Čekejte, prosím...
A A A
171/1994 Sb. znění účinné od 31. 8. 1995 do 2. 7. 1996
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 186/1996 Sb.

1.7.1996

zrušeno

vyhláškou č. 188/1995 Sb.

31.8.1995

171

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 8. srpna 1994,

kterou se stanoví podrobnosti barvení

a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu podle § 14 zákona č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:

§ 1

Druh barviva a značkovací látky

K barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv (dále jen "paliva a maziva") uvedených v § 2 odst. 1 zákona č. 136/1994 Sb. (dále jen "zákon") se používá tekuté směsi barviva a značkovací látky, jejíž obchodní název zní "Sudan Rotmarker" a nebo výrobku shodné funkce, na který bylo vydáno osvědčení1 státní zkušebnou pro účel barvení a značkování paliv a maziv.

§ 2

Provádění barvení a značkování

Paliva a maziva musí být obarvena a označkována tak, aby obsahovala 20 g směsi barviva a značkovací látky na 1 t paliva a maziva. Odchylka od této hodnoty může činit nejvýše 5 g směsi barviva a značkovací látky na 1 t paliva a maziva.

Způsob odběru vzorku

§ 3

(1)

Vzorek paliva nebo maziva (dále jen "vzorek") je oprávněn odebrat příslušný státní orgán. Příslušným státním orgánem se pro účely této vyhlášky rozumí státní orgán uvedený v § 7 zákona. K odběru vzorku přizve příslušný státní orgán osobu, která s palivem nebo s mazivem nebo se strojem pro nějž bylo palivo nebo mazivo určeno, v rozhodné době disponovala nebo manipulovala, není-li to možné, přizve jakoukoliv zletilou osobu na kontrole nezúčastněnou.

(2)

Při odběru vzorku se příslušný státní orgán řídí postupem uvedeným

a)

v příloze č. 1 této vyhlášky, je-li vzorek odebírán z nádoby, která je ve spojení s motorem,

b)

v příloze č. 2 této vyhlášky v ostatních případech.

(3)

Příslušný státní orgán provede vždy bezprostředně před odběrem vzorku proplach odběrového zařízení za přítomnosti osoby uvedené v odstavci 1. Proplach se provádí postupem uvedeným v příloze č. 1 nebo v příloze č. 2 této vyhlášky.

(4)

Zjistí-li příslušný státní orgán u paliva a maziva, které není dovoleno barvit a značkovat [ § 6 písm. a) a § 2 zákona], zabarvení odpovídající směsi barviva a značkovací látky podle § 1, oddělí ze vzorku odebraného podle odstavce 2 část pro provedení analýzy autorizovanou státní zkušebnou2 a část pro kontrolní uložení.

(5)

Nezjistí-li příslušný státní orgán při kontrole u paliva a maziva, které není dovoleno barvit a značkovat [ § 6 písm. a) a § 2 zákona], zabarvení odpovídající směsi barviva a značkovací látky podle § 1, provede kontrolu testovací soupravou pro provádění kontrol v terénu, způsobilou identifikovat přítomnost směsi barviva a značkovací látky ve vzorku. Kontrola spočívá ve smísení vzorku paliva a maziva s reakčním činidlem. Vykazuje-li po protřepání a odsazení spodní vrstva zabarvení odpovídající směsi barviva a značkovací látky podle § 1, popřípadě nedojde-li k odsazení spodní vrstvy, příslušný státní orgán postupuje podle odstavce 4.

(6)

Nezjistí-li příslušný státní orgán při kontrole u paliva a maziva, které musí být barveno a značkováno ( § 2 odst. 1 zákona), zabarvení odpovídající směsi barviva a značkovací látky podle § 1, oddělí ze vzorku odebraného podle odstavce 2 část pro provedení analýzy autorizovanou státní zkušebnou2 a část pro kontrolní uložení.

(7)

Zjistí-li příslušný státní orgán při kontrole u paliva a maziva, které musí být barveno a značkováno ( § 2 odst․ 1 zákona), zabarvení odpovídající směsi barviva a značkovací látky podle § 1, provede kontrolu testovací soupravou pro provádění kontrol v terénu, způsobilou identifikovat přítomnost směsi barviva a značkovací látky ve vzorku. Kontrola spočívá ve smísení vzorku paliva a maziva s reakčním činidlem. Nevykazuje-li po protřepání a odsazení spodní vrstva zabarvení odpovídající směsi barviva a značkovací látky podle § 1, popřípadě nedojde-li k odsazení spodní vrstvy, příslušný státní orgán oddělí ze vzorku odebraného podle odstavce 2 část pro provedení analýzy autorizovanou státní zkušebnou2 a část pro kontrolní uložení.

(8)

Minimální objem odebraného vzorku je 170cm3. Pro autorizovanou státní zkušebnu2 se oddělí v případě postupu podle odstavců 4 až 7 alespoň 70cm3 a pro kontrolní uložení alespoň 70 cm3.

(9)

Příslušný státní orgán zajistí, aby nedošlo ke zničení, záměně, upravení nebo zneužití vzorku odebraného pro provedení analýzy autorizovanou státní zkušebnou2 a vzorku odebraného pro kontrolní uložení. Odebraný vzorek zapečetí, označí a uloží ve vzorkovnici. S vynaložením odborné péče zajistí, aby nedošlo ke zmaření provedení analýzy.

§ 4

(1)

Při každém odběru vzorku příslušný státní orgán sepíše protokol.

(2)

Protokol musí obsahovat:

a)

pořadové číslo protokolu evidovaného příslušným státním orgánem,

b)

označení příslušného státního orgánu, který kontrolu provádí,

c)

označení osoby uvedené v § 3 odst. 1, přizvané k odběru vzorku,

d)

datum, čas a místo uskutečnění odběru vzorku,

e)

typ a označení nádrže nebo nádoby, ze které byl vzorek odebrán, způsob odběru vzorku,

f)

výsledek kontroly provedené podle § 3 odst. 4 až 7,

g)

číslo pečeti, označení vzorku a uvedení jeho množství,

h)

jména a příjmení osob zúčastněných při odběru vzorku a jejich podpisy,

i)

jméno, příjmení a funkci osoby, která kontrolu provádí, a její podpis.

(3)

Protokol se pořizuje ve dvou vyhotoveních. Obě vyhotovení musí být zvlášť podepsána všemi zúčastněnými osobami. Jedno vyhotovení protokolu si ponechá příslušný státní orgán k založení do evidence o odebraných vzorcích. Druhé vyhotovení protokolu obdrží osoba uvedená v § 3 odst. 1. Vzor protokolu je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky.

(4)

Je-li vzorek doručován autorizované státní zkušebně,2 vyhotoví příslušný státní orgán průvodní list požadující provedení analýzy autorizovanou státní zkušebnou,2 který bude obsahovat identifikační údaje týkající se odebraného vzorku; průvodní list však nesmí obsahovat údaje o osobě uvedené v § 3 odst. 1 a o místě a dnu provedení odběru.

§ 5

(1)

Příslušný státní orgán zajistí doručení vzorku po jeho odběru autorizované státní zkušebně2 nejméně dvěma osobami bez zbytečných průtahů.

(2)

Autorizovaná státní zkušebna 2 potvrdí převzetí vzorku. V případě, že při převzetí je patrné poškození obalu nebo jsou zřejmé jiné nesrovnalosti, vyznačí autorizovaná státní zkušebna 2 tuto skutečnost při potvrzování převzetí. Vyznačené zjištění potvrdí podpisem jak osoba, která vzorek přijímá, tak osoby, které vzorek doručují.

(3)

V případě, že poškození obalu nebo jiné nesrovnalosti jsou takového druhu, že by mohly mít za následek zpochybnění důvěryhodnosti analýzy, autorizovaná státní zkušebna2 ihned písemně o této skutečnosti informuje příslušný státní orgán a analýzu vzorku neprovádí.

(4)

Příslušný státní orgán, který odebral vzorek pro kontrolní uložení, jej uloží a uchovává po dobu tří let ode dne odběru.

Způsob vedení evidence

§ 6

(1)

Fyzické osoby, které jsou podnikateli,3 a právnické osoby, nakládající s palivy a mazivy, vedou evidenci a provádějí týdenní bilanci o druzích, množství a jakosti vyrobených, zpracovaných, dovezených, skladovaných, převzatých a vydávaných paliv a maziv včetně údajů o fyzických osobách, které jsou podnikateli,3 dodávají, jakož i o právnických a fyzických osobách, kterým paliva a maziva vydávají, s výjimkou výdeje do nádrží motorových vozidel a jednorázového výdeje do 200 l.

(2)

Fyzické osoby, které jsou podnikateli,3 a právnické osoby, nakládající s palivy a mazivy, uchovávají evidenci o vydaných a přijatých potvrzeních o jakosti paliv a maziv.

(3)

Výrobci směsi barviva a značkovací látky vedou evidenci a provádějí týdenní bilanci o množství, vlastnostech a složení vyrobené směsi barviva a značkovací látky, o fyzických osobách a o právnických osobách, kterým směs barviva a značkovací látky dodávají. Uživatelé směsi barviva a značkovací látky vedou evidenci o množství, vlastnostech, složení převzaté směsi barviva a značkovací látky, o jejím použití, o fyzických osobách a o právnických osobách, které jim směs barviva a značkovací látky dodávají.

(4)

V evidenci vedené dle odstavců 1 a 3 se uvádějí o právnických a fyzických osobách tyto údaje:

a)

u podnikatelů 3

1.

obchodní jméno, u právnických osob sídlo, u fyzických osob bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště,

2.

identifikační číslo,

3.

předmět podnikání;

b)

u fyzických osob

1.

jméno a příjmení,

2.

bydliště.

§ 7

Doklady o evidenci se uchovávají po dobu a způsobem jako doklady účetní.4

§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

Ing. Dlouhý CSc. v. r.

Příloha č. 1

Odběr vzorku z nádoby spojené s motorem

 

1.

K odběru vzorku paliva z nádoby, která je ve spojení s motorem, příslušný státní orgán použije přenosné odběrové (vzorkovací) zařízení.

2.

Proplach odběrového zařízení před odběrem vzorku ( § 3 odst. 3 vyhlášky) provede příslušný státní orgán palivem z kontrolované nádrže do nádoby k tomu určené. K proplachu použije přibližně 100 cm3 paliva.

3.

Při vlastním odběru vzorku postupuje příslušný státní orgán podle přiloženého návodu k obsluze odběrového zařízení.

4.

Před a po použití odběrového zařízení je nezbytné otřít ty jeho části, které přijdou do styku s palivem v nádrži.

Příloha č. 2

1. Odběr vzorků z nádrží

 

Stojaté válcovité a hranaté nádrže

Při vzorkování ve stojatých válcovitých nebo hranatých nádržích se odebírá vzorek odběrovým zařízením umožňujícím odběr jednorázového vzorku, přičemž průměrný vzorek se připraví z jednorázových vzorků odebraných ze tří úrovní v nádrži:

a)

horní - 250 mm pod hladinou ropného produktu,

b)

střední - v polovině výšky sloupce kapaliny,

c)

spodní - 250 mm ode dna nádrže.

 

Poměr pro smíchání vzorků ze spodní, střední a horní úrovně je 1:3:1.

U stojatých nádrží, jejichž výška nepřesahuje 2000 mm, se odebírají vzorky pouze z horní a dolní úrovně a průměrný vzorek se připraví jejich smícháním v poměru 1:1.

 

Ležaté válcovité nádrže

Z ležaté válcovité nádrže s průměrem větším než 2500 mm se odebírají jednorázové vzorky ze tří úrovní:

a)

horní - 200 mm pod hladinou ropného produktu,

b)

střední - v polovině výšky sloupce kapaliny,

c)

spodní - 250 mm nad vnitřní plochou dna nádrže.

 

Průměrný vzorek se připraví smícháním vzorků ze spodní, střední a horní úrovně v poměru 1:6:1.

Z ležaté válcovité nádrže s průměrem pod 2500 mm (bez ohledu na stupeň naplnění) a z ležaté nádrže s poloměrem větším než 2500 mm zaplněné do poloviny průměru se odebírají jednorázové vzorky ze dvou úrovní: ze středu výšky sloupce kapaliny a z výšky 250 mm nad vnitřní plochou dna nádrže. Průměrný vzorek se připraví smícháním vzorků ze střední a dolní úrovně v poměru 3:1.

 

Odběr vzorků přenosným odběrovým zařízením se provádí následujícím způsobem:

a)

odměří se výška hladiny v nádrži,

b)

určí se výšky odběru jednorázových vzorků,

c)

uzavřené vzorkovací zařízení se ponoří do předem určené výšky hladiny, otevře se uzávěr a vzorkovací zařízení se naplní vzorkem.

 

2. Odběr vzorků ze železničních cisteren a autopřepravníků

Ze železničních cisteren a autopřepravníků se odebírá vzorek odběrovým zařízením ve výšce 1/3 průměru cisterny od spodní vnitřní stěny. Tento vzorek se považuje za průměrný vzorek ropného výrobku v cisterně.

 

Proplach před odběrem vzorků

Proplach odběrového zařízení před odběrem vzorků podle bodů 1 a 2 této přílohy ( § 3 odst. 3 vyhlášky) provede příslušný státní orgán palivem z kontrolované nádrže, železniční cisterny nebo autopřepravníku do nádoby k tomu určené.

Příloha č. 3

státní orgán číslo protokolu

 

PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU

A KONTROLE PROVEDENÉ PŘÍSLUŠNÝM STÁTNÍM ORGÁNEM

 

podle zákona č.136/1994 Sb. a vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č.171/1994 Sb.

 

Datum a čas

 

Místo odběru vzorku

 

Označení osoby uvedené v § 3 odst. 1 zákona

 

(obchodní jméno, sídlo)(jméno, příjmení, bydliště, místo podnikání)

Typ a označení nádrže nebo nádoby, ze které byl vzorek odebrán, způsob odběru vzorku

 

Výsledek kontroly provedené podle § 3 odst.4 až 7

 

Číslo pečeti, označení odebraného vzorku a uvedení jeho množství

 

Jméno, příjmení a podpisy osob zúčastněných při odběru vzorku:

 

Jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která kontrolu provádíPoznámky pod čarou:

§ 24a24d zákona č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění zákona č. 54/1987 Sb.

§ 613 zákona č. 30/1968 Sb., ve znění zákona č. 479/1992 Sb.

§ 613 zákona č. 30/1968 Sb., ve znění zákona č. 479/1992 Sb.

§ 613 zákona č. 30/1968 Sb., ve znění zákona č. 479/1992 Sb.

§ 613 zákona č. 30/1968 Sb., ve znění zákona č. 479/1992 Sb.

§ 613 zákona č. 30/1968 Sb., ve znění zákona č. 479/1992 Sb.

§ 613 zákona č. 30/1968 Sb., ve znění zákona č. 479/1992 Sb.

§ 613 zákona č. 30/1968 Sb., ve znění zákona č. 479/1992 Sb.

§ 613 zákona č. 30/1968 Sb., ve znění zákona č. 479/1992 Sb.

§ 613 zákona č. 30/1968 Sb., ve znění zákona č. 479/1992 Sb.

§ 613 zákona č. 30/1968 Sb., ve znění zákona č. 479/1992 Sb.

§ 613 zákona č. 30/1968 Sb., ve znění zákona č. 479/1992 Sb.

§ 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

§ 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

§ 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

§ 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

§ 31 odst. 2 písm. a), § 31 odst. 3, § 32 odst. 2, § 3435 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Poznámky pod čarou:
1

§ 24a24d zákona č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění zákona č. 54/1987 Sb.

2

§ 613 zákona č. 30/1968 Sb., ve znění zákona č. 479/1992 Sb.

3

§ 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

4

§ 31 odst. 2 písm. a), § 31 odst. 3, § 32 odst. 2, § 3435 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.