Čekejte, prosím...
A A A
290/1995 Sb. znění účinné od 1. 1. 2015

Změny uvedené v nařízení vlády č. 168/2014 Sb. s účinností ode dne 1. ledna 2015 nelze provést, protože nařízení č. 290/1995 Sb. bylo zákonem č. 266/2006 s účinností ke dni 1. ledna 2015 zrušeno.

změněnos účinností odpoznámka

nařízením č. 168/2014 Sb.

1.1.2015

 

nařízením č. 114/2011 Sb.

1.7.2011

 

290

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. listopadu 1995,

kterým se stanoví seznam nemocí z povolání

 

Vláda nařizuje podle § 107 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

§ 1

(1)

Nemoci z povolání jsou nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání. Nemocí z povolání se rozumí též akutní otrava vznikající nepříznivým působením chemických látek.

(2)

Nemoci z povolání jsou uvedeny v seznamu nemocí z povolání, který tvoří přílohu tohoto nařízení.

(3)

Pro uznávání nemocí z povolání podle tohoto nařízení příslušnými poskytovateli zdravotních služeb platí jiné právní předpisy1.

§ 2

Nemocemi z povolání jsou též nemoci, které byly uvedeny v seznamu nemocí z povolání platném ke dni 31. prosince 19952 a vznikly přede dnem účinnosti tohoto nařízení za podmínek uvedených v tomto seznamu.

§ 3

Zrušují se § 14 odst. 4 a příloha č. 1 vyhlášky Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.

Předseda vlády:

Prof. Ing. Klaus CSc. v. r.

 

Ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Vodička v. r.

Příloha

Seznam nemocí povolání

Kapitola I

 

Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami

 

Položka

Nemoc z povolání

Podmínky vzniku nemoci z povolání

1.

Nemoc z olova nebo jeho sloučenin

K položkám č. 1 až 58:

2.

Nemoc ze rtuti nebo jejích sloučenin

 

3.

Nemoc z arzénu nebo jeho sloučenin

Nemoci vznikají při plnění pracovních

4.

Nemoc z antimonu nebo jeho sloučenin

a služebních úkolů nebo v přímé

5.

Nemoc z berylia nebo jeho sloučenin

souvislosti s ním (dále jen „při práci"),

6.

Nemoc z kadmia nebo jeho sloučenin

při němž je prokázána taková expozice

7.

Nemoc z chrómu nebo jeho sloučenin

chemickým látkám, jejich sloučeninám

8.

Nemoc z manganu nebo jeho sloučenin

a směsím látek, která je podle současných

9.

Nemoc z niklu nebo jeho sloučenin

lékařských poznatků příčinou nemoci.

10.

Nemoc z fosforu nebo jeho sloučenin

 

11.

Nemoc z vanadu nebo jeho sloučenin

 

12.

Nemoc z fluóru nebo jeho sloučenin

 

13.

Nemoc z chlóru nebo jeho sloučenin

 

14.

Nemoc z ostatních halogenů a jejich sloučenin

 

15.

Nemoc ze zinku nebo jeho sloučenin

 

16.

Nemoc z mědi nebo jejích sloučenin

 

17.

Nemoc z oxidu uhelnatého

 

18.

Nemoc z oxidů dusíku

 

19.

Nemoc z oxidů síry

 

20.

Nemoc z kyanovodíku nebo kyanidů

 

21.

Nemoc z izokyanátů

 

22.

Nemoc z fosgénu

 

23.

Nemoc z boranů

 

24.

Nemoc ze sirouhlíku

 

25.

Nemoc ze sirovodíku a sulfidů

 

26.

Nemoc z amoniaku

 

27.

Nemoc z halogenovaných uhlovodíků

 

28.

Nemoc z alifatických nebo alicyklických uhlovodíků

 

29.

Nemoc z alkoholů

 

30.

Nemoc z glykolů

 

31.

Nemoc z éterů a ketonů

 

32.

Nemoc z formaldehydu a jiných alifatických

 

 

aldehydů

 

33.

Nemoc z akrylonitrilu a jiných nitrilů

 

34.

Nemoc z alifatických nitroderivátů

 

35.

Nemoc z benzenu

 

36.

Nemoc z homologů benzenu

 

37.

Nemoc z naftalenu nebo jeho homologů

 

38.

Nemoc z vinylbenzenu nebo divinylbenzenu

 

39.

Nemoc z fenolů, jejich homologů nebo jejich

 

 

halogenových derivátů

 

40.

Nemoc z aromatických nitro nebo amino sloučenin

 

41.

Nemoc z polychlorovaných bifenylů,

 

 

dibenzodioxinů a dibenzofuranů

 

42.

Nemoc z polycyklických kondenzovaných uhlovodíků

 

43.

Nemoc ze syntetických pyretroidů

 

44.

Nemoc z dipyridilů

 

45.

Nemoc z karbamátů

 

46.

Nemoc ze sloučenin kovů platinové skupiny

 

47.

Nemoc z thalia nebo jeho sloučenin

 

48.

Nemoc z barya nebo jeho sloučenin

 

49.

Nemoc ze sloučenin cínu

 

50.

Nemoc ze sloučenin selenu a teluru

 

51.

Nemoc z uranu nebo jeho sloučenin

 

52.

Nemoc z esterů kyseliny dusičné

 

53.

Nemoc z anorganických kyselin

 

54.

Nemoc z etylenoxidu a jiných oxiranů

 

55.

Nemoc z halogenových alkyleterů nebo aryleterů (bischlormetyleter)

 

56.

Nemoc z organických kyselin

 

57.

Nemoc z louhů

 

58.

Nemoc z dalších látek nebo směsí látek

 

 

Kapitola II

 

Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory

 

Položka

Nemoc z povolání

Podmínky vzniku nemoci z povolání

1.

Nemoc způsobená ionizujícím zářením

Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice ionizujícímu záření, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.

2.

Nemoc způsobená elektromagnetickým zářením

Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice elektromagnetickému záření, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.

3.

Zákal čočky způsobený tepelným zářením

Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice tepelnému záření, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.

4.

Percepční kochleární vada sluchu způsobená hlukem.

U osob do dosažení 30 let věku při celkové ztrátě sluchu dosahující hranici 40 % dle Fowlera.

U osob starších 30 let věku se hranice zvyšuje o 1 % za každé 2 roky věku. U osob starších 50 let věku celková ztráta sluchu dosahující hranici 50 % dle Fowlera.

Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána nadměrná expozice hluku. Za nadměrnou se zpravidla pokládá taková expozice, při které ekvivalentní hladina hluku po běžnou dobu trvání směny překračuje 85 dB (A) nebo špičková hladina frekvenčně neváženého akustického tlaku překračuje 200 Pa [140 dB (A)].

5.

Nemoc způsobená přetlakem nebo podtlakem okolního prostředí

Nemoc vzniká při práci v přetlaku okolního prostředí nebo v podtlakových komorách.

6.

Sekundární Raynaudův syndrom prstů rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními.

Objektivně prokázaný Raynaudův syndrom nejméně čtyř článků prstů rukou v chladu, ověřený plethysmografickým vyšetřením.

K položkám č. 6 až 8:

Nemoci vznikají při práci

s pneumatickým nářadím ručně

ovládaným nebo při práci

s vibrujícími nástroji s takovými

hodnotami zrychlení vibrací,

které jsou podle současných

lékařských poznatků příčinou

nemoci․

7.

Nemoci periferních nervů horních končetin charakteru ischemických nebo úžinových neuropatií při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními.

Ischemické poškození středového nervu, loketního

nervu nebo obou nervů, s klinickými příznaky

a s patologickým EMG nálezem, odpovídajícími

nejméně středně těžké poruše.

Poškození nervů horních končetin charakteru

úžinového syndromu s klinickými příznaky

a s patologickým EMG nálezem, odpovídajícími

nejméně středně těžké poruše.

 

8.

Nemoci kostí a kloubů rukou nebo zápěstí nebo loktů při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními.

Aseptické nekrózy zápěstních nebo záprstních kůstek nebo izolovaná artróza kloubů ručních, zápěstních nebo loketních, spojené se závažnou poruchou funkce vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti.

 

9.

Nemoci šlach, šlachových pochev, tíhových váčků nebo úponů svalů nebo kloubů končetin z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování.

Objektivními vyšetřovacími metodami potvrzené vleklé formy nemoci vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti.

K položkám č. 9 a 10:

Nemoci vznikají při práci, při které jsou příslušné struktury přetěžovány natolik, že přetěžování je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.

10.

Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování s klinickými příznaky

a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše

 

11.

Nemoci tíhových váčků z tlaku

Nemoci vznikají při práci vykonávané v takové vykonávané v takové poloze, při které dochází po převážnou část směny k tlaku na postiženou oblast.

12.

Poškození menisku kolenního kloubu

Nemoc vzniká při práci vykonávané po převažující část směny v poloze v kleče nebo v podřepu.

 

Kapitola III

Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice

 

Položka

Nemoci z povolání

Podmínky vzniku nemoci z povolání

1.

Silikóza, nebo pneumokonióza uhlokopů:

a) s typickými rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p 3/3, q 2/2, r 2/2 a výše a všechny formy komplikované pneumokoniózy (A, B, C) dle klasifikace Mezinárodní organizace práce,

b) s aktivní tuberkulózou (mykobakteriózou), rtg p 1/1, q 1/1, r 1/1 a výše dle klasifikace Mezinárodní organizace práce,

c) od četnosti znaků p 2/2, q 1/1, r 1/1 při splněníkritérií pro dynamiku onemocnění.

Nemoci vznikají při práci, u níž je prokázána taková expozice prachu s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci. K položce č. 1 písm. c) Nemoci vznikají u osob do dosažení 40 let věku, pracujících na pracovištích, na kterých jsou prokazatelně překračovány přípustné expoziční limity pro daný typ fibrogenního prachu, přitom expozice

fibrogennímu prachu nepřesáhla 15 let (3000 směn).

2.

Nemoci dýchacích cest, plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobené prachem azbestu:

a) azbestóza, rtg znaky prašných změn od četnosti znaků s 2/2,12/2, u 2/2 a výše dle klasifikace Mezinárodní organizace práce,

b) hyalinóza pohrudnice s ventilační poruchou restrikčního typu,

c) mezoteliom ,

d) rakovina plic, rakovina hrtanu nebo rakovina vaječníků ve spojení s azbestózou od četnosti znaků s 1/1,11/1, u 1/1 dle klasifikace Mezinárodní organizace práce nebo s hyalinózou pleury.

Nemoci vznikají při práci, u níž je prokázána taková expozice azbestu, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.

3.

Pneumokonióza způsobená prachem při výrobě a zpracování tvrdokovů

Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice prachu tvrdokovů, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.

4.

Pneumokonióza ze svařování, rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p 3/3,q 2/2, r 2/2 a výše dle klasifikace Mezinárodní organizace práce

Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice dýmům vznikajícím při svařování elektrickým obloukem, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.

5.

Nemoci dýchacích cest a plic způsobené vdechováním kobaltu, cínu, barya, grafitu, hliníku, berylia, antimonu nebo oxidu titaničitého

Nemoci vznikají při práci, u níž je prokázána taková expozice uvedeným chemickým látkám, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.

6.

Rakovina plic z radioaktivních látek

Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková inhalační expozice radioaktivním látkám, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.

7.

Rakovina dýchacích cest a plic způsobená koksárenskými plyny

Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice koksárenským plynům, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.

8.

Rakovina sliznice nosní nebo vedlejších dutin nosních

Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice prachu dřeva, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.

9.

Exogenní alergická alveolitida

Nemoc vzniká při práci spojené s vdechováním prachu s antigenním a infekčním účinkem.

10.

Astma bronchiale a alergická onemocnění horních cest dýchacích

Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána expozice prachu nebo plynným látkám s alergizujícími nebo iritujícími účinky.

11.

Bronchopulmonální nemoci způsobené prachem bavlny, lnů, konopí, juty nebo sisalu

Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána expozice uvedenému prachu.

12.

Rakovina plic ve spojení s pneumokoniózou způsobenou prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého s typickými rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p 3/3, q 2/2, r 2/2 a výše dle Mezinárodní organizace práce a všemi formami komplikované pneumokoniózy (A, B, C dle Mezinárodní organizace práce)

Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice prachu s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.

13.

Chronická obstrukční plicní nemoc s FEV1/FVC méně než 0,70 a FEV1 50% referenčních hodnot nebo méně (CHOPN stadium III)

Nemoc vzniká při těžbě v podzemí černouhelných dolů po dosažení nejméně 80% nejvyšší přípustné expozice a je nově zjištěna nejpozději do dvou let po skončení práce s rizikem fibrogenního prachu s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého.

 

Kapitola IV

Nemoci z povolání kožní

 

Položka

Nemoc z povolání

Podmínky vzniku nemoci z povolání

1.

Nemoci kůže způsobené fyzikálními, chemickými nebo biologickými faktory

Nemoci vznikají při práci, u níž se uvedené faktory vyskytují a jsou podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.

 

Kapitola V

Nemoci z povolání přenosné a parazitární

 

Položka

Nemoc z povolání

Podmínky vzniku nemoci z povolání

1.

Nemoci přenosné a parazitární

K položkám č. 1 a 2:

2.

Nemoci přenosné ze zvířat na člověka buď přímo nebo prostřednictvím přenašečů

Nemoci vznikají při práci, u níž je prokázáno riziko nákazy.

3.

Nemoci přenosné a parazitární vzniklé v zahraničí

Nemoci vznikají při práci v epidemiologicky obtížných oblastech s rizikem nákazy.

 

Kapitola VI

Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli

 

Položka

Nemoc z povolání

Podmínky vzniku nemoci z povolání

1.

Těžká hyperkinetická dysfonie, uzlíky na hlasivkách, těžká nedomykavost hlasivek nebo těžká fonastenie, pokud jsou trvalé a znemožňují výkon povolání kladoucího zvýšené nároky na hlas

Nemoci vznikají při práci spojené s vysokou profesionálně podmíněnou hlasovou námahou.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
znění nařízení č. 168/2017 Sb.1.1.2015


Poznámky pod čarou:

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání).

Příloha č. 1 vyhlášky Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení.

Poznámky pod čarou:
1

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání).

2

Příloha č. 1 vyhlášky Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení.