Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

253/1994 Sb. znění účinné od 1. 7. 2000

čl. IV nabývá účinnosti 1.ledna 1995

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 151/2000 Sb.

1.7.2000

253

 

ZÁKON

ze dne 8. prosince 1994,

kterým se mění zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích,

ve znění zákona č. 150/1992 Sb., zákon České národní rady

č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona České

národní rady č. 36/1993 Sb., zákon České národní rady

č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění zákona

České národní rady č. 36/1993 Sb., zákon České

národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky

pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších

předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb.,

o provozování rozhlasového a televizního vysílání,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

zrušen

Čl. II

Zákon České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., se mění takto:

§ 10 písm. a) zní:

"a)

výnos z televizních poplatků,".

Čl. III

Zákon České národní rady č. 484/1991 Sb․, o Českém rozhlasu, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., se mění takto:

§ 10 písm. a) zní:

"a)

výnos z rozhlasových poplatků,".

Čl. IV

Zákon České národní rady č:103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění zákona České národní rady č. 474/1992 Sb., zákona České národní rady č. 36/1993 Sb. a zákona č. 331/1993 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 se vypouští odstavec 2.

Odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

 

2.

V § 5 odst. 4 se ve větě první vypouštějí slova "2 a" a slova "Česká národní rada neschválí závěrečný účet Rady nebo".

 

3.

§ 8 zní:

"§ 8

 

Činnost Rady je hrazena ze státního rozpočtu České republiky.".

Čl. V

Zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění zákona č. 597/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

§ 9 odst. 6 zní:

"(6) Finanční zdroje získané z rozhlasových poplatků a televizních poplatků jsou příjmem provozovatelů ze zákona.".

 

2.

V § 19 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Provozovatel kabelového rozvodu je povinen poskytnout provozovateli ze zákona na jeho požádání údaje o účastnících kabelového rozvodu, které souvisejí s placením rozhlasového nebo televizního poplatku.".

 

3.

V § 20 odst. 3 se za písmeno d) doplňuje písmeno e), které zní:

"e)

neposkytne provozovateli ze zákona údaje o účastnících kabelového rozvodu ( § 19 odst. 5).".

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1995 s výjimkou čl. IV, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1995.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.