Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

48/1994 Sb. znění účinné od 1. 7. 1994

48

 

ZÁKON

ze dne 18. února 1994,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 565/1990 Sb.,

o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 184/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 338/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

§ 1 písm. f) zní:

f)

poplatek z ubytovací kapacity,“.

2.

V § 1 se vypouštějí písmena d) a h).

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e) a dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno f).

3.

V § 2 odst. 1 se za slovo „pobytu 1) „ doplňují slova „nebo sídla“.

4.

V § 3 odst. 1 se na konci tečka nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: „pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu.“.

5.

§ 3 odst. 2 písm. b) se vypouští.

Písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

6.

V § 3 odst. 4 se poslední věta nahrazuje větou: „Obec může stanovit poplatek týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou.“.

7.

§ 4 odst. 2 zní:

(2) Veřejným prostranstvím podle tohoto zákona jsou zejména náměstí, tržiště, silnice, místní komunikace, parky a veřejná zeleň, jakož i další prostory přístupné každému bez omezení.“.

8.

V § 4 odst. 5 první větě se slova „na 1 m2“ nahrazují slovy „za každý i započatý m2“.

9.

§ 5 se vypouští.

10.

V § 6 odst. 3 se slova „až 30 %“ nahrazují slovy „až 20 %“ a ve větě druhé se vypouštějí slova „také roční“.

11.

§ 7 zní:

§ 7

 

(1) Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v lázeňských místech nebo místech soustředěného turistického ruchu z ubytovací kapacity v zařízeních sloužících nebo určených k přechodnému ubytování za úplatu.

(2) Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá

a)

ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,

b)

ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které tato zařízení vlastní nebo k nim mají právo hospodaření,

c)

ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,

d)

ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům․

(3) Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které tato zařízení vlastní, nebo právnické osoby, které mají k těmto zařízením právo hospodaření.

(4) Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí až 2 Kč za každé využité lůžko a den. Obec může po dohodě s poplatníkem stanovit poplatek roční paušální částkou.“.

12.

§ 9 se vypouští.

13.

§ 12 včetně poznámky č. 14) zní:

§ 12

 

Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla. Pro ostatní promlčecí lhůty platí zvláštní předpisy. 14)

__________

14)

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.“.

14.

V § 13 se na konci tečka nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: „pokud tento zákon nestanoví jinak.“.

15.

V § 15 se odstavec 2 vypouští a číslování odstavců se zrušuje.

16.

V § 2 odst. 3, § 3 odst. 4, § 4 odst. 5 a v § 10 odst. 3 se slovo „Kčs“ nahrazuje slovem „“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1994.

Uhde v.r.

Havel v.r.

Klaus v.r.