Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

310/1995 Sb. znění účinné od 1. 1. 2000 do 30. 4. 2002
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 114/2002 Sb.

1.5.2002

zrušeno

vyhláškou č. 314/1999 Sb.

1.1.2000

vyhláškou č. 167/1997 Sb.

18.7.1997

310

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 19. prosince 1995

o fondu kulturních a sociálních potřeb

 

Ministerstvo financí stanoví podle § 35 odst. 2 písm. a) zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb., a podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1990 Sb., o státním podniku:

Předmět a rozsah úpravy

§ 1

Tato vyhláška upravuje tvorbu, používání a hospodaření s fondy kulturních a sociálních potřeb (dále jen „fond“)

a)

státních podniků,1

b)

rozpočtových organizací, dalších subjektů, jejichž příjmy a výdaje jsou příjmy a výdaji státního rozpočtu, a příspěvkových organizací2

(dále jen „zaměstnavatel“).

§ 2

(1)

Fond je určen k zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb upravených touto vyhláškou.

(2)

Fond je určen zaměstnancům v pracovním poměru k zaměstnavateli,3 příslušníkům ve služebním poměru,4 soudcům, žákům středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť5 (dále jen „učilišť“), interním vědeckým aspirantům6 (dále jen „zaměstnanci“). Za zaměstnance se považují též důchodci, kteří při prvém odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu pracovali u zaměstnavatele. Pokud to další ustanovení vyhlášky umožňují, lze jej používat i ve prospěch rodinných příslušníků zaměstnanců a jiných osob.

(3)

Za rodinného příslušníka se pro účely této vyhlášky považují manžel (manželka), druh (družka) a nezaopatřené děti.

(4)

Nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zvláštního předpisu.7 Za dítě se pro účely této vyhlášky považují tyto děti:

a)

dítě vlastní nebo osvojené,

b)

dítě, které bylo zaměstnancem nebo jeho manželem převzato do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušných orgánů,

c)

dítě manžela (manželky) žijící v domácnosti se zaměstnancem.8

§ 3

Tvorba fondu

(1)

Zaměstnavatelé uvedení v § 1 písm. a) tvoří fond:

a)

základním přídělem ze zisku ve výši 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost zaměstnancům a na odměny a ostatní plnění za práci vykonávanou v rámci odborného výcviku na produktivních činnostech žákům učilišť a na stipendia interním vědeckým aspirantům a zaměstancům na studijních pobytech,

b)

dalšími příděly ze zisku.9

(2)

Zaměstnavatelé uvedení v § 1 písm. b) tvoří fond základním přídělem ze svého rozpočtu běžného roku ve výši 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost, na odměny a ostatní plnění za práci vykonávanou v rámci odborného výcviku na produktivních činnostech žákům učilišť a na stipendia interním vědeckým aspirantům a zaměstnancům na studijních pobytech.

(3)

Příjmem fondu dále jsou:

a)

splátky půjček, pokud byly účtovány jako použití fondu,

b)

ostatní převody [např. náhrady od pojišťovny, s výjimkou náhrad škod na hmotném investičním majetku u zaměstnavatelů podle § 1 písm. a), peněžní a jiné dary].

Používání fondu

§ 4

Zařízení sloužící kulturnímu a sociálnímu rozvoji

(1)

Z fondu se přispívá na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, tělovýchovných a sportovních zařízení, zařízení závodní preventivní péče, rehabilitačních zařízení, zařízení pro zájmovou činnost zaměstnavatelů a na provoz autobusu (dále jen „zařízení sloužící kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců“).

(2)

Z fondu lze přispívat na vybavení ke zlepšení pracovního prostředí, na tělovýchovné a sportovní vybavení, kulturní, tělovýchovné a sportovní akce, pracovní oděvy a obuv nad rámec povinného vybavení, a popřípadě na jednotné oblečení.

(3)

Při provozování dalších činností v zařízeních sloužících kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců se provádí poměrná úhrada provozních nákladů ze zdrojů stanovených pro uvedené činnosti právními předpisy (např. vzdělávání zaměstnanců).

(4)

Z fondu lze hradit náklady za dočasné užívání zařízení jiných subjektů, pokud slouží ke kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků.

(5)

U zaměstnavatelů podle § 1 písm. b) se z fondu hradí pořízení hmotného majetku, který slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.

§ 5

Bytové účely

(1)

Zaměstnancům lze na základě písemné smlouvy poskytnout z prostředků fondu půjčku na:

a)

pořízení domu nebo bytu do vlastnictví nebo spoluvlastnictví, na složení členského podílu na družstevní byt a na provedení změny stavby domu nebo bytu, který zaměstnanec užívá pro vlastní bydlení a na které se vydává stavební povolení nebo které podléhá ohlášení,10

b)

koupi bytového zařízení,

c)

nesplacený zůstatek půjčky u předchozího zaměstnavatele a na nesplacený zůstatek půjčky druhého z manželů.

(2)

Půjčky z prostředků fondu jsou bezúročné a poskytují se za těchto podmínek:

a)

zaměstnanci je možno poskytnout současně nebo postupně dvě nebo i více půjček; součet všech půjček poskytovaných zaměstnanci a jeho manželce (manželovi) podle odstavce 1 jejich zaměstnavateli nesmí přesáhnout částku 100 000 Kč, z toho podle odstavce 1 písm. b) částku 50 000 Kč. Součet všech nesplacených půjček nesmí být překročen v žádném časovém období,

b)

každá samostatně poskytnutá půjčka je splatná nejpozději do deseti let od uzavření smlouvy o půjčce,

c)

prostředky z poskytnuté půjčky lze použít pouze k úhradě účelu dohodnutému ve smlouvě o půjčce,

d)

při skončení pracovního nebo služebního poměru je půjčka splatná nejpozději do šesti měsíců ode dne jeho skončení, pokud v zásadách pro používání fondu (§ 12 odst. 2) není stanoveno jinak,

e)

půjčky nelze poskytnout na úhradu nákladů, které byly kryty z půjčky od peněžního ústavu nebo z jiných zdrojů, a na vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů, vypořádání dědiců a jiné majetkoprávní vypořádání.

§ 6

Stravování

Z fondu lze přispívat zaměstnancům na stravování.11

§ 7

Rekreace

Z fondu lze přispívat zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům na rekreační pobyty včetně rehabilitace a zájezdy, a to v tuzemsku i v zahraničí.

§ 8

Kultura a tělovýchova

Z fondu lze přispívat zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům na

a)

vstupenky na kulturní, tělovýchovné a branné akce,

b)

tělovýchovné, sportovní a branné činnosti,

c)

dopravu na akce a činnosti uvedené pod písmeny a) a b).

§ 9

Sociální výpomoci a půjčky

(1)

Z fondu lze poskytnout jednorázovou sociální výpomoc zaměstnancům, popřípadě jejich nejbližším pozůstalým v mimořádně závažných případech a při řešení složitých neočekávaných sociálních situací. Sociální výpomoc může v jednotlivých případech činit až 15 000 Kč.

(2)

Na základě písemné smlouvy lze zaměstnancům poskytnout k překlenutí tíživé finanční situace bezúročnou půjčku až do výše 20 000 Kč se splatností do pěti let od uzavření smlouvy o půjčce. Při skončení pracovního nebo služebního poměru je půjčka splatná nejpozději do šesti měsíců ode dne jeho skončení, pokud v zásadách pro používání fondu není stanoveno jinak.

(3)

Sociální výpomoci a půjčky k překlenutí tíživé finanční situace se poskytují v hotovosti. Každá poskytnutá sociální výpomoc nebo půjčka musí být schválena samostatně v souladu se zásadami pro jejich poskytování.

§ 9a

Penzijní připojištění

Z fondu lze hradit za zaměstnance příspěvek nebo jeho část na penzijní připojištění se státním příspěvkem.11a Způsob poskytování příspěvku a jeho výše se stanoví v zásadách pro používání fondu.

§ 9b

Příspěvek odborové organizaci

Z fondu lze poskytovat příspěvek odborové organizaci, která působí u zaměstnavatele, na úhradu prokazatelných nákladů, které jí vznikají v souvislosti s plněním oprávnění vyplývajících z pracovněprávních předpisů. Způsob poskytování příspěvku a jeho výše se stanoví v zásadách pro používání fondu.

§ 10

Dary

(1)

Z fondu lze poskytovat zaměstnancům dary:

a)

za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele při poskytnutí osobní pomoci při požáru, živelní události a při jiných obdobných mimořádných případech a za aktivitu humanitárního a sociálního charakteru, péči o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky,

b)

při pracovních výročích 20 let a každých dalších pět let výkonu práce u zaměstnavatele; do pracovního výročí se může započítat i doba výkonu prací konaných u jiných zaměstnavatelů. Do uvedených výročí nelze zahrnout výkon práce konané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,

c)

při životních výročích 50 let a každých dalších pět let věku,

d)

při prvém odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu.

(2)

Za mimořádnou aktivitu podle odstavce 1 písm. a) lze z fondu poskytnout dar i jiným fyzickým osobám.

(3)

Celková výše darů může činit nejvýše 15 % z přídělu do fondu na běžný rok.

(4)

Dary mohou být věcné nebo peněžní.

(5)

V mimořádných případech stanovených vládou nebo obcí pro organizace, jichž je obec zřizovatelem nebo zakladatelem, lze poskytovat dary též jiným fyzickým a právnickým osobám. Na tyto dary se nevztahuje omezení podle odstavce 3.

§ 11

Výměnné akce

Při vzájemných výměnných rekreacích, zájezdech, kulturních akcích a sportovních soutěžích lze při zajištění vzájemnosti z fondu hradit pobytové náklady zaměstnanců jiných tuzemských i zahraničních právnických a fyzických osob.

Hospodaření s fondem

§ 12

Sestavování rozpočtu a zásady pro používání fondu

(1)

Příslušný odborový orgán spolurozhoduje se zaměstnavatelem o stanovení přídělu do fondu a o jeho čerpání.12

(2)

O tvorbě a používání fondu se sestavuje rozpočet fondu a stanoví se zásady pro jeho používání.

(3)

Prostředky fondu zaměstnavatele podle § 1 písm. b) se ukládají na samostatném účtu u bank,13 pokud zvláštní předpis nestanoví jinak. Převody peněžních prostředků související s tvorbou nebo použitím fondu se uskuteční nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k tvorbě nebo použití došlo.

(4)

Výdaje z fondu lze uskutečňovat jen do výše volných prostředků fondu.

(5)

Převody základního přídělu do fondu během roku se uskutečňují zálohově z roční plánované výše. Vyúčtování skutečného základního přídělu se provede v souladu s předpisy k roční účetní závěrce. Převody dalších přídělů do fondu se uskuteční podle zvláštních předpisů.9

(6)

Z fondu lze přispívat pouze na činnosti a akce organizované nebo spoluorganizované zaměstnavatelem. Zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům lze přispívat na jednotlivé činnosti a akce pouze z fondu toho zaměstnavatele, z něhož byly uhrazeny.

(7)

Za nepeněžní plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci se považuje takové plnění, kdy celkové náklady na činnost nebo akci jsou uhrazeny zaměstnavatelem z fondu a zaměstnanci jsou poskytnuty za cenu sníženou o příspěvek z fondu. Nepeněžním plněním je rozdíl mezi cenou nebo náklady hrazenými zaměstnavatelem z fondu a cenou hrazenou zaměstnancem.

(8)

Fond je fondem zaměstnavatele. U zaměstnavatele podle § 1 písm. b) se prostředky fondu považují za rozpočtové prostředky.

(9)

Na poskytnutí příspěvků a jiné plnění z fondu není nárok. Při používání fondu se postupuje v souladu se schváleným rozpočtem a schválenými zásadami. Zdanění prostředků fondu při jejich použití upravuje zvláštní předpis.14

(10)

Příspěvkem podle této vyhlášky, pokud není stanovena jeho výše, se rozumí též plná úhrada nákladů.

(11)

Zůstatek nesplacených půjček poskytnutých zaměstnanci podle § 5 a § 9 odst. 2 může být v mimořádně závažných případech prominut v souladu se zásadami pro používání fondu.

(12)

Nevyčerpané prostředky a zdroje fondu koncem kalendářního roku nepropadají a převádějí se do příštího roku. Nevyčerpané zdroje fondu na dary zahrnuté do rozpočtu na příslušný rok lze v následujících letech použít na týž účel, a to nad stanovený limit.

§ 13

Převody majetku

(1)

Zdroje a prostředky fondu nelze převádět do jiných fondů zaměstnavatele.

(2)

Při rozdělení státního podniku, rozpočtové organizace nebo příspěvkové organizace se převede na přejímajícího zaměstnavatele, u něhož je fond vytvořen, poměrná část hmotného majetku pořízeného z fondu u zaměstnavatele podle § 1 písm. b) a u ostatních zaměstnavatelů jen v případě, že byl pořízen z fondu před 1. lednem 1993, a část prostředků a zdrojů na účtě fondu, která odpovídá počtu převzatých zaměstnanců podle stavu ke dni jejich převodu.

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 14

Prostředky fondu vytvořené a závazky a pohledávky za fondem vzniklé před účinností této vyhlášky se považují za prostředky fondu a za závazky a pohledávky za fondem podle této vyhlášky.

§ 15

Zrušuje se vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a Ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky č. 210/1989 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

§ 16

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.

Ministr:

Ing. Kočárník CSc. v. r.Poznámky pod čarou:

Zákon č. 111/1990 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 92/1991 Sb. a zákona č. 119/1995 Sb.

§ 31 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.

§ 27 zákona č. 65/1965 Sb․, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě.

Zákon ČNR č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky.

Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 49/1994 Sb., zákona č. 256/1994 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb.

§ 814 zákona č. 39/1977 Sb., o výchově nových vědeckých pracovníků a o dalším zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků.

§ 1116 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

§ 115 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

§ 4 nařízení vlády ČSFR č. 577/1990 Sb., o finančním hospodaření státních podniků.

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 262/1992 Sb. a zákona č. 43/1994 Sb.

§ 140 zákoníku práce.

Čl. VI odst. 3 zákona č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

§ 27 odst. 5 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 170/1999 Sb.

§ 1 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.

§ 4 nařízení vlády ČSFR č. 577/1990 Sb., o finančním hospodaření státních podniků.

§ 6 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 259/1994 Sb. a zákona č. 149/1995 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

Zákon č. 111/1990 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 92/1991 Sb. a zákona č. 119/1995 Sb.

2

§ 31 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.

3

§ 27 zákona č. 65/1965 Sb․, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

4

Zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě.

Zákon ČNR č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky.

5

Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 49/1994 Sb., zákona č. 256/1994 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb.

6

§ 814 zákona č. 39/1977 Sb., o výchově nových vědeckých pracovníků a o dalším zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků.

7

§ 1116 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

8

§ 115 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

9

§ 4 nařízení vlády ČSFR č. 577/1990 Sb., o finančním hospodaření státních podniků.

10

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 262/1992 Sb. a zákona č. 43/1994 Sb.

11

§ 140 zákoníku práce.

Čl. VI odst. 3 zákona č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

11a

§ 27 odst. 5 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 170/1999 Sb.

12
13

§ 1 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.

14

§ 6 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 259/1994 Sb. a zákona č. 149/1995 Sb.