Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

77/1994 Sb. znění účinné od 29. 4. 1994 do 31. 12. 2006

77

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. března 1994,

kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 252/1992 Sb.,

o podmínkách pro poskytování a výši zvláštního příplatku za vykonávání činností

ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách

 

Vláda nařizuje podle § 23 písm. f) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb.:

Čl. I

V § 4 odst. 1 a 2 se zkratka „Kčs“ nahrazuje zkratkou „“.

Čl. II

Příloha k nařízení vlády se doplňuje takto:

1.

Ve skupině I části D. DALŠÍ CHEMICKÉ ŠKODLIVINY se doplňuje seznam prací o č. 28 až 36, která znějí:

28.

Mechanické opracování výrobků z olova a jeho slitin (nad 75 % Pb).

29.

Izolační práce (příprava tmelů, keramické obklady, dlažby a vyzdívky včetně spárování a potěrů) kyselinovzdornými tmely na bázi syntetických pryskyřic.

30.

Stříkání dvousložkovými epoxydovými laky, nitrolaky a syntetickými emaily ve stříkacím boxu a v uzavřených prostorách.

31.

Čištění výrobního zařízení, tanků, nádrží, zásobníků a cisteren, pokud zaměstnanec pracuje uvnitř.

32.

Svařování elektrickým obloukem ocelí a barevných kovů ve svařovnách.

33.

Svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře (argon, kysličník uhličitý).

34.

Svařování hliníku a jeho slitin argonarcem a arcatonem.

35.

Práce s asfaltovými hmotami zpracovávanými za tepla, například ruční nanášení, rovnání a zpracování obalovaných drtí, těsnění trub.

36.

Práce při výzkumu, výrobě, používání a skladování zvlášť nebezpečných a ostatních jedů a jejich derivátů a práce spojené s výrobou odmořovacích a dezaktivačních směsí s obsahem škodlivin․“.

2.

Ve skupině I části E. FYZIKÁLNÍ VLIVY se doplňuje seznam prací o č. 8 až 15, která znějí:

8.

Práce prováděné s respirátory nebo s filtračními maskami.

9.

Práce prováděné ve výškách nad 10 m na zajištěných pracovištích (na lešení, vysokozdvižných lávkách apod.)

10.

Tryskání křemičitým pískem v tryskacích strojích s obsluhou mimo tryskací prostor.

11.

Příprava slévárenských formovacích písků ve slévárenském prostředí (mísení, sušení, prosévání), ruční pěchování forem.

12.

Drcení šamotových a křemenných materiálů na čelisťových drtičích nebo v kulových mlýnech.

13.

Broušení pískovcovými kotouči za sucha.

14.

Klouzkování prostředků chemické ochrany jednotlivce.

15.

Obrušování odlitků z pískových forem na kyvadlových nebo stojanových bruskách v cidírenském prostředí.“.

3.

Ve skupině II části B. IONIZUJÍCÍ A ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ, PRÁCE S LASERY se doplňuje seznam prací o č. 22, které zní:

22.

Práce při výrobě uzavřených zářičů s radiem, americiem, stronciem, promethiem a podobně včetně oprav pouzder zářičů, tj. při dělení, dávkování, rozkladu, homogenizaci, srážení, loužení, zahušťování, měření radioaktivity a podobně.“.

4.

Ve skupině II části C. CHEMICKÉ KARCINOGENY se doplňuje seznam prací o č. 11, které zní:

11.

Broušení osinkových lisovaných výrobků a gumoosinkových pásů na brusných agregátech včetně jejich seřizování.“.

5.

Ve skupině II části D. DALŠÍ CHEMICKÉ ŠKODLIVINY se doplňuje seznam prací o č. 5 až 10, která znějí:

5.

Práce s tekutým olovem.

6.

Opravy olověných akumulátorových baterií.

7.

Práce s asfaltovými hmotami zpracovávanými za tepla v uzavřených prostorech.

8.

Destilace a provozní čištění rtuti.

9.

Izolační práce (příprava tmelů, keramické obklady, dlažby a vyzdívky včetně spárování a potěrů) kyselinovzdornými tmely na bázi syntetických pryskyřic v uzavřených prostorech.

10.

Svařování elektrickým obloukem v uzavřených prostorech.“.

6.

Ve skupině II části E. FYZIKÁLNÍ VLIVY se nahrazuje v č. 1 seznamu prací tečka za slovem „komorách“ čárkou a připojují se na konci slova „kesonech, ve skafandrech apod.“. V č. 2 seznamu prací se vypouští tečka za slovem „vrtulníků“ a připojují se na konci slova „a letadel.“. V č. 4 seznamu prací se nahrazují slova „výrobě průmyslových“ slovy „průmyslové výrobě“. Dále se doplňuje seznam prací o č. 5 až 7, která znějí:

5.

Práce prováděné v oblecích chránících proti sálavému teplu nebo chemickým či jinak nebezpečným látkám.

6.

Práce prováděné v dýchacích izolačních přístrojích kyslíkových nebo s nuceným přívodem vzduchu.

7.

Práce prováděné ve výškách nad 5 m na nezajištěných pracovištích (provazové žebříky, lana apod.).“.

Čl. III

Příplatky podle tohoto nařízení se poskytnou poprvé za měsíc duben 1994.

Čl. IV

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda vlády:

Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.

 

Ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Vodička v. r.