Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

142/1994 Sb. znění účinné od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013
změněnos účinností odpoznámka

nařízením č. 180/2013 Sb.

1.7.2013

nařízením č. 33/2010 Sb.

1.7.2010

nařízením č. 163/2005 Sb.

28.4.2005

142

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. června 1994,

kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku a kterým se stanoví minimální výše nákladů spojených s uplatňováním pohledávky

 

Vláda nařizuje k provedení § 517 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb., a podle § 369 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 370/2000 Sb. a zákona č. 179/2013 Sb.:

§ 1

[Výše úroků z prodlení]

Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů.

§ 2

[Výše poplatku z prodlení]

Výše poplatku z prodlení činí za každý den prodlení 2,5 promile dlužné částky, nejméně však 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení․

§ 2a

Jde-li o závazkový vztah mezi podnikateli nebo je-li obsahem vzájemného závazku mezi podnikatelem a veřejným zadavatelem dodat zboží nebo poskytnout službu za úplatu veřejnému zadavateli, činí minimální výše nákladů spojených s uplatněním každé pohledávky 1 200 Kč.

§ 3

[Přechodné ustanovení]

Došlo-li k prodlení s plněním peněžitého dluhu před nabytím účinnosti tohoto nařízení, řídí se výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení ode dne účinnosti tohoto nařízení tímto nařízením.

§ 4

[Zrušovací ustanovení]

Zrušují se § 1 odst. 1 a § 10 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 45/1964 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku.

§ 5

[Účinnost]

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda vlády:

Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.

 

Ministr spravedlnosti:

JUDr. Novák v. r.