Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

47/1994 Sb. znění účinné od 21. 3. 1994 do 30. 6. 2022

47

 

ZÁKON

ze dne 17. února 1994,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o

zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České

republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 174/1968 Sb.,

o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění

pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 34/1970 Sb., zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona České národní rady č. 126/1990 Sb., zákona České národní rady č. 203/1990 Sb., zákona České národní rady č. 288/1990 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona České národní rady č. 575/1990 Sb., zákona České národní rady č. 173/1991 Sb., zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., zákona České národní rady č. 19/1992 Sb., zákona České národní rady č. 23/1992 Sb., zákona České národní rady č. 167/1992 Sb., zákona České národní rady č. 239/1992 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 350/1992 Sb., zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., zákona České národní rady č. 359/1992 Sb., zákona České národní rady č. 474/1992 Sb., zákona České národní rady č. 548/1992 Sb., zákona České národní rady č. 166/1993 Sb. a zákona č. 285/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

V § 2 odst. 1 se vypouští bod 4.

Dosavadní body 5 až 8 se označují jako body 4 až 7.

 

2.

V § 9 se za slova "pracovněprávní vztahy," vkládají slova "bezpečnost práce,".

Čl. II

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona České národní rady č. 575/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 159/1992 Sb. (úplné znění č. 396/1992 Sb.), se mění a doplňuje takto:

1.

V § 1 odst. 1 se na konci připojuje věta: "Orgány státního odborného dozoru jsou orgány státní správy.".

 

2.

§ 1 odst. 2 včetně poznámky č. 1) zní:

"(2) Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení vykonávají organizace státního odborného dozoru zřízené Ministerstvem práce a sociálních věcí. 1) Je-li zřízeno více organizací státního odborného dozoru, vymezí jejich působnost Ministerstvo práce a sociálních věcí při jejich zřízení.

1)

§ 31 zákona České národní rady č․ 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb., zákona České národní rady č. 166/1992 Sb., zákona České národní rady č. 321/1992 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a zákona č. 189/1993 Sb.".

 

3.

§ 2 zní:

" § 2

 

(1) Český úřad bezpečnosti práce je podřízen Ministerstvu práce a sociálních věcí. V čele Českého úřadu bezpečnosti práce je předseda, kterého jmenuje a odvolává ministr práce a sociálních věcí.

(2) Inspektoráty bezpečnosti práce a organizace státního odborného dozoru zřízené Ministerstvem práce a sociálních věcí jsou podřízeny Českému úřadu bezpečnosti práce. V čele inspektorátů bezpečnosti práce jsou vedoucí inspektoři bezpečnosti práce, které jmenuje a odvolává ministr práce a sociálních věcí. Ministr práce a sociálních věcí též jmenuje a odvolává ředitele organizací státního odborného dozoru. Přehled inspektorátů bezpečnosti práce je uveden v příloze tohoto zákona.".

 

4.

V § 5 se vypouštějí písmena a), d), f) a g). Dosavadní písmena b), c), e) a h) se označují jako písmena a), b), c) a d).

 

5.

V § 5 písm. a) se vypouští čárka a připojují se slova "a organizací státního odborného dozoru,".

 

6.

V § 6a odst. 1 se vypouštějí slova "[ § 5 písm. f)]".

 

7.

V § 6a odst. 3 se slova "Českým úřadem bezpečnosti práce" nahrazují slovy "Ministerstvem práce a sociálních věcí".

 

8.

Za § 7a se vkládá nový § 7b, který zní:

"§ 7b

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí může stanovit pro všechny organizace a fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost, které jsou v působnosti orgánů a organizací státního odborného dozoru ( § 3), vyhláškou bližší podmínky týkající se bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení, evidence a registrace pracovních úrazů, hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení. Ministerstvo práce a sociálních věcí určuje vyhláškou, která technická zařízení se považují za vyhrazená.".

Čl. III

Zrušuje se vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 18/1969 Sb., o zřízení inspektorátů bezpečnosti práce, ve znění vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 111/1973 Sb.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Uhde v.r.

Havel v.r.

Klaus v.r.

Příloha

Přehled inspektorátů bezpečnosti práce

 

V České republice působí tyto inspektoráty bezpečnosti práce:

1.

Inspektorát bezpečnosti práce pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze;

2.

Inspektorát bezpečnosti práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze;

3.

Inspektorát bezpečnosti práce pro Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích;

4.

Inspektorát bezpečnosti práce pro Západočeský kraj se sídlem v Plzni;

5.

Inspektorát bezpečnosti práce pro Severočeský kraj se sídlem v Ústí nad Labem;

6.

Inspektorát bezpečnosti práce pro Východočeský kraj se sídlem v Hradci Králové;

7.

Inspektorát bezpečnosti práce pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně;

8.

Inspektorát bezpečnosti práce pro Severomoravský kraj se sídlem v Ostravě.