Čekejte, prosím...
A A A
188/1995 Sb. znění účinné od 31. 8. 1995 do 2. 7. 1996

188

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 7. srpna 1995,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva průmyslu

a obchodu č. 171/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti

barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu podle § 14 zákona č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 171/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv, se mění a doplňuje takto:

1.

V § 1 se na konci věty slova „který byl certifikován. 1) „ nahrazují slovy „na který bylo vydáno osvědčení 1) státní zkušebnou“ a připojují se tato slova: „pro účel barvení a značkování paliv a maziv“.

Poznámka č. 1) zní:

1)

§ 2 odst. 2 zákona č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví.“.

2.

§ 2 zní:

§ 2

Provádění barvení a značkování

 

Paliva a maziva musí být obarvena a označkována tak, aby obsahovala 20 g směsi barviva a značkovací látky na 1 t paliva a maziva. Odchylka od této hodnoty může činit nejvýše 5 g směsi barviva a značkovací látky na 1 t paliva a maziva.“.

3.

§ 3 odst. 4 zní:

(4) Zjistí-li příslušný státní orgán u paliva a maziva, které není dovoleno barvit a značkovat [ § 6 písm. a) a § 2 zákona], zabarvení odpovídající směsi barviva a značkovací látky podle § 1, oddělí ze vzorku odebraného podle odstavce 2 část pro provedení analýzy autorizovanou státní zkušebnou 2) a část pro kontrolní uložení.“.

4.

V § 3 odst. 5 věta první zní:

Nezjistí-li příslušný státní orgán při kontrole u paliva a maziva, které není dovoleno barvit a značkovat [ § 6 písm․ a) a § 2 zákona], zabarvení odpovídající směsi barviva a značkovací látky podle § 1, provede kontrolu testovací soupravou pro provádění kontrol v terénu, způsobilou identifikovat přítomnost směsi barviva a značkovací látky ve vzorku.“.

5.

V § 3 odst. 5 třetí větě se slova „barvicí a značkovací směsi“ nahrazují slovy „směsi barviva a značkovací látky“.

6.

V § 3 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:

(6) Nezjistí-li příslušný státní orgán při kontrole u paliva a maziva, které musí být barveno a značkováno ( § 2 odst. 1 zákona), zabarvení odpovídající směsi barviva a značkovací látky podle § 1, oddělí ze vzorku odebraného podle odstavce 2 část pro provedení analýzy autorizovanou státní zkušebnou 2) a část pro kontrolní uložení.

(7) Zjistí-li příslušný státní orgán při kontrole u paliva a maziva, které musí být barveno a značkováno ( § 2 odst. 1 zákona), zabarvení odpovídající směsi barviva a značkovací látky podle § 1, provede kontrolu testovací soupravou pro provádění kontrol v terénu, způsobilou identifikovat přítomnost směsi barviva a značkovací látky ve vzorku. Kontrola spočívá ve smísení vzorku paliva a maziva s reakčním činidlem. Nevykazuje-li po protřepání a odsazení spodní vrstva zabarvení odpovídající směsi barviva a značkovací látky podle § 1, popřípadě nedojde-li k odsazení spodní vrstvy, příslušný státní orgán oddělí ze vzorku odebraného podle odstavce 2 část pro provedení analýzy autorizovanou státní zkušebnou 2) a část pro kontrolní uložení.“.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 8 a 9.

7.

V § 3 v novém odstavci 8 se slova „podle odstavců 4 a 5“ nahrazují slovy „podle odstavců 4 až 7“.

8.

§ 4 odst. 2 písm. c) zní:

c)

označení osoby uvedené v § 3 odst. 1, přizvané k odběru vzorku,“.

9.

V § 4 odst. 2 písm. f) se slova „podle § 3 odst. 4 nebo 5“ nahrazují slovy „podle § 3 odst. 4 až 7“.

10.

V § 4 odst. 4 se čárka za slovem „vzorku“ nahrazuje středníkem a slova „nikoli však“ se nahrazují slovy „průvodní list však nesmí obsahovat“.

11.

§ 5 odst. 1 zní:

(1) Příslušný státní orgán zajistí doručení vzorku po jeho odběru autorizované státní zkušebně 2) nejméně dvěma osobami bez zbytečných průtahů.“.

12.

§ 6 odst. 3 zní:

(3) Výrobci směsi barviva a značkovací látky vedou evidenci a provádějí týdenní bilanci o množství, vlastnostech a složení vyrobené směsi barviva a značkovací látky, o fyzických osobách a o právnických osobách, kterým směs barviva a značkovací látky dodávají. Uživatelé směsi barviva a značkovací látky vedou evidenci o množství, vlastnostech, složení převzaté směsi barviva a značkovací látky, o jejím použití, o fyzických osobách a o právnických osobách, které jim směs barviva a značkovací látky dodávají.“.

13.

V příloze č. 3 k vyhlášce se slova „Označení osoby uvedené v § 3 odst. 1 zákona, číslo občanského průkazu“ nahrazují slovy „Označení osoby uvedené v § 3 odst. 1 zákona“.

14.

V příloze č. 3 k vyhlášce se slova „Výsledek kontroly provedené podle § 3 odst. 4 nebo 5“ nahrazují slovy „Výsledek kontroly provedené podle § 3 odst. 4 až 7“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

Ing. Dlouhý CSc. v. r.