Čekejte, prosím...
A A A
210/1995 Sb. znění účinné od 29. 9. 1995

210

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 30. srpna 1995,

kterou se mění vyhláška Ministerstva financí

České republiky č. 114/1991 Sb., o odměně

zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis

kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady

nákladů řízení před rozhodcem

 

Ministerstvo financí stanoví podle § 15 odst. 2 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání; v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 114/1991 Sb., o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem, se mění takto:

1.

V § 1 se částka "2000 Kčs" nahrazuje částkou "4000 Kč".

 

2.

V § 2 odst. 1 se částka "2500 Kčs" nahrazuje částkou "5000 Kč".

 

3.

V § 2 odst. 2 se částka "1000 Kčs" nahrazuje částkou "2500 Kč".

 

4.

V § 3 se slovo "Kčs" nahrazuje slovem "".

 

5.

V § 4 odst. 1 se částka "500 Kčs" nahrazuje částkou "1000 Kč".

 

6.

Poznámka č. 6) zní:

"6)

Zákon č․ 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb.".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

Ing. Kočárník CSc. v. r.