Čekejte, prosím...
A A A
107/1995 Sb. znění účinné od 30. 6. 1995

107

 

ZÁKON

ze dne 24. května 1995,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb.,

o mimosoudních rehabilitacích,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 267/1992 Sb., zákona č. 133/1993 Sb., zákona č. 115/1994 Sb., zákona č. 116/1994 Sb. a nálezu Ústavního soudu č. 164/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

V § 29 odst. 3 písm. b) se na konci připojují tato slova: "a vojenském táboře nucených prací․"

 

2.

V § 29 odst. 3 písm. d) se za slova "v pracovním útvaru" vkládají tato slova: "a vojenském táboře nucených prací."

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Uhde v. r.

 

Havel v. r.

 

Klaus v. r.