Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

25/1994 Sb. znění účinné od 12. 3. 2001 do 31. 12. 2010
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 95/2001 Sb.

12.3.2001

25

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 21. ledna 1994

o formě provádění evidence daní a o převodu daní jejich příjemcům

 

Ministerstvo financí podle § 62 odst. 10 zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, a § 35 odst. 2 písm. c) zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., stanoví:

ČÁST PRVNÍ

FORMA PROVÁDĚNÍ EVIDENCE DANÍ V SOUVISLOSTI

SE ZAVÁDĚNÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY (§ 1-10)

§ 1

Označení daní

(1)

Každá daň, poplatek a odvod (dále jen "daň") stanovené zvláštním zákonem se pro účely evidence daní, kterou provádějí územní finanční orgány a další orgány příslušné ke správě daní, 1 označují číslem druhu příjmu.

(2)

S ohledem na přehlednost evidence daní může být jedna daň rozčleněna na několik druhů a každý z nich se označuje samostatným číslem druhu příjmu.

§ 2

Evidované údaje

(1)

Do evidence daní se zahrnují:

a)

identifikační údaje daňových subjektů (daňové identifikační číslo, 2 jméno daňového subjektu a jeho bydliště nebo sídlo),

b)

údaje z daňových přiznání ( § 10),

c)

údaje o výši daňové povinnosti,

d)

údaje o výši příslušenství daně, 3

e)

údaje o výši převáděných daní podle rozpočtového určení, 4 je-li příjemcem daně rozpočet obce, okresního úřadu nebo státního fondu České republiky (dále jen "příjemce daní"),

f)

údaje z platebních poukazů ( § 8),

g)

údaje z dokladů bank a pošt ( § 4),

h)

údaje z příjmových dokladů na platby daní v hotovosti,

i)

údaje z přeúčtovacích dokladů ( § 5),

j)

další údaje․ 5

(2)

Daňovým subjektem se pro účely této vyhlášky rozumí

a)

daňový dlužník, 6

b)

společný plátce (nahrazuje skupinu daňových dlužníků, jejichž daňové povinnosti není třeba individuálně evidovat),

c)

nejasný plátce (slouží k zaevidování plateb s nedostatečnými identifikačními údaji o daňovém dlužníkovi).

§ 3

Osobní účet

(1)

Osobní účet 7 daňového subjektu (dále jen "osobní daňový účet") se zřizuje pro každý druh příjmu, na kterém vznikla daňovému subjektu daňová povinnost, 8 nebo má-li u tohoto druhu příjmu daňový subjekt přeplatek.

(2)

Osobní daňový účet se rovněž zřizuje pro příjemce daní.

(3)

Na debetní straně 9 osobního daňového účtu se evidují předpisné a odpisné věty z předpisných a odpisných poukazů ( § 6).

(4)

Na kreditní straně 10 osobního daňového účtu se evidují platební věty ( § 4) z dokladů bank a pošt, z příjmových dokladů na platby daní v hotovosti a přeúčtovacích dokladů.

§ 4

Doklady bank a pošt

(1)

Dokladem bank se pro účely této vyhlášky rozumí bankovní výpis z účtu (dále jen "bankovní výpis"), dokladem pošt se rozumí poštovní poukázka.

(2)

Z bankovního výpisu se eviduje bankovní spojení správce daně, datum starého zůstatku, starý zůstatek, odpovídající obrat, nový zůstatek a datum bankovního výpisu.

(3)

Platební věta obsahuje identifikační údaje daňového subjektu nebo příjemce daní, částku v Kč a den platby 11 nebo den odepsání částky z účtu správce daně (např. při vracení přeplatků daňovým subjektům nebo převádění částek příjemcům daní), uvedené v účetních položkách bankovního výpisu nebo dokladech pošt, číslo druhu příjmu a číslo zúčtovacího symbolu ( § 7). Jedné účetní položce bankovního výpisu odpovídá v evidenci daní jedna nebo více platebních vět.

§ 5

Přeúčtovací doklad

(1)

Přeúčtovací doklad je určen k převádění prostředků mezi jednotlivými osobními daňovými účty různých daňových subjektů v rámci jednoho druhu příjmu, opravování chybně uvedených údajů v platebních větách nebo k upravování počátečních zůstatků na kreditní straně osobních daňových účtů, a to na základě údajů od daňových subjektů nebo správce daně.

(2)

Přeúčtovací doklad obsahuje platební věty.

(3)

Jedním přeúčtovacím dokladem nelze převádět finanční prostředky mezi osobními daňovými účty a současně opravovat počáteční zůstatky.

(4)

Pokud se přeúčtovacím dokladem převádí finanční prostředky mezi osobními daňovými účty, musí se součet obratů všech platebních vět za každé číslo druhu příjmu rovnat nule.

§ 6

Předpisný a odpisný poukaz

(1)

Předpisný a odpisný poukaz 12 obsahuje předpisné nebo odpisné věty s údaji o výši daňové povinnosti daňových subjektů, o výši převáděných daní příjemcům daní nebo o změnách počátečních zůstatků na debetní straně osobních daňových účtů.

(2)

V předpisné nebo odpisné větě se uvádějí identifikační údaje daňového subjektu nebo příjemce daní, číslo druhu příjmu, číslo zúčtovacího symbolu ( § 7), číslo priority úhrady daňové povinnosti, 13 částka v Kč a den splatnosti daňové povinnosti.

(3)

Předpisný a odpisný poukaz nemůže obsahovat věty s údaji o výši daňové povinnosti a současně věty s údaji o změně počátečních zůstatků.

§ 7

Zúčtovací symbol

Čísla zúčtovacího symbolu se používá u platebních vět k rozlišení druhu platby a u předpisných a odpisných vět k rozlišení druhu daňové povinnosti.

§ 8

Platební poukaz a příkaz k úhradě

(1)

Platební poukaz 10 obsahuje identifikační údaje daňového subjektu nebo označení příjemce daní včetně bankovního spojení, 14 číslo druhu příjmu, poukazovatelnou částku v Kč, důvod a datum vystavení a den splatnosti.

(2)

Jedním platebním poukazem lze provádět odpisy pouze z jednoho druhu příjmu.

(3)

Příkaz k úhradě nebo hromadný příkaz k úhradě (dále jen "příkaz k úhradě") obsahuje údaje z platebního poukazu a další náležitosti stanovené bankou, které jsou nezbytné k převodu finančních prostředků z účtu správce daně u banky na účet příjemce.

§ 9

Uzávěrky evidence daní

(1)

Měsíční uzávěrka je periodická kontrolní činnost v evidenci daní. Součástí měsíční uzávěrky je kontrola zaevidování platebních vět z dokladů bank a pošt, z příjmových dokladů na platby daní v hotovosti a porovnání s měsíčním výkazem z banky, kontrola zaevidování přeúčtovacích dokladů a předpisných a odpisných dokladů, 15 kontrola platebních poukazů a příkazů k úhradě a porovnání kreditní a debetní strany osobních daňových účtů.

(2)

Roční uzávěrka následuje po měsíční uzávěrce posledního měsíce běžného roku. Roční uzávěrka slouží k přenesení konečných zůstatků běžného roku na osobních daňových účtech na počáteční zůstatky na osobních daňových účtech v evidenci následujícího roku.

§ 10

Daňové přiznání v evidenci daní

Daňové přiznání v evidenci daní obsahuje údaje z příslušného tiskopisu pro daňové přiznání nebo hlášení, dílčí, 16 dodatečné nebo opravné daňové přiznání nebo hlášení, 17 které jsou rozhodné pro kontrolu a vyměření daňové povinnosti.

ČÁST DRUHÁ

zrušena (§ 11)

§ 11

zrušen

ČÁST TŘETÍ

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ (§ 12)

§ 12

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1994.

Ministr:

Ing. Kočárník CSc. v.r.Poznámky pod čarou:

§ 1 odst. 3 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb.

§ 33 odst. 11 zákona ČNR č. 337/1992 Sb.

§ 58 zákona ČNR č. 337/1992 Sb.

Zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice, ve znění zákonů ČNR č. 579/1991 Sb., č. 166/1992 Sb., č. 321/1992 Sb., č. 10/1993 Sb. a zákona č. 189/1993 Sb.

§ 62 odst. 1, 3 a 4 zákona ČNR č. 337/1992 Sb.

§ 57 odst. 1 zákona ČNR č. 337/1992 Sb.

§ 62 odst. 1 zákona ČNR č. 337/1992 Sb.

§ 57 odst. 2 zákona ČNR č. 337/1992 Sb.

§ 62 odst. 3 zákona ČNR č. 337/1992 Sb.

§ 62 odst. 4 zákona ČNR č. 337/1992 Sb.

§ 61 odst. 1 zákona ČNR č. 337/1992 Sb.

§ 62 odst. 2 zákona ČNR č. 337/1992 Sb.

§ 59 odst. 6 zákona ČNR č. 337/1992 Sb.

§ 62 odst. 4 zákona ČNR č. 337/1992 Sb.

§ 12 odst. 1 vyhlášky SBČS č. 51/1992 Sb., o platebním styku a zúčtování mezi bankami.

§ 62 odst. 3 a 4 zákona ČNR č. 337/1992 Sb.

§ 13a odst. 1 zákona ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb.

§ 40 odst. 2 a § 41 zákona ČNR č. 337/1992 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

§ 1 odst. 3 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb.

2

§ 33 odst. 11 zákona ČNR č. 337/1992 Sb.

3

§ 58 zákona ČNR č. 337/1992 Sb.

4

Zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice, ve znění zákonů ČNR č. 579/1991 Sb., č. 166/1992 Sb., č. 321/1992 Sb., č. 10/1993 Sb. a zákona č. 189/1993 Sb.

5

§ 62 odst. 1, 3 a 4 zákona ČNR č. 337/1992 Sb.

6

§ 57 odst. 1 zákona ČNR č. 337/1992 Sb.

7

§ 62 odst. 1 zákona ČNR č. 337/1992 Sb.

8

§ 57 odst. 2 zákona ČNR č. 337/1992 Sb.

9

§ 62 odst. 3 zákona ČNR č. 337/1992 Sb.

10

§ 62 odst. 4 zákona ČNR č. 337/1992 Sb.

11

§ 61 odst. 1 zákona ČNR č. 337/1992 Sb.

12

§ 62 odst. 2 zákona ČNR č. 337/1992 Sb.

13

§ 59 odst. 6 zákona ČNR č. 337/1992 Sb.

14

§ 12 odst. 1 vyhlášky SBČS č. 51/1992 Sb., o platebním styku a zúčtování mezi bankami.

15

§ 62 odst. 3 a 4 zákona ČNR č. 337/1992 Sb.

16

§ 13a odst. 1 zákona ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb.

17

§ 40 odst. 2 a § 41 zákona ČNR č. 337/1992 Sb.