Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

153/1995 Sb. znění účinné od 1. 11. 1995

153

 

ZÁKON

ze dne 28. června 1995,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 553/1991 Sb.,

o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb.,

zákona č. 163/1993 Sb. a zákona č. 82/1995 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb. a zákona č. 82/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

V § 1 odst. 3 se slova „pracovníky obecní policie“ nahrazují slovy „zaměstnance obce zařazené do obecní policie“.

 

2.

V § 2 odst. 3 se tečka na konci věty nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: „a za přestupky spáchané stáním vozidla na chodníku, kde to není dovoleno.“.

 

3.

V § 3 odst. 2 se tečka na konci věty nahrazuje středníkem a připojují se tato slova: „nelze však pověřit strážníka, který nepředložil negativní osvědčení podle § 8 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 26. listopadu 1992, uveřejněného v částce 116/1992 Sb.“.

 

4.

V § 4 odst. 6 se slovo „pěti“ nahrazuje slovem „tří“.

 

5.

§ 7 se doplňuje odstavci 3, 4 a 5, které znějí:

(3) Jestliže okolnosti zákroku nebo jiného opatření neumožňují, aby strážník prokázal svoji příslušnost k obecní policii průkazem obecní policie (odstavec 2), prokáže se ústním prohlášením „obecní policie“ nebo „městská policie“ ( § 1 odst. 5). Průkazem obecní policie se strážník prokáže ihned, jakmile to okolnosti zákroku nebo jiného opatření dovolí.

(4) Strážník je při provádění zákroku povinen, pokud to povaha a okolnosti zákroku dovolují, použít odpovídající výzvy․

(5) Každý je povinen uposlechnout výzvy zakročujícího strážníka.“.

 

6.

§ 13 odst. 2 zní:

(2) Strážník je oprávněn předvést na policii osobu, u které se při zjišťování její totožnosti prokáže, že je osobou hledanou policií, jakož i osobu, která odpovídá popisu osoby hledané policií, neprokáže-li tato osoba hodnověrně svoji totožnost.“.

 

7.

V § 14 odst. 1 se slovo „zadržuje“ nahrazuje slovy „omezuje na osobní svobodě“.

 

8.

Za § 17a se vkládají nové § 17b a 17c, které včetně poznámek č. 15b), 15c) a 15d) znějí:

§ 17b

Oprávnění zastavovat vozidla

 

Strážník je oprávněn zastavit vozidlo, jehož řidič spáchal přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu neuposlechnutím zákazu vjezdu všech vozidel, všech motorových vozidel s výjimkou motocyklu bez postranního vozíku, nákladních automobilů, autobusů, traktorů, motocyklů, potahových vozidel, ručních vozíků nebo cyklistů, zákazu vjezdu do pěší zóny a zákazu zastavení a zákazu stání, včetně těchto zákazů v zóně s dopravním omezením, vyplývajících z příslušných dopravních značek. 15b) při zastavování vozidel postupuje strážník obdobně jako příslušník policie. 15c)

 

§ 17c

Oprávnění ke vstupu

do živnostenských provozoven

 

Strážník je při plnění úkolů obecní policie oprávněn vstupovat v živnostenských provozovnách 15d) v prodejní nebo provozní době do všech prostor určených pro zákazníky. Tím není dotčeno ustanovení § 16, pokud jde o vstup do bytu nebo jiného uzavřeného prostoru.

__________

15b)

Vyhláška č. 94/1989 Sb.

15c)

§ 53 vyhlášky č. 99/1989 Sb.

15d)

§ 17 zákona č. 455/1991 Sb.., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

9.

V § 18 odst. 1 písm. g) se tečka na konci věty nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno h), které zní:

h)

technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla ( § 17a).“.

 

10.

V § 18 odst. 2 se slovo „zadržení“ nahrazuje slovy „omezení osobní svobody“.

 

11.

V § 18 odst. 3 se za slova „donucovacích prostředků“ vkládají slova „podle odstavce 1 písm. a) až g)“.

 

12.

Dosavadní text § 27 se označuje jako odstavec 2 a doplňuje se novým odstavcem 1, který zní:

(1) Stejnokroje strážníků a označení motorových vozidel obecní policie musí obsahovat jednotné prvky, které stanoví ministerstvo vyhláškou.“.

 

13.

Za § 27 se vkládá nový § 27a, který zní:

§ 27a

 

Strážník, který je k 1. listopadu 1995 pověřen plněním některých úkolů při řízení obecní policie podle § 3 odst. 2, je povinen předložit osvědčení uvedené v tomto ustanovení nejpozději do 31. ledna 1996.“.

 

14.

Za § 28 se vkládá nový § 28a, který zní:

§ 28a

Omezení platnosti osvědčení

 

Platnost osvědčení podle § 4 odst. 4 vydaných před 1. listopadem 1995 zaniká nejpozději dnem 30. června 1997.“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1995.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.