Čekejte, prosím...
A A A
45/1994 Sb. znění účinné od 21. 3. 1994 do 31. 12. 2003

45

 

ZÁKON

ze dne 16. února 1994,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 303/1993 Sb.,

o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, se mění a doplňuje takto:

§ 11 odst. 3 zní:

(3) Smlouvy o tabákových reklamách, které by porušovaly tento zákon a byly uzavřeny před účinností tohoto zákona, musí být uvedeny do souladu s tímto zákonem nejpozději do 31․ prosince 1994, jinak pozbývají platnosti.“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.