Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

300/1995 Sb. znění účinné od 27. 12. 1995 do 31. 12. 1997

300

 

ZÁKON

ze dne 6. prosince 1995,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech,

a zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství,

ve znění zákona České národní rady č. 466/1992 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, se mění a doplňuje takto:

1.

§ 2 odst. 3 zní:

(3) Nebezpečný odpad je takový zvláštní odpad, který má některou z vlastností uvedených v příloze k tomuto zákonu, a je tím nebezpečný pro zdraví obyvatelstva nebo životní prostředí.“.

2.

V § 2 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky č. 1a) zní:

(4) Odpad zařazený podle zvláštního předpisu1a) současně jako odpad zvláštní a nebezpečný se považuje za odpad nebezpečný. To neplatí v případě, pokud původce stanoveným způsobem prokáže, že takový odpad nemá nebezpečné vlastnosti uvedené v příloze tohoto zákona.

__________

1a)

Opatření Federálního výboru pro životní prostředí, kterým se vyhlašuje Kategorizace a katalog odpadů (částka 69/1991 Sb.).“.

Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako odstavce 5 až 10.

3.

§ 3 se doplňuje odstavci 8 a 9, které znějí:

(8) Souhlas k dovozu (odstavce 4 a 5), k vývozu (odstavec 6) a k tranzitní přepravě (odstavec 7) odpadu obsahuje podmínky a dobu, na kterou se uděluje. Souhlas lze odejmout, pokud právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání poruší povinnosti stanovené tímto zákonem nebo nedodrží podmínky stanovené v souhlasu. Odvolání proti rozhodnutí o odejmutí souhlasu nemá odkladný účinek.

(9) Účastníkem řízení o udělení souhlasu nebo o jeho odnětí podle odstavce 8 je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která žádá o udělení souhlasu nebo které se souhlas odnímá.“.

4.

§ 4 se doplňuje odstavci 7 až 9, které včetně poznámky č. 12a) znějí:

(7) Nebezpečné vlastnosti odpadu uvedené v příloze k tomuto zákonu ověřuje právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikatelské činnosti autorizovaná nebo akreditovaná podle zvláštních předpisů12a) k ověřování nebezpečných vlastností uvedených v příloze tohoto zákona a uvedená v seznamu vydaném Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví (dále jen „pověřená osoba“)․

(8) Limity pro stanovení následné nebezpečnosti a způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadu stanoví společně Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.

(9) Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví zapíší pověřenou osobu do seznamu na její žádost. Ministerstvo životního prostředí vede úplný seznam pověřených osob a vždy k 30. červnu a 31. prosinci kalendářního roku jej uveřejňuje ve Věstníku Ministerstva životního prostředí a ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.

__________

12a)

§ 2 odst. 1 a § 6 odst. 1 a 2 zákona č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů.

§ 6 zákona ČNR č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace a státního zkušebnictví.“.

5.

§ 5 odst. 1 se doplňuje písmeny i), j) a k), která znějí:

i)

nakládat s odpadem zařazeným podle zvláštního předpisu1a) současně jako odpad zvláštní a nebezpečný jako s odpadem nebezpečným, pokud stanoveným způsobem neprokáže, že takový odpad nemá nebezpečné vlastnosti uvedené v příloze tohoto zákona,

j)

zařazovat odpady podle zvláštního předpisu,1a)

k)

kontrolovat, zda odpad, u něhož bylo stanoveným způsobem prokázáno, že nemá nebezpečné vlastnosti, tyto nebezpečné vlastnosti skutečně nemá (§ 2 odst. 3).“.

6.

V § 5 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

(2) Původce je povinen na vyžádání orgánů státní správy v odpadovém hospodářství prokázat, že bylo stanoveným způsobem ověřeno pověřenou osobou, že odpad nemá nebezpečné vlastnosti (§ 2 odst. 4).

(3) Zjistí-li původce při kontrole, že odpad, u něhož bylo stanoveným způsobem prokázáno, že nemá nebezpečné vlastnosti [ § 5 odst. 1 písm. k)], že tyto nebezpečné vlastnosti má, je povinen nakládat s odpadem jako s nebezpečným.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.

7.

Za § 9 se vkládá nový § 9a, který zní:

§ 9a

 

(1) Pověřená osoba (§ 4 odst. 7) ověří vlastnosti odpadu na žádost původce. Po provedení ověření, že odpad nemá nebezpečné vlastnosti, vydá o tom pověřená osoba původci osvědčení. Vyplývá-li z osvědčení, že odpad nemá žádnou z nebezpečných vlastností, zašle původce kopii, popřípadě kopie osvědčení neprodleně České inspekci životního prostředí a příslušnému okresnímu úřadu.

(2) V osvědčení vymezí pověřená osoba druh odpadu, na který se osvědčení vztahuje, vyhodnocení vlastností odpadu a stanoví dobu platnosti osvědčení; tato doba nesmí být delší než jeden rok. Osvědčení pozbývá platnosti vždy, pokud u původce dojde ke změně technologie, která ovlivní složení odpadu nebo jeho vlastnosti.

(3) Orgán státní správy v odpadovém hospodářství pozastaví platnost osvědčení vydaného pověřenou osobou nebo je odebere, pokud původce porušil povinnosti při nakládání s odpady. Může tak učinit, jsou-li pochybnosti, že při prokazování nebezpečných vlastností odpadů byl dodržen stanovený postup, nebo odpad má některou z nebezpečných vlastností.

(4) Podrobnosti o vydávání, odebírání a náležitostech osvědčení stanoví společně Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.“.

8.

V § 11 odst. 3 písm. a) se slova „odst. 4, 5 a 6“ nahrazují slovy „odst. 4, 5, 6 a 7“ a za slovo „vývoz“ se vkládají tato slova: „a tranzitní přepravu odpadů“.

9.

§ 11 odst. 3 se doplňuje písmenem f), které zní:

f)

nesplní povinnost stanovenou v § 5 odst. 1 písm. i), j) nebo k).“.

10.

V § 11 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 až 7, které znějí:

(5) Pokutu ve výši od 10 000 do 1 000 000 Kč může uložit orgán státní správy v odpadovém hospodářství pověřené osobě, která vydá osvědčení v rozporu se stanoveným způsobem hodnocení nebezpečných vlastností odpadu (§ 2 odst. 3, § 4 odst. 7, § 9a).

(6) Pokutu ve výši od 10 000 do 500 000 Kč může uložit orgán státní správy v odpadovém hospodářství původci, jemuž bylo vydáno osvědčení a který neplní povinnosti uložené v § 5 odst. 1, 2 a 3.

(7) Pokutu ukládanou podle tohoto zákona vybírá ten orgán státní správy, který ji uložil.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 8.

11.

V § 14 se připojuje tato věta: „Na vydávání a odebírání osvědčení (§ 9a) se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.12)“.

12.

K zákonu se připojuje příloha, která zní:

Příloha k zákonu č. 238/1991 Sb.

 

VLASTNOSTI ZPŮSOBUJÍCÍ NEBEZPEČNOST ODPADŮ

(NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI)

__________________________________________________

1)

VÝBUŠNOST

je vlastnost, kterou mají odpady, jež mohou působením plamene explodovat nebo které jsou citlivější k nárazům či tření než suchý technický m-dinitrobenzen.

2)

HOŘLAVOST

extrémní hořlavost – je vlastnost, kterou mají odpady hořlavých kapalin s bodem vzplanutí menším než 0 °C a bodem varu menším nebo rovným 35 °C,

vysoká hořlavost – je vlastnost, kterou mají odpady,

jež se mohou samozahřívat a následně i samovznítit při styku se vzduchem při teplotě okolí a bez působení vnějšího tepelného zdroje nebo

jež při styku s vodou nebo vlhkým vzduchem uvolňují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích,

tuhého skupenství, jež se mohou lehce vznítit po krátkodobém kontaktu se zdrojem zapálení a které dále hoří nebo vyhoří po odstranění tohoto zdroje, nebo

hořlavých kapalin s bodem vzplanutí menším než 21 °C nebo

plynného skupenství, které jsou za normálního tlaku na vzduchu hořlavé/výbušné,

hořlavost – je vlastnost, kterou mají odpady hořlavých kapalin s bodem vzplanutí větším nebo rovným 21 °C a menším nebo rovným 55 °C a hořlavé kapaliny s bodem vzplanutí nad 50 °C, pokud jsou zahřáty na nebo nad teplotu jejich bodu vzplanutí.

3)

OXIDAČNÍ SCHOPNOST

je vlastnost, kterou mají odpady, jež způsobují vysoce exotermní reakci, přijdou-li do styku s jinými látkami, zejména s hořlavými látkami.

4)

TEPELNÁ NESTÁLOST ORGANICKÝCH PEROXIDŮ

je vlastnost, kterou mají odpady organických peroxidů nebo obsahující organické peroxidy v množství schopném samovolného rozkladu bez výbuchu za současného zvyšování teploty.

5)

SCHOPNOST ODPADŮ UVOLŇOVAT PŘI STYKU SE VZDUCHEM NEBO VODOU JEDOVATÉ PLYNY

je vlastnost, kterou mají odpady, jež uvolňují při styku s vodou nebo se vzduchem více než 1 l jedovatého plynu na 1 kg odpadu za 1 hod.

6)

EKOTOXICITA

je vlastnost, kterou mají odpady, jež představují akutní či pozdní nebezpečí v důsledku nepříznivého zatížení životního prostředí biologickou akumulací nebo toxickými účinky na biotické systémy.

Jedná se o odpady:

a)

které vykazují alespoň pro jeden z testovacích organismů:

1.

Poecilia reticulata

2.

Daphnia magna

3.

Scenedesmus quadricauda nebo Scenedesmus subpicatus nebo Selenastrum capricornutum

4.

semeno Sinapis alba

hodnotu EC (IC) 50 < 10 mg/l, což odpovídá látkám mimořádně jedovatým, velmi silně jedovatým a silně jedovatým pro vodní organismy,

b)

jejichž vodný výluh vykazuje alespoň pro jeden z testovacích organismů hodnotu EC (IC) 50 < 10 mg/l nebo toxikologická jednotka TU > 10.

7)

NÁSLEDNÁ NEBEZPEČNOST

je vlastnost, kterou mají odpady, jež uvolňují do výluhu škodliviny, které překračují některou z limitních hodnot stanovených vyhláškou ministerstva.

8)

RADIOAKTIVITA

je vlastnost odpadů, jejichž měrná aktivita přesahuje hodnoty uvedené v § 3 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 59/1972 Sb., o ochraně zdraví před ionizujícím zářením.

9)

AKUTNÍ TOXICITA

odpad je ve vztahu k člověku odpadem nebezpečným z hlediska akutní toxicity, jestliže v důsledku vstřebání velmi malé dávky účinné látky (škodlivé látky) nebo účinných látek (škodlivých látek) v odpadu obsažených bez ohledu na cestu vstupu vstřebání do organismu (např. po požití, vdechnutí nebo proniknutí kůží) může vzniknout smrt nebo těžké, zpravidla nezvratné (ireversibilní) poškození zdraví s nebezpečím smrti.

10)

POZDNÍ ÚČINEK

odpad je ve vztahu k člověku odpadem nebezpečným z hlediska nezvratného pozdního účinku, jestliže obsahuje prokázané karcinogeny, mutageny zárodečných buněk a látky toxické pro lidskou reprodukci (teratogeny nebo látky s embryotoxickým účinkem) v dávkách (množství) schopných vyvolat zhoubné bujení, mutace zárodečných buněk či poškození plodu s prokazatelně vyšší frekvencí, než je výskyt těchto vad (onemocnění) v běžné populaci, nebo odpad, u něhož byly tyto vlastnosti experimentálně ověřeny.

11)

ŽÍRAVOST

odpad je ve vztahu k člověku odpadem nebezpečným z hlediska žíravého účinku, jestliže při jeho nanesení na zdravou neporušenou kůži dojde k rozrušení celé vrstvy tkáně kůže.

12)

INFEKČNOST

odpad je ve vztahu k člověku nebezpečným z hlediska možného přenosu závažného infekčního onemocnění pro člověka, jestliže obsahuje patogenní mikroorganismy s dostatečnou virulencí v koncentraci nebo v množství, kdy expozicí by mohlo vzniknout onemocnění člověka nebo zvířete.“.

Čl. II

Zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 466/1992 Sb., se doplňuje takto:

1.

§ 2 se doplňuje písmenem h), které zní:

h)

zapisuje do seznamu právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikatelské činnosti, které jsou oprávněny ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadu, a vede jejich úplný seznam.“.

2.

§ 3 se doplňuje odstavci 5 a 6, které včetně poznámky č. 4a) znějí:

(5) Inspekce kontroluje, zda pověřené osoby4a) dodržují stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadu. V případě zjištění, že pověřená osoba stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadu nedodržuje, ohlásí tuto skutečnost neprodleně Ministerstvu životního prostředí a Ministerstvu zdravotnictví.

(6) Inspekce může pozastavit platnost osvědčení vydaného pověřenou osobou4a) nebo ho odebrat.

__________

4a)

§ 4 odst. 7 zákona č. 238/1991 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 300/1995 Sb.“.

3.

§ 7 se doplňuje odstavcem 7, který zní:

(7) Okresní úřad může pozastavit platnost osvědčení vydaného pověřenou osobou4a) nebo ho odebrat.“.

Čl. III

Zrušuje se příloha k opatření Federálního výboru pro životní prostředí ze dne 1. srpna 1991, kterým se vyhlašuje Kategorizace a katalog odpadů, vyhlášenému v částce 69/1991 Sb .

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.