Čekejte, prosím...
A A A
279/1995 Sb. znění účinné od 1. 1. 2001 do 30. 6. 2017
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 132/2000 Sb.

1.1.2001

 

279

 

ZÁKON

ze dne 2. listopadu 1995,

kterým se mění zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a

zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve

znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

zrušen

Čl. II

Zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., zákona České národní rady č. 344/1992 Sb., zákona České národní rady č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb. a zákona č. 237/1995 Sb., se mění takto:

1.

§ 46 odst. 3 zní:

"(3) Za přestupek podle odstavců 1 a 2 lze uložit pokutu do 30 000 Kč.".

 

2.

V § 47 odst. 1 se vypouští písmeno ch).

 

3.

§ 47 odst. 2 zní:

"(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm․ a) až d) lze uložit pokutu do 1000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. e) a f) pokutu do 3000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. g) a h) pokutu do 50 000 Kč.".

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.