

 

............................................................................................................................

 

Vnitřní ventilační zařízení:

 

Popis (počet přístrojů atd.) ................................................................................

 

Příkon elektrických ventilátorů .................................................................... W

 

Výkon ...................................................................................................... m3/h

 

Rozměry potrubí: průřez ............................ m2, délka ................................ m

 

Clona vstupu vzduchu; popis 1/ .....................................................................

 

.........................................................................................................................

 

 

_________________

1/ Nehodící se škrtněte

 

 

VZOR Č. 4 A (pokr.)

 

Automatická zařízení ....................................................................................

 

Střední teploty na začátku zkoušky:

 

uvnitř.................................................... °C + ....................................K

 

vně........................................................ °C + .................................... K

 

rosný bod ve zkušební komoře .............. °C + ................................... K

 

Výkon vnitřního ohřevu ........................................................................... W

 

Datum a hodina uzavření dveří a otvorů dopravního

 

nebo přepravního prostředku .................................................................

 

Záznam vnitřních a vnějších teplot skříně a/nebo

 

křivka znázorňující časový průběh těchto teplot .....................................

 

.........................................................................................................................

 

Poznámky: ......................................................................................................

 

.........................................................................................................................

 

___________________________________________________________________

 

Na základě shora uvedených výsledků kontrol smí být dopravní nebo přepravní prostředek schválen osvědčením podle dodatku 3 k příloze 1 ATP platným po dobu nejvýše tří let, přičemž se dopravní nebo přepravní prostředek označí rozlišovací značkou

 

.....................................................................................................................................

 

Použití protokolu o zkoušce jako osvědčení o schválení typu podle bodu 2a) dodatku 1 k příloze 1 ATP je však možné jen po dobu nejvýše šesti let, tj. do

 

......................................................................................................................................

 

 

V .......................................... .............................................

 

Dne ...................................... Odpovědný pracovník

 

 

 

___________________

1/ Nehodící se škrtněte

 

 

 

VZOR č. 4 B

Část 3

 

Určení účinnosti chladicího zařízení: chlazených dopravních a přepravních prostředků s eutektickými deskami schválenou zkušební stanicí podle odstavců 32 až 36, mimo odstavce 34 a) a 34 c), dodatku 2 k příloze 1 ATP

 

Chladicí zařízení:

 

Popis .....................................................................................................................

 

Druh eutektického roztoku ...................................................................................

 

Jmenovité množství eutektického roztoku

 

udané výrobcem .......................................................................................... kg

 

Skupenské teplo při teplotě tuhnutí

 

udané výrobcem .............................kJ/kg .................... při ........................ °C

 

Chladicí zařízení odnímatelné/neodnímatelné 1/

 

Pohon nezávislý/závislý od hlavního vedení 1/

 

Výrobce ...............................................................................................................

 

Typ a sériové číslo ...............................................................................................

 

Rok výroby ........... ..............................................................................................

 

Eutektické desky: Značka ........................................ Typ ....................................

 

Rozměry, počet, umístění desek, vzdálenost od stěn

 

(připojit náčrtek) ..................................................................................................

 

Celková zásoba pro teplotu tuhnutí chladu udaná výrobcem

 

................................. kJ do ........................ °C

 

________________

1/ Nehodící se škrtněte

 

 

VZOR Č. 4 B (pokr.)

 

Vnitřní ventilační zařízení (je-li):

 

Popis .......................................................................................................................

 

Automatická zařízení ..............................................................................................

 

Strojní chladicí zařízení (je-li):

 

Značka ............................................ Typ ..................................... č. ................

 

Umístění ............................................................................................................

 

Kompresor: Značka .................................... Typ ..............................................

 

Druh pohonu .....................................................................................................

 

Druh chladicí látky ............................................................................................

 

Kondenzátor ......................................................................................................

 

Chladicí výkon udaný výrobcem pro danou teplotu tuhnutí a pro vnější

 

teplotu + 30 °C ................................................................................................

 

Automatická zařízení:..............................................................................................

 

Jiná .................................................................................................................

 

 

Značka...........................................Typ...........................................................

 

Odmrazování(je-li).........................................................................................

 

Termostat ......................................................................................................

 

Presostat BP ..................................................................................................

 

Presostat HP ..................................................................................................

 

Pojistný ventil.................................................................................................

 

Doplňková výstroj :

 

Zařízení elektrického ohřevu těsněni dveří:

 

Výkon na bědný metr odporu .............................................................. W/m

 

Lineární délka odporu .............................................................................. m

 

Střední teploty na začátku zkoušky:

 

uvnitř ...................................... °C + ..................................................... K

 

vně ............................................ °C + ...................................................... K

 

 

VZOR č. 4 B (pokr.)

 

rosný bod ve zkušební komoře ...................................... °C + ................... K

 

Výkon vnitřního ohřevu ..................................................................................... W

 

Datum a hodina uzavření dveří a otvorů dopravního nebo

 

přepravního prostředku ................................................................................

 

Doba akumulace chladu ....................................................................................... h

 

Záznam středních a vnějších teplot skříně a/nebo křivka

 

znázorňující časový průběh těchto teplot ........................................................

 

..........................................................................................................................

 

Poznámky: ..............................................................................................................

 

.................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

Na základě shora uvedených výsledků zkoušek smí být dopravní nebo přepravní prostředek schválen osvědčením podle dodatku 3 k příloze 1 ATP platným po dobu nejvýše šesti let, přičemž se dopravní nebo přepravní prostředek označí rozlišovací značkou

 

...................................................................................................................................

 

Použití protokolu o zkoušce jako osvědčení o schválení typu podle bodu 2a) dodatku 1 k příloze 1 ATP je však mocné jen po dobu nejvýše šesti let, tj. do

 

....................................................................................................................................

 

 

 

 

 

V .................................................... .........................................

 

Dne ............................................... Odpovědný pracovník

 

 

VZOR č. 4 C

Část 3

 

Určení účinnosti chladicího zařízení chlazených dopravních a přepravních prostředků se systémem chlazení zkapalněnými plyny schválenou zkušební stanicí podle odstavců 32 až 36, mimo odstavce 34 a) a 34 b) dodatku 2 k příloze 1 ATP

 

 

Chladicí zařízení:

 

Popis ....................................................................................................................

 

Pohon nezávislý/závislý od hlavního vedení 1/

 

Chladicí zařízeni odnímatelné/neodnímatelné 1/

 

Výrobce ...............................................................................................................

 

Typ a sériové číslo ...............................................................................................

 

Rok výroby ..........................................................................................................

 

Druh chladicí látky (chladiva) .............................................................................

 

Jmenovité množství chladicí látky udané výrobcem ..................................... kg

 

Skutečné množství chladicí látky použité pro zkoušku ................................. kg

 

Popis nádrže ........................................................................................................

 

Plnící zařízení (popis, umístění) .........................................................................

 

Vnitřní ventilační zařízení:

 

Popis (počet atd.) ................................................................................................

 

Příkn elektrických ventilátorů ......................................................................... W

 

Výkon .......................................................................................................... m3/h

 

Rozměry potrubí: průřez ................................ m2, délka ................................ m

 

___________________

1/ Nehodící se škrtněte

 

 

VZOR č. 4 C (pokr.)

 

Automatická zařízení ...........................................................................................

 

Střední teploty na začátku zkoušky:

 

uvnitř ................................................................... °C + .......................... K

 

vně ....................................................................... °C + ............................. K

 

rosný bod ve zkušební komoře ...... °C + ............................. K

 

Výkon vnitřního ohřevu .....................................................................................W

 

Datum a hodina uzavření dveří a otvorů dopravního nebo

 

přepravního prostředku ..................................................................................

 

Záznam středních a vnějších teplot skříně a/nebo křivka

 

znázorňující časový průběh těchto teplot .......................................................

 

.........................................................................................................................

 

Poznámky: .............................................................................................................

 

...............................................................................................................................

 

 

 

Na základě shora uvedených výsledků kontrol smí být dopravní nebo přepravní prostředek schválen osvědčením podle dodatku 3 k příloze 1 ATP platným po dobu nejvýše šesti let, přičemž se dopravní nebo přepravní prostředek označí rozlišovací značkou

 

................................................................................................................................

 

Použití protokolu o zkoušce jako osvědčení o schválení typu podle bodu 2a) dodatku 1 k příloze 1 ATP je však možné jen po dobu nejvýše šesti let, tj. do

 

................................................................................................................................

 

 

 

 

 

V ........................................... .....................................

 

Dne ....................................... Odpovědný pracovník

 

 

VZOR č. 5

Část 3

 

Určení účinnosti chladicího zařízení chladicích a mrazicích dopravních a přepravních prostředků schválenou zkušební stanicí podle odstavců 37 až 40 dodatku 2 k příloze -1 ATP

_________________________________________________________________________________

Strojní chladicí zařízení:

 

Pohon nezávislý/závislý od hlavního vedení 1/

 

Strojní chladicí zařízení odnímatelné/neodnímatelné 1/

 

Výrobce ......................................................................................................................

 

Typ a sériové číslo .....................................................................................................

 

Rok výroby ................................................................................................................

 

Druh chladicí látky a plnicí kapacita .........................................................................

 

Účinný chladicí výkon udaný výrobcem pro vnější teplotu

 

+ 30 °C a pro vnitřní teplotu:

 

0 °C ...................................................................................... W

 

- 10 °C ..................................................................................... W

 

- 20 °C ...................................................................................... W

Kompresor :

 

Značka ...................................................... Typ ....................................................

 

Druh pohonu: elektrický/termický/hydraulický 1/

 

Popis ......................................................................................................................

 

Značka .................. Typ ................... Výkon ............... kW při .................... ot/min

 

 

__________________

1/ Nehodící se škrtněte

 

 

VZOR Č. 5 (pokr.)

 

Kondenzátor a výparník .......................................................................................

 

Motor ventilátoru(ů): Značka ....................... Typ ..................... Počet ...............

 

Výkon ..................... kW při .................................................................... ot/min

 

Vnitřní ventilační zařízením

 

Popis (počet přístrojů atd.) ..............................................................................

 

Příkon elektrických ventilátorů .................................................................. W

 

Výkon..................................................................................................... m3/h

 

Rozměry potrubí: průřez ......................... m2, délka ................................. m

 

Automatická zařízení:

 

Značka .................................................... Typ ...............................................

 

Odmrazování (je-li) .......................................................................................

 

Termostat .......................................................................................................

 

Presostat LP ...................................................................................................

 

Presostat.HP...................................................................................................

 

Pojistný.ventil .................................................................................................

 

Jiná ................................................................................................................

 

Střední teploty na začátku zkoušky:

 

uvnitř ..................................................................°C +...................................K

 

vně ...................................................................... °C + ........................... K

 

rosný bod ve zkušební komoře .......................... °C + ........................... K

 

Výkon vnitřního ohřevu ............................................................................... W

 

Datum a hodina uzavření dveří a otvorů dopravního nebo

 

přepravního prostředku ...............................................................................

 

Záznam středních a vnějších teplot skříně a/nebo křivka

 

znázorňující časový průběh těchto teplot ...........................................................

 

............................................................................................................................

 

Doba od začátku zkoušky do okamžiku, kdy střední teplota

 

uvnitř skříně dosáhla předepsané hodnoty ........................................................ h

 

 

 

VZOR č. 5 (pokr. )

 

Poznámky: .................................................................................................................

 

....................................................................................................................................

 

 

 

 

___________________________________________________________________

 

Na základě shora uvedených výsledků kontrol smí být dopravní nebo přepravní prostředek schválen osvědčením podle dodatku 3 k příloze 1 ATP platným po dobu nejvýše šesti let, přičemž se dopravní nebo přepravní prostředek označí rozlišovací značkou

 

......................................................................................................................................

 

Použití protokolu o zkoušce jako osvědčení o schválení typu podle bodu 2a) dodatku 1 k příloze 1 ATP je však možné jen po dobu nejvýše šesti let, tj. do

 

.....................................................................................................................................

 

V..................................... ............................................

 

Dne ................................ Odpovědný pracovník

 

 

VZOR č. 6

Část 3

 

Určení účinností vytápěcího zařízeni chladicích a mrazicích dopravních a přepravních prostředků schválenou zkušební stanicí podle bodů 43 až 47 dodatku 2 k příloze 1 ATP

___________________________________________________________________

 

Vytápěcí zařízení:

 

Popis: ....................................................................................................................

 

Pohon nezávislý/závislý od hlavního vedení 1/

 

Vytápěcí zařízení odnímatelné/neodnímatelné 1/

 

Výrobce ..............................................................................................................

 

Typ a sériové číslo ..............................................................................................

 

Rok výroby .........................................................................................................

 

Umístění ..............................................................................................................

 

 

Celková teplosměnná plocha ........................................................................ m2

 

Účinný výkon udaný výrobcem ................................................................... kW

 

Vnitřní ventilační zařízení:

 

Popis (počet přístrojů atd.) ..............................................................................

 

Příkon elektrických ventilátorů ....................................................................W

 

Výkon ..................................................................................................... m3/h

 

Rozměry potrubí: průřez ......................... m2, délka .................................. m

 

Střední teploty na začátku zkoušky:

 

uvnitř ............................................ °C + ...................................................K

 

vně .................................................. °C + ....................................................K

.

 

__________________

1/ Nehodící se škrtněte

 

 

VZOR č. 6 (pokr.)

 

Datum a hodina uzavření dveří a otvorů dopravního nebo

 

přepravního prostředku .......................................................................................

 

Záznam středních a vnějších teplot skříně a/nebo křivka

 

znázorňující časový průběh těchto teplot ............................................................

 

..............................................................................................................................

 

Doba od začátku zkouška do okamžiku, kdy střední teplota

 

uvnitř skříně dosáhla předepsané hodnoty ...................................................... h

 

Pokud je to aplikovatelné, střední vytápěcí výkon během.

 

zkoušky pro udržení předepsaného teplotního rozdílu 2/ mezi

 

vnitřkem a vnějškem skříně ................................................................................... W

 

 

Poznámky: ................................................................................................................

 

...................................................................................................................................

 

Na základě shora uvedených výsledků kontrol smí být dopravní nebo přepravní prostředek schválen osvědčením podle dodatku 3 k příloze 1 ATP platným po dobu nejvýše šesti let, přičemž se dopravní nebo přepravní prostředek označí rozlišovací značkou

 

.....................................................................................................................................

 

Použití protokolu o zkoušce jako osvědčení o schválení typu podle bodu 2a) dodatku 1 k příloze 1 ATP je však možné jen po dobu nejvýše šesti let, tj. do

 

.......................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

V ............................................ . .....................................

 

Dne ......................................... Odpovědný pracovník

 

______________________

2/ Zvětšený o 35 % u nových dopravních a přepravních prostředků.

 

 

VZOR Č . 7

Část 3

 

Kontrola účinnosti chladicího zařízení chlazených dopravních a přepravních prostředků v provozu provedená experty mimo zkušební stanicí podle odstavce 49

 

a) dodatku 2 k příloze 1

ATP

 

Kontrola byla provedena na základě protokolu o zkoušce č. .....................................

 

ze dne ..................................................................... vydaného schválenou zkušební

 

stanicí/expertem (název/jméno, adresa)......................................................................

 

Chladicí zařízení:

 

Popis ................................................... Výrobce ..................................................

 

Typ a sériové číslo ................................................................................................

 

Rok výroby ...........................................................................................................

 

Druh chladicí látky ..............................................................................................

 

Jmenovité množství chladicí látky udané výrobcem ...................................... kg

 

Skutečné množství chladicí látky použité pro zkoušku................................... kg

 

Plnící zařízení (popis, umístění) ......................................................................

 

Vnitřní ventilační zařízení:

 

Popis (počet atd.) ..............................................................................................

 

Příkon elektrických ventilátorů ...................................................................... W

 

Výkon ......................................................................................................... m3/h

 

Rozměry potrubí: průřez ................................. m2, délka ............................. m

 

Automatická zařízení .........................................................................................

 

 

VZOR č. 7 (pokr. )

 

Stav chladicího zařízení a ventilačních přídrojů......................................................

 

..................................................................................................................................

 

Dosažená vnitřní teplota ..................................................................................... °C

 

při vnější teplotě........................................................................................... °C

 

Teplota uvnitř dopravního nebo přepravního prostředku před

 

uvedením do činnosti chladicího zařízení .......................................................... °C

 

Celková doba činnosti chladicího zařízení ........................................................... h

 

Doba od začátku zkoušky do okamžiku, kdy střední teplota

 

uvnitř skříně dosáhla předepsané hodnoty .................................................... h

 

Kontrola činnosti termostatu ..................................................................................

 

Pro chlazené dopravní a přepravní prostředky s eutektickými deskami:

 

Doba činnosti chladicího zařízení zajišťujícího

 

zmrazování eutektického roztoku ................................................................. h

 

Doba udržení vnitřní teploty vzduchu po vypnutí

 

zařízení .......................................................................................................... h

 

Poznámky: .......................................................................................................

 

.........................................................................................................................

 

 

______________________________________

 

Na základě shora uvedených výsledků kontrol smí být dopravní nebo přepravní prostředek schválen osvědčením podle dodatku 3 k příloze 1 ATP platným po dobu nejvýše tří let, přičemž se dopravní nebo přepravní prostředek označí rozlišovací značkou ..............................................................

 

 

 

V .............................................. ......................................

 

Dne .......................................... Odpovědný pracovník:

 

 

VZOR č. 8

 

Část 3

 

 

Kontrola účinnosti chladicího zařízení chladicích a mrazicích dopravních a přepravních prostředků v provozu provedená experty mimo zkušební stanicí podle bodu 49 b) dodatku 2

K příloze 1 ATP

___________________________________________________________________

 

Kontrola byla provedena na základě protokolu o zkoušce č. .....................................

 

ze dne ........................ vydaného schválenou zkušební

 

stanicí/expertem (název/jméno, adresa) ......................................................................

 

......................................................................................................................................

 

Strojní chladicí zařízení:

 

Výrobce ................................................................................................................

 

Typ a sériové číslo ...............................................................................................

 

Rok výroby ..........................................................................................................

 

Popis ....................................................................................................................

 

Účinný chladicí výkon udaný výrobcem pro vnější teplotu

 

+ 30 °C a pro vnitřní teplotu:

 

0 °C ........................................................................................ W

 

- 10 °C ........................................................................................ W

 

- 20 °C ........................................................................................ W

 

Druh chladicí látky a plnicí kapacita .................................................................. kg

 

Vnitřní ventilační zařízení:

 

Popis (počet přístrojů atd.) ............................................................................

 

Příkon elektrických ventilátorů .................................................................... W

 

Výkon ........................................................................................................ m3/h

 

 

VZOR č. 8 (pokr.)

 

Rozměry potrubí: průřez ............................... m2, délka ................................... m

 

Stav strojního chladicího zařízení a vnitřního

 

ventilačního zařízení .........................................................................................

 

Dosazená vnitřní teplota....................................................................................... °C

 

při vnější teplotě ............................................................................................... °C

 

a při poměrně době činnosti ............................................................................... %

 

doba činnosti ....................................................................................................... h

 

Kontrola činnosti termostatu ....................................................................................

 

Poznámky: ................................................................................................................

 

...................................................................................................................................

 

________________________

 

Na základě shora uvedených výsledků kontrol smí být dopravní nebo přepravní prostředek schválen osvědčením podle dodatku 3 k příloze 1 ATP platným po dobu nejvýše tří let, přičemž se dopravní nebo přepravní prostředek označí rozlišovací značkou

......................................................................................................................................

 

 

 

 

V.................. ...................... ...................................

 

Dne .................................... Odpovědný pracovník

 

VZOR č . 9

 

Část 3

 

Kontrola účinnosti vytápěcího zařízení využívacích dopravních a přepravních prostředků v provozu provedená experty mimo zkušební stanicí podle bodu 49 c) dodatku 2 k příloze 1 ATP

 

Kontrola byla provedena na základě protokolu o zkoušce č. ....................................

 

ze dne ............................................... vydaného schválenou zkušební

 

stanicí/expertem (název/jméno, adresa) ....................................................................

 

....................................................................................................................................

 

Vytápěcí zařízení :

 

Popis ....................................................................................................................

 

Výrobce ................................................................................................................

 

Typ a sériové číslo ................................................................................................

 

Rok výroby ...........................................................................................................

 

Umístění ...............................................................................................................

 

Celková teplosměnná plocha ......................................................................... m2

 

Účinný výkon udaný výrobcem ..................................................................... kW

 

Vnitřní ventilační zařízení:

 

Popis (počet přístrojů atd.) .................................................................................

 

Příkon elektrických ventilátorů ...................................................................... W

 

Výkon ......................................................................................................... m3/h

 

Rozměry potrubí: průřez ................................ m2, délka ............................... m

 

Stav vytápěcího zařízení a přístrojů vnitřní

 

ventilace ............................................................................................................

 

 

 

VZOR č. 9 (pokr. )

 

Dosazená vnitřní teplota ....................................................................................... °C

 

při vnější teplotě ............................................................................................ °C

 

a při poměrně době činnosti ........................................................................... %

 

doba činnosti ................................................................................................... h

 

Kontrola činnosti termostatu ...................................................................................

 

Poznámky: ...............................................................................................................

 

..................................................................................................................................

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

Na základě shora uvedených výsledků kontrol smí být dopravní nebo přepravní prostředek schválen osvědčením podle dodatku 3 k příloze 1 ATP platným po dobu nejvýše tři let, přičemž se dopravní nebo přepravní prostředek označí rozlišovací značkou

 

......................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

V ......................................... .....................................

 

Dne ..................................... Odpovědný pracovník

 

 

VZOR č. 10

PROTOKOL O ZKOUŠCE

 

sestavený podle ustanovení Dohody o mezinárodních přepravách

zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích

určených pro tyto přepravy (ATP)

 

Protokol o zkoušce č. .................................

 

Určení chladicího výkonu chladicí jednotky podle odstavců 51 až 59 dodatku 2 k příloze 1 ATP

_________________________________________________________________

 

Schválená zkušební stanice

 

Název (jméno) ...............................................................................................

 

Adresa ............................................................................................................

 

Kým předána chladicí jednotka ke zkoušce:...................................................

 

........................................................................................................................

 

a) Technická specifikace jednotky:

 

Výrobce ..........................................................................................................

 

Značka ............................................................................................................

 

Typ ..................................................................................................................

 

Série č. .............................................................................................................

 

Kategorie1)

 

Nezávislá/závislá

 

Odnímatelná/neodnímatelná

 

Celistvá jednotka/sestava komponentů

 

Popis:

...............................................................................................................................

 

..............................................................................................................................

 

...............................................................................................................................

 

...............................................................................................................................

 

 

VZOR č. 10 (pokr.)

 

Kompresor .............................................. Značka ....................................................

 

Typ:

 

Počet válců .................................. Obsah válců ...............................................

 

Jmenovité otáčky ................................................................................... ot/min

 

Druh pohonu 1): elektromotor, samostatný spalovací motor,

 

motor vozidla, pohyb vozidla

 

Hnací motor kompresoru: (viz poznámky 1)2)

 

Elektrický motor:

 

Značka .......................................... Typ .....................................................

 

Výkon ...................... kW při ....... ot/min Napětí .......................... V

 

Kmitočet ...................... Hz

 

Spalovací motor:

 

Značka .......................................... Typ .................................................

 

Počet válců ................................... Obsah .............................................

 

Výkon ............. kW při ............. ot/min Palivo ......................................

 

Hydromotor:

 

Značka ............................................ Typ .................................................

 

Způsob pohonu ........................................................................................

 

Alternátor:

 

Značka ............................................. Typ ................................................

 

Rychlost otáček: jmenovité otáčky udané výrobcem

 

............................................................. ot/min

 

minimální otáčky ................................ ot/min

 

Chladící tekutina ....................................................................................................

 

 

VZOR č. 10 (pokr.)

 

Výměníky tepla Konden- Výměník

zátor

 

Značka - typ

 

Počet trubek

 

Rozteč lamel ventilátoru (mm) 2)

 

Trubky: druh a průměr (mm) 2)

 

Celková teplosměnná plocha (m2) 2)

 

Čelní plocha (m2)

 

Počet

 

Počet lopatek ventilátoru

 

VENTI- Průměr (mm)

LÁTORY

Jmenovitý výkon (W) 2/3/

 

Celkový jmenovitý výkon

při tlaku ....... Pa (m3/h) 2/

 

Druh pohonu

 

 

 

Expanzní ventil:

 

Značka ......................................................... Model .....................................

 

Nastavitelný1) ............................. Nenastavitelný1) ...................................

 

Odmrazovací zařízeni ...................................................................................

.

Automatické zařízení ....................................................................................

 

 

VZOR č. 10 (pokr.)

 

b) Zkušební postup a výsledky:

 

Zkušební postup 1/ : metoda teplotní rovnováhy/metoda

 

rozdílu entalpie

V kalorimetrické skříni

 

se střední plochou povrchu .................................................................... m2

 

naměřená hodnota koeficientu "U" skříně spojené

 

s chladicí jednotkou ............................................ W/°C

 

při střední teplotě stěny ............................................ °C.

 

V dopravním nebo přepravním prostředku

 

naměřená hodnota koeficientu "U" skříně dopravního

 

nebo přepravního prostředku spojeného

 

s chladicí jednotkou ................................................. W/°C

 

při střední teplotě stěny ................................................ °C.

 

Metoda použitá pro korekci koeficientu "U" skříně jako funkce

 

teploty skříně..............................................................................................................

 

....................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................

 

Maximální chyby stanovení:

 

koeficientu "U" skříně ......................................................................................

 

chladicího výkonu chladicí jednotky ................................................................

 

c) Kontroly

 

Tepelný regulátor: nastavený .............................. rozsah ............................. °C

 

Činnost odmrazovacího zařízení 1/: uspokojivá/neuspokojivá

 

 

VZOR Č. 10 (pokr.)

 

Proud vzduchu vystupující z výparníku:

 

naměřená hodnota ....................................... m3/h

 

při tlaku ......................................................... Pa

 

Jsou prostředky dodávající teplo do výparníku pro nastavení termostatu na 0 a 12 °C 1): ano/ne

 

d) Poznámky

 

.................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................

 

 

 

 

 

V ............................................... .....................................

 

Dne ........................................... Odpovědný pracovník

 

 

 

 

 

 

___________________

1) Nehodící se škrtněte

2) Hodnota udaná výrobcem

3) Pokud je použit

4) Pouze při metodě rozdílu entalpie

Příloha 1, dodatek 3

A. Vzor tiskopisu osvědčení o tom, že dopravní nebo přepravní prostředek vyhovuje, jak je stanoveno v odstavci 4 dodatku 1 k příloze 1

 

VZOR OSVĚDČENÍ VYDÁVANÉHO PRO IZOTERMICKÉ, CHLAZENÉ, CHLADICÍ A MRAZICÍ NEBO VYHŘÍVACÍ DOPRAVNÍ A PŘEPRAVNÍ PROSTŘEDKY URČENÉ PRO MEZINÁRODNÍ POZEMNÍ PŘEPRAVY ZKAZITELNÝCH POTRAVIN

 

 

 

 

1)

6)

 

 

 

 

 

DOPRAVNÍ NEBO PŘEPRAVNÍ PROSTŘEDEK

 

IZOTERMICKÝ

CHLAZENÝ

CHLADICÍ A MRAZICÍ

VYHŘÍVACÍ5)

 

 

OSVĚDČENÍ 2)

 

vydané podle Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a specializovaných prostředcích určených pro tyto

 

přepravy (ATP)

 

 

Vydávající orgán ...............................................................................................

 

Dopravní nebo přepravní prostředek 3) ............................................................

 

Registrační číslo ........................ přiděleno (kým) ...........................................

 

Vlastník nebo provozovatel .............................................................................

 

Jméno badatele ................................................................................................

 

Schválen jako dopravní nebo přepravní prostředek 4)

 

6.1. s tepelným zařízením

 

6.1.1. nezávislým

6.1.2. závislým

6.1.3. snímatelným 5)

6.1.4. nesnímatelným

 

 

 

7. Podklad pro vydání osvědčení:

 

7.1.Toto osvědčení bylo vydáno na základě:

 

7.1.1. zkoušek dopravního nebo

přepravního prostředku

 

7.1.2. shodnosti se zkušebním vzorkem 5)

 

7.1.3. periodické kontroly

 

7.1.4. přechodných ustanovení

 

7.2. Osvědčeni vydané na základě zkoušky nebo shodnosti se zkušebním vzorkem musí obsahovat:

 

7.2.1. název zkušební stanice .....................................................

 

7.2.2. charakter zkoušek 7) .........................................................

 

7.2.3. číslo (čísla) protokolu nebo protokolů .............................

 

7.2.4. hodnotu součinitele "k" ....................................................

 

7.2.5. účinný chladicí výkon 8) při vnější teplotě 30 °C

 

a při vnitřní teplotě ........................... °C ...................... W

 

" " " " ............................ °C ....................... W

 

" " " " ............................ °C ....................... W

 

8. Toto osvědčení platí do ..............................

 

8.1. za podmínky, že

 

8.1.1. izotermická skříň, popř. též tepelné zařízení

 

budou udržovány v bezvadném stavu;

 

8.1.2. tepelné zařízení nebude podrobeno podstatným

 

úpravám;

 

8.1.3. v případě výměny tepelného zařízení za jiné

 

 

bude mít nové zařízení stejný nebo větší chladicí výkon.

 

 

9. V .................................. (místo) 10. ........................................ (datum)

 

 

(Příslušný orgán)

 

_______________________

 

1) Mezinárodní poznávací značka státu, v němž je prostředek evidován (v kruhu)

2) Formulář je tištěn v jazyce země, kde byl vydán, a v jazyce anglickém, francouzském nebo ruském; rubriky musí být číslovány jako ve vzoru

3) Uvést druh (železniční vůz, nákladní automobil, přívěs, návěs, kontejner atd); u cisternových dopravních a přepravních prostředků pro přepravy kapalných potravin se připojuje slovo "cisterna"

4) Uvést jedno nebo více slovních označení. uvedených v dodatku 4 k této příloze spolu s odpovídající rozlišovací značkou nebo rozlišovacími značkami

5) Nehodíci se škrtněte

6) Číslo (číslice, písmena atd. ) označující orgán vydávající osvědčení a schvalovací číslo

7) Např. izolační schopnost nebo účinnost tepelných zařízení

8) Pokud byl změřen podle ustanovení bodu 42 dodatku 2 k této příloze

 

 

B. Certifikační štítek osvědčující, že dopravní nebo přepravní prostředek vyhovuje, jak je uvedeno

v ustanovení 4 dodatku 1 k příloze 1

 

1. Certifikační štítek musí být trvale připevněn na dopravním nebo přepravním prostředku na dobře

viditelném místě vedle jiných úředně vydaných schvalovacích štítků. Štítek, odpovídající vzoru

uvedenému dále, musí být pravoúhlý o rozměrech nejméně 160 x 100 mm a musí být vyroben z

ohnivzdorného materiálu odolného proti korozi. Na štítku musí být čitelným a nesmazatelným

způsobem, alespoň v angličtině nebo francouzštině nebo ruštině uvedeno:

 

a) latinská písmena "ATP" a za nimi slova: "SCHVÁLENO PRO PŘEPRAVU ZKAZITELNÝCH

POTRAVIN",

 

b) "SCHVALOVACÍ ČÍSLO" a za ním mezinárodní poznávací značka státu, v němž bylo schválení

uděleno, a číslo (číslice, písmena atd.) dokladu schválení,

 

c) "ČÍSLO DOPRAVNÍHO (PŘEPRAVNÍHO) PROSTŘEDKU" a za ním individuální číslo

umožňující identifikovat dotyčný dopravní nebo přepravní prostředek (tímto číslem může být

výrobní číslo),

 

d) "ZNAČKA ATP" a za ní rozlišovací značka předepsaná v dodatku 4 k příloze 1, která odpovídá třídě a kategorii dopravního nebo přepravního prostředku,

 

e) "PLATNÉ DO" a za tím datum (měsíc a rok), jímž končí platnost schválení dopravního nebo přepravního prostředku, Je-li platnost schválení na základě zkoušky nebo prohlídky prodloužena, připojí se následné datum skončení jeho platnosti na stejném řádku.

 

2. Písmena "ATP" a písmena rozlišovací značky musí být přibližně 20 mm vysoké. Ostatní písmena číslice musí být nejméně 5 mm vysoké.

 

 

 

* Údaje v závorkách jsou uvedeny jako příklad.

Příloha 1, dodatek 4

ROZLIŠOVACÍ ZNAČKY NA SPECIALIZOVANÝCH DOPRAVNÍCH A PŘEPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH

Rozlišovací značky předepsané v bodě 5 dodatku 1 k této příloze sestávají z velkých latinských písmen barvy tmavomodré na bílém podkladě. Výška písmen rozlišovacích značek musí být nejméně 100 mm a výška číslic data ukončení platnosti musí být nejméně 50 mm.

 

Rozlišovací značky a data ukončení doby platnosti musí být upevněny zvnějšku na horních předních rozích obou bočních stran dopravního nebo přepravního prostředku.

 

Rozlišovací značky jsou tyto:

 

 

Dopravní nebo přepravní prostředek: Rozlišovací

značky:

 

Izotermický dopravní nebo přepravní

prostředek s normální izolací ...................................... IN

 

Izotermický dopravní nebo přepravní

prostředek ze zesílenou izolací .................................... IR

 

Chlazený dopravní nebo přepravní

prostředek s normální izolací třídy A .......................... RNA

 

Chlazený dopravní nebo přepravní

prostředek s normální izolací třídy A ........................... RRA

 

Chlazený dopravní nebo přepravní

prostředek se zesílenou izolací třídy B ......................... PRB

 

Chlazený dopravní nebo přepravní

prostředek se zesílenou izolací třídy C ......................... RRC

 

Chlazený dopravní nebo přepravní

prostředek s normální izolací třídy D ........................... RND

 

Chlazeny dopravnu nebo přepravní

prostředek se zesílenou izolací třídy D ........................ RRD

 

Chladicí a mrazicí dopravní nebo přepravní

prostředek s normální izolací třídy A .......................... FNA

 

Chladicí a mrazicí dopravní nebo přepravní

prostředek se zesílenou izolací třídy A ....................... FRA

 

Chladící a mrazicí dopravní nebo přepravní

prostředek s normální izolací třídy B .......................... FNB 1)

 

Chladicí a mrazicí dopravní nebo přepravní

prostředek se zesílenou izolací třídy B ....................... FRB

 

Chladicí a mrazicí dopravní nebo přepravní

prostředek s normální izolací třídy C .......................... FNC 1)

 

Chladicí a mrazicí dopravní nebo přepravní

prostředek se zesílenou izolací třídy C ........................ FRC

 

Dopravní nebo přepravní prostředek: Rozlišovací

značky:

 

Chladicí a mrazicí dopravní nebo přepravní

prostředek s normální izolací třídy D ............................ FND

 

Chladicí a mrazicí dopravní nebo přepravní

prostředek se zesílenou izolací třídy D .......................... FND

 

Chladicí a mrazicí dopravní nebo přepravní

prostředek s normální izolací třídy E ............................ FNE 1)

 

Chladicí a mrazicí dopravní nebo přepravní

prostředek se zesílenou izolací třjdy E ......................... FRE

 

Chladicí a mrazicí dopravní nebo přepravní

prostředek s normální izolací třídy F ............................ FNF 1)

 

Chladicí a mrazicí dopravní nebo přepravní

prostředek se zesílenou izolací třídy F ............................. FRF

 

Vyhřívací dopravní nebo přepravní

prostředek s normální izolací třídy A ................................. CNA

 

Vyhřívací dopravní nebo přepravní prostředek

se zesílenou izolací třídy A ................................................. CRA

 

Vyhřívací dopravní nebo přepravní prostředek

se zesílenou izolací třídy B ..................................................... CRB

 

Má-li dopravní nebo přepravní prostředek snímatelné nebo nesamostatné tepelné zařízení,

doplní se rozlišovací značky písmenem X.

 

Pod výše uvedenými rozlišovacími značkami musí být uvedeno datum skončení doby platnosti

osvědčení vydaného pro dopravní nebo přepravní prostředek (měsíc, rok), které je zapsáno v rubrice 8

části A dodatku 3 k této příloze.

 

Vzor:

 

 

RNA

5-1974

 

5 = měsíc (květen)

ukončení

 

1974 = rok

doby

 

 

platnosti

 

 

 

 

 

 

______________________

1/ Viz přechodná ustanovení v odstavci 5 této přílohy

Příloha 2

VÝBĚR DOPRAVNÍHO NEBO PŘEPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A TEPLOTNÍ PODMÍNKY PRO PŘEPRAVU HLUBOKO ZMRAZENÝCH NEBO ZMRAZENÝCH POTRAVIN

1. Pro přepravu dále uvedených zmrazených a hluboko zmrazených potravin musí být vybrán a použit

takový dopravní nebo přepravní prostředek, aby během přepravy maximální teplota potravin v kterékoli

jejich části nepřekročila dále předepsanou teplotu.

 

Dopravní nebo přepravní prostředek používaný pro přepravu hluboko zmrazených potravin, kromě

železničního vozu, musí být vybaven zařízením uvedeným v dodatku 1 k této příloze. Pokud se však

musí přistoupit k ověření teploty potravin, musí to být provedeno podle postupu uvedeného v dodatku 2

k této příloze.

 

2. Během nakládky, přepravy a vykládky musí být dodržena v kterékoli části nákladu teplota potravin

předepsaná nebo nižší.

 

3. Jestliže je nezbytné otevřít dopravní nebo přepravní prostředek, např. za účelem provedení kontroly, je

nutno zajistit, aby potraviny nebyly vystaveny postupu nebo podmínkám, které jsou v rozporu s ustanoveními

této přílohy a Mezinárodní konvence o harmonizaci hraničních kontrol zboží.

 

4. V průběhu určitých operací, jako je odmrazování výparníku strojního chladicího zařízení, je přípustné

krátkodobé zvýšení teploty povrchu potravin nepřevyšující 3 °C přiměřené teploty části nákladu,

např. v blízkosti výparníku.

 

Zmrzlina ............................................................................................................... - 20 °C

 

Zmrazené nebo hluboko zmrazené ryby,

výrobky z ryb, měkkýši, korýši a všechny

jiné hluboko zmrazené potraviny ........................................................................ - 18 °C

 

Všechny zmrazené potraviny (kromě másla) ..................................................... - 12 °C

 

Máslo ................................................................................................................. - 10 °C

 

Zmrazené nebo hluboko zmrazené potraviny uvedené dále určené k okamžitému dalšímu

zpracování: 1)

 

Máslo

 

Koncentrovaná ovocná šťáva

______________

 

1) Teplota uvedených zmrazených a hluboko zmrazených potravin určených pro okamžité další

zpracování v místě určení smí být postupně zvyšována během přepravy tak, aby dosáhla v místě určení

nejvýše teploty určené odesilatelem uvedené v přepravním dokladu. Tato teplota nesmí být vyšší než

maximální teplota předepsaná pro tentýž druh potravin v příloze 3. Přepravní doklad musí uvádět název

potraviny, zda je hluboko zmrazená nebo zmrazená a že je určena pro okamžité další zpracování v místě určení.

Taková přeprava musí být prováděna dopravním nebo přepravním prostředkem schváleným dle ATP bez

použití tepelného zařízení pro zvýšení teploty potravin.

Příloha 2, dodatek 1

MONITOROVÁNÍ TEPLOT VZDUCHU PŘI PŘEPRAVĚ HLUBOKO ZMRAZENÝCH POTRAVIN

Dopravní nebo přepravní prostředek musí být vybaven vhodným registračním přístrojem pro monitorování v častých a pravidelných intervalech teplot vzduchu stanovených pro hluboko zmrazené potraviny určené pro osobní spotřebu.

 

Měřící přístroje musí být schváleny příslušnými orgány země, ve které dopravní nebo přepravní prostředky jsou registrovány.

 

Údaje o teplotách získané tímto způsobem musí být označeny datem a uchovány dopravcem po dobu nejméně jednoho roku nebo déle podle charakteru potravin. .

 

Na dopravní nebo přepravní prostředky, které byly v provozu v době vstupu v platnosti tohoto dodatku 1) se budou vztahovat výše uvedená ustanovení - po uplynutí tří let po tomto datu.

 

____________

1/ Ustanovení tohoto dodatku vstoupilo v platnost 13. února 1996.

Příloha 2, dodatek 2

POSTUP PRO VÝBĚR VZORKŮ A MĚŘENÍ TEPLOTPŘI PŘEPRAVĚ ZCHLAZENÝCH, ZMRAZENÝCH A HLUBOKO ZMRAZENÝCH ZKAZITELNÝCH POTRAVIN A VŠEOBECNÉ POKYNY

1. Kontrola a měření teplot uvedené v přílohách 2 a 3 musí být provedeny tak, aby potraviny nebyly vystaveny nežádoucím podmínkánm s hlediska bezpečnosti a kvality potravin.

 

2. Kontrola a měření, uvedené v odstavci 1, musí být prováděny před nakládkou nebo vykládkou. Tyto postupy nesmějí být normálně používány během přepravy, ledaže by existovaly vážné pochybnosti o vhodnosti teplot

potravin s teplotami uváděnými v přílohách 2 a 3.

 

3. Pokud je to možné, kontrola musí přihlédnout k údajům získaným monitorovacími zařízeními (přístroji) během jízdy před výběrem těch naložených zkazitelných potravin pro vzorkovací a měřící postupy. Přistoupit k měření teplot potravin se musí pouze v tom případě, pokud existují rozumné pochybnosti o dodržení řízeni teploty během přepravy.

 

4. Pokud je vybrána část nákladu, musí být použito především nedestruktivní měření (mezi krabicemi nebo mezi kusy): Pouze pokud výsledky nedestruktivního měření nejsou v souladu s teplotami uvedenými

v přílohách 2 a 3 (se zřetelem k dovoleným tolerancím), smějí být provedena destruktivní měření. Pokud zásilky nebo krabice byly otevřeny kontrolou, ale nebyly provedeny žádné další kroky, musí být znovu uzavřeny s údaji o čase, datu, místu kontroly s úředním razítkem kontrolního orgánu.

 

B. VÝBĚR VZORKŮ

 

5. Typy kusů vybraných jako vzorky pro měření teploty musí být takové, že jejich teplota je reprezentativní pro nejteplejší bod zásilky.

 

6. Pokud je nezbytné vybrat vzorky během přepravy z naložené zásilky, musí být odebrány dva vzorky z horní části a spodní části zásilky umístěné u okrajů každých otevřených dveří nebo křídel dveří.

 

7. Pokud jsou odebírány vzorky během vykládky zásilky, musí být odebrány čtyři vzorky z jednoho dále uvedeného místa:

 

 

 

- vrchní a spodní části zásilky umístěné u okrajů otevřených dveří,

 

- horního zadního rohu zásilky (tj. nejdelší vzdálenosti od chladicí jednotky),

 

- středu zásilky,

 

- středu předního povrchu zásilky (tj. nejbližší chladicí jednotce),

 

- horního a dolního rohu předního povrchu zásilky (tj. nejbližší zpětnému vstupu vzduchu do chladicí jednotky).

 

8. V případě zchlazených potravin uvedených v příloze 3 musí být vzorky odebrány z nejchladnějšího místa pro zjištění, že během přepravy nedojde ke zmrazení.

 

C. MĚŘENÍ TEPLOTY ZKAZITELNÝCH POTRAVIN

 

9. Před měřením musí být měřicí čidlo předchlazeno na teplotu co možno nejbližší teplotě potravin.

 

 

I. Zchlazené potraviny

 

10. Nedestruktivní měření: Měření mezi krabicemi nebo kusy musí být provedeno čidlem s plochou hlavou, která zaručuje dobrý styk, malou tepelnou hmotou s vysokou tepelnou vodivostí. Je-li čidlo umístěno mezi krabicemi nebo kusy potravin, musí být zajištěn dostatečný přítlak zabezpečující dobrý tepelný styk a dostatečná vložená délka čidla musí zajistit minimální snížení vodivosti.

 

11.Destruktivní měření: Musí být použito čidlo s tuhou silnou stopkou a ostrým hrotem vyrobené z materiálu, který se dá snadno čistit a desinfikovat. Čidlo musí být vloženo do středu kusu potravin a zaznamenávána teplota až po dosažení stálé teploty.

 

II. Zmrazené a hluboko zmrazené potraviny

 

12.Nedestruktivní měření: Tentýž postup jako uvedený v předchozím odstavci 10.

 

13.Destruktivní měření: Teplotní čidlo není zkonstruováno pro vniknutí do zmrazených potravin. Je proto nezbytné vytvořit v potravině otvor, do kterého se zasune čidlo. Otvor se musí vytvořit penetračním nástrojem s ostrým kovovým hrotem takovým, jako je prorážeč ledu, ruční svidřík nebo vrták, předchlazeným na teplotu potraviny. Průměr otvoru musí být takový, aby byl zajištěn těsný styk s čidlem. Hloubka, do které se čidlo zasunuje, je závislá na typu potraviny:

 

i) Pokud to rozměry potraviny dovolují, čidlo se zasune do hloubky 2,5 cm od povrchu potraviny;

 

ii) Pokud není možno použít postupu uvedeného v předchozím pododstavci i) vzhledem k rozměrům potraviny, čidlo musí být zasunuto do hloubky od povrchu rovnající se troj až čtyřnásobku průměru čidla;

 

iii) Vytvoření otvoru v některých potravinách vzhledem k jejich rozměrům nebo složení, např.

v kusovitých potravinách, není možné nebo praktické. V těchto případech musí být určena

vnitřní teplota kusu s potravinami vložením vhodného čidla s ostrou stopkou do středu kusu pro změření teploty ve styku s potravinami.

 

Po zasunutí čidla se musí odečíst teplota až po dosažení stálé teploty.

 

D. VĚCNÉ POKYNY PRO MĚŘÍCÍ SYSTÉM

 

14. Měřící systém (čidlo a monitor) použitý pro měření teploty musí splňovat dále uvedené požadavky:

 

i) Čas pro dosažení 90 % rozdílu mezi počáteční a konečnou odečtenou teplotou musí být tři minuty;

 

ii) Systém musí zajistit přesnost odečítání teploty + 0,5 °C v rozsahu teplot - 20 °C až + 30 °C */;

 

iii) Přesnost měření se nesmí měnit v průběhu měření o více než 0,3 °C při okolní teplotě v rozsahu

- 20 °C až + 30 °C */ ;

 

iv) Škála stupnice systému musí být členěna po 0,1 °C;

 

v) Přesnost systému musí být kontrolována v pravidelných intervalech */;

 

vi) Systém musí mít platný kalibrační certifikát pověřeného orgánu;

 

_ __________

*/ Postup bude stanoven.

 

 

vii) Elektrické části systému musí být chráněny proti nežádoucím účinkům kondenzace vlhkosti;

 

viii) Systém musí být robustní (pevný) a odolný proti nárazům,

 

B. PŘÍPUSTNÉ TOLERANCE MĚŘENÍ TEPLOTY

 

15. Přípustné tolerance při uvádění naměřených teplot:

 

i) Provozní - v případě zmrazených a hluboko zmrazených potravin krátkodobé zvýšení teploty

o 3 °C nad dovolenou teplotu je v příloze 2 povoleno pro povrchovou teplotu potravin;

 

ii) Metodologické - nedestruktivní měření může udat rozdíl mezi teplotou udávanou a skutečnou měřené

potraviny nejvýše 2 °C, zejména s přihlédnutím k tloušťce lepenky v případě balené potraviny.

Tato tolerance se nevztahuje na destruktivní měření teploty.

Příloha 3

TEPLOTNÍ PODMÍNKY PRO PŘEPRAVU NĚKTERÝCH DRUHŮ POTRAVIN, KTERÉ NEJSOUHLUBOKO ZMRAZENÉ ANI ZMRAZENÉ

Při přepravě nesmí teplota uvedených druhů potravin překročit níže uvedené hodnoty:

Vnitřnosti ....................... + 3 °C 3)

Máslo ............................. + 6 °C

Zvěřina ........................... + 4 °C

Mléko v cisternách (čerstvé maso pasterizované) určené

k okamžité spotřebě ............ + 4 °C 3/

Mléko pro potravinářský průmysl ... + 6 °C 3/

Mléčné výrobky (jogurt, kefír,

smetana, čerstvý sýr) .......... + 4 °C 3/ 4/

Ryby, měkkýši a korýši ............ musí být vždy přepravovány v ledu

Masné výrobky 2/ .................. + 6 °C

Maso (s výjimkou vnitřností) ...... + 7 °C

Drůbež a králíci .................. + 4 °C

 

 

[Pokud se ověřuje teplota potravin, musí se provádět postupem předepsaným v dodatku 2 přílohy 2

k této dohodě.]

 

________________

 

1/ S výjimkou uzených, solených, sušených nebo živých ryb, živých měkkýšů a živých korýšů

 

2/ S výjimkou potravin ve stabilizovaném stavu, dosaženém solením, uzením, sušením nebo sterilizací

 

3/ Celková doba přepravy nesmí být zásadně delší než 48 hodin

 

4/ “ Čerstvým sýrem se rozumí nevyzrálý sýr, který je připraven k požívání krátce po vyrobení a který má

omezenou dobu údržnosti.

 

*/ Tato změna uvedená v hranatých závorkách vstoupila v platnost 14. listopadu 1996; vztahuje se k novému

znění přílohy 3 (viz C.N. 156.1996.TREATIES-2).