Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

308/1995 Sb. znění účinné od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2006

308

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 13. prosince 1995,

kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového

zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci

 

Vláda nařizuje podle § 14 odst. 2 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku:

Čl. I

Nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, se mění takto:

1.

§ 2 odst. 1 zní:

(1) Výše minimálních mzdových tarifů při stanovené týdenní pracovní době 42 1/2 hodiny činí pro 1. tarifní stupeň 13,60 Kč za hodinu nebo 2500 Kč za měsíc, pro 2. tarifní stupeň 16,80 Kč za hodinu nebo 3100 Kč za měsíc a pro 3. tarifní stupeň 23,30 Kč za hodinu nebo 4300 Kč za měsíc.“.

 

2.

V § 4 větě první se částka „2,80“ nahrazuje částkou „3,20“.

 

3.

V § 5 se částka „2,80“ nahrazuje částkou „3,20“.

 

4.

Příloha č. 1 zní:

Charakteristiky tarifních stupňů

 

1. tarifní stupeň

 

Výkon pomocných prací podle přesných postupů a pokynů s běžnou fyzickou a malou smyslovou zátěží a bez vazeb na další činnosti, například manipulace s jednotlivými předměty menší hmotnosti a velikosti.

 

2. tarifní stupeň

 

Výkon rutinních různorodých odborných prací s případnou vysokou hmotnou odpovědností za zdraví a bezpečnost druhých osob nebo smyslovou zátěží s pevně stanovenými přesnými a četnými návaznostmi na další procesy a děje․ Řízení, organizace nebo operativní zajišťování chodu dílčích úseků provozních procesů nebo složitých zařízení s malými možnostmi volby postupu, spojené zpravidla s vysokou smyslovou zátěží a odpovědností za zdraví a životy dalších osob. Samostatný výkon individuálních řemeslných prací.

 

3. tarifní stupeň

 

Výkon systémových prací spojených s komplexním zajišťováním nejsložitějších úseků a agend, složitých koncepčních a metodických prací a tvůrčích činností, spojených zpravidla s odpovědností za neodstranitelné škody, s vysokou duševní námahou vyplývající z potřeby práce na značném stupni zobecnění s širokými vazbami nad rámec oboru činnosti, prováděné zpravidla předem blíže nespecifikovaným způsobem. Řízení, organizace a koordinace velmi složitých procesů a systémů, včetně volby a optimalizace postupů a způsobů řešení, spojené zpravidla s všestranně velmi obtížnými podmínkami.“.

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.

Předseda vlády:

Prof. Ing. Klaus CSc. v. r.

 

Ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Vodička v. r.