Čekejte, prosím...
A A A
7/1994 Sb. znění účinné od 20. 1. 1994 do 30. 6. 1997

7

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 29. prosince 1993,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva

financí. 17/1972 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu, ve znění

vyhlášky Ministerstva financí č. 193/1993 Sb.

 

Ministerstvo financí podle § 76 písm. d), e) a f) zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, stanoví:

Čl. I

Vyhláška Federálního ministerstva financí č. 17/1972 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu, ve znění vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 193/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

V poznámce pod čarou č. 7) se zkratka "ON" nahrazuje zkratkou "ČSN".

2.

V § 10 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou zní:

"(3) Pro zjišťování vyrobeného množství alkoholu podle § 5, zjišťování zásob lihu podle § 6 a pro evidenci výroby a oběhu lihu podle § 8 platí zvláštní technické podmínky, které tvoří přílohy č․ 1 až 3 této vyhlášky, a alkoholmetrické tabulky, které jsou uloženy u příslušných územních finančních orgánů 9) a jsou označeny jako přílohy č. 4 až 6 této vyhlášky.

9)

§ 1 a 2 zákona ČNR č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.".

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

v z. Ing. Klak v. r.

I. náměstek

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 7/1994 Sb.

Podrobné alkoholmetrické tabulky - výpočet koncentrace etanolu při pyknometrické metodě

 

Příloha je uložena u všech územních finančních orgánů.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 7/1994 Sb.

Podrobné alkoholmetrické tabulky - výpočet objemové koncentrace etanolu při měření areometry

 

Příloha je uložena u všech územních finančních orgánů.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 7/1994 Sb.

Podrobné alkoholmetrické tabulky - výpočet objemového množství etanolu

 

Příloha je uložena u všech územních finančních orgánů.