Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

256/1994 Sb. znění účinné od 30. 12. 1994 do 31. 12. 2004

256

 

ZÁKON

ze dne 8. prosince 1994,

kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních

a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

zákon České národní rady č. 390/1991 Sb., o předškolních

zařízeních a školských zařízeních, a zákon České národní rady

č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve

znění zákona č. 190/1993 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb․ a nálezu Ústavního soudu České republiky č. 49/1994 Sb., se mění takto:

V § 63 odst. 6 se vypouštějí slova „nejpozději do 31. prosince 1994“.

Čl. II

Zákon České národní rady č. 390/1991 Sb., o předškolních zařízeních a školských zařízeních, se mění takto:

Čl. II bod 1 zní:

1.

Postavení předškolních zařízení a školských zařízení zřízených podle dosavadních předpisů se upravuje podle § 1 odst. 1 tohoto zákona postupně.“.

Čl. III

Zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190) 1993 Sb., se mění takto:

V § 5 odst. 1 se v první větě za slova „školské úřady“ vkládají slova „jako správní úřady“.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.