Čekejte, prosím...
A A A
224/1994 Sb. znění účinné od 1. 1. 2008
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 296/2007 Sb.

1.1.2008

zákonem č. 179/2005 Sb.

1.1.2006

224

 

ZÁKON

ze dne 3. listopadu 1994,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu

na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb.,

ústavního zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb.

a zákona č. 306/1993 Sb., zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů

České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku

České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 285/1991 Sb.,

zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 569/1991 Sb.

zákona České národní rady č. 282/1992 Sb. a zákona č. 210/1993 Sb., doplňuje

zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb.,

zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 117/1994 Sb. a zákona č. 156/1994 Sb., a zákon č. 166/1993 Sb.,

o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb. a zákona č. 117/1994 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., ústavního zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 306/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

 

1.

V § 1 odst. 1 se za slovo „organizace“ doplňují slova „nebo majetku státu v užívání organizací, jejichž zřizovatelem jsou obce“.

 

2.

V § 10 odst. 8 se na konci připojuje tato věta: „Je-li metodou privatizace vložení privatizovaného majetku do obchodní společnosti, lze podle odstavce 7 postupovat až do převodu majetkové účasti Fondu na podnikání této společnosti na jinou osobu.“.

 

3.

V § 14 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2, 3 a 4, které včetně poznámek č. 5b) a 5c) znějí:

(2) Veřejnou dražbu organizuje Fond, který také jmenuje licitátora.

(3) Podmínky veřejné dražby musí Fond veřejně vyhlásit formou dražebního řádu zároveň s vyvěšením karty provozní jednotky5b) nejméně 30 dnů před termínem dražby.

(4) Fond může k organizačnímu zabezpečení a realizaci veřejných dražeb použít osoby, které k tomu mají oprávnění podle zvláštního předpisu.5c)

__________

5b)

§ 4 odst. 3 zákona č. 427/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5c)

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 5.

 

4.

Za § 14 se vkládá nový § 14a, který včetně poznámky č. 5d) zní:

§ 14a

 

(1) Vydá-li akciová společnost podle rozhodnutí o privatizaci a stanov zaměstnanecké akcie, které byly při vzniku společnosti zcela splaceny, je jejich prvním nabyvatelem5d) Fond nebo Pozemkový fond České republiky, který akciovou společnost založil, a to po dobu nejdéle 120 dní ode dne jejich vydání․

(2) Ve lhůtě podle odstavce 1 je Fond nebo Pozemkový fond České republiky povinen tyto akcie úplatně převést na akciovou společnost. Nedojde-li v této lhůtě k převodu všech akcií, musí být nepřevedené zaměstnanecké akcie změněny na akcie na jméno nebo na majitele, a to nejpozději do šesti měsíců, počínaje prvním dnem měsíce následujícího po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1.

(3) U zaměstnaneckých akcií vydaných podle rozhodnutí o privatizaci majetkové účasti státu se odstavce 1 a 2 použijí obdobně.

__________

5d)

§ 5 odst. 1 zákona ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

5.

V § 15 odst. 3 se na konci připojují tyto věty: „Věřitel nabyvatele privatizovaného majetku se může domáhat splnění závazků vzniklých před 13. srpnem 1993, které na nabyvatele přešly v rámci privatizace, na Fondu až po vyčerpání všech právních prostředků vůči nabyvateli privatizovaného majetku, včetně výkonu rozhodnutí a konkurzu. Za závazky vzniklé po uvedeném dni Fond neručí.“.

 

6.

§ 45 se doplňuje odstavcem 8, který zní:

(8) Podniky nemohou zřizovat zástavní právo k majetku, na který byl předložen privatizační projekt.“.

 

7.

V § 47b odst. 1 se v první větě vypouštějí slova „provedené příslušnými orgány republik“.

 

8.

V § 47b odst. 2 se tečka na konci věty nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: „nestanoví-li tento zákon jinak.“.

 

9.

§ 47b se doplňuje odstavci 3 a 4, které znějí:

(3) Dražbu podle odstavce 1 organizuje likvidátor, který také jmenuje licitátora.

(4) Podmínky veřejné dražby musí likvidátor veřejně vyhlásit formou dražebního řádu zároveň s vyvěšením karty provozní jednotky5b) nejméně 30 dnů před termínem dražby.“.

 

10.

Za § 47b se vkládá nový § 47c, který zní:

§ 47c

 

O vstupu podniku hospodařícího s majetkem, na který byl předložen privatizační projekt, do likvidace může zakladatel rozhodnout pouze se souhlasem ministerstva.“.

Čl. II

zrušen

Čl. III

zrušen

Čl. IV

Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb. a zákona č. 117/1994 Sb., se doplňuje takto:

 

§ 3 se doplňuje odstavcem 5, který včetně poznámky č. 1b) zní:

(5) Hospodařením se státním majetkem se pro účely tohoto zákona rozumí i hospodaření s majetkem, který přešel na Fond národního majetku podle zvláštních předpisů.1b)

__________

1b)

§ 11 odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 210/1993 Sb.

§ 5 zákona ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.“.

Čl. V

Ustanovení § 14a podle čl. I bodu 4 tohoto zákona platí přiměřeně i na zaměstnanecké akcie, které byly vydány na jméno Fondu národního majetku České republiky nebo Pozemkového fondu České republiky ke dni účinnosti tohoto zákona, nebo na zaměstnanecké akcie, které na jméno Fondu národního majetku České republiky nebo Pozemkového fondu České republiky mají být vydány podle zakladatelské listiny, pokud jsou ke dni účinnosti tohoto zákona zapsány v obchodním rejstříku, s tím, že lhůta uvedená v § 14a odst. 1 počíná běžet dnem účinnosti tohoto zákona. Pokud však byly zaměstnanecké akcie vydány na jméno Fondu národního majetku České republiky nebo Pozemkového fondu České republiky více než 120 dní před účinností tohoto zákona, zkracuje se tato lhůta na 60 dní.

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.