Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

191/1994 Sb. znění účinné od 27. 10. 1994

191

 

ZÁKON

ze dne 27. září 1994,

kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb.,

o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví

státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby,

ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb.,

zákona České národní rady č. 282/1992 Sb.,

zákona České národní rady č. 473/1992 Sb.,

zákona č. 170/1993 Sb. a zákona č. 155/1994 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 282/1992 Sb., zákona České národní rady č. 473/1992 Sb., zákona č. 170/1993 Sb. a zákona č. 155/1994 Sb., se doplňuje takto:

1.

V § 2 odst. 1 se za slovo "komisí" doplňují čárka a slova "rozhoduje o jejich zrušení".

 

2.

Za § 16 se vkládá nový § 16a, který včetně poznámky č. 6) zní:

"§ 16a

 

(1) Spisový materiál soustředěný komisí bude ke dni uvedenému v rozhodnutí o zrušení komise předán příslušnému okresnímu úřadu, v hlavním městě Praze příslušnému obvodnímu úřadu.

(2) Správní činnosti související s převody majetku podle zvláštního zákona 6) vykonává dnem uvedeným v rozhodnutí o zrušení komise příslušný okresní úřad, v hlavním městě Praze příslušný obvodní úřad, s výjimkou ukládání z zvláštního poplatku podle § 11 odst․ 2 zvláštního zákona. 6)

(3) Okresní úřady, v hlavním městě Praze obvodní úřady, jsou povinny poskytovat ministerstvu a Fondu národního majetku České republiky jím požadovanou součinnost týkající se občanských soudních a správních řízení, v nichž je ministerstvo nebo Fond národního majetku České republiky účastníkem.

(6) Zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů.".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.