Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

242/1994 Sb. znění účinné od 1. 1. 1995

242

 

ZÁKON

ze dne 7. prosince 1994,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 338/1992 Sb.,

o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

V § 3 odst. 2 se za slova „Pozemkovým fondem České republiky“ vkládají slova „nebo Správou státních hmotných rezerv“.

 

2.

V § 4 odst. 1 písm. c) se slova „ve vlastnictví státu a obce“ vypouštějí.

 

3.

V § 4 odst. 1 písm. n) se slova „v rámci pozemkových úprav“ vypouštějí.

 

4.

V § 5 odst. 2 se na konci připojuje tato věta: „Základem daně u pozemků hospodářských lesů může být i součin skutečné výměry pozemku v m2 a částky 3,80 Kč za 1 m2.“.

 

5.

V § 8 odst. 1 se za slova „Pozemkového fondu České republiky“ vkládají slova „nebo Správy státních hmotných rezerv“.

 

6.

V § 11 odst․ 5 se na konci věty vypouští tečka a připojují se tato slova: „nebo případů, kdy jsou pro tento nebytový prostor důvody pro osvobození podle § 9 tohoto zákona.“.

 

7.

V § 11 odst. 6 větě druhé se text „§ 11 odst. 1 písm. e)“ nahrazuje textem „§ 11 odst. 1 písm. a), b), c) a e)“.

 

8.

§ 13a odst. 1, 2 a 3 znějí:

(1) Daňové přiznání je poplatník povinen podat příslušnému správci daně do 31. ledna zdaňovacího období. Daňové přiznání se nepodává, pokud je poplatník podal v některém z předchozích zdaňovacích období. Dojde-li však ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně včetně změny v osobě poplatníka, je poplatník povinen daň do 31. ledna zdaňovacího období přiznat; v těchto případech lze daň přiznat rovnocenně buď podáním daňového přiznání, nebo podáním dílčího daňového přiznání. Dílčí daňové přiznání se podává na tiskopise vydaném Ministerstvem financí a poplatník v něm uvede jen nastalé změny a výpočet celkové daňové povinnosti. Dojde-li pouze ke změně průměrné ceny půdy přiřazené ke stávajícím jednotlivým katastrálním územím způsobem uvedeným v § 5 odst. 1 tohoto zákona nebo ke změně koeficientu stanoveného obcí podle § 6 odst. 4 písm. b) nebo podle § 11 odst. 3 písm. a) a b) a odst. 4 tohoto zákona, poplatník není povinen podat správci daně daňové přiznání, dílčí daňové přiznání, ani mu sdělit tyto změny. Bylo-li daňové přiznání podáno v předchozích zdaňovacích obdobích a do 31. ledna běžného zdaňovacího období nebylo podáno daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání, vyměří se daň k 31. lednu běžného zdaňovacího období ve výši poslední známé daňové povinnosti případně upravené změnou průměrné ceny nebo koeficientu.

(2) Podá-li daňové přiznání jeden z poplatníků majících vlastnická nebo jiná práva k téže nemovitosti, považuje se tento poplatník za jejich společného zástupce, pokud si poplatníci nezvolí jiného společného zástupce.

(3) Přestane-li být fyzická nebo právnická osoba poplatníkem daně z nemovitostí proto, že v průběhu zdaňovacího období se změnila vlastnická nebo jiná práva ke všem nemovitostem v územním obvodu téhož správce daně, které u něho podléhaly dani z nemovitostí, nebo tyto nemovitosti zanikly, je povinen oznámit tuto skutečnost správci daně nejpozději do 31. ledna následujícího zdaňovacího období.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.

 

9.

V § 13b se vypouštějí dosavadní odstavce 2 a 3 a za dosavadní odstavec 1 se doplňuje nový odstavec 2, který zní:

(2) Dojde-li v průběhu zdaňovacího období ke změně vlastnických nebo jiných práv k nemovitostem, přechází povinnost uhradit případný daňový nedoplatek počínaje 1. lednem následujícího zdaňovacího období na nové poplatníky s výjimkou případů, kdy jsou nemovitosti předány na základě zvláštního předpisu.18) V územním obvodu jednoho správce daně se daňový nedoplatek k těmto nemovitostem zjistí z poměru, v jakém se podílí daň připadající na tyto nemovitosti na celkové daňové povinnosti původního poplatníka. Za období od změny vlastnických nebo jiných práv k nemovitostem do 1. ledna následujícího zdaňovacího období nový nabyvatel za daňový nedoplatek ručí.“.

 

10.

V § 15 odst. 1 písm. b) se věta „V roce 1993 je první splátka splatná 31. května 1993.“ vypouští.

 

11.

V § 15 odst. 2 větě prvé se za slovem „období“ čárka nahrazuje tečkou a slova „v roce 1993 do 31. května 1993.“ se vypouštějí.

 

12.

V § 15 se za odstavec 2 doplňuje nový odstavec 3, který zní:

(3) Činí-li u jednoho poplatníka celková daňová povinnost z nemovitostí nacházejících se v obvodu územní působnosti jednoho správce daně méně než 30 Kč, daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání se za podmínek uvedených v § 13a tohoto zákona podává, ale daň se nevyměří ani neplatí.“.

 

13.

V § 16a se na konci první věty vypouští tečka a připojují se tato slova: „a účinnosti nejpozději do 1. ledna následujícího zdaňovacího období; má-li vyhláška zpětnou účinnost, je neplatná.“.

 

14.

V § 19a se vypouští odstavec 2 a zároveň se zrušuje číslování odstavců.

Čl. II

Dodatečné daňové přiznání na rok 1994 lze podat nejpozději do 31. ledna 1995 i na nižší daňovou povinnost, než je poslední známá daňová povinnost.

Čl. III

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 315/1993 Sb. a tímto zákonem.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1995.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.