Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

104/1995 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 89/2012 Sb.

1.1.2014

104

 

ZÁKON

ze dne 24. května 1995,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

ve znění zákona č. 217/1993 Sb. a zákona č. 40/1995 Sb.,

a mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb. a zákona č. 40/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

§ 2 odst. 1 písm. a) zní:

a)

spotřebitelem fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami,“.

2.

V § 2 odst. 1 se vkládají nová písmena g) a h), která znějí:

g)

textilním výrobkem textilní vlákenná surovina, délková a plošná textilie, textilní kusový výrobek, oděvní výrobek, a to v kterékoliv fázi zpracování, a textilní výrobky obsahující textilní složku:

1.

výrobky, které obsahují minimálně 80 % textilních vláken z celkové hmotnosti,

2.

potahy čalouněného nábytku, deštníků a slunečníků, pokud obsahují minimálně 80 % váhových textilních komponent,

3.

textilní složky vícevrstvých podlahových krytin, matrací a výrobků pro kempování, oteplovací vložky rukavic a obuvi, pokud tyto části nebo vložky činí minimálně 80 % z celkové hmotnosti výrobku,

4.

textilie obsažené v jiných výrobcích, kde je jejich složení specifikováno, a pokud tvoří neoddělitelnou část těchto výrobků,

h)

textilním vláknem útvar charakterizovaný ohebností, jemností a vysokým poměrem délky k průřezu, vhodný pro textilní zpracování, včetně ohebných pásků nebo dutinek o šířce maximálně 5 mm,“.

Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena i) a j).

3.

V § 2 odst. 1 nové písmeno j) včetně poznámky č. 4a) zní:

j)

službou jakákoliv podnikatelská činnost, která je určena k nabídce spotřebiteli, s výjimkou činností upravených zvláštními zákony, 4a) kde se dozor nad ochranou spotřebitele svěřuje profesním sdružením nebo jiným orgánům státní správy než uvedeným v § 23․

___________

4a)

Např. zákon ČNR č. 128/1990 Sb., o advokacii, zákon ČNR č. 209/1990 Sb., o komerčních právnících a právní pomoci jimi poskytované, zákon ČNR č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, a zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů.“.

4.

V § 2 se vypouští odstavec 2.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

5.

§ 4 včetně poznámky č. 7) se vypouští.

6.

§ 5 včetně nadpisu se vypouští.

7.

§ 6 včetně nadpisu zní:

§ 6

Zákaz diskriminace spotřebitele

 

Prodávající se nesmí při prodeji výrobků a poskytování služeb chovat v rozporu s dobrými mravy; zejména nesmí žádným způsobem spotřebitele diskriminovat.“.

Poznámka č. 8) se vypouští.

8.

§ 10 odst. 1 zní:

(1) Prodávající musí zajistit, aby jím prodávané výrobky byly přímo viditelně a srozumitelně označeny

a)

názvem výrobku, označením výrobce nebo dovozce, popřípadě dodavatele, údaji o hmotnosti nebo množství nebo velikosti, popřípadě rozměru, dalšími údaji potřebnými dle povahy výrobku k jeho identifikaci, popřípadě užití,

b)

též údaji o složení materiálu, jde-li o textilní výrobky, s výjimkou těch výrobků, které podle zvláštního předpisu povinnosti označování nepodléhají,

c)

též údajem o datu minimální trvanlivosti, jde-li o potravinářské výrobky, popřípadě údajem o datu použitelnosti, jde-li o potravinářské výrobky podléhající rychlé zkáze.“.

9.

V § 10 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

(2) je-li třeba, aby při užívání věcí byla zachována zvláštní pravidla, zejména řídí-li se užívání návodem, je prodávající povinen spotřebitele s nimi seznámit, ledaže jde o pravidla obecně známá.

(3) Nelze-li prodávané výrobky označit přímo, musí je prodávající viditelně a srozumitelně označit údaji uvedenými v odstavci 1 jiným vhodným způsobem. Není-li možné nebo účelné prodávané výrobky vzhledem k jejich povaze takto označit, je prodávající povinen tyto údaje na požádání spotřebitele nebo orgánů, které provádějí dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona, pravdivě sdělit, popřípadě doložit.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 4 až 6.

10.

V § 10 v novém odstavci 6 se za slova „odstavce 1“ vkládají slova „až 3“.

11.

§ 11 zní:

§ 11

 

Pokud jsou informace uvedené v § 9 a 10 poskytovány písemně, musí být v českém jazyce. Fyzikální veličiny musí být vyjádřeny v měřicích jednotkách stanovených zvláštním zákonem. 10)

12.

§ 14 včetně poznámky č. 11a) zní:

§ 14

 

Při zrušení provozovny je prodávající povinen informovat živnostenský úřad 11a) o tom, kde lze vypořádat případné závazky.

____________

11a)

Zákon ČNR č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech.“.

13.

V § 19 odst. 1 se na konci věty slova „na místě, odkud řídí svůj podnik“ nahrazují slovy „v sídle nebo místě podnikání“.

14.

V § 19 se vypouští odstavec 3.

15.

V § 19 se dosavadní odstavec 4 označuje jako odstavec 3 a zní:

(3) Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.“.

16.

V § 21 věta druhá zní: „O nebezpečných výrobcích v oběhu jsou povinny všemi dostupnými prostředky, zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků, informovat spotřebitelskou veřejnost.“.

17.

V § 21 se vypouští věta třetí.

18.

§ 22 včetně nadpisu a poznámky č. 14) se vypouští.

19.

§ 23 včetně nadpisu a poznámek č. 16) až 21) zní:

§ 23

Dozor nad ochranou spotřebitele

 

(1) Dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem provádí Česká obchodní inspekce 16) s výjimkou dozoru podle odstavce 4 písm. b) až d).

(2) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 3 písm. b), § 7 až 9, § 10 odst. 1 písm. c) a § 17 tohoto zákona na úseku zemědělských, potravinářských, kosmetických, mydlářských, saponátových a tabákových výrobků provádí též Česká zemědělská a potravinářská inspekce. 17)

(3) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 3 písm. b), § 7, § 8 odst. 1, § 9, § 10 odst. 1 a 3 a § 17 tohoto zákona na úseku ochrany zdraví lidí, zejména z hlediska zdravotní nezávadnosti výrobků a poskytovaných služeb, provádějí též orgány hygienické služby. 18)

(4) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 3 písm. b), § 7 až 9, § 10 odst. 1 písm. c) a § 17 tohoto zákona na úseku veterinární péče provádějí orgány veterinární správy, 19) a to zejména z hledisek

a)

zdravotní nezávadnosti a biologické hodnoty potravinářských výrobků živočišného původu,

b)

zdravotní a dietetické nezávadnosti krmiv,

c)

zabezpečení uvádění do oběhu pouze veterinárních léčiv a přípravků schválených podle zvláštního předpisu, 18)

d)

zabezpečení prodeje živých zvířat v souladu s podmínkami stanovenými zvláštními předpisy.19)

(5) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 3 písm. a) a b), § 7 a 11 tohoto zákona na úseku měření, vážení a bezpečnosti výrobků provádí rovněž Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 20)

(6) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 8 až 10 a § 14 tohoto zákona v oblasti obchodu a služeb 21) provádějí okresní živnostenské úřady a jim na roveň stavené živnostenské úřady, 11a) příslušné podle sídla popřípadě místa podnikání.

____________

16)

Zákon ČNR č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.

17)

Zákon ČNR č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci.

18)

Zákon č. 24/1966 Sb.

19)

Zákon ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření Předsednictva ČNR č. 25/1991 Sb., zákona ČNR č. 437/1991 Sb., zákonného opatření Předsednictva ČNR č. 348/1992 Sb. a zákona č. 112/1994 Sb.

Zákon č. 87/1987 Sb.

20)

Zákon č. 30/1968 Sb.

21)

§ 3343 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).“.

20.

Za § 23 se vkládá nový § 23a, který zní:

§ 23a

 

(1) Orgány uvedené v § 23 jsou oprávněny vydávat závazné pokyny k odstranění zjištěných nedostatků. V případě bezprostředního ohrožení života, zdraví nebo majetku jsou oprávněny pozastavit prodej výrobků nebo poskytování služeb anebo uzavřít provozovnu; vyžaduje-li to naléhavost situace, lze toto rozhodnutí oznámit ústně a neprodleně doručit písemné vyhotovení rozhodnutí.

(2) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 věta druhá je možno podat odvolání do tří dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Odvolání nemá odkladný účinek a odvolací orgán o něm rozhodne neodkladně.

(3) Obnovit prodej výrobků nebo poskytování služeb anebo otevřít provozovnu lze až po uvedení do nezávadného stavu a jen s písemným souhlasem orgánu, který o pozastavení prodeje výrobků nebo poskytování služeb anebo uzavření provozovny rozhodl.“.

21.

§ 24 včetně nadpisu a poznámky č. 22) zní:

§ 24

Pokuty

 

(1) Za porušení povinností stanovených v § 3, 6, 7, § 8 odst. 1 a 2, § 9 až 19 tohoto zákona uloží orgány uvedené v § 23 pokutu až do výše 500 000 Kč; při stanovení výše pokuty se přihlíží k povaze protiprávního jednání a k rozsahu jeho následků. Za opakované porušení povinností v průběhu jednoho roku lze ukládat pokutu až do výše 1 000 000 Kč.

(2) Z vlastního podnětu nebo z podnětu sdružení spotřebitelů či jiné právnické osoby založené k ochraně spotřebitele uloží orgány uvedené v § 23 prodávajícímu, výrobci, dovozci nebo dodavateli, který prodal, vyrobil, dovezl nebo dodal výrobek, jehož vada způsobila újmu na životě nebo zdraví, pokutu až do výše 10 000 000 Kč; tuto pokutu uloží rovněž osobám uvedeným v § 27, které prodaly, vyrobily, dovezly nebo dodaly výrobek, jehož vada způsobila újmu na životě nebo zdraví. Stejnou pokutu uloží tomu, kdo takovou újmu způsobil vadným poskytnutím služby. Pokutu nelze uložit osobě, která prokáže, že újmě nešlo zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které na ní bylo možno požadovat.

(3) Pokutu podle odstavce 1 do výše 5000 Kč lze uložit v blokovém řízení, je-li porušení povinnosti spolehlivě zjištěno a osoba, která povinnost porušila, je ochotna blokovou pokutu zaplatit. Na blokové řízení podle tohoto zákona se použijí obdobně ustanovení o blokovém řízení podle zvláštního zákona. 22)

(4) Pokutu podle odstavce 1 nelze uložit v případech, kdy byla uložena pokuta podle zvláštního zákona, a v případě, kdy lze uložit pokutu podle odstavce 2.

(5) V případech, kde působí více orgánů uvedených v § 23, ukládá pokutu ten, který zahájil správní řízení jako první. O zahájení řízení o uložení pokuty se tyto orgány vzájemně informují.

(6) Výnos pokut uložených podle odstavců 1 až 3 je příjmem státního rozpočtu České republiky.

(7) Pokutu podle odstavce 1 lze uložit do tří let a pokutu podle odstavce 2 do deseti let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

(8) Uložením pokuty není dotčena povinnost k náhradě škody.

____________

22)

§ 84 a 85 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.“.

22.

V § 26 se vypouští odstavec 2; zároveň se zrušuje číslování odstavců.

23.

§ 28 včetně nadpisu a poznámky č. 23) zní:

§ 28

Vztah ke správnímu řádu

 

Na řízení podle § 23a a 24 zákona se vztahují obecné předpisy o správním řízení, 23) nestanoví-li tento zákon jinak.

____________

23)

Zákon č 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád). Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.“.

24.

Za § 28 se vkládá nový § 28a, který zní:

§ 28a

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví vyhláškou

a)

způsob určení obsahu jednotlivých druhů vláken v textilním výrobku,

b)

podrobnosti o způsobu označování textilních výrobků údaji o složení materiálu,

c)

seznam textilních výrobků, které nemusejí být označeny údaji o složení materiálu.“.

25.

V § 1 odst. 3 a v § 2 odst. 1 písm. d) zákona se slova „České a Slovenské Federativní Republiky“ nahrazují slovy „České republiky“.

Čl. II

zrušen

Čl. III

Zrušuje se vyhláška ministra vnitřního obchodu č. 167/1953 Ú. l., o výkupu prázdných lahví.

Čl. IV

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených pozdějšími předpisy.

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1995.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.