Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

182/1994 Sb. znění účinné od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 189/2006 Sb.

1.1.2009

zákonem č. 112/2006 Sb.

1.1.2007

182

 

ZÁKON

ze dne 8. září 1994,

kterým se zvyšuje státní vyrovnávací příspěvek nezaopatřeným dětem

a některé další sociální dávky

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 1/1991 Sb., zákona č. 46/1991 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona České národní rady č. 482/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., zákona č. 235/1992 Sb., zákona České národní rady č. 589/1992 Sb., zákona České národní rady č. 37/1993 Sb., zákona č: 84/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 266/1993 Sb. a zákona č. 307/1993 Sb. (úplné znění č. 140/1994 Sb.), se mění takto:

 

1.

V § 71 odst. 5 se částka „500 Kč“ nahrazuje částkou „600 Kč“ a částka „700 Kč“ se nahrazuje částkou „800 Kč“.

 

2.

V § 145p odst. 1 se částka „680 Kč“ nahrazuje částkou „750 Kč“ a částka „910 Kč“ se nahrazuje částkou „1000 Kč“.

 

3.

V § 145s odst. 2 se částka „600 Kč“ nahrazuje částkou „660 Kč“.

Čl. II

zrušen

Čl. III

zrušen

Čl. IV

zrušen

Čl. V

Zákonné opatření Předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky č․ 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku, ve znění zákona č. 245/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona České národní rady č. 101/1993 Sb. a zákona České národní rady č. 37/1993 Sb., se mění takto:

 

1.

§ 2 odst. 1 písm. c) se vypouští.

 

2.

V § 2a odst. 1 a 2, v § 5 odst. 2 a v § 8 odst. 3 se vypouštějí slova „a c)“.

 

3.

§ 3 zní:

§ 3

Výše příspěvku poživatele důchodu

 

Výše příspěvku náležejícího poživateli důchodu z důchodového zabezpečení činí 220 Kč měsíčně.“.

 

4.

Za § 3 se vkládá nový § 3a, který zní:

§ 3a

Výše příspěvku nezaopatřeného dítěte

 

Výše příspěvku náležejícího osobě, která splňuje podmínku nezaopatřenosti dítěte pro nárok na přídavky na děti nebo výchovné, činí měsíčně

a)

320 Kč; Pokud její vlastní příjem spolu s příjmem osob s ní společně posuzovaných podle zákona o životním minimu 8) není vyšší než l,5násobek životního minima, nebo je-li příspěvek vyplácen s výchovným k důchodům,

b)

220 Kč v ostatních případech.“.

 

5.

§ 4 odst: 3 se vypouští.

 

6.

V § 5 odst. 3 se slova „ve výši 220 Kčs měsíčně“ nahrazují slovy „ve vyšší částce“.

Čl. VI

zrušen

Čl. VII

Ustanovení společná a přechodná

(1)

Zaopatřovací příspěvek a příspěvek na úřadu za užívání bytu náleží ve výši podle tohoto zákona poprvé za měsíc říjen 1994; obě dávky se zvýší bez žádosti.

(2)

Pohřebné ve výši podle tohoto zákona náleží oprávněné osobě, která vypravila pohřeb osobě zemřelé po 30. září 1994.

(3)

Státní vyrovnávací příspěvek náleží osobě, která splňuje podmínku nezaopatřenosti pro nárok na přídavky na děti nebo výchovné, ve výši podle tohoto zákona poprvé na měsíc říjen.

(4)

Poživateli rodičovského příspěvku, kterému náleží za září 1994 rodičovský příspěvek, se v případě, že mu na září 1994 náležel státní vyrovnávací příspěvek, vyplatí v říjnu 1994 státní vyrovnávací příspěvek ve výši 140 Kč; státní vyrovnávací příspěvek vyplatí plátce, který je příslušný k výplatě rodičovského příspěvku v říjnu 1994, a to bez žádosti.

Čl. VIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 1994.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.