Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

312/1995 Sb. znění účinné od 1. 1. 2003
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 432/2002 Sb.

1.1.2003

312

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti

ze dne 19. prosince 1995,

kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení

 

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 152 odst. 3 a § 153 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů:

§ 1

[Výše částky]

Paušální částka nákladů trestního řízení podle § 152 odst. 1 písm. d)trestního řádu činí:

a)

ve věcech, v nichž došlo k vydání trestního příkazu, který nabyl právní moci, 2000 Kč,

b)

v ostatních věcech, v nichž řízení v prvním stupni bylo vedeno před okresním soudem, 4000 Kč,

c)

ve věcech, v nichž řízení v prvním stupni bylo vedeno před krajským soudem, 6000 Kč.

§ 2

[Výměra podle § 1 písm.b)]

Byl-li obžalovaný v řízení vedeném v prvním stupni krajským soudem pravomocně uznán vinným trestným činem, o kterém přísluší konat řízení v prvním stupni okresnímu soudu, paušální částka nákladů trestního řízení se vyměří podle § 1 písm. b).

§ 3

[Zvýšení částky]

Jestliže byl v trestním řízení podán znalecký posudek, zvyšuje se paušální částka nákladů trestního řízení stanovená podle § 1

a)

byli-li přibráni k podání znaleckého posudku nejméně dva znalci, o částku 7000 Kč,

b)

v ostatních případech o částku 3800 Kč.

§ 3a

[Zcela bezvýsledné podání]

(1)

Paušální částka nákladů podle § 153 odst. 1 trestního řádu

a)

v řízení o zcela bezvýsledně podaném návrhu na obnovu řízení se určí podle § 1,

b)

v řízení o zcela bezvýsledně podaném dovolání činí 10 000 Kč.

(2)

Paušální částka nákladů trestního řízení určená podle odstavce 1 se zvýší podle § 3, pokud v řízení o zcela bezvýsledně podaném návrhu na obnovu řízení nebo dovolání byl přibrán znalec․

§ 4

[Přechodné ustanovení]

Náklady trestního řízení ve věcech pravomocně skončených přede dnem účinnosti této vyhlášky se stanoví podle dosavadního předpisu.

§ 5

[Zrušovací ustanovení]

Zrušuje se vyhláška Ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky č. 66/1980 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení.

§ 6

[Účinnost]

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.

Ministr:

JUDr. Novák v. r.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
Čl. III nařízení vlády č. 432/2002 Sb.1.1.2003