Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

7/1995 Sb. znění účinné od 1. 5. 2003
změněnos účinností odpoznámka

protokolem č. 43/2003 Sb. m. s.

1.5.2003

rozhodnutím č. 107/2003 Sb. m. s.

1.5.2003

rozhodnutím č. 32/2001 Sb. m. s.

1.1.2001

Více...

7

 

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

 

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 4. října 1993 byla v Lucemburku podpisem Závěrečného aktu přijata Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 123 dnem 1. února 1995 a tímto dnem pozbyly platnosti:

- Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Evropským hospodářským společenstvím a Evropským společenstvím pro atomovou energii o obchodu, obchodní a hospodářské spolupráci ze dne 7. května 1990,

- Protokol mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Evropským společenstvím uhlí a oceli o obchodu, obchodní a hospodářské spolupráci ze dne 28. června 1991,

a současně dnem 1. února 1995 skončila platnost

- Prozatímní dohody o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou na jedné straně a Evropským hospodářským společenstvím a Evropským společenstvím uhlí a oceli na straně druhé ze dne 16. prosince 1991, ve znění pozměněném výměnnými dopisy ze dne 15. prosince 1992, vyhlášené pod č. 226/1994 Sb.,

- Doplňkového protokolu mezi Českou republikou na jedné straně a Evropským společenstvím a Evropským společenstvím uhlí a oceli na straně druhé k Prozatímní dohodě o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou na jedné straně a Evropským hospodářským společenstvím a Evropským společenstvím uhlí a oceli na straně druhé ze dne 21. prosince 1993, vyhlášeného pod č. 226/1994 Sb., a

- Dodatkového protokolu mezi Českou republikou a Společenstvím k Prozatímní dohodě o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou na jedné straně a Evropským hospodářským společenstvím a Evropským společenstvím uhlí a oceli na straně druhé ze dne 21. prosince 1993, vyhlášeného pod č. 226/1994 Sb.

České znění Závěrečného aktu a Dohody se vyhlašuje současně.

Závěrečný akt

Zplnomocnění zástupci ČESKÉ REPUBLIKY, Dále uváděné jako „ČR“ jako jedna strana a

 

zplnomocnění zástupci:

 

BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ

DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ

FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY

IRSKA

ITALSKÉ REPUBLIKY

NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ

PORTUGALSKÉ REPUBLIKY

ŘECKÉ REPUBLIKY

SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA

SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO

ŠPANĚLSKÉHO KRÁLOVSTVÍ

VELKOVÉVODSTVÍ LUCEMBURSKÉHO

 

smluvních stran Smlouvy zakládající Evropské hospodářské společenství, Smlouvy zakládající Evropské společenství uhlí a oceli a Smlouvy zakládající Evropské společenství pro atomovou energii.

 

Dále uváděné jako „členské státy“ a

 

EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ UHLÍ A OCELI a EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII

 

dále uváděná jako „Společenství“, jako druhá strana,

 

kteří se sešli v Lucemburku dnešního dne 4. října 1993 roku tisíc devět set devadesát tři k podpisu Evropské dohody zakládající přidružení mezi ČR na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé („Evropská dohoda“), přijali následující texty:

 

Evropskou dohodu a následující protokoly:

 

PROTOKOL č. 1 o textilních a oděvních výrobcích

 

PROTOKOL č. 2 o výrobcích, k nimž se vztahuje Smlouva zakládající Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO)

 

PROTOKOL č. 3 o obchodu zpracovanými zemědělskými produkty mezi českou republikou a Společenstvím, které nespadají pod přílohu II Smlouvy EHS

 

PROTOKOL č. 4 o definici pojmu „původní výrobky“ a metodách administrativní spolupráce

 

PROTOKOL č. 5 o zvláštních ustanoveních týkajících se obchodu mezi Českou republikou a Španělskem a Portugalskem

 

PROTOKOL č. 6 o vzájemné pomoci v celních otázkách

 

PROTOKOL č. 7 o koncesích s ročními limity

 

PROTOKOL č. 8 o sukcesi České republiky při uznání výměnných dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Českou a Slovenskou federativní republikou o transitu a pozemní dopravní infrastruktuře

 

Zplnomocnění zástupci České republiky a zplnomocnění zástupci členských států a společenství přijali texty společných prohlášení, uvedených níže a připojených k tomuto závěrečnému aktu:

 

Společné prohlášení k článku 8, odstavci 4 Dohody

Společné prohlášení k článku 38, odstavci 1 Dohody

Společné prohlášení k článku 38 Dohody

Společné prohlášení k článku 39 Dohody

Společné prohlášení k oddílu II hlavy IV Dohody

Společné prohlášení k oddílu III hlavy IV Dohody

Společné prohlášení k článku 57, odstavci 3 Dohody

Společné prohlášení k článku 59 Dohody

Společné prohlášení k článku 60 Dohody

Společné prohlášení k článku 64 Dohody

Společné prohlášení k článku 67 Dohody

Společné prohlášení k článku 109 Dohody

Společné prohlášení k článku 117, odstavci 2 Dohody

Společné prohlášení k článku 5 protokolu č. 6

 

Zplnomocnění zástupci České republiky a zplnomocnění zástupci členských států a společenství rovněž zaznamenali následující výměny dopisů, připojených k tomuto závěrečnému aktu:

 

Výměna dopisů týkajících se některých ujednání pro živý jatečný skot

Výměna dopisů týkajících se tranzitu

 

Výměna dopisů týkajících se článku 68 Dohody

Výměna dopisů týkajících se specifikace oblasti společného zájmu přicházejících v úvahu pro finanční pomoc

 

Zplnomocnění zástupci České republiky a zplnomocnění zástupci Společenství a členských států zaznamenali prohlášení francouzské vlády připojené k tomuto závěrečnému aktu: Prohlášení francouzské vlády týkající se zámořských území.

 

Zplnomocnění zástupci ČR zaznamenali prohlášení uvedená níže a připojená k tomuto závěrečnému aktu:

 

Prohlášení Společenství k článku 6 a 117 Dohody

 

Prohlášení Společenství k oddílu I hlavy IV Dohody

 

Prohlášení Společenství k článku 8. odstavci 4 protokolu č. 2 o výrobcích ESUO

 

Zplnomocnění zástupci členských států a Společenství zaznamenali prohlášení uvedená níže a připojená k tomuto závěrečnému aktu:

 

Dopis od vlády ČR Společenství týkající se protokolu č. 2

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ
1.

Čl. 8. odst. 4

 

ČR a Společenství potvrzují, že kde ke snížení cel dochází cestou pozastavení cel na určité časové období, nahradí tato snížená cla cla základní pouze na dobu takového pozastavení, a že kdekoli dochází k částečnému pozastavení cel, bude zachován preferenční přebytek mezi stranami.

 

2.

Čl. 38 odst. 1

 

Je dohodnuto, že pojem „podmínky a modality použitelné v jednotlivých členských státech“ zahrnuje pravidla Společenství tam, kde je to vhodné.

 

3.

Čl. 38

 

Je dohodnuto, že pojem „děti“ je vymezen v souladu s legislativou příslušné hostitelské země.

 

4.

Čl. 39

 

Je dohodnuto, že pojem „členové jejich rodin“ je vymezen v souladu s legislativou příslušné hostitelské země.

 

5.

Oddíl II hlavy IV

 

Aniž by byla pozměněna ustanovení odd. IV hlavy IV, dohodly se strany, že zacházení s občany nebo společnostmi jedné strany bude považováno za méně příznivé než zacházení s občany a společnostmi druhé strany v případě, kdy takové zacházení bude formálně nebo de facto méně příznivé než zacházení s občany a společnostmi druhé strany.

 

6.

Oddíl III hlavy IV

 

Strany se vynasnaží dosáhnout oboustranně uspokojivého výsledku v rámci stávajících jednání uruguayského kola o službách.

 

7.

Čl. 57, odstavec 3

 

Strany prohlašují, že dohody uvedené v čl. 57, odst. 3, by měly být zaměřeny na co nejširší uplatnění dopravních nařízení a politiky platné ve Společenství a v členských státech ve vztazích mezi Společenstvím a Českou republikou v oblasti dopravy.

 

8.

Čl. 59

 

Pouhý fakt vyžadování víza od fyzických osob jistých stran a ne od fyzických osob jiných stran nebude považován za anulování nebo omezování výhod podle zvláštního závazku.

 

9.

Čl. 60

 

Kdykoliv bude Rada přidružení požádána, aby přijala opatření pro další liberalizaci v oblasti služeb nebo osob, určí také, pro které transakce vztahující se k takovým opatřením mají být povoleny platby ve volně směnitelných měnách.

 

10.

Čl. 64

 

Strany nevyužijí nevhodným způsobem ustanovení o odborném tajemství k tomu, aby se zabránilo získávání informací v konkurenčním boji.

 

11.

Čl. 67

 

Strany se dohodly na tom, že pro účely této dohody o přidružení má „duševní, průmyslové a obchodní vlastnictví“ mít podobný význam jako v čl. 35 Smlouvy EHS a že zahrnuje zvláště ochranu autorského práva a s nim souvisejících práv, patentů, průmyslového designu, obchodních značek a služebních značek, topografií integrovaných obvodů, softwaru, geografických označení a ochranu proti nekalé soutěži a ochranu nezveřejněných informací o know-how.

 

12.

Článek 109

 

Strany se dohodly na tom, že Rada přidružení prozkoumá v souladu s článkem 109 Dohody vytvoření poradního mechanismu složeného z členů Hospodářského a sociálního výboru Společenství a příslušných partnerů České republiky.

 

13.

Čl. 117 odst. 2

 

Strany Dohody,

 

za účelem jejího správného výkladu a praktického uplatňování se dohodly, že termín „případy zvláštní naléhavosti“, uvedený v čl. 117 Dohody znamená případ závazného porušení Dohody jednou ze stran. Závažné porušení Dohody spočívá v

 

a)

vypovězení Dohody, které není v souladu s obecnými ustanoveními mezinárodního práva

nebo

b)

porušení podstatných částí Dohody, jmenovitě jejího čl. 6.

 

14.

Čl. 5 protokolu č. 6 této dohody

 

Smluvní strany zdůrazňují, že odkaz na jejich vlastní legislativu v čl. 5 protokolu č. 6 může zahrnovat tam, kde je to vhodné, mezinárodní závazek, který na sebe mohly vzít, jako je Úmluva o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních, uzavřená v Haagu 15. listopadu 1965.

VÝMĚNA DOPISŮ MEZI EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM SPOLEČENSTVÍM A ČESKOU REPUBLIKOU O NĚKTERÝCH UJEDNÁNÍCH TÝKAJÍCÍCH SE ŽIVÉHO JATEČNÉHO SKOTU
A.

Dopis od Společenství

 

Vážený pane,

 

mám čest odvolat se na rozhovory týkající se obchodních ujednání o některých zemědělských produktech mezi Českou republikou a Společenstvím, které probíhaly v rámci jednání o Dohodě o přidružení.

 

Potvrzuji tímto, že Společenství přijme nezbytná opatření, aby zajistilo, že Česká republika získá plný přístup k dovoznímu režimu živého jatečného skotu v rámci článku 13 nařízení Rady č. 805/68 za stejných podmínek jako Polsko, Maďarsko a Slovenská republika počínaje vstupem Dohody v platnost.

 

Byl bych Vám zavázán, kdybyste mohl potvrdit, že vláda České republiky souhlasí s obsahem tohoto dopisu.

 

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění mé nejhlubší úcty.

 

Jménem Rady Evropských společenství

 

B.

Dopis od České republiky

 

Vážený pane,

 

mám čest potvrdit příjem Vašeho dopisu s dnešním datem následujícího znění:

 

„Mám čest odvolat se na rozhovory týkající se obchodních ujednání o některých zemědělských produktech mezi Českou republikou a Společenstvím, které probíhaly v rámci jednání o Dohodě o přidružení.

 

Potvrzuji tímto, že Společenství přijme nezbytná opatření, aby zajistilo, že Česká republika získá plný přístup k dovoznímu režimu živého jatečného skotu v rámci článku 13 nařízení Rady č. 805/68 za stejných podmínek jako Polsko, Maďarsko a Slovenská republika počínaje vstupem Dohody v platnost.

 

Byl bych Vám zavázán, kdybyste mohl potvrdit, že vláda České republiky souhlasí s obsahem tohoto dopisu.“

 

Mám čest potvrdit, že moje vláda souhlasí s obsahem Vašeho dopisu.

 

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění mé nejhlubší úcty.

 

Za vládu České republiky

Výměna dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Českou republikou ohledně článku 68
A.

Dopis od Společenství

 

Vážený pane,

 

mám čest poukázat na diskuse o článku 68 Evropské dohody.

 

Tímto potvrzuji, že s ohledem na ustanovení čl. 68 Evropské dohody se přístup k procedurám udělování kontraktů v České republice společnostem ze Společenství po vstupu Dohody v platnost podle čl. 68 bude vztahovat na společnosti ze Společenství zřízené v České republice formou podřízených jednotek podle čl. 45 a formami uvedenými v čl. 55. Bez ohledu na ustanovení čl. 68, společnosti ze Společenství zřízené v České republice formou poboček a obchodních zastoupení podle čl. 45 budou mít přístup k procedurám udělování kontraktů v České republice nejpozději koncem přechodného období uvedeného v čl. 7.

 

Byl bych Vám zavázán, kdybyste mohl potvrdit, že vláda České republiky souhlasí s obsahem tohoto dopisu.

 

Přijměte, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

 

Jménem Rady Evropských společenství

 

D.

Dopis České republiky

 

Vážený pane,

 

mám čest potvrdit příjem Vašeho dopisu s dnešním datem následujícího znění:

 

„Vážený pane,

 

mám čest poukázat na diskuse o článku 68 Evropské dohody.

 

Tímto potvrzuji, že s ohledem na ustanovení čl. 68 Evropské dohody se přístup k procedurám udělování kontraktů v České republice společnostem ze Společenství po vstupu Dohody v platnost podle čl. 68 bude vztahovat na společnosti ze Společenství zřízené v České republice formou podřízených jednotek podle čl. 45 a formami uvedenými v čl. 55. Bez ohledu na ustanovení čl. 68, společnosti ze Společenství zřízené v České republice formou poboček a obchodních zastoupení podle čl. 45 budou mít přístup k procedurám udělování kontraktů v České republice nejpozději koncem přechodného období uvedeného v čl. 7.

 

Byl bych Vám zavázán, kdybyste mohl potvrdit, že vláda České republiky souhlasí s obsahem tohoto dopisu.“

 

Mám čest potvrdit, že má vláda souhlasí s obsahem tohoto dopisu.

 

Přijměte, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

 

Za vládu České republiky

Výměna dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Českou republikou ohledně specifikace oblasti společného zájmu přicházejících v úvahu pro finanční pomoc
A.

Dopis České republiky

 

Vážený pane,

 

při jednáních, která vedla k podpisu Dohody o přidružení mezi Společenstvím, jeho členskými státy a Českou republikou bylo dohodnuto, že finanční pomoc Společenství bude zaměřena na efektivní uplatňování ekonomické a technické spolupráce v oblastech společného zájmu, zvláště v následujících:

 

-

průmyslová restrukturalizace a zvláště konverze zbrojního průmyslu,

-

harmonizace technických standardů, ověřovacích procedur a cel,

-

věda a technologie a vzdělání,

-

zavádění programů úspory energie a restrukturalizace energetického sektoru,

-

restrukturalizace a modernizace infrastruktury dopravy a komunikací,

-

regionální rozvoj a životní prostředí,

-

podpora malého a středního podnikání,

-

zemědělství,

-

spolupráce v sociální oblasti,

-

spolupráce v oblasti statistiky,

-

harmonizace legislativy,

-

modernizace infrastruktury duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví,

-

bankovnictví, pojišťovnictví a jiné finanční služby.

 

Byl bych vám zavázán, kdybyste mohl potvrdit svůj souhlas s obsahem tohoto dopisu.

 

Prosím přijměte, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

 

Za vládu České republiky

 

B.

Dopis od Společenství

 

Vážený pane,

 

mám čest potvrdit příjem Vašeho dopisu s dnešním datem následujícího znění

 

„při jednáních, která vedla k podpisu Dohody o přidružení mezi Společenstvím, jeho členskými státy a Českou republikou bylo dohodnuto, že finanční pomoc Společenství bude zaměřena na efektivní uplatňování ekonomické a technické spolupráce v oblastech společného zájmu, zvláště v následujících:

 

-

průmyslová restrukturalizace a zvláště konverze zbrojního průmyslu,

-

harmonizace technických standardů, ověřovacích procedur a cel,

-

věda a technologie a vzdělání,

-

zavádění programů úspory energie a restrukturalizace energetického sektoru,

-

restrukturalizace a modernizace infrastruktury dopravy a komunikací,

-

regionální rozvoj a životní prostředí,

-

podpora malého a středního podnikání,

-

zemědělství,

-

spolupráce v sociální oblasti,

-

spolupráce v oblasti statistiky,

-

harmonizace legislativy,

-

modernizace infrastruktury duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví,

-

bankovnictví, pojišťovnictví a jiné finanční služby.

 

Byl bych vám zavázán, kdybyste mohl potvrdit svůj souhlas s obsahem tohoto dopisu.“

 

Mám čest potvrdit, že Společenství souhlasí s obsahem Vašeho dopisu.

 

Prosím přijměte, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

 

Jménem Rady Evropských společenství

Jednostranná prohlášení

PROHLÁŠENÍ francouzské vlády

Francie poznamenává, že Evropská dohoda o přidružení s Českou republikou se neuplatňuje na zámořská území a teritoria přidružená k Evropskému hospodářskému společenství na základě Smlouvy zakládající Evropské hospodářské společenství.

 

 

Prohlášení Evropského společenství

 

1.

Čl. 6 a 117

 

Poukaz na úctu k lidským právům jako základní prvek Dohody a na případy zvláštní naléhavosti byl zahrnut do této dohody v důsledku politiky Společenství v oblasti lidských práv podle deklarace Rady z 11. května 1992, ve které je pamatováno na takový poukaz v dohodách o spolupráci nebo přidružení mezi Společenstvím a jeho partnery v KBSE.

 

2.

Oddíl I hlavy IV

 

Společenství prohlašuje, že nic z ustanovení hlavy I: „pohyb pracovníků“, nebude vykládáno jako oslabení jakékoli pravomoci členských států, pokud jde o vstup a pobyt pracovníků a členů jejich rodin na jejich území.

 

3.

Čl. 8, odst. 4 Protokolu č. 2 o výrobcích ESUO

 

Je dohodnuto, že možnost výjimečného prodloužení pětiletého období je omezena výhradně na případ České republiky a neoslabuje stanovisko Společenství ve vztahu k jiným případům ani neposuzuje předem mezinárodní závazky. Možná derogace, naznačená v odst. 4, bere v úvahu zvláštní potíže České republiky při restrukturalizaci ocelářského sektoru a skutečnost, že tento proces začal teprve nedávno.

Dopis vlády České republiky Společenství k protokolu č. 2

Vláda České republiky prohlašuje, že se nebude dovolávat ustanovení protokolu č. 2 o výrobcích ESUO, zvláště článku 8, tak, aby nebyla zpochybněna otázka slučitelnosti dohod uzavřených uhelným průmyslem Společenství s elektrárenskými společnostmi a ocelářským průmyslem k zabezpečení prodeje uhlí Společenství s tímto protokolem.

Za Českou republiku:

Josef Zieleniec v. r.

ministr zahraničních věcí

 

Za Belgické království:

Robert Urbain v. r.

ministr zahraničního obchodu a evropských záležitostí

 

Za Dánské království:

Niels Helveg Petersen v. r.

ministr zahraničních věcí

 

Za Spolkovou republiku Německo:

Klaus Kinkel v. r.

ministr zahraničních věcí

 

Za Řeckou republiku:

Michel Papaconstantinou v. r.

ministr zahraničních věcí

 

Za Španělské království:

Javier Solana Madariaga v. r.

ministr zahraničních věcí

 

Za Francouzskou republiku:

Alain Juppé v. r.

ministr zahraničních věcí

 

Za Irsko:

Dick Spring v. r.

ministr zahraničních věcí

 

Za Italskou republiku:

Paolo Baratta v. r.

ministr zahraničního obchodu

 

Za Lucemburské velkovévodství:

Jacques F. Poos v. r.

ministr zahraničních věcí

 

Za Nizozemské království:

Peter H. Kooijmans v. r.

ministr zahraničních věcí

 

Za Portugalskou republiku:

José Manuel Durao Barroso v. r.

ministr zahraničních věcí

 

Za Spojené království Velké Británie a Severního Irska:

David Heathcoat-Amory v. r.

Státní tajemník pro zahraniční věci

 

Za Radu a Komisi Evropských společenství:

Sir Leon Brittan v. r.

viceprezident Komise ES

Hans van den Broek v. r.

člen Komise ES

Willy Claes v. r.

ministr zahraničních věcí Belgického království, předseda Rady ES

Evropská dohoda

Zakládající přidružení

mezi českou republikou na jedné straně

a evropskými společenstvími a jejich členskými státy

na straně druhé (čl. 1-124)

Česká republika,

(dále uváděná jako ČR),

na jedné straně a

 

Belgické království,

 

Dánské království,

 

Francouzská republika,

 

Irsko,

 

Italská republika,

 

Nizozemské království,

 

Portugalská republika,

 

Řecká republika,

 

Spojené království velké Británie a Severního Irska,

 

Spolková republika Německo,

 

Španělské království,

 

Velkovévodství Lucemburské,

 

smluvní strany Smlouvy zakládající Evropské hospodářské společenství, Smlouvy zakládající Evropské společenství uhlí a oceli a Smlouvy zakládající Evropské společenství pro atomovou energii,

 

dále uváděné jako „členské státy“ a

 

Evropské hospodářské společenství, Evropské společenství pro atomovou energii a Evropské společenství uhlí a oceli,

 

dále uváděné jako „Společenství“,

 

na druhé straně

 

majíce na zřeteli význam vztahů mezi ČR a Společenstvím a jeho členskými státy a společných hodnot, které sdílejí,

 

uznávajíce, že ČR a Společenství si přejí posílit tyto vztahy a vytvořit těsné a trvalé vztahy, založené na vzájemnosti, které umožní ČR zúčastnit se procesu evropské integrace, posilujíce a rozšiřujíce tak vztahy založené v minulosti zejména Dohodou o obchodu, obchodní a hospodářské spolupráci, podepsanou 7. května 1990 a Prozatímní dohodou mezi Společenstvím a ČSFR, která vstoupila v platnost 1. března 1992,

 

uznávajíce, že rozdělení ČSFR k 1. lednu 1993 dříve než vstoupila v platnost Evropská dohoda, podepsaná mezi Společenstvím a ČSFR 16. prosince 1991, vyvolalo potřebu uzavřít samostatné Evropské dohody s ČR a se SR,

 

majíce na zřeteli příležitost pro kvalitativně nové vztahy, kterou nabízí nástup nové demokracie v ČR,

 

majíce na zřeteli odhodlání ČR a společenství a jeho členských států posilovat politické a hospodářské svobody, které tvoří vlastní základ přidružení,

 

uznávajíce nastolení nového politického řádu v ČR, jenž ctí svrchovanost práva, včetně práv příslušníků národnostních menšin, a v němž působí systém více politických stran se svobodnými a demokratickými volbami,

 

přiznávajíce připravenost Společenství přispívat k posilování tohoto nového demokratického řádu, jakož i podporovat vytvoření nového ekonomického řádu v ČR, založeného na principech svobodného tržního hospodářství,

 

majíce na zřeteli pevné odhodlání ČR, Společenství a jeho členských států plně dodržovat všechny zásady a ustanovení obsažené zvláště v Závěrečném aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE), v závěrečných dokumentech z Vídně a Madridu a v Pařížské chartě pro novou Evropu,

 

jsouce si vědomy důležitosti této Evropské dohody, dále jen „Dohoda“, pro vytváření systému stability v Evropě, založeného na spolupráci se společenstvím jako jedním ze základních kamenů,

 

jsouce přesvědčeny, že by měl být vytvořen vztah mezi plným uskutečňováním přidružení na jedné straně a mezi skutečným dovršením politických, ekonomických a právních reforem v ČR na straně druhé, jakož i zaváděním faktorů nezbytných pro spolupráci a sbližování systémů stran, zvláště ve světle závěrů Bonnské konference KBSE,

 

vedeny přáním zahájit pravidelný politický dialog o dvoustranných a mezinárodních otázkách společného zájmu,

 

berouce v úvahu ochotu společenství poskytovat rozhodující podporu uskutečňování reformy a pomáhat ČR vyrovnávat se s hospodářskými a sociálními důsledky strukturálních změn,

 

berouce v úvahu dále ochotu Společenství vytvářet nástroje spolupráce a hospodářské, technické a finanční pomoci na globálním a dlouholetém základě,

 

majíce na zřeteli oddanost ČR a společenství volnému obchodu a zvláště pak dodržování práv a závazků vyplývajících ze Všeobecné dohody o clech a obchodu,

 

majíce na mysli hospodářské a sociální nerovnosti mezi ČR a Společenstvím a uznávajíce tak, že cílů tohoto přidružení by mělo být dosaženo prostřednictvím příslušných ustanovení této dohody,

 

jsouce přesvědčeny, že tato dohoda vytvoří nové ovzduší pro jejich ekonomické vztahy a zejména pro rozvoj obchodu a investic, nástrojů nezbytných pro hospodářskou restrukturalizaci a technologickou modernizaci,

 

vedeny přáním navázat kulturní spolupráci a rozvíjet výměnu informací,

 

uznávajíce skutečnost, že konečným cílem ČR je přijetí do společenství a že toto přidružení, podle názoru stran, bude napomáhat ČR k dosažení tohoto cíle,

 

se rozhodly uzavřít tuto Dohodu a za tím účelem ustanovily své zplnomocněné zástupce,

Česká republika,

Josef ZIELENIEC

ministr zahraničních věcí

 

Belgické království,

Robert URBAIN

státní tajemník pro zahraniční obchod a evropské

záležitosti

 

Dánské království,

Niels HELVEG PETERSEN

ministr zahraničních věcí

 

Francouzská republika,

Alain JUPPE

ministr zahraničních věcí

 

Irsko,

Dick SPRING

ministr zahraničních věcí

 

Italská republika,

Paolo BARATTA

státní tajemník pro zahraniční obchod

 

Nizozemské království,

Peter KOOIJMANS

ministr zahraničních věcí

 

Portugalská republika,

José Manuel DURAO BARROSO

ministr zahraničních věcí

 

Řecká republika,

Michel PAPAKONSTANTINOU

ministr zahraničních věcí

 

Spojené království Velké Británie a Severního Irska,

David HEATHCOAT-AMORY

státní ministr pro zahraniční věci

 

Spolková republika Německo,

Klaus KINKEL

ministr zahraničních věcí

 

Španělské království,

Javier SOLANA

ministr zahraničních věcí

 

Velkovévodství Lucemburské,

Jacques POOS

ministr zahraničních věcí

 

Evropské hospodářské společenství, Evropské společenství pro atomovou energii a Evropské společenství uhlí a oceli,

Willy CLAES

ministr zahraničních věcí Belgického království,

úřadující předseda Rady Evropských společenství,

 

Sir Leon BRITTAN

místopředseda Komise Evropských společenství,

 

Hanns VAN DEN BROEK

člen Komise Evropských společenství

 

kteří si vyměnili své plné moci, shledali je v náležité formě, a dohodly se takto:

Článek 1

1.

Tímto se zakládá přidružení mezi ČR na straně jedné a Společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé.

 

2.

Cílem této dohody je:

 

-

poskytnout vhodný rámec pro politický dialog umožňující rozvoj těsných politických vztahů mezi stranami;

 

-

podporovat rozvoj obchodu a harmonických ekonomických vztahů mezi stranami a tím posílit i dynamický hospodářský rozvoj a prosperitu v ČR;

 

-

poskytnout základnu pro finanční a technickou pomoc Společenství ČR;

 

-

poskytnout vhodný rámec pro postupnou integraci ČR do Společenství. ČR bude za tím účelem působit ke splnění nutných podmínek;

 

-

podporovat spolupráci v kulturních otázkách.

Hlava I

Politický dialog (čl. 2-5)

Článek 2

Mezi stranami se zahajuje pravidelný politický dialog, který tyto hodlají rozvíjet a prohlubovat jako účinný prostředek, jenž doprovází a upevňuje sbližování mezi ČR a Společenstvím, podporuje politické a ekonomické změny probíhající v této zemi a přispívá k vytváření trvalých vztahů solidarity a nových forem spolupráce. Politický dialog a spolupráce založené na společných hodnotách a cílech:

 

-

usnadní plné zapojení CR do společenství demokratických národů a postupné sbližování se Společenstvím. Hospodářské sbližování, jež stanoví tato dohoda, povede k větší politické konvergenci;

 

-

povede ke vzrůstající konvergenci postojů k mezinárodním otázkám, zvláště k těm otázkám, které mohou mít podstatné důsledky pro jednu nebo druhou stranu;

 

-

přispěje ke sbližování postojů stran v bezpečnostních otázkách.

Článek 3

Na ministerské úrovni bude politický dialog probíhat v rámci Rady přidružení. Ta bude mít obecnou odpovědnost za všechny otázky, které jí budou chtít strany předložit.

Článek 4

Ostatní postupy a mechanismy pro politický dialog budou vytvořeny stranami, a to zejména v následujících formách:

 

-

setkání, podle potřeby, prezidenta ČR na jedné straně a předsedy Evropské Rady a předsedy Komise Evropských společenství na druhé straně;

 

-

setkání na úrovni vyšších představitelů (politických ředitelů) mezi představiteli ČR na jedné straně a předsednictva Rady Evropských společenství a Komise na straně druhé;

 

-

plné využívání diplomatického spojení;

 

-

začlenění ČR do skupiny zemí získávajících pravidelné informace o otázkách projednávaných v Evropské politické spolupráci, jakož i výměna informací s ohledem na dosažení cílů vymezených v článku 2;

 

-

všechny další prostředky, které by mohly užitečně přispět k utřídění, rozvoji a zvyšování úrovně tohoto dialogu.

Článek 5

Politický dialog na parlamentní úrovni bude probíhat v rámci Parlamentního výboru přidružení.

Hlava II

Všeobecné zásady (čl. 6-7)

Článek 6

Úcta k demokratickým zásadám a lidským právům stanoveným v Helsinském závěrečném aktu a Pařížské chartě pro novou Evropu, stejně jako zásady tržní ekonomiky, působí na domácí a zahraniční politiku stran a vytváří základní prvky tohoto přidružení.

Článek 7

1.

Přidružení zahrnuje přechodné období v maximální době trvání deseti let, rozdělené do dvou po sobě jdoucích etap, z nichž každá potrvá v zásadě pět let. První etapa začíná vstupem této dohody v platnost.

 

2.

Rada přidružení bude pravidelně posuzovat provádění této dohody a realizaci ekonomických reforem v ČR na základě zásad zakotvených v preambuli.

 

3.

Během období dvanácti měsíců, které budou předcházet uplynutí první etapy, se sejde Rada přidružení, aby rozhodla o přechodu do druhé etapy, jakož i o možných změnách, které by mohly nastat, pokud jde o obsah ustanovení, jimiž se bude řídit druhá etapa. Přitom bude brát v úvahu výsledky posuzování zmíněného v odstavci 2.

 

4.

Dvě etapy uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 se nebudou vztahovat k hlavě III.

Hlava III

Volný pohyb zboží (čl. 8-37)

Článek 8

1.

ČR a Společenství budou postupně vytvářet oblast volného obchodu v přechodném období v maximálním trvání deseti let, počínaje vstupem této dohody v platnost, v souladu s ustanoveními této dohody a v souladu s ustanoveními Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT).

 

2.

Na klasifikaci zboží při obchodu mezi oběma stranami bude aplikována kombinovaná nomenklatura zboží.

 

3.

Základním clem na každý výrobek, na který se mají vztahovat následná snížení podle této dohody, bude všeobecně uplatňované clo platné v ČSFR ke dni 29. února 1992.

 

4.

Jestliže po vstupu této dohody v platnost dojde k jakémukoliv všeobecnému snížení celních sazeb, zvláště pak ke snížení podle dohody o celních sazbách, sjednané jako výsledek Uruguayského kola GATT, tato snížená cla nahradí cla základní, uvedená v odstavci 3, počínaje dnem, kdy se toto snížení uplatní.

 

5.

ČR a Společenství si vzájemně oznámí svá základní cla.

Oddíl I

Průmyslové výrobky (čl. 9-18)

Článek 9

1.

Ustanovení tohoto oddílu se budou vztahovat na výrobky mající původ v České republice a ve Společenství, které jsou uvedeny v kapitolách 25 až 97 kombinované nomenklatury, s výjimkou výrobků uvedených v Příloze I a Protokolu 3.

 

2.

Ustanovení článků 10 až 14 včetně se nevztahují na výrobky, uvedené v článcích 16 a 17.

Článek 10

1.

Dovozní cla, kterým ve Společenství podléhají výrobky mající původ v ČR, s výjimkou výrobku uvedených v příloze II a III, budou zrušena se vstupem této dohody v platnost.

 

2.

Dovozní cla, kterým ve Společenství podléhají výrobky mající původ v ČR, uvedené v příloze II, budou snížena ke dni vstupu této dohody v platnost o 20 % základního cla a jeden rok poté o dalších 20 % základního cla. Cla budou úplně zrušena koncem druhého roku od vstupu této dohody v platnost.

 

3.

Výrobky mající původ v ČR, uvedené v příloze III, budou požívat výhod pozastavení dovozních cel v rámci limitů ročních celních kvót nebo stropů Společenství, které se budou postupně zvyšovat v souladu s podmínkami, uvedenými v této příloze tak, aby bylo dosaženo úplného zrušení dovozních cel na příslušné výrobky koncem třetího roku od vstupu Dohody v platnost.

 

Současně budou postupně odbourávána dovozní cla, vztahující se na dovozní množství přesahující výše uvedené kvóty nebo stropy, a to ročními sníženími o 15 %, počínaje vstupem této dohody v platnost. Zbývající cla budou zrušena ke konci třetího roku.

 

4.

Kvantitativní omezení a opatření s účinkem rovnocenným kvantitativním omezením na dovoz do Společenství budou, pokud jde o výrobky mající původ v ČR, zrušena ke dni vstupu této dohody v platnost.

Článek 11

1.

Dovozní cla, kterým v ČR podléhají výrobky mající původ ve Společenství, uvedené v příloze IV, budou zrušena dnem vstupu této dohody v platnost.

 

2.

Dovozní cla, kterým v ČR podléhají výrobky mající původ ve Společenství, uvedené v příloze V, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým harmonogramem:

 

-

dnem vstupu této dohody v platnost bude každé clo sníženo na 80 % základního cla;

 

-

tři roky po dni vstupu této dohody v platnost bude každé clo sníženo na 40 % základního cla;

 

-

pět let po dni vstupu této dohody v platnost budou zbývající cla odstraněna.

 

3.

Dovozní cla, kterým v ČR podléhají výrobky mající původ ve Společenství, uvedené v příloze VI, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým harmonogramem:

 

-

tři roky po dni vstupu této dohody v platnost bude každé clo sníženo na 80 % základního cla;

 

-

pět let po dni vstupu této dohody v platnost bude každé clo sníženo na 60 % základního cla;

 

-

sedm let po dni vstupu této dohody v platnost bude každé clo sníženo na 40 % základního cla;

 

-

devět let po dni vstupu této dohody v platnost budou zbývající cla odstraněna.

 

4.

Dovozní cla, kterým v ČR podléhají výrobky mající původ ve Společenství, uvedené v příloze VII, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým harmonogramem:

 

-

dnem vstupu této dohody v platnost bude každé clo sníženo na 80 % základního cla;

 

-

tři roky po dni vstupu této dohody v platnost bude každé clo sníženo na 60 % základního cla;

 

-

pět let po dni vstupu této dohody v platnost bude každé clo sníženo na 40 % základního cla;

 

-

sedm let po dni vstupu této dohody v platnost bude každé clo sníženo na 20 % základního cla;

 

-

devět let po dni vstupu této dohody v platnost budou zbývající cla odstraněna.

 

5.

Kvantitativní omezení dovozu do ČR pro výrobky mající původ ve Společenství budou zrušena se vstupem této dohody v platnost vyjma omezení na ty výrobky, které jsou uvedeny v příloze VIII, a která budou postupně rušena do skončení přechodného období.

 

6.

Opatření s účinkem rovnocenným kvantitativním omezením na dovoz do ČR pro výrobky mající původ ve Společenství budou zrušena se vstupem této dohody v platnost.

Článek 12

Ustanovení o zrušení dovozních cel se rovněž použijí na dovozní cla fiskální povahy.

Článek 13

ČR a Společenství zruší se vstupem této dohody v platnost ve vzájemném obchodu veškeré poplatky s účinkem rovnocenným dovozním clům.

Článek 14

1.

ČR a Společenství vzájemně postupně zruší nejpozději ke konci pátého roku po vstupu této dohody v platnost veškerá vývozní cla a poplatky s rovnocenným účinkem.

 

2.

Společenství zruší ke vstupu této dohody v platnost kvantitativní omezení vývozu do ČR a veškerá opatření s rovnocenným účinkem.

 

3.

ČR zruší ke vstupu této dohody v platnost kvantitativní omezení vývozu do Společenství a veškerá opatření s rovnocenným účinkem, s výjimkou těch omezení uvedených v příloze IX, která budou zrušena nejpozději ke konci pátého roku po vstupu této dohody v platnost.

Článek 15

Každá strana prohlašuje, že je připravena snížit svá cla v obchodu s druhou stranou rychleji, než je stanoveno v článcích 10 a 11, jestliže to umožní její celková ekonomická situace a stav příslušného hospodářského odvětví.

 

Rada přidružení může za tím účelem dávat doporučení.

Článek 16

Protokol č. 1 stanoví úpravu, která se použije na v něm uvedené textilní výrobky.

Článek 17

Protokol č. 2 stanoví úpravu, která se použije na výrobky, na něž se vztahuje Smlouva zakládající Evropské společenství uhlí a oceli.

Článek 18

1.

Ustanovení tohoto oddílu nevylučují možnost, aby Společenství podrobilo zemědělskou složku výrobků clům, kterým podléhají výrobky mající původ v ČR uvedené v příloze X.

 

2.

Ustanovení tohoto oddílu nevylučují možnost, aby ČR zahrnula zemědělskou složku výrobků pod cla, kterým podléhají výrobky mající původ ve Společenství uvedené v příloze X.

Oddíl II

Zemědělství (čl. 19-22)

Článek 19

1.

Ustanovení tohoto oddílu se použijí na zemědělské produkty mající původ v ČR a ve Společenství.

 

2.

Pojem "zemědělské výrobky" znamená výrobky uvedené v kapitolách 1 až 24 kombinované nomenklatury a výrobky uvedené v Příloze I a Protokolu 3, s výjimkou výrobků z ryb vymezených Nařízením (EEC) č. 3687/91.

Článek 20

Protokol č. 3 stanoví obchodní úpravu pro zpracované zemědělské produkty uvedené v tomto protokolu.

Článek 21

1.

Společenství zruší ode dne vstupu této dohody v platnost svá kvantitativní omezení na dovoz zemědělských produktů, majících původ v ČR, která vyplývají z nařízení Rady (EHS) č. 288/82 v podobě existující k datu jejího podpisu.

 

2.

Preferenční režim poskytnutý na dovoz výrobků majících původ v České republice do Společenství je upraven v Příloze XI.

 

3.

Preferenční režim poskytnutý na dovoz výrobků majících původ ve Společenství do České republiky je upraven v Příloze XII.

 

4.

zrušen

5.

S přihlédnutím k objemu vzájemného obchodu zemědělskými produkty, k jeho zvláštní citlivosti, k pravidlům zemědělské politiky ČR, k pravidlům společné zemědělské politiky Společenství a k důsledkům mnohostranných obchodních jednání v rámci Všeobecné dohody o clech a obchodu, ČR a Společenství posoudí v Radě přidružení na řádném a recipročním základě, produkt po produktu, možnost poskytnout si vzájemně další koncese.

Článek 22

Nehledě na další ustanovení této dohody, zejména článku 31, pokud, vzhledem ke zvláštní citlivosti zemědělských trhů, dovozy výrobků majících původ v jedné straně, které jsou předmětem koncesí poskytnutých v článku 21, zapříčiní závažná narušení trhu u druhé strany, obě strany zahájí neprodleně konzultace za účelem nalezení příslušného řešení. Do takového řešení může dotčená strana přijmout opatření, která pokládá za nezbytná.

Oddíl III

Rybolov (čl. 23-24)

Článek 23

Ustanovení tohoto oddílu se použijí na rybné produkty, mající původ v ČR a ve Společenství, na něž se vztahuje nařízení (EHS) č. 3687/91 o společné organizaci trhu rybných produktů.

Článek 24

Preferenční obchodní režim poskytnutý na výrobky z ryb mající původ v České republice je upraven v Příloze XIII. Ustanovení článku 21, odstavec 5 se použijí přiměřeně na rybné produkty.

Oddíl IV

Společná ustanovení (čl. 25-37)

Článek 25

Ustanovení tohoto oddílu se použijí na obchod všemi výrobky vyjma případů, kde tento oddíl nebo protokoly č. 1, 2 nebo 3 stanoví jinak.

Článek 26

1.

Ode dne vstupu této dohody v platnost se v obchodu mezi ČR a Společenstvím nebudou zavádět žádná nová dovozní nebo vývozní cla nebo poplatky s rovnocenným účinkem ani se nebudou zvyšovat stávající cla a poplatky.

 

2.

Ode dne vstupu této dohody v platnost se v obchodu mezi ČR a Společenstvím nebudou zavádět žádná nová kvantitativní dovozní nebo vývozní omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem ani se nebudou zpřísňovat stávající omezení a opatření.

 

3.

Aniž by byly dotčeny koncese, poskytnuté podle článku 21, ustanovení odstavců 1 a 2 tohoto článku nebudou nijak omezovat provádění příslušné zemědělské politiky ČR a Společenství nebo přijímání jakýchkoliv opatření podle této politiky.

Článek 27

1.

Obě strany se zdrží jakýchkoliv opatření nebo praktik vnitrostátní fiskální povahy, působících přímo či nepřímo diskriminaci výrobků jedné strany v porovnání s obdobnými výrobky, které mají původ na území druhé strany.

 

2.

Výrobky vyvážené na území jedné ze dvou stran nesmějí požívat výhody z vrácení vnitrostátních daní nad rámec sumy přímých či nepřímých daní na ně uvalených.

Článek 28

1.

Tato dohoda nevylučuje udržování nebo zakládání celních unií, oblastí volného obchodu nebo ujednání o příhraničním obchodu, vyjma takových, které mění obchodní úpravu vyplývající z této dohody.

 

2.

V rámci Rady přidružení se mezi stranami uskuteční konzultace o dohodách zakládajících takové celní unie a oblasti volného obchodu a, kde se to žádá, o ostatních významných otázkách týkajících se jejich obchodní politiky té které z nich vůči třetím zemím. Takové konzultace se uskuteční, zejména v případě přístupu třetího státu ke Společenství, tak, aby mohl být brán zřetel na vzájemné zájmy ČR a Společenství uvedené v této dohodě.

Článek 29

ČR může přijmout ve formě zvýšených cel výjimečná opatření omezeného trvání, kterými se ruší ustanovení článků 11 a 26, odstavec 1.

 

Tato opatření se mohou týkat pouze nově vznikajících průmyslových odvětví nebo určitých odvětví procházejících restrukturalizací nebo čelících vážným obtížím zejména tam, kde tyto obtíže působí výrazné sociální problémy.

 

Dovozní cla, kterým v ČR podléhají výrobky mající původ ve Společenství, zaváděná formou těchto opatření, nepřevýší 25 % ad valorem a zachovají preferenční prvek pro výrobky mající původ ve Společenství. Celková hodnota dovozu těchto výrobku, které podléhají těmto opatřením, nepřevýší 15 % celkového dovozu průmyslových výrobků vymezených v oddílu I ze Společenství, za poslední rok, za který jsou k dispozici statistiky.

 

Tato opatření budou uplatňována po dobu nepřevyšující pět let, pokud jejich dlouhodobější uplatňování nebude povoleno Radou přidružení. Jejich uplatňování bude ukončeno nepozději uplynutím přechodného období.

 

Žádná taková opatření týkající se daného výrobku nebudou moci být uplatněna, jestliže uplynuly více než tři roky od odstranění všech cel a kvantitativních omezení nebo poplatků a opatření s rovnocenným účinkem pro tento výrobek.

 

ČR bude informovat Radu přidružení o jakýchkoliv výjimečných opatřeních, která zamýšlí přijmout, a na požádání Společenství se v Radě přidružení ještě před jejich uplatněním uskuteční konzultace o těchto opatřeních a o odvětvích, na něž se vztahují. Při přijímání těchto opatření ČR poskytne Radě přidružení plán odstraňování cel zavedených podle tohoto článku. Tento plán stanoví etapy odstraňování těchto cel ve stejných ročních sazbách, počínaje nejpozději dva roky po jejich zavedení. Rada přidružení může rozhodnout o odlišném plánu.

Článek 30

Jestliže jedna ze stran shledá, že v obchodu s druhou stranou je uplatňován dumping ve smyslu článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu, může přijmout příslušná opatření proti těmto praktikám v souladu s Dohodou o aplikaci článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu, s příslušnými vnitrostátními právními předpisy a s podmínkami a postupy stanovenými v článku 34.

Článek 31

Kde je některý výrobek dovážen v tak zvýšeném množství a za takových podmínek, že zapříčiní nebo hrozí zapříčinit:

 

-

závažnou újmu domácím výrobcům podobných nebo přímo konkurenceschopných výrobků na území jedné ze smluvních stran, nebo

 

-

vážná narušení v některém odvětví hospodářství nebo obtíže, které by mohly vyvolat vážné zhoršení hospodářské situace v oblasti, ČR nebo Společenství, ať už se to dotýká kteréhokoliv z nich, může přijmout příslušná opatření za podmínek a v souladu s postupy stanovenými v článku 34.

Článek 32

Kde postup podle ustanovení článku 14 a 26 vede

 

(i) k reexportu do třetí země, proti níž vyvážející strana uplatňuje na daný výrobek kvantitativní vývozní omezení, vývozní cla nebo opatření s rovnocenným účinkem;

nebo

 

(ii) k vážnému nedostatku nebo k hrozbě nedostatku výrobku nezbytného pro vyvážející stranu;

 

a kde výše uvedené situace vedou nebo mohou vést k velkým obtížím pro vyvážející stranu, může s postupy stanovenými v článku 34. Tato opatření budou nediskriminační a budou odstraněna, jakmile jejich udržování nebude dále odůvodněno.

Článek 33

ČR a členské státy budou postupně uzpůsobovat veškeré státní monopoly komerční povahy tak, aby ke konci pátého roku následujícího po vstupu této dohody v platnost neexistovala pro státní občany ČR a členských zemí žádná diskriminace, pokud jde o podmínky pro zabezpečování a odbyt zboží Rada přidružení bude informována o opatřeních, která budou přijímána k uskutečňování tohoto cíle.

Článek 34

1.

V případě, že ČR nebo Společenství podrobí dovoz výrobků, jenž může vyvolávat potíže uvedené v článku 31, administrativnímu postupu, jehož účelem je rychlé poskytování informací o trendech toků zboží, bude o tom informovat druhou stranu.

 

2.

V případech rozvedených v článcích 30, 31 a 32 ještě před přijetím opatření podle výše zmíněných článků nebo v případech, na něž se vztahuje odstavec 3(d), ČR nebo Společenství podle povahy případu, co nejrychleji poskytnou Radě přidružení všechny příslušné informace s cílem nalézt řešení přijatelné pro obě strany.

 

Při výběru opatření musí být dána přednost takovým, která co nejméně naruší působení této dohody.

 

Ochranná opatření budou neprodleně oznámena Radě přidružení a budou předmětem pravidelných konzultací v rámci tohoto orgánu, zejména za účelem stanovení harmonogramu jejich zrušení, jakmile to okolnosti dovolí.

 

3.

K provádění odstavce 2 se použijí následující ustanovení:

 

(a) Pokud jde o článek 31, problémy vyplývající ze situace uvedené v tomto článku budou předloženy k posouzení Radě přidružení, která může přijmout jakékoliv rozhodnutí nezbytné k odstranění těchto problémů.

 

Jestliže Rada přidružení nebo vyvážející strana nepřijmou rozhodnutí, kterým by byly problémy odstraněny, nebo není-li dosaženo jiného uspokojivého řešení do třiceti dnů od předložení záležitosti, dovážející strana může přijmout příslušná opatření k dosažení nápravy. Tato opatření se nesmějí vymykat z rámce toho, co je nezbytné k nápravě vzniklých problémů.

 

(b) Pokud jde o článek 30, bude Rada přidružení o případu dumpingu informována co nejdříve poté, co úřady dovážející strany zahájí vyšetřování. Nebyl-li dumping ukončen ve smyslu článku VI GATT, nebo nebylo-li dosaženo jiného uspokojivého řešení do třiceti dnů od předložení záležitosti Radě přidružení, může dovážející strana přijmout příslušná opatření.

 

(c) Pokud jde o článek 32 budou problémy vyplývající ze situace uvedené v tomto článku předloženy k posouzení Radě přidružení. Rada přidružení může přijmout jakákoliv rozhodnutí nezbytná k odstranění těchto problémů. Jestliže takové rozhodnutí nepřijme do třiceti dnů od předložení záležitosti, vyvážející strana může na vývoz daného výrobku použít příslušná opatření.

 

(d) Kde výjimečné okolnosti vyžadující okamžitý zásah znemožní, podle povahy případu, poskytnutí informace předem nebo posouzení, ČR nebo Společenství, ať se to týká kteréhokoliv z nich, mohou za situaci rozvedených v článcích 30, 31 a 32 bezodkladně sáhnout k preventivním a prozatímním opatřením nezbytným výlučně k zvládnutí dané situace a budou o nich neprodleně informovat Radu přidružení.

Článek 35

Protokol č. 4 stanoví pravidla o původu zboží pro použití celních preferencí, jež má na zřeteli tato dohoda.

Článek 36

Tato dohoda nevylučuje zákazy nebo omezení dovozu, vývozu nebo tranzitu zboží z důvodů veřejné morálky, politiky nebo bezpečnosti; ochrany zdraví a života lidí, zvířat a rostlin; ochrany vyčerpatelných přírodních zdrojů; ochrany národního bohatství, umělecké, historické nebo archeologické hodnoty nebo ochrany duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví nebo vyplývající z předpisů o zlatě a stříbře. Tyto zákazy a omezení se však nesmí stát nástroji svévolné diskriminace nebo skrytého omezení obchodu mezi stranami.

Článek 37

Protokol č. 5 zakotvuje zvláštní ustanovení, která se použijí na obchod mezi ČR na jedné straně a Španělskem a Portugalskem na straně druhé.

Hlava IV

Pohyb pracovníků, podnikání,

poskytování služeb (čl. 38-59)

Oddíl I

Pohyb pracovníků (čl. 38-44)

Článek 38

1.

Za podmínek a modalit použitelných v jednotlivých členských státech:

 

-

zacházení s pracovníky majícími státní občanství ČR, kteří jsou legálně zaměstnáni na území členského státu, bude ve srovnání s jeho státními občany, pokud jde o pracovní podmínky, mzdu nebo propuštění, prosté jakékoliv diskriminace, založené na státním občanství.

 

-

manžel a děti, kteří legálně pobývají s pracovníkem legálně zaměstnaným na území členského státu, s výjimkou sezónních pracovníků a pracovníků, na něž se vztahují dvoustranné dohody ve smyslu článku 42, pokud tyto dohody nestanoví jinak, budou mít přístup na trh pracovních sil tohoto členského státu po dobu povoleného pracovního pobytu tohoto pracovníka.

 

2.

ČR poskytne, za podmínek a modalit použitelných v této zemi zacházení uvedené v odstavci 1 pracovníkům, kteří jsou státními občany členského státu a jsou legálně zaměstnáni na jejím území, jakož i jejich manželům a dětem, kteří legálně pobývají na uvedeném území.

Článek 39

1.

V zájmu koordinace systémů sociálního zabezpečení pracovníků majících státní občanství ČR, kteří jsou legálně zaměstnáni na území členského státu a členů jejich rodin, kteří tam legálně pobývají a za podmínek a modalit použitelných v jednotlivých členských státech,

 

-

všechny doby pojištění, zaměstnání nebo pobytu, které završí pracovníci v různých členských státech, budou sečteny dohromady pro účely výplaty důchodů a anuit starobních, invalidních a pro případ smrti a pro účely zdravotní péče o takové pracovníky a členy jejich rodiny;

 

-

jakékoliv důchody nebo anuity starobní, pro případ smrti, v důsledku průmyslových nehod nebo nemocí z povolání nebo invalidity z nich vyplývající, s výjimkou bezpříspěvkových požitků, budou volně převoditelné v kursu použitelném podle práva dlužného členského státu nebo států;

 

-

dotyční pracovníci budou dostávat rodinné přídavky na výše uvedené členy jejich rodin.

 

2.

ČR poskytne pracovníkům, kteří jsou státními občany členského státu a jsou legálně zaměstnáni na jejím území a členům jejich rodin, kteří tam legálně pobývají, zacházení podobné tomu, jež je rozvedeno v druhém a třetím pododstavci odstavce 1.

Článek 40

1.

Rada přidružení přijme svým rozhodnutím příslušná ustanovení k uskutečňování cíle vytyčeného v článku 39.

 

2.

Rada přidružení přijme svým rozhodnutím podrobná pravidla pro administrativní spolupráci poskytující nezbytné řídící a kontrolní záruky provádění ustanovení uvedených v odstavci 1.

Článek 41

Ustanovení přijatá Radou přidružení v souladu s článkem 40 se nedotknou práv ani závazků vyplývajících z dvoustranných dohod mezi ČR a členskými státy, kde tyto dohody poskytují státním občanům ČR nebo členských států příznivější zacházení.

Článek 42

1.

Se zřetelem k situaci na trhu pracovních sil v členském státě, podle jeho právních předpisů a s ohledem na pravidla, jež v tomto členském státě platí v oblasti pohybu pracovníků,

 

-

stávající možnosti přístupu k zaměstnání pro pracovníky z ČR, poskytované členskými státy na základě dvoustranných dohod, by měly být zachovány a, bude-li to možné, zlepšeny,

 

-

ostatní členské státy příznivě zváží možnost uzavřít podobné dohody.

 

2.

Rada přidružení posoudí možnost poskytnutí dalších vylepšení včetně příležitosti přístupu k odborné přípravě, v souladu s předpisy a postupy platnými v členských státech a se zřetelem k situaci na trhu pracovních sil v členských státech a ve Společenství.

Článek 43

Během druhé etapy uvedené v článku 7, nebo dříve, bude-li tak rozhodnuto, Rada přidružení posoudí další způsoby zlepšení pohybu pracovníků, berouc zřetel mimo jiné, na sociální a ekonomickou situaci v ČR a situaci v oblasti zaměstnanosti ve Společenství. Rada přidružení za tím účelem předloží doporučení.

Článek 44

V zájmu usnadňování restrukturalizace zdrojů pracovních sil vyplývající z ekonomické restrukturalizace v ČR, Společenství poskytne technickou pomoc při vytváření vhodného systému sociálního zabezpečení v ČR tak, jak je stanoveno v článku 88 této dohody.

Oddíl II

Podnikání (čl. 45-55)

Článek 45

1.

ČR usnadní na svém území během přechodného období uvedeného v článku 7, společnostem a státním občanům Společenství zahajování činnosti. Za tím účelem bude:

 

(i) poskytovat, od vstupu této dohody v platnost, pro podnikání společností a státních občanů Společenství zacházení ne méně příznivé, než jaké je poskytováno vlastním státním občanům a společnostem, kromě odvětví a oblastí uvedených v přílohách XVIa a XVIb, kde takové zacházení bude poskytováno nejpozději ke konci přechodného období uvedeného v článku 7;

 

(ii) poskytovat od vstupu této dohody v platnost, při činnosti společností a státních občanů Společenství podnikajících v ČR zacházení ne méně příznivé, než jaké je poskytováno vlastním společnostem a státním občanům;

 

(iii) nehledě na ustanovení písmen (i) a (ii) se bude národní zacházení uvedené v pododstavcích (i) a (ii) vztahovat na státní občany Společenství, kteří podnikají v ČR jako individuální podnikatelé, až od počátku šestého roku, který následuje po vstupu této dohody v platnost.

 

2.

ČR nepřijme, během přechodných období uvedených v odstavci 1, žádné nové předpisy ani opatření, která zavádějí diskriminaci podnikání společností a státních občanů Společenství na jejím území ve srovnání s vlastními společnostmi a státními občany.

 

3.

Každý členský stát poskytne od vstupu této dohody v platnost pro podnikání společností a státních občanů ČR zacházení ne méně příznivé než je poskytováno jeho vlastním společnostem a státním občanům a poskytne pro činnost společností a státních občanů ČR podnikajících na jeho území zacházení ne méně příznivé, než jaké je poskytováno vlastním společnostem a státním občanům.

 

4.

Pro účely této dohody

 

a)

„podnikání“ znamená

 

(i) pokud jde o státní občany, právo zahajovat a provádět výdělečnou činnost jako individuální podnikatelé a zřizovat a provozovat podnikatelské jednotky, zvláště společnosti, které účinným způsobem kontrolují. Individuální podnikání a provozování podnikatelských jednotek státními občany nebude zahrnovat hledání nebo přijímání zaměstnání na trhu pracovních sil druhé strany. Ustanovení tohoto oddílu se nepoužijí na ty, kdo nejsou výlučně individuálními podnikateli.

 

(ii) pokud jde o společnosti, právo zahajovat a provádět výdělečnou činnost formou zřizování a provozování podřízených jednotek, odboček a zastoupení.

 

b)

„podřízená jednotka“ společnosti znamená společnost, která je účinně kontrolována první společností.

 

c)

„výdělečná činnost“ zahrnuje zejména činnost průmyslové povahy, činnost obchodní povahy, činnost řemeslnou a profese.

 

5.

Rada přidružení bude během přechodných období, uvedených v odstavci 1 (i) a odstavci 1 (iii), pravidelně posuzovat možnost uspíšení poskytování národního zacházení v odvětvích uvedených v přílohách XVIa a XVIb a možnost zahrnutí oblastí nebo věcí uvedených v příloze XVIc do rámce provádění ustanovení odstavců 1, 2 a 3 tohoto článku. Změny těchto příloh mohou být provedeny na základě rozhodnutí Rady přidružení.

 

Po uplynutí přechodného období uvedeného v odstavci 1 (i) a odstavci 1 (iii) Rada přidružení může výjimečně na žádost ČR a vznikne-li taková potřeba rozhodnout, že prodlouží trvání vyloučení určitých oblastí nebo věcí uvedených v přílohách XVIa a XVIb na časově omezené období.

 

6.

Ustanovení týkající se podnikání a činnosti společností a státních občanů ČR a Společenství, obsažená v odstavcích 1, 2 a 3 tohoto článku, se nepoužijí na oblasti nebo věci uvedené v příloze XVIc.

 

7.

Nehledě na ustanovení tohoto článku společnosti Společenství podnikající na území ČR nabudou, vstupem této dohody v platnost, kde to bude nezbytné pro provádění výdělečných činností, pro něž jsou založeny, právo nabývat, užívat, pronajímat a prodávat nemovitosti a, pokud jde o přírodní zdroje, zemědělskou půdu a lesy, právo pachtu.

 

ČR poskytne odbočkám a zastoupením společností Společenství, podnikajících v ČR tato práva, kde to bude nezbytné pro provádění výdělečných činností, pro něž jsou založeny, nejpozději ke konci šestého roku, který následuje po vstupu této dohody v platnost.

 

ČR poskytne státním občanům Společenství podnikajícím v ČR jako individuální podnikatelé tato práva, kde to bude nezbytné pro provádění výdělečných činností, pro něž jsou zavedeni, nejpozději ke konci přechodného období uvedeného v článku 7․

Článek 46

1.

Podle ustanovení článku 45, s výjimkou finančních služeb uvedených v příloze XVIa, může každá strana upravovat podnikání a činnost společností a státních občanů na svém území do té míry, pokud tato úprava nediskriminuje společnosti a státní občany druhé strany ve srovnání s vlastními společnostmi a státními občany.

 

2.

Pokud jde o finanční služby, uvedené v příloze XVIa tato dohoda se nedotýká práva stran přijímat opatření nezbytná pro provádění jejich měnové politiky nebo opatření, která jsou z důvodu opatrnosti přijímána za účelem zajistit ochranu investorů, vkladatelů, pojištěnců nebo osob, které jsou oprávněny ze svěřenectví, nebo opatření k zabezpečení integrity a stability finanční soustavy. Tato opatření nebudou na základě státního občanství diskriminovat společnosti a státní občany druhé strany ve srovnání s vlastními společnostmi a státními občany.

Článek 47

Za účelem usnadnit státním občanům ČR a Společenství zahájení a provádění regulovaných odborných činností ve Společenství nebo ČR Rada přidružení posoudí, které kroky bude nutné učinit pro vzájemné uznávání odborností. Za tím účelem může přijmout všechna nezbytná opatření.

Článek 48

Ustanovení článku 46 nevylučují, aby smluvní strana použila zvláštních pravidel o podnikání a činnosti na jejím území odboček a zastoupení společností druhé strany nezavedených na území první strany, která jsou odůvodněna právními nebo technickými rozdíly mezi těmito odbočkami a zastoupeními ve srovnání s odbočkami a zastoupeními společností zavedených na jejím území nebo, pokud jde o finanční služby, zřeteli opatrnosti. Rozdíl zacházení nebude přesahovat rámec toho, co je naprosto nezbytné v důsledku takových právních anebo technických rozdílů nebo, pokud jde o finanční služby, uvedené v příloze XVIAa, ze zřetelů opatrnosti.

Článek 49

1.

„Společnost ČR“ a „společnost ze Společenství“ znamená pro účely této Smlouvy společnost nebo firmu, která je zřízena buď v souladu se zákony ČR anebo členského státu a která má své registrované sídlo, ústřední správu nebo hlavní provozní místo na území ČR nebo Společenství. Nicméně, jestliže společnost nebo firma, zřízená v souladu se zákony ČR nebo členského státu, má na území ČR nebo Společenství pouze své registrované sídlo, její činnost musí mít skutečný a nepřetržitý vztah k ekonomice ČR nebo jednoho z členských států.

 

2.

Pokud jde o mezinárodní námořní dopravu, ustanovení tohoto oddílu a oddílu III této hlavy se budou také vztahovat na státní občany a loďařské společnosti ČR nebo členských států, kteří podnikají mimo ČR nebo Společenství a jsou kontrolováni státními občany ČR nebo některého členského státu, jestliže jejich plavidla jsou registrována v ČR nebo v tomto členském státě v souladu s jejich právními předpisy.

 

3.

Státní občan ČR nebo Společenství pro účely této dohody znamená fyzickou osobu, která je státním občanem ČR respektive jednoho ze členských států Společenství.

 

4.

Ustanovení této dohody nebrání tomu, aby každá strana použila jakéhokoliv nezbytného opatření, kterým se zabraňuje obcházení, pomocí ustanovení této dohody, těch opatření, která se týkají přístupu třetí země na její trh.

Článek 50

Pro účely této dohody „finanční služby“ znamenají činnost uvedenou v příloze XVIa. Rada přidružení může rozšířit nebo změnit rozsah přílohy XVIa.

Článek 51

Během prvních šesti let následujících po dni vstupu této dohody v platnost nebo, během přechodného období uvedeného v článku 7, pro odvětví uvedená v příloze XVIa a v příloze XVIb, ČR může zavést opatření, která ruší ustanovení tohoto oddílu, pokud jde o podnikání společností a státních občanů Společenství, jestliže určitá průmyslová odvětví:

 

-

procházejí restrukturalizací, nebo

 

-

čelí závažným obtížím, zvláště tam, kde tyto závažné obtíže vyvolávají závažné sociální problémy v ČR, nebo

 

-

čelí vyloučení nebo drastickému snížení celkového podílu na trhu, který zaujímají společnosti nebo státní občané ČR v daném sektoru nebo průmyslovém odvětví v ČR nebo

 

-

jsou nově vznikajícími průmyslovými odvětvími v ČR.

 

Taková opatření:

 

(i) se přestanou používat nejpozději dva roky po uplynutí šestého roku následujícího po dni vstupu této dohody v platnost nebo pro odvětví nebo věci uvedené v příloze XVIa a v příloze XVIb po uplynutí přechodného období uvedeného v článku 7 a

 

(ii) budou důvodná a nezbytná pro účely nápravy situace a

 

(iii) budou se vztahovat pouze na podniky, které budou vytvořeny v ČR po vstupu takových opatření v platnost a nebudou zavádět diskriminaci, pokud jde o činnost společností nebo státních občanů Společenství, podnikajících v ČR již v době zavedení daného opatření, v porovnání se společnostmi nebo státními občany ČR.

 

Rada přidružení může výjimečně na žádost ČR, a vznikne-li taková potřeba, rozhodnout o prodloužení období uvedených shora v pododstavci (i) pro daný sektor a na omezenou dobu.

 

Při tvorbě a použití takových opatření ČR poskytne tam, kde to bude možné, společnostem a státním občanům Společenství preferenční zacházení a v žádném případě vůči nim neuplatní zacházení méně příznivé než je to, které je poskytováno společnostem a státním občanům z kterékoli třetí země.

 

Dříve než budou tato opatření zavedena, ČR je projedná s Radou přidružení a neuvede je v účinnost před uplynutím jednoho měsíce od oznámení zavedení těchto opatření ze strany ČR Radě přidružení, vyjma případů, kde hrozba nenapravitelné škody vyžaduje přijetí naléhavých opatření a kdy ČR projedná tuto skutečnost s Radou přidružení okamžitě po jejich zavedení.

 

Po uplynutí šestého roku následujícího po vstupu této dohody v platnost nebo, pokud jde o sektory uvedené v přílohách XVIa a XVIb, po uplynutí přechodného období uvedeného v článku 7, ČR může zavést taková opatření pouze se svolením Rady přidružení a za podmínek jí stanovených.

Článek 52

1.

Ustanovení tohoto oddílu se nepoužijí na služby v letecké dopravě, vnitrozemské vodní dopravě a námořní kabotáži.

 

2.

Rada přidružení může dávat doporučení ke zlepšování podnikání a činnosti v oblastech uvedených v odstavci 1.

Článek 53

1.

Nehledě na ustanovení oddílu 1 této hlavy nositelé podnikatelských práv, poskytovaných ČR nebo Společenstvím, budou oprávněni zaměstnávat nebo mít zaměstnané v jedné ze svých podřízených jednotek v souladu s platnými právními předpisy hostitelské země podniku, na území ČR nebo Společenství, pracovníky, kteří jsou státními občany ČR nebo členských států Společenství, pokud jsou tito zaměstnanci kmenovým personálem ve smyslu odstavce 2 tohoto článku a jsou zaměstnáváni výlučně těmito nositeli nebo jejich podřízenými jednotkami. Povolení k pobytu a pracovní povolení těchto pracovníků se budou vztahovat pouze na období tohoto zaměstnání.

 

2.

Kmenový personál nositelů podnikatelských práv, zde uváděných jako „organizace“, znamená:

 

a)

výše postavené zaměstnance organizace, kteří přímo řídí chod organizace, jsou obecně kontrolováni a řízeni především ředitelskou radou nebo podílníky, včetně toho, že:

 

-

řídí organizaci, oddělení nebo nižší článek organizace;

 

-

dohlížejí na práci a kontrolují práci jiného kontrolního, odborného nebo řídícího pracovníka;

 

-

jsou vybaveni pravomocí přijímat do zaměstnání a propouštět nebo doporučovat k přijetí do zaměstnání a k propouštění nebo pravomocí k jiným personálním otázkám.

 

b)

Osoby zaměstnávané organizací a mající vysokou nebo neobvyklou:

 

-

odbornost pro daný druh práce nebo obchodu vyžadující zvláštní technické znalosti;

-

znalosti nezbytné pro služby poskytované organizací, pro její výzkumné vybavení, technickou činnost nebo provozování.

 

Toto může zahrnovat pracovníky akreditovaných profesí, ale není na ně omezeno.

 

Každý takový pracovník musel už být zaměstnán příslušnou organizací po dobu nejméně jednoho roku předcházejícího jeho přeložení touto organizací.

Článek 54

1.

Ustanovení tohoto oddílu se použijí s přihlédnutím k omezením odůvodněným na základě veřejného zájmu, bezpečnosti nebo zdraví.

 

2.

Nepoužijí se na činnost, která je na území každé strany spojena, byť i příležitostně, s výkonem úřední moci.

Článek 55

Na společnosti, které jsou řízeny společnostmi nebo státními občany ČR a společnostmi nebo státními občany Společenství a těmito jsou výlučně společně vlastněny, se rovněž budou vztahovat ustanovení tohoto oddílu a oddílu III této hlavy.

Oddíl III

Poskytování služeb (čl. 56-58)

Článek 56

1.

Strany se zavazují, v souladu s ustanoveními tohoto oddílu, podniknout nutné kroky k postupnému umožňování poskytování služeb společnostmi a státními občany ČR nebo Společenství, kteří podnikají v jiné straně než je ta, pro jejíž osobu jsou služby určeny, se zřetelem na rozvoj sektorů služeb stran.

 

2.

Shodně s liberalizačním procesem, zmíněným v odstavci 1, a podle ustanovení článku 59, odstavec 1, strany umožní dočasný pohyb fyzických osob, které poskytují služby, nebo které jsou zaměstnávány poskytovatelem služeb jako kmenový personál, jak je vymezený v článku 53, odstavec 2, včetně fyzických osob, které jsou zástupci společnosti nebo státního občana ČR nebo Společenství a usilují o dočasný vstup za účelem jednání o prodeji služeb nebo sjednání dohody o prodeji služeb pro tohoto poskytovatele služeb, kde tito zástupci nebudou sami zapojeni do přímého prodeje veřejnosti nebo do poskytování služeb.

 

3.

Rada přidružení podnikne opatření nezbytná k postupnému provádění ustanovení odstavce 1 tohoto článku.

Článek 57

Pokud jde o poskytování dopravních služeb mezi ČR a Společenstvím, jsou ustanovení článku 56 tohoto oddílu nahrazena následovně:

 

1.

Pokud jde o mezinárodní námořní dopravu, strany se zavazují účinně uplatňovat zásadu neomezeného přístupu k trhu a dopravě na komerčním základě.

 

 

a)

Výše uvedené ustanovení se nedotýká práv a závazků podle Úmluvy o kodexu jednání námořních liniových konferencí OSN tak, jak je aplikován druhou smluvní stranou této dohody. Plavidla mimo režim konferencí mohou být provozována v soutěži s plavidly konferencí, pokud se budou řídit zásadou poctivé soutěže na komerčním základě.

 

b)

Strany potvrzují svou oddanost duchu volné soutěže, jako základního rysu obchodu s pevnými a tekutými lodními náklady.

 

2.

Při uplatnění zásady uvedené v odstavci 1 strany:

 

a)

nebudou zavádět do budoucích dvoustranných dohod se třetími zeměmi klauzule o rozdělení karga, kromě těch výjimečných případů, kdy liniové přepravní společnosti z jedné nebo druhé strany této dohody by neměly jinak účinnou možnost provozovat pravidelné obchodní linky do příslušné třetí země a z ní;

 

b)

zakáží ujednání o rozdělení karga v budoucích dvoustranných dohodách o obchodu s pevnými a tekutými lodními náklady;

 

c)

se vstupem této dohody v platnost zruší všechna jednostranná opatření, správní, technická a jiné překážky, které by mohly mít restriktivní nebo diskriminační účinky na volné poskytování služeb v mezinárodní námořní dopravě.

 

3.

S cílem zajišťovat koordinovaný rozvoj a postupnou liberalizaci dopravy mezi stranami přizpůsobené jejich vzájemným komerčním potřebám, podmínky vzájemného přístupu na trhy v letecké a vnitrozemské dopravě budou řešeny zvláštními dohodami o dopravě, které budou sjednány mezi stranami po vstupu této dohody v platnost.

 

4.

Dříve, než budou uzavřeny dohody zmíněné v odstavci 3, strany nepodniknou žádná opatření nebo kroky, které jsou více restriktivní nebo diskriminační ve srovnání se stavem ke dni předcházejícímu dni vstupu této dohody v platnost.

 

5.

Během přechodného období bude ČR postupně přizpůsobovat své právní předpisy, včetně administrativních, technických a ostatních pravidel, právním předpisům Společenství právě platným v oblasti letecké a vnitrozemské dopravy, nakolik to slouží cílům liberalizace a vzájemnému přístupu na trhy stran a usnadňuje to pohyb cestujících a zboží.

 

6.

Shodně se společným pokrokem při dosahování cílů tohoto oddílu Rada přidružení posoudí způsoby vytváření podmínek nezbytných pro zlepšování svobody poskytování leteckých a vnitrozemských dopravních služeb.

Článek 58

Ustanovení článku 54 se použijí na otázky upravené v tomto oddílu.

Oddíl IV

Všeobecná ustanovení (čl. 59)

Článek 59

1.

Pro účely hlavy IV této dohody nic v této dohodě nebrání stranám v použití jejich zákonů a předpisů o vstupu, pobytu, pracovní činnosti, pracovních podmínkách a podnikání fyzických osob a o poskytování služeb, pokud nebudou používány takovým způsobem, že by to rušilo či znehodnocovalo výhody plynoucí pro kteroukoliv ze stran za podmínek vyplývajících ze zvláštních ustanovení této dohody. Výše uvedené ustanovení se nedotýká použití článku 54.

 

2.

Ustanovení oddílu II, III a IV hlavy IV budou upřesněna rozhodnutím Rady přidružení podle výsledků jednání o službách, která probíhají v rámci Uruguayského kola, a zejména tak, aby bylo zajištěno, že podle kteréhokoliv ustanovení této dohody jedna strana poskytne druhé straně zacházení ne méně příznivé, než jaké je přiznáno podle ustanovení budoucí Všeobecné dohody o obchodu a službách ( GATS ).

 

3.

Vyloučení společností a státních občanů Společenství podnikajících v ČR v souladu s ustanoveními oddílu II hlavy IV z veřejné podpory, kterou ČR poskytuje v oblastech veřejných vzdělávacích služeb, zdravotnictví, sociálních a kulturních služeb, bude po dobu přechodného období uvedeného v článku 7 považováno za slučitelné s ustanoveními hlavy IV a s pravidly soutěže uvedenými v hlavě V.

Hlava V

Platby, kapitál, soutěž a ostatní

ekonomická ustanovení, sbližování práva (čl. 60-71)

Oddíl I

Běžné platby a pohyb kapitálu (čl. 60-63)

Článek 60

Smluvní strany se zavazují povolit jakékoliv platby na běžných účtech platební bilance ve volně směnitelné měně do té míry, nakolik se tyto platební transakce týkají pohybu zboží, služeb nebo osob mezi stranami, liberalizovaného podle této dohody.

Článek 61

1.

Pokud jde o transakce na kapitálových účtech platební bilance, od vstupu této dohody v platnost, ČR a členské státy zajistí volný pohyb kapitálu vztahujícího se k přímým investicím do společností vytvořených v souladu se zákony hostitelské země a k investicím prováděným v souladu s ustanoveními oddílu II hlavy IV a k likvidaci nebo repatriaci těchto investic a veškerého zisku z nich plynoucího. Nehledě na výše uvedené ustanovení tento volný pohyb, likvidace a repatriace budou zajištěny ke konci pátého roku následujícího po vstupu této dohody v platnost pro všechny investice týkající se státních občanů, kteří podnikají v ČR jako individuální podnikatelé podle oddílu II hlavy IV.

 

2.

Aniž by byl dotčen odstavec 1, nebudou členské státy od vstupu této dohody v platnost, a ČR od konce pátého roku následujícího po vstupu této dohody v platnost, zavádět žádná nová devizová omezení na pohyb kapitálu a s ním spojené běžné platby mezi osobami majícími trvalý pobyt v ČR a Společenství a neučiní stávající úpravu více restriktivní.

 

3.

Strany se budou vzájemně radit s cílem usnadnit pohyb kapitálu mezi ČR a Společenstvím za účelem podporování cílů této dohody.

Článek 62

1.

Během prvních pěti let následujících po dni vstupu této dohody v platnost smluvní strany podniknou opatření povolující vytvoření podmínek nezbytných pro další postupné používání pravidel Společenství o volném pohybu kapitálu.

 

2.

Koncem pátého roku od vstupu této dohody v platnost Rada přidružení přezkoumá způsoby, které umožní používání pravidel Společenství o pohybu kapitálu v plném rozsahu.

Článek 63

S odkazem na ustanovení tohoto oddílu a nehledě na ustanovení článku 65, dokud nebude zavedena plná konvertibilita měny ČR ve smyslu článku VIII Mezinárodního měnového fondu, může ČR za výjimečných okolností uplatňovat devizová omezení při poskytování nebo přijímání krátkodobých a střednědobých úvěrů, pokud jsou taková omezení na ČR uvalena pro účely poskytnutí těchto úvěrů a povolena podle statutu ČR v MMF.

 

ČR bude uplatňovat tato omezení nediskriminačním způsobem. Budou uplatňována tak, aby působila nejmenší újmu této dohodě. ČR bude neprodleně informovat Radu přidružení o zavedení takových opatření a o veškerých jejich změnách.

Oddíl II

Soutěž a ostatní ekonomická ustanovení (čl. 64-68)

Článek 64

1.

Vše, co je dále uvedeno, je neslučitelné s řádným působením této dohody, v míře, jíž může být dotčen obchod mezi ČR a Společenstvím:

 

(i) veškeré dohody mezi podnikatelskými jednotkami, rozhodnutí sdružení podnikatelských jednotek a sladěné praktiky podnikatelských jednotek, které mají za cíl či výsledek bránit soutěži, omezovat ji nebo narušovat;

 

(ii) zneužívání ze strany jedné nebo více podnikatelských jednotek dominantního postavení na území ČR nebo Společenství jako celku nebo na jeho podstatné části;

 

(iii) jakákoli veřejná podpora, která narušuje soutěž nebo hrozí jejím narušením v důsledku zvýhodňování některých podnikatelských jednotek nebo výroby určitého zboží;

 

2.

Jakékoliv praktiky, které jsou v rozporu s tímto článkem, budou posuzovány na základě kritérií vyplývajících z uplatňování pravidel článků 85, 86 a 92 Smlouvy zakládající Evropské hospodářské společenství.

 

3.

Rada přidružení přijme do tří let od vstupu této dohody v platnost nezbytná pravidla pro provádění odstavců 1 a 2. Do přijetí takových pravidel budou vůči praktikám neslučitelným s odstavcem 1 smluvní strany na svém území postupovat podle svých příslušných právních předpisů. To se nedotýká odstavce

6.

4a. Za účelem použití ustanovení odstavce 1, bod (iii) strany uznávají, že během prvních pěti let po vstupu této dohody v platnost bude jakákoliv veřejná podpora poskytovaná ze strany ČR posuzována se zřetelem na skutečnost, že ČR bude považována za oblast shodnou s těmi oblastmi Společenství, které jsou uvedeny v článku 92.3 (a) Smlouvy zakládající Evropské hospodářské společenství. Rada přidružení rozhodne, se zřetelem k hospodářské situaci v ČR, zda toto období bude prodlouženo o další pětiletá období.

4b. Každá strana zabezpečí transparentnost v oblasti veřejné podpory mimo jiné tím, že bude každoročně poskytovat druhé straně zprávy o celkové částce a o rozdělování poskytnuté podpory a že na požádání poskytne informace o struktuře podpory. Na žádost jedné strany druhá strana poskytne informace o jednotlivých zvláštních případech veřejné podpory.

 

5.

Pokud jde o výrobky, uvedené v oddílech II a III hlavy III:

 

-

ustanovení odstavce 1, bodu (iii) se na ně nepoužije;

 

-

veškeré praktiky, jež jsou v rozporu s odstavcem 1 (i) by měly být posuzovány podle kritérií zavedených Společenstvím na základě článků 42 a 43 Smlouvy zakládající Evropské hospodářské společenství a zejména podle kritérií zavedených nařízením Rady č. 26/1962.

 

6.

Jestliže ČR nebo Společenství soudí, že daná praktika je neslučitelná s podmínkami prvního odstavce tohoto článku a že:

 

-

není přiměřeně postupováno podle prováděcích pravidel uvedených v odstavci 3 nebo

 

-

při neexistenci takových pravidel a pokud takové praktiky působí nebo hrozí způsobit vážnou újmu na zájmu druhé strany nebo hmotnou škodu jejímu domácímu průmyslu, včetně jejího průmyslu služeb,

 

může podniknout příslušná opatření, po konzultaci v rámci Rady přidružení nebo po třiceti pracovních dnech následujících po žádosti o takovou konzultaci.

 

V případě praktik neslučitelných s odstavcem 1 (iii) mohou tato příslušná opatření, když se na ně vztahuje Všeobecná dohoda o clech a obchodu, být přijata pouze v souladu s postupy a za podmínek stanovených Všeobecnou dohodou o clech a obchodu a ostatními příslušnými dohodami sjednanými pod její záštitou, které jsou použitelné mezi stranami.

 

7.

Nehledě na opačná ustanovení přijatá v souladu s odstavcem 3, strany si budou vyměňovat informace, majíce na zřeteli omezení vynucená požadavky odborného a podnikatelského tajemství.

 

8.

Tento článek se nepoužije na výrobky, na něž se vztahuje Smlouva zakládající Evropské společenství uhlí a oceli, které jsou předmětem protokolu č. 2.

Článek 65

1.

Kde ČR nebo jeden nebo více členských států Společenství jsou ve vážných platebních obtížích nebo pod jejich bezprostřední hrozbou, ČR nebo Společenství podle povahy případu, může v souladu s podmínkami stanovenými podle Všeobecné dohody o clech a obchodu přijmout restriktivní opatření, včetně opatření vztahujících se k dovozu, která budou mít omezené trvání a nesmějí jít nad rámec toho, co je nezbytně nutné pro nápravu situace v platební bilanci. Tato opatření budou postupně zmírňována, jak se bude platební bilance zlepšovat, a budou odstraněna, jakmile odpadnou podmínky pro jejich udržování. ČR a Společenství, podle povahy případu, budou ihned informovat druhou stranu o jejich zavedení a, kde to bude proveditelné, o časovém plánu jejich odstraňování.

 

2.

Strany se nicméně budou snažit vyhnout se zavádění restriktivních opatření pro účely platební bilance.

 

3.

Žádná restriktivní opatření nebudou uplatňována na převody týkající se investic a zejména na repatriaci částek investovaných nebo reinvestovaných a na jakýkoliv druh příjmů z nich plynoucí.

Článek 66

Pokud jde o veřejné podnikatelské jednotky a podnikatelské jednotky, jimž byla poskytnuta zvláštní nebo výlučná práva, Rada přidružení zajistí, že počínaje třetím rokem ode dne vstupu této dohody v platnost, budou zachovávány zásady Smlouvy zakládající Evropské hospodářské společenství, zvláště článek 90, a zásady závěrečného dokumentu Bonnské schůzky Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě z dubna 1990 (zvláště podnikatelská svoboda rozhodování).

Článek 67

1.

ČR bude pokračovat ve zlepšování ochrany práv duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví tak, aby ke konci pátého roku po vstupu této dohody v platnost bylo dosaženo úrovně ochrany podobné úrovni existující ve Společenství včetně srovnatelných prostředků pro prosazování takových práv.

 

2.

V téže době ČR požádá o přístup k Mnichovské úmluvě o poskytování evropských patentů z 5. října 1973. ČR také přistoupí k dalším mnohostranným úmluvám o právech duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví uvedeným v odstavci 1 přílohy XVII, jichž jsou členské státy stranami nebo jež jsou členskými státy de facto prováděny.

Článek 68

1.

Smluvní strany pokládají otevření možností zadávání veřejných zakázek na základě nediskriminace a vzájemnosti, zejména v kontextu GATT, za žádoucí cíl.

 

2.

Společnostem ČR vymezeným v článku 49 této dohody bude od vstupu této dohody v platnost na základě pravidel Společenství o zakázkách poskytnut přístup k procedurám zadávání zakázek ve Společenství na základě zacházení ne méně příznivého, než je to, které je poskytováno společnostem Společenství.

 

Společnostem Společenství ve smyslu článku 49 této dohody bude nejpozději koncem přechodného období uvedeného v článku 7 poskytnut přístup k procedurám zadávání zakázek v ČR na základě zacházení ne méně příznivého, než které je poskytováno společnostem ČR.

 

Společnosti Společenství podnikající v ČR podle ustanovení oddílu II hlavy IV budou mít se vstupem této dohody v platnost přístup k procedurám zadávání zakázek na základě zacházení ne méně příznivého, než které je poskytováno společnostem ČR.

 

Rada přidružení bude pravidelně posuzovat možnosti ČR zavést pro všechny společnosti Společenství přístup k procedurám zadávání zakázek v ČR před koncem přechodného období.

 

3.

Pokud jde o podnikání, činnost a poskytování služeb mezi ČR a Společenstvím, jakož i o zaměstnávání a pohyb pracovních sil spojený s plněním veřejných kontraktů, použijí se ustanovení článků 38 až 59 této dohody.

Oddíl III

Sbližování práva (čl. 69-71)

Článek 69

Smluvní strany uznávají, že důležitou podmínkou pro ekonomické zapojení ČR do Společenství je sbližování stávajících a budoucích právních předpisů ČR s právními předpisy Společenství. ČR vyvine úsilí k zajištění postupné slučitelnosti jejích právních předpisů s právními předpisy Společenství.

Článek 70

Sbližování práva bude zahrnovat zejména následující oblasti: celní právo, firemní právo, bankovní právo, daně a vedení účtů obchodních společností, duševní vlastnictví, ochrana pracovníků na pracovišti, finanční služby, pravidla soutěže, ochrana zdraví a života lidí, zvířat a rostlin, ochrana spotřebitele, nepřímé zdanění, technická pravidla a technické normy, zákony a předpisy o jaderné energii, doprava a životní prostředí.

Článek 71

Společenství poskytne ČR technickou pomoc pro uskutečňování těchto opatření, která může mimo jiné zahrnovat:

 

-

výměnu expertů;

 

-

poskytování včasných informací zvláště o příslušných právních předpisech;

 

-

organizování seminářů;

 

-

odbornou přípravu;

 

-

pomoc při překládání právních předpisů Společenství v příslušných odvětvích.

Hlava VI

Hospodářská spolupráce (čl. 72-96)

Článek 72

1.

ČR a Společenství založí hospodářskou spolupráci zaměřenou na přispívání k rozvoji a nárůstu potenciálu ČR. Tato spolupráce bude posilovat stávající hospodářské vazby na nejširším možném základě ku prospěchu obou stran.

 

2.

Přístupy a další opatření budou pojata tak, aby vedla k hospodářskému a sociálnímu rozvoji ČR, a budou se řídit zásadou trvale únosného rozvoje. Tyto přístupy by měly zajistit, aby hlediska ochrany životního prostředí byla rovněž od počátku brána plně do úvahy a aby byla spojována s požadavky harmonického sociálního rozvoje.

 

3.

Za tím účelem by se spolupráce měla zaměřit především na přístupy a další opatření vztahující se k průmyslu včetně těžařského sektoru, investic, zemědělství, energetiky, dopravy, regionálního rozvoje a cestovního ruchu.

 

4.

Zvláštní pozornost bude věnována opatřením způsobilým napomáhat spolupráci mezi zeměmi střední a východní Evropy s cílem harmonického rozvoje regionu.

Článek 73

Průmyslová spolupráce

1.

Spolupráce bude zaměřena na podporu modernizace a restrukturalizace průmyslu ČR jak ve veřejném, tak i v soukromém sektoru, jakož i na podporu průmyslové spolupráce mezi hospodářskými provozovateli obou stran se zvláštním záměrem posilovat soukromý sektor.

 

2.

Zvláštní pozornost bude věnována:

 

-

restrukturalizaci jednotlivých sektorů; v této souvislosti Rada přidružení posoudí zejména problémy uhelných a ocelářských odvětví a konverze obranného průmyslu;

 

-

zakládání nových podnikatelských jednotek v oblastech nabízejících možnost růstu.

 

3.

Iniciativy průmyslové spolupráce budou brát zřetel na priority, jež si stanoví ČR. Iniciativy by měly zvláště usilovat o vytváření vhodného rámce pro podnikatelské jednotky, zlepšovat nakládání s know-how a podporovat transparentnost, pokud jde o trhy a podmínky pro podnikatelské jednotky, a budou zahrnovat technickou pomoc, kde to bude na místě.

Článek 74

Podpora a ochrana investic

1.

Spolupráce bude zaměřena na vytvoření příznivého ovzduší pro soukromé investice, jak domácí tak zahraniční, které jsou podstatné pro hospodářskou a průmyslovou rekonstrukci v ČR.

 

2.

Zvláštními cíli spolupráce budou:

 

-

zlepšovat institucionální rámec pro investice v ČR;

 

-

rozšiřovat ze strany ČR a členských států dohody o podpoře a ochraně investic;

 

-

uskutečňovat vhodná opatření pro převod kapitálu;

 

-

pokračovat v deregulaci a zlepšovat ekonomickou infrastrukturu;

 

-

vyměňovat si informace o příležitostech pro investování formou veletrhů, výstav, týdnů obchodů a jiných akcí.

Článek 75

Průmyslové normy a posuzování shody

1.

Strany budou spolupracovat s cílem dosáhnout plné shody ČR s technickými předpisy Společenství, s Evropskou normalizací a postupy pro posuzování shody.

 

2.

za tím účelem bude spolupráce usilovat:

 

-

o podporu používání technických předpisů Společenství, Evropských norem a postupů pro posuzování shody;

 

-

kde je to na místě, o dosažení uzavření dohod o vzájemném uznávání v těchto oblastech;

 

-

o podporu aktivní a pravidelné účasti ČR v práci specializovaných organizací (CEN, CENELEC, ETSI, EOTC).

 

3.

Společenství poskytne ČR technickou pomoc, kde to bude na místě.

Článek 76

Spolupráce ve vědě a technice

1.

Strany budou rozvíjet spolupráci ve výzkumu a technickém rozvoji. Zvláštní pozornost budou věnovat:

 

-

výměně informací o jejich politice v otázkách vědy a techniky;

 

-

organizování společných vědeckých setkání (seminářů a pracovních setkání);

 

-

společné vědecko-výzkumné činnosti zaměřené na podporu vědeckého pokroku a na předávání technologie a know-how;

 

-

odborné přípravě a programům mobility pro výzkumné pracovníky a odborníky obou stran;

 

-

rozvoji prostředí příznivého pro výzkum a využívání nových technologií a náležité ochraně duševního vlastnictví vzešlého z výzkumu;

 

-

účasti ČR na programech Společenství v souladu s odstavcem 3.

 

Kde to bude na místě, bude poskytována technická pomoc.

 

2.

Rada přidružení určí příslušné postupy pro rozvíjení této spolupráce.

 

3.

Spolupráce podle rámcového programu Společenství v oblasti výzkumu a technického rozvoje bude naplňována podle zvláštních ujednání, která budou sjednávána a uzavírána v souladu s právními předpisy každé strany.

Článek 77

Výchova a odborná příprava

1.

Strany budou spolupracovat s cílem zvyšovat úroveň všeobecné vzdělanosti a odborné kvalifikace v ČR, majíce na zřeteli priority ČR. Institucionální rámce a plány spolupráce budou založeny na Evropské nadaci pro odbornou přípravu a na programu TEMPUS. V tomto kontextu by mohla být rovněž zvážena účast ČR na dalších programech Společenství.

 

2.

Spolupráce bude zaměřena zvláště na následující oblasti a s případnými změnami určenými společně stranami:

 

-

reforma systému výchovy a odborné přípravy v ČR;

 

-

počáteční odborná příprava, příprava během výkonu zaměstnání a rekvalifikace, včetně přípravy pracovníků veřejného a soukromého sektoru a vyšších státních zaměstnanců, zejména v prioritních oblastech, které budou určeny;

 

-

spolupráce mezi univerzitami, spolupráce mezi univerzitami a firmami, pohyb učitelů, studentů, administrativních pracovníků a mládeže;

 

-

podpora výuky v oblasti evropských studií v rámci příslušných institucí;

 

-

vzájemné uznávání doby studia a diplomů;

 

3.

V překladatelské oblasti bude spolupráce zaměřena na přípravu překladatelů a tlumočníků a na prosazování jazykových norem a terminologie Společenství.

Článek 78

Zemědělství a zemědělsko-průmyslový sektor

1.

Spolupráce v této oblasti bude mít za cíl modernizaci zemědělství a zemědělsko-průmyslového sektoru. Bude především usilovat:

 

-

o rozvoj soukromých farem a distribučních sítí, metod skladování, marketingu atd.;

 

-

o modernizaci infrastruktury venkova, (doprava, zásobování vodou, telekomunikace);

 

-

o územní plánování, včetně stavebního a urbanistického plánování;

 

-

o zlepšování produktivity a kvality používáním vhodných metod a výrobků; o poskytování odborné přípravy a monitorování při používání metod proti znečištění spojenému se vstupy;

 

-

o rozvíjení a modernizaci zpracovatelských firem a jejich techniky marketingu;

 

-

o podporu vzájemné provázanosti v zemědělství;

 

-

o podporu průmyslové spolupráce v zemědělství a o výměnu know-how, zejména mezi soukromými sektory v ČR a ve Společenství;

 

-

o rozvoj spolupráce při ochraně zdraví zvířat a rostlin s cílem vytvořit postupnou harmonizaci s normami Společenství prostřednictvím pomoci odborné přípravě a organizování kontrol.

 

2.

K tomuto cíli bude Společenství poskytovat příslušnou technickou pomoc.

Článek 79

Energetika

1.

V rámci zásad tržního hospodářství budou strany spolupracovat k dosažení postupné integrace energetických trhů ČR a Společenství. Budou věnovat zvláštní pozornost návrhům Společenství na Evropskou energetickou chartu a souběžné integraci takových trhů s ostatními zeměmi střední a východní Evropy.

 

2.

Spolupráce bude zahrnovat mezi jiným technickou pomoc, kde to bude na místě, v následujících oblastech:

 

-

formování a plánování energetické politiky jak na národní, tak na regionální úrovni;

 

-

otevírání trhů energie ve větší míře, včetně usnadňování tranzitu plynu a elektrické energie;

 

-

studium modernizace energetických infrastruktur;

 

-

zlepšování distribuce, jakož i zlepšování dodávek a jejich sortimentu;

 

-

řízení a odborná příprava pro energetický sektor;

 

-

rozvoj energetických zdrojů;

 

-

podpora úsporám energie a energetické účinnosti;

 

-

dopad výroby a spotřeby energie na životní prostředí;

 

-

sektor jaderné energie;

 

-

sektory elektrické energie a plynu, včetně zvážení možnosti vzájemného propojení zásobovacích sítí;

 

-

formování rámcových podmínek spolupráce mezi podnikatelskými jednotkami v tomto sektoru, která by mohla zahrnovat i podporu společným podnikům;

 

-

předávání technologií a know-how, které může, je-li to vhodné, zahrnovat podporu a komercializaci efektivních energetických technologií;

Článek 80

Jaderná bezpečnost

1.

Cílem spolupráce je přispívat k bezpečnějšímu využívání jaderné energie.

 

2.

Spolupráce bude zvláště zahrnovat následující otázky:

 

 

 

-

jaderná bezpečnost, připravenost na nouzový jaderný stav a jeho řízení;

 

-

ochrana proti záření včetně monitorování záření v životním prostředí;

 

-

problémy palivového cyklu, zabezpečení jaderného materiálu;

 

-

nakládání s radioaktivním odpadem;

 

-

vyřazování z provozu a demontáž jaderných zařízení;

 

-

dekontaminace.

 

3.

Spolupráce bude zahrnovat výměnu informací a zkušeností a vědecko-výzkumnou činnost v souladu s článkem 76.

Článek 81

Životní prostředí

1.

Strany budou rozvíjet a posilovat svou spolupráci v oblasti životního prostředí a lidského zdraví, kterou považují za prioritní.

 

2.

Spolupráce se bude týkat:

 

-

účinného monitorování hladin znečištění; informačních systémů o stavu životního prostředí;

 

-

boje proti regionálnímu a hranice přesahujícímu znečištění ovzduší;

 

-

trvale únosného, účinného a ekologicky efektivního využívání energie a její výroby; bezpečnosti průmyslových závodů; rozvoje příslušných technologií a výrobních procesů;

 

-

klasifikace chemikálií a bezpečného zacházení s nimi;

 

-

účinného předcházení a snižování znečištění vod, zvláště zdrojů pitné vody a hranice přesahujících vodních toků;

 

-

snižování odpadů, jejich vracení do oběhu a bezpečného ukládání (včetně radioaktivních odpadů);

 

-

dopadu zemědělství na životní prostředí; eroze půdy; ochrany lesů, flóry a fauny; obnovování ekologické stability venkova;

 

-

územního plánování včetně stavebního a urbanistického plánování;

 

-

užívání ekonomických a fiskálních nástrojů;

 

-

globální změny podnebí a jejího odvrácení;

 

-

uvědomování si významu životního prostředí a výchovy k němu;

 

-

mezinárodních úmluv v oblasti životního prostředí;

 

3.

Spolupráce se bude uskutečňovat prostřednictvím:

 

-

výměny informací a odborníků, včetně informací a odborníků z oblasti předávání čistých technologií; rozvoje informačních systémů v oblasti životního prostředí;

 

-

programů odborné přípravy;

 

-

společné výzkumné činnosti;

 

-

sbližování práva (normy Společenství);

 

-

spolupráce na regionální úrovni (včetně spolupráce v rámci Evropské agentury pro životní prostředí, až bude zřízena Společenstvím) a na mezinárodní úrovni;

 

-

rozvoje strategií, zvláště s přihlédnutím ke globálním a klimatickým otázkám.

Článek 82

Doprava

1.

Strany budou rozvíjet a posilovat spolupráci tak, aby bylo ČR umožněno:

 

-

restrukturalizovat a modernizovat dopravu;

 

-

zlepšovat pohyb cestujících a zboží a přístup na dopravní trh odstraňováním administrativních, technických a ostatních překážek;

 

-

usnadňovat tranzitní přepravu Společenství v ČR formou silniční, železniční, říční a kombinované dopravy;

 

-

dosahovat operačních norem srovnatelných s normami ve Společenství.

 

2.

Spolupráce zahrne především následující:

 

-

ekonomické, právní a technické programy odborné přípravy;

 

-

poskytování technické pomoci a poradenství a výměnu informací;

 

-

poskytování prostředků pro rozvoj infrastruktury v ČR.

 

3.

Spolupráce bude zahrnovat následující prioritní oblasti:

 

-

výstavbu a modernizaci silniční dopravy včetně postupného usnadňování podmínek tranzitu;

 

-

řízení železnic a letišť, včetně spolupráce mezi příslušnými státními orgány;

 

-

modernizaci na hlavních trasách společného zájmu a na transevropských spojích silniční, vnitrozemské vodní, železniční, přístavní a letištní infrastruktury;

 

-

územní plánování včetně stavebního a urbanistického plánování;

 

-

podporu propojené silniční a železniční dopravy, kontejnerizaci, překládky nákladů a výstavbu terminálů;

 

-

výměnu dopravního technického zařízení za účelem vyhovění standardům Společenství;

 

-

podporu společných technologických a výzkumných programů v souladu s článkem 76;

 

-

rozvoj legislativních opatření a uskutečňování takové politiky ve všech oblastech dopravy, která je slučitelná s dopravní politikou Společenství.

Článek 83

Telekomunikace

1.

Strany budou rozšiřovat a upevňovat spolupráci v této oblasti a budou za tímto účelem iniciovat zejména následující činnosti:

 

-

výměnu informací o telekomunikační politice;

 

-

výměnu technických a jiných informací a organizování seminářů, pracovních setkání a konferencí pro experty obou stran;

 

-

provádění odborné přípravy a poradenské činnosti;

 

-

uskutečňování převodu technologie;

 

-

realizaci společných projektů za účasti příslušných orgánů obou stran;

 

-

rozvoj evropských norem, systémů ověřování a regulačních přístupů;

 

-

rozvoj nových komunikací, služeb a zařízení, zvláště těch s komerčním uplatněním.

 

2.

Tyto činnosti budou zaměřeny na následující prioritní oblasti:

 

-

modernizaci telekomunikační sítě v ČR a její zapojení do evropské a světové sítě;

 

-

spolupráci uvnitř struktur evropské standardizace;

 

-

integraci transevropských systémů; právní a regulační aspekty telekomunikací;

 

-

řízení telekomunikací v nových ekonomických podmínkách organizační struktury strategie a plánování, zásady nákupu;

 

-

územní plánování, včetně stavebního a urbanistického plánování.

Článek 84

Bankovnictví, pojišťovnictví, ostatní finanční služby

a spolupráce při kontrole

1.

Strany budou spolupracovat s cílem vytvořit a rozvíjet vhodný rámec pro podporu bankovnictví, pojišťovnictví a finančních služeb v ČR.

 

a)

Spolupráce bude zaměřena na:

 

-

přijetí společného systému účetnictví, slučitelného s evropskými normami;

 

-

upevňování a restrukturalizaci bankovního a finančního sektoru;

 

-

zlepšování dozoru nad bankovními a finančními službami a jejich regulace;

 

-

přípravu překladů právních předpisů ČR a Společenství;

 

-

přípravu glosářů terminologie;

 

-

výměnu informací, zejména pokud jde o navrhované právní předpisy.

 

b)

K tomuto cíli bude spolupráce zahrnovat poskytování technické pomoci a odbornou přípravu.

 

2.

Strany budou spolupracovat s cílem rozvíjet účinné kontrolní systémy v ČR podle standardních metod a postupů Společenství.

 

a)

Spolupráce bude zaměřena na:

 

-

zřízení nezávislého nejvyššího kontrolního úřadu v ČR;

 

-

zřízení vnitřních kontrolních útvarů ve státních orgánech;

 

-

výměnu příslušných kontrolních informací;

 

-

sjednocení kontrolní dokumentace;

 

-

školící a poradenskou činnost.

 

b)

K tomuto účelu bude Společenství poskytovat příslušnou technickou pomoc.

Článek 85

Měnová politika

Na žádost orgánů ČR poskytne Společenství technickou pomoc určenou na podporu úsilí ČR o zavedení plné směnitelnosti koruny a o postupné sblížení její politiky s politikou Evropského měnového systému. Tato pomoc bude zahrnovat neformální výměnu informací o zásadách a fungování Evropského měnového systému.

Článek 86

Praní peněz

1.

Strany souhlasí s nutností vyvíjet veškeré úsilí a spolupráci za účelem předcházet používání jejich finančních soustav k praní příjmů z trestné činnosti všeobecně a z deliktů spojených s narkotiky zvláště.

 

2.

Spolupráce v této oblasti bude zahrnovat administrativní a technickou pomoc s cílem vytvářet vhodné normy proti praní peněz shodné s těmi, které byly přijaty Společenstvím a jinými mezinárodními fóry v této oblasti, včetně Skupiny pro finanční úkoly (FATF).

Článek 87

Regionální rozvoj

1.

Strany budou posilovat vzájemnou spolupráci v regionálním rozvoji a využívání území.

 

2.

Za tímto účelem mohou být podniknuta jakákoliv následující opatření:

 

-

výměna informací mezi státními, regionálními nebo místními orgány o regionální politice a o politice územního plánování;

 

-

poskytování pomoci ČR při formování takové politiky;

 

-

společné akce regionálních a místních orgánů v oblasti hospodářského rozvoje;

 

-

studium koordinovaných přístupů k rozvoji pohraničních oblastí mezi ČR a Společenstvím a ostatních oblastí v ČR se závažnými regionálními rozdíly;

 

-

výměna návštěv ke zkoumání možností pro spolupráci a pomoc;

 

-

výměna zaměstnanců státní správy nebo odborníků;

 

-

poskytování technické pomoci;

 

-

vytváření programů k výměně informací a zkušeností různými metodami včetně seminářů.

Článek 88

Sociální spolupráce

1.

Pokud jde o zdraví a bezpečnost, budou strany rozvíjet vzájemnou spolupráci s cílem zlepšování úrovně ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, vycházejíce z úrovně ochrany existující ve Společenství. Spolupráce bude obsahovat zvláště následující:

 

-

poskytování technické pomoci;

 

-

výměnu odborníků;

 

-

spolupráci mezi firmami;

 

-

výměnu informací a administrativní a jinou vhodnou pomoc firmám, odbornou přípravu.

 

2.

Pokud jde o zaměstnanost, bude spolupráce mezi stranami zaměřena především na zlepšování služeb při hledání zaměstnání a poradenských služeb pro různá povolání, na poskytování podpůrných opatření a na podporu místního rozvoje za účelem pomoci průmyslové restrukturalizaci.

 

Bude rovněž zahrnovat opatření jako vypracování studií, poskytování expertních služeb, informací a odborné přípravy.

 

3.

Pokud jde o sociální zabezpečení, bude spolupráce mezi stranami směřovat k přizpůsobení systému sociálního zabezpečení nové hospodářské a sociální situaci, především poskytováním expertních služeb, informací a odborné přípravy.

Článek 89

Cestovní ruch

Strany budou zvyšovat a rozvíjet vzájemnou spolupráci, která bude zahrnovat:

 

-

usnadňování obchodu v oblasti cestovního ruchu;

 

-

zvyšování toků informací mezinárodními sítěmi, databankami, atd.;

 

-

převod know-how prostřednictvím odborné přípravy, výměn, seminářů;

 

-

realizaci regionálních turistických projektů jako jsou transhraniční projekty, družební města atd.;

 

-

výměnu názorů a poskytování příslušné výměny informací o důležitých otázkách společného zájmu týkajících se oblasti cestovního ruchu;

 

-

podporu rozvoje infrastruktury, jež vede k investování do oblasti cestovního ruchu.

Článek 90

Malé a střední podniky

1.

Strany budou usilovat o rozvoj a upevňování malých a středních podniků v soukromém sektoru a spolupráce mezi malými a středními podniky v ČR a ve Společenství.

 

2.

Budou podporovat výměnu informací a know-how v následujících oblastech:

 

-

zavádění právních, administrativních, technických, daňových a finančních podmínek, potřebných pro zakládání a rozšiřování malých a středních podniků a pro spolupráci přesahující hranice;

 

-

poskytování specializovaných služeb, požadovaných malými a středními podniky (odborná příprava v oblasti řízení, účetnictví, marketing a kontrola kvality atd.) a posilování zastoupení, poskytujících takové služby;

 

-

vytváření vhodných propojení s provozovateli Společenství s cílem zlepšovat informační tok do malých a středních podniků a podporovat spolupráci přesahující hranice (např. Síť obchodní spolupráce (BC-NET), Euro-Info Centra, konference atd.).

 

3.

Spolupráce bude zahrnovat poskytování technické pomoci zvláště pro vytváření příslušné institucionální podpory malým a středním podnikům na státní a regionální úrovni, a to pokud jde o finanční, školící, poradenské, technologické a komerční služby.

Článek 91

Informace a komunikace

Pokud jde o informace a komunikace, ČR a Společenství podniknou příslušné kroky k povzbuzení účinné vzájemné výměny informací. Přednost bude dána programům zaměřeným na poskytování základních informací o Společenství veřejnosti a určitým kruhům v ČR odbornějších informací, včetně přístupu k databázím Společenství, kde to bude možné.

Článek 92

Ochrana spotřebitele

1.

Strany budou spolupracovat za účelem dosažení plného přizpůsobení ČR systému ochrany spotřebitele ve Společenství.

 

2.

K tomuto účelu bude spolupráce v rámci stávajících možností zahrnovat:

 

-

výměnu informací a odborníků,

 

-

přístup k databázím Společenství;

 

-

školící operace a technickou pomoc.

Článek 93

Celnictví

1.

Cílem spolupráce bude zabezpečit dodržování všech ustanovení, jejichž přijetí je plánováno v souvislosti s obchodem, a dosáhnout přiblížení celní soustavy ČR celní soustavě Společenství a napomoci tak usnadnění kroků směrem k liberalizaci plánované podle této dohody.

 

2.

Spolupráce bude především zahrnovat:

 

-

výměnu informací;

 

-

rozvoj infrastruktury přesahující hranice mezi stranami;

 

-

vzájemné propojení mezi tranzitními systémy ČR a Společenství;

 

-

zjednodušování prohlídek a formalit při přepravě zboží;

 

-

organizování seminářů a umísťování;

 

Technická pomoc bude poskytována, kde to bude na místě.

 

3.

Aniž by tím byla dotčena další spolupráce, předpokládaná touto dohodou a zvláště článkem 96, bude se vzájemná spolupráce mezi správními orgány smluvních stran ve věcech celnictví uskutečňovat v souladu s ustanoveními protokolu č. 6.

Článek 94

Statistická spolupráce

1.

Spolupráce v této oblasti bude mít za cíl rozvoj účinného statistického systému, který bude rychle a včas poskytovat spolehlivou statistiku potřebnou pro plánování a sledování procesu reformy a který bude přispívat k rozvoji soukromého podnikání v ČR.

 

2.

Strany budou spolupracovat zejména:

 

-

při posilování statistické služby ČR;

 

-

při dosahování harmonizace se standardními mezinárodními metodami, normami a klasifikacemi (zvláště Společenství),

 

-

při poskytování údajů potřebných pro průběh a sledování ekonomické reformy;

 

-

při poskytování příslušných makroekonomických a mikroekonomických údajů pro hospodářské provozovatele soukromého sektoru;

 

-

při zabezpečování důvěrného charakteru individuálních dat;

 

-

při výměně statistických informací.

 

3.

Společenství bude poskytovat příslušnou technickou pomoc.

Článek 95

Ekonomika

1.

ČR a Společenství budou usnadňovat proces ekonomických reforem a integrace cestou spolupráce za účelem lepšího pochopení podstaty svých ekonomik a cestou provádění hospodářské politiky v tržních hospodářstvích.

 

2.

Za tímto účelem budou ČR a Společenství:

 

-

provádět výměnu informací o makroekonomických výkonech a výhledech a o strategii rozvoje, kde to bude na místě;

 

-

analyzovat společně ekonomické otázky společného zájmu včetně vytváření rámce ekonomické politiky a nástrojů k jejímu uskutečňování;

 

-

podporovat, zvláště prostřednictvím programu Akce pro spolupráci v ekonomice, extenzivní spolupráci mezi ekonomy a manažery v ČR a ve Společenství s cílem urychlovat předávání know-how pro účely koncipování hospodářské politiky a umožňovat širokou distribuci výsledků výzkumu vztahujícího se k této politice.

Článek 96

Narkotika

1.

Spolupráce je zejména zaměřena na zvyšování účinnosti postupů a opatření, jimiž se čelí dodávkám a nedovolenému obchodování s narkotiky a psychotropními látkami a která vedou k omezování zneužívání těchto látek.

 

2.

Smluvní strany se dohodnou na nezbytných metodách spolupráce k dosažení těchto cílů, včetně modalit uskutečňování společných akcí. Jejich akce budou založeny na konzultacích a úzké spolupráci při sledování cílů, postupů a metod v oblastech, uvedených v odstavci 1.

 

3.

Spolupráce mezi smluvními stranami bude zahrnovat technickou a administrativní pomoc, která by se mohla týkat zejména následujících oblastí: příprava a uplatňování vnitrostátních právních předpisů; vytváření institucí a informačních středisek a středisek sociálních a zdravotních; odborná příprava personálu a výzkum; předcházení používání chemických sloučenin pro nedovolenou výrobu narkotik z psychotropních látek.

 

Strany se mohou dohodnout na začlenění dalších oblastí.

Hlava VII

Kulturní spolupráce (čl. 97)

Článek 97

1.

Strany se zavazují podporovat kulturní spolupráci. Kde to bude na místě, mohou být programy kulturní spolupráce Společenství nebo jednoho či více členských států rozšiřovány na ČR a, v zájmu obou stran, může být rozvíjena další činnost.

 

Tato spolupráce může zejména pokrývat:

 

-

překlady literárních děl;

 

-

konzervaci a restaurování památek a lokalit (architektonické a kulturní dědictví);

 

-

odbornou přípravu těch, kdož se zabývají kulturními otázkami;

 

-

organizování evropsky orientovaných kulturních událostí.

 

2.

Strany budou spolupracovat při podpoře audiovizuálního průmyslu v Evropě. Audiovizuální sektor v ČR by se mohl nejvýrazněji podílet na činnostech organizovaných Společenstvím v rámci programu MEDIA pro roky 1991 - 1995 v souladu s postupy stanovenými orgány odpovědnými za řízení jednotlivých činností a v souladu s ustanoveními Rozhodnutí Rady Evropských společenství ze dne 21. prosince 1990, jímž byl program vytvořen.

 

Strany budou koordinovat a, kde to bude na místě, harmonizovat svoji politiku regulace vysílání přes hranice států, technické normy a prosazování evropské audiovizuální technologie.

Hlava VIII

Finanční spolupráce (čl. 98-103)

Článek 98

Za účelem dosažení cílů této dohody a v souladu s články 99, 100, 102 a 103 a aniž by byl dotčen článek 101, ČR obdrží dočasnou finanční pomoc od Společenství ve formě grantů a půjček, včetně půjček Evropské investiční banky ve smyslu ustanovení článku 18 Statutu banky.

Článek 99

Tato finanční pomoc bude pokrývána:

 

-

opatřeními operace PHARE podle nařízení Rady EHS č. 3906/89 ve znění dodatků po celou dobu jejich platnosti; poté budou granty poskytovány Společenstvím buď v rámci Operace PHARE na víceletém základě, nebo jako součást nového finančního víceletého rámce vytvořeného Společenstvím po konzultacích s ČR a se zřetelem k důvodům zakotveným v článcích 102 a 103.

 

-

půjčkou (půjčkami) od Evropské investiční banky před uplynutím doby její (jejich) využitelnosti; Společenství po konzultacích s ČR stanoví maximální částku a dobu využitelnosti půjček od Evropské investiční banky pro ČR na následující roky.

Článek 100

Cíle a oblasti finanční pomoci Společenství budou zakotveny v indikativním programu, který bude dohodnut mezi oběma stranami Strany budou informovat Radu přidružení.

Článek 101

1.

Společenství posoudí, v případě zvláštní potřeby, se zřetelem na využitelnost všech finančních zdrojů, na žádost ČR a v součinnosti s mezinárodními finančními institucemi, v kontextu G-24 možnost poskytnout dočasnou finanční pomoc

 

-

na podporu opatření majících za cíl zavést a udržovat směnitelnost měny ČR;

 

-

na podporu úsilí o střednědobou stabilizaci a strukturální úpravy, včetně pomoci v platební bilanci.

 

2.

Tato finanční pomoc předpokládá, že ČR předloží programy podporované MMF v kontextu G-24, podle okolností, pro směnitelnost a/ nebo restrukturalizaci jejího hospodářství, jejich schválení Společenstvím, nepřetržité plnění těchto programů ze strany ČR a, jako nejvyšší cíl, rychlý přechod ke spoléhání na financování ze soukromých zdrojů.

 

3.

Rada přidružení bude informována o podmínkách, za nichž bude poskytována tato pomoc, a o plnění závazků, které ČR převzala v souvislosti s takovou pomocí.

Článek 102

Finanční pomoc ze strany Společenství bude vyhodnocena ve světle nových potřeb a úrovně rozvoje ČR, se zřetelem na stanovené priority, absorbční kapacitu ekonomiky ČR, schopnost splácet půjčky a na pokrok na cestě k systému tržního hospodářství a v restrukturalizaci v ČR.

Článek 103

S cílem umožnit optimální využití dosažitelných zdrojů smluvní strany zajistí, že příspěvky Společenství budou poskytovány v těsné součinnosti s příspěvky z ostatních zdrojů, jako od členských států, ostatních zemí, včetně G-24 a mezinárodních finančních institucí jako Mezinárodní měnový fond, Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj a Evropská banka pro obnovu a rozvoj.

Hlava IX

Institucionální, všeobecná

a závěrečná ustanovení (čl. 104-124)

Článek 104

Tímto se zřizuje Rada přidružení, která bude dohlížet na provádění této dohody. Bude se scházet na ministerské úrovni jednou do roka a tehdy, když si to vyžádají okolnosti. Bude posuzovat jakékoliv významné otázky vyplývající z rámce této dohody a jakékoliv jiné dvoustranné nebo mezinárodní otázky společného zájmu.

Článek 105

1.

Rada přidružení bude složena ze členů jmenovaných vládou ČR na jedné straně a ze členů Rady Evropských společenství a ze členů Komise Evropských společenství na straně druhé.

 

2.

Členové Rady přidružení se mohou nechat zastupovat za podmínek, které budou zakotveny v jejím jednacím řádu.

 

3.

Rada přidružení stanoví svůj jednací řád.

 

4.

V předsednictví Rady přidružení se budou střídat člen Rady Evropských společenství a člen vlády ČR v souladu s ustanoveními zakotvenými v jejím jednacím řádu.

 

5.

Tam, kde je to na místě, Evropská investiční banka se účastní na práci Rady přidružení jako pozorovatel.

Článek 106

Rada přidružení bude pro účely dosahování cílů této dohody nadána pravomocí přijímat rozhodnutí v případech v ní stanovených. Přijatá rozhodnutí budou závazná pro obě strany, které podniknou opatření nezbytná k realizaci přijatých rozhodnutí.

Rada přidružení může také činit příslušná doporučení.

 

Svá rozhodnutí a doporučení bude formulovat po dohodě stran.

Článek 107

1.

Každá ze stran může předložit Radě přidružení jakýkoliv spor vztahující se k použití nebo výkladu této dohody.

 

2.

Rada přidružení může vyřešit spor rozhodnutím.

 

3.

Každá strana bude vázána podniknout opatření k provedení rozhodnutí uvedeného v odstavci 2.

 

4.

V případě, že nebude možné vyřešit spor v souladu s odstavcem 2 tohoto článku, kterákoliv strana může notifikovat druhé straně jmenování rozhodce; druhá strana musí pak jmenovat druhého rozhodce do dvou měsíců. Pro účely této procedury budou Společenství a členské státy pokládány za jednu stranu sporu.

 

Rada přidružení jmenuje třetího rozhodce.

 

Rozhodnutí rozhodců budou přijímána většinou hlasů.

 

Každá strana sporu musí podniknout kroky, jež si žádá provedení rozhodnutí rozhodců.

Článek 108

1.

Radě přidružení bude při výkonu jejích povinností nápomocen Výbor přidružení, složený z představitelů vlády ČR na jedné straně a z představitelů Rady Evropských společenství a členů Komise Evropských společenství na straně druhé, obvykle na úrovni vyšších státních úředníků.

 

Ve svém jednacím řádu určí Rada přidružení povinnosti Výboru přidružení, které budou zahrnovat přípravu zasedání Rady přidružení a způsob činnosti Výboru.

 

2.

Rada přidružení může delegovat na Výbor přidružení kteroukoliv ze svých pravomocí. V takovém případě bude Výbor přidružení přijímat svá rozhodnutí v souladu s podmínkami uvedenými v článku 106.

Článek 109

Rada přidružení může rozhodnout o vytvoření jakéhokoliv jiného zvláštního výboru nebo orgánu, který jí může pomáhat při plnění jejích povinností.

 

Ve svém jednacím řádu určí Rada přidružení složení a povinnosti takových výborů nebo orgánů a způsob jejich činnosti.

Článek 110

Tímto se vytváří Parlamentní výbor přidružení. Bude fórem pro členy Parlamentu ČR a členy Evropského parlamentu ke schůzkám a výměně názorů. Bude se scházet v intervalech, které si sám stanoví.

Článek 111

1.

Parlamentní výbor přidružení bude sestávat ze členů Parlamentu ČR na jedné straně a členů Evropského parlamentu na straně druhé.

 

2.

Parlamentní výbor přidružení si stanoví jednací řád.

 

3.

V předsednictví Parlamentního výboru přidružení se bude střídat Parlament ČR a Evropský parlament v souladu s ustanoveními zakotvenými v jeho jednacím řádu.

Článek 112

Parlamentní výbor přidružení může požadovat příslušné informace o provádění této dohody od Rady přidružení, která pak Výboru tyto požadované informace poskytne.

 

Parlamentní výbor přidružení bude informován o rozhodnutích Rady přidružení.

 

Parlamentní výbor přidružení může podávat doporučení Radě přidružení.

Článek 113

V rámci této dohody se každá strana zavazuje zajistit fyzickým a právnickým osobám druhé strany ve srovnání s jejími vlastními státními příslušníky nediskriminovaný přístup k příslušným soudním a správním orgánům stran, aby mohly hájit svá osobní a majetková práva včetně těch, která se týkají duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví.

Článek 114

Nic v této dohodě nebrání smluvní straně, aby přijala jakákoliv opatření:

 

(a) která považuje za nezbytná k předcházení úniku informací v rozporu s jejími základními bezpečnostními zájmy;

 

(b) která se vztahují k výrobě zbraní, munice nebo válečného materiálu nebo k obchodu s nimi, nebo k výzkumu, vývoji nebo výrobě nezbytné pro účely obrany s tím, že taková opatření nepoškodí podmínky soutěže, pokud jde o výrobky, které nejsou zvláště určeny pro vojenské účely;

 

(c) která považuje za nezbytná pro vlastní bezpečnost v případě vážných vnitřních nepokojů, jež ohrožují zachovávání práva a pořádku, v době války nebo vážného mezinárodního napětí, jež vytváří hrozbu války nebo pro plnění závazků, které přijala za účelem zachování míru a mezinárodní bezpečnosti.

Článek 115

1.

V oblastech, na něž se tato dohoda vztahuje, a aniž by byla dotčena jakákoliv zvláštní ustanovení v ní obsažená:

 

-

opatření používaná ČR vůči Společenství nebudou zakládat diskriminaci mezi členskými státy, jejich státními občany nebo jejich společnostmi a firmami,

 

-

opatření používaná Společenstvím vůči ČR nebudou zakládat diskriminaci mezi jejími státními občany nebo jejími společnostmi a firmami.

 

2.

Ustanovení odstavce 1 se nedotýkají práva smluvních stran použít příslušná ustanovení jejich fiskálních právních předpisů na daňové poplatníky, kteří nejsou v totožném postavení, pokud jde o místo jejich pobytu.

Článek 116

Výrobky mající původ v ČR nebudou požívat příznivějšího zacházení při dovozu do Společenství než je zacházení, které používají členské státy mezi sebou.

 

Zacházení poskytnuté ČR podle hlavy IV a oddílu I hlavy V nebude příznivější než zacházení, které si přiznávají členské státy mezi sebou.

Článek 117

1.

Strany podniknou všechna obecná nebo zvláštní opatření požadovaná ke splnění jejich závazků podle této dohody. Budou sledovat dosažení cílů vytyčených touto dohodou.

 

2.

Jestliže jedna strana má za to, že druhá strana nesplnila závazek podle této dohody, může podniknout příslušná opatření. Dříve, než tak učiní, poskytne Radě přidružení veškeré příslušné informace požadované pro důkladné posouzení situace, za účelem nalezení řešení přijatelného pro strany, s výjimkou případů zvláštní naléhavosti.

 

Při výběru opatření musí být dána přednost takovým, která nejméně naruší působení této dohody. Tato opatření budou neprodleně oznámena Radě přidružení a budou předmětem konzultací v Radě přidružení, jestliže o to druhá strana požádá.

Článek 118

Dokud podle této dohody nebude dosaženo rovných práv pro jednotlivce a provozovatele hospodářských činností, nebude se tato dohoda dotýkat práv, která jim byla zaručena stávajícími dohodami, které zavazují ČR na jedné straně a jeden nebo více členských států na straně druhé.

Článek 119

Protokoly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 a přílohy I až XVII, budou tvořit nedílnou součást této dohody.

Článek 120

Tato dohoda se uzavírá na neomezenou dobu.

 

Kterákoliv ze stran může vypovědět tuto dohodu tím, že to oznámí druhé straně. Tato dohoda přestane platit šest měsíců ode dne takového oznámení.

Článek 121

Tato dohoda se bude vztahovat na jedné straně na území ČR a na straně druhé na území, na něž se vztahují smlouvy zakládající Evropské hospodářské společenství, Evropské společenství pro atomovou energii a Evropské společenství uhlí a oceli, za podmínek v nich stanovených.

Článek 122

Tato dohoda je sjednána v jazycích: českém, anglickém, dánském, francouzském, holandském, italském, německém, portugalském, řeckém a španělském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Článek 123

Tato dohoda bude schválena smluvními stranami podle jejich vlastních postupů.

 

Tato dohoda vstoupí v platnost prvního dne druhého měsíce následujícího po dni, kdy si smluvní strany vzájemně oznámí, že postupy uvedené v prvním odstavci byly završeny.

 

Svým vstupem v platnost tato dohoda nahradí Dohodu mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Evropským hospodářským společenstvím a Evropským společenstvím pro atomovou energii o obchodu, obchodní a hospodářské spolupráci, podepsanou v Bruselu 7. května 1990 a Protokol mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Evropským společenstvím uhlí a oceli, parafovaný v Bruselu 28. června 1991 před jeho vstupem v platnost.

Článek 124

1.

Vzhledem k tomu, že ustanovení odpovídající určitým částem této dohody a zároveň Evropské dohody, podepsané mezi Společenstvím a jeho členskými státy a ČSFR 16. prosince 1991, zvláště ta ustanovení, která se týkají pohybu zboží, jsou prováděna od 1. března 1992 na základě Prozatímní dohody o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících, uzavřené mezi ČSFR a Společenstvím a podepsané 16. prosince 1991 a dále novelizované na základě doplňkových protokolů mezi Společenstvím a ČR a SR, smluvní strany souhlasí, že za takových okolností pro účely hlavy III, článků 64, 66 a 67 této dohody a protokolů č. 1 (s výjimkou článku 3), 2, 3, 4, 5 a 6, pojem „den vstupu této dohody v platnost“ znamená

 

-

1. březen 1992, pokud jde o závazky vstupující v účinnost ke dni vstupu této dohody v platnost a

 

-

1. leden 1992, pokud jde o závazky vstupující v účinnost po dni vstupu v platnost s odkazem na den vstupu v platnost.

 

2.

Pokud vstoupí tato dohoda v platnost po 1. lednu kteréhokoliv roku, platí ustanovení protokolu č. 7.

 

NA DŮKAZ ČEHOŽ níže podepsaní zplnomocnění zástupci podepsali tuto dohodu.

Za Českou republiku:

Josef Zieleniec v. r.

ministr zahraničních věcí

 

Za Belgické království:

Robert Urbain v. r.

ministr zahraničního obchodu a evropských záležitostí

 

Za Dánské království:

Niels Helveg Petersen v. r.

ministr zahraničních věcí

 

Za Spolkovou republiku Německo:

Klaus Kinkel v. r.

ministr zahraničních věcí

 

Za Řeckou republiku:

Michel Papaconstantinou v. r.

ministr zahraničních věcí

 

Za Španělské království:

Javier Solana Madariaga v. r.

ministr zahraničních věcí

 

Za Francouzskou republiku:

Alain Juppé v. r.

ministr zahraničních věcí

 

Za Irsko:

Dick Spring v. r.

ministr zahraničních věcí

 

Za Italskou republiku:

Paolo Baratta v. r.

ministr zahraničního obchodu

 

Za Lucemburské velkovévodství:

Jacques F. Poos v. r.

ministr zahraničních věcí

 

Za Nizozemské království:

Peter H. Kooijmans v. r.

ministr zahraničních věcí

 

Za Portugalskou republiku:

José Manuel Durao Barroso v. r.

ministr zahraničních věcí

 

Za Spojené království Velké Británie a Severního Irska:

David Heathcoat-Amory v. r.

Státní tajemník pro zahraniční věci

 

Za Radu a Komisi Evropských společenství:

Sir Leon Brittan v. r.

viceprezident Komise ES

Hans van den Broek v. r.

člen Komise ES

Willy Claes v. r.

ministr zahraničních věcí Belgického království, předseda Rady ES

Příloha I

Seznam výrobků vztahujících se k článkům 9 a 19 dohody

CN kód

Popis

ex 3502

Albuminy, albumináty a jiné deriváty albuminu

ex 3502 10

- Vaječný albumin

 

-- Ostatní

 

 

3502 10 91

--- Sušené (například ve fóliích, ve vločkách,

 

šupinkách, prášku)

3502 10 99

--- Ostatní

 

 

ex 3502 90

- Ostatní

 

-- Albuminy, jiné než vaječný albumin

 

--- Mléčný albumin (laktalbumin)

 

 

3502 90 51

---- Sušený (například ve fóliích, ve vločkách,

 

šupinkách, prášku)

3502 90 59

---- Ostatní

 

 

4501

Přírodní korek, surový nebo jednoduše upravený;

 

korkový odpad; rozdrcený; granulovaný nebo na prach

 

umletý korek

 

 

5201 00

Bavlna, nemykaná ani nečesaná

 

 

5301

Len surový nebo zpracovaný, avšak nespředený;

 

lněná koudel a lněný odpad (včetně přízového odpadu

 

a trhaného materiálu)

 

 

5302

Pravé konopí (cannabis sativa L.), surové nebo

 

zpracované, avšak nespředené; koudel a odpad z pravého

 

konopí (včetně přízového odpadu a trhaného materiálu)

Příloha II

Seznam výrobků vztahujících se k článku 10.2

CN kód 1993

 

7202 21 10

7202 21 90

7202 29 00

Příloha III

Seznam výrobků vztahujících se k článku 10.3

CN kód 1993

Základní

Základní

 

cel. kvóta

cel. strop

 

(1)(3)

(2)(3)

 

(ECU)

(ECU)

(1)

(2)

(3)

2523

 

4 926,240

2817 00 00

 

31,800

2818 10 00

 

2 834,370

2823 00 00

 

2 495,790

2827 10 00

114,840

 

2831 10 00

 

410,850

2831 90 00

 

 

2833 22 00

 

112,860

2833 25 00

 

549,100

2835 23 00

 

44,550

2836 60 00

 

977,130

2902 50 00

 

9 277,290

2902 60 00

2 122,320

 

2903 22 00

 

1,880

2903 61 00

 

412,830

2905 31 00

 

39,690

2907 11 00

 

182,650

2907 15 00

 

654,390

2909 41 00

 

11,030

2917 11 00

 

196,020

2918 14 00

140,700

 

2921 19 30

 

252,450

2921 41 00

 

2 202,750

2933 71 00

 

1 859,280

2936 22 00

 

10,500

2936 28 00

 

 

2936 29 90

 

 

2941 40 00

 

8,820

3102 10 10

131,670

 

3102 30 10

 

10,710

3102 30 90

 

 

3102 40 10

 

1 669,800

3102 40 90

 

 

3102 80 00

 

676,000

3102 10 90

 

184,920

3102 21 00

 

 

3102 29 00

 

 

3102 50 90

 

 

3102 60 00

 

 

3102 70 00

 

 

3102 90 00

 

 

3105

 

2 801,400

3206 42 00

 

99,990

3605 00 00

 

380,240

3901 20 00

 

12 993,750

3904 10 00

 

2 992,500

3904 21 00

 

 

3904 22 00

 

 

3912 20 19

 

519,750

3912 20 90

 

 

3920 20 21

 

12,960

3920 20 29

 

 

3903

 

4 474,800

3915 20 00

 

 

3920 30 00

 

 

3920 99 50

 

 

4011 40

 

4 038,210

4011 50 10

 

 

4011 50 90

 

 

4013 20 00

 

 

4013 90 10

 

 

4011 10 00

3 402,000

 

4011 20

 

 

4011 30 90

 

 

4011 91

 

 

4011 99

 

 

4012 10 30

 

 

4012 10 50

 

 

4012 10 80

 

 

4012 20 90

 

 

4012 90 10

 

 

4012 90 90

 

 

4013 10 10

 

 

4013 10 90

 

 

4013 90 90

 

 

4202 12 11

 

3 150,000

4202 12 19

 

 

4202 22 10

 

 

4202 32 10

 

 

4202 92 11

 

 

4202 92 18

 

 

4202 11 10

 

4 725,000

4202 11 90

 

 

4202 12 91

 

 

4202 12 99

 

 

4202 19 91

 

 

4202 19 99

 

 

4202 21 00

 

 

4202 22 90

 

 

4202 29 00

 

 

4202 31 00

 

 

4202 32 90

 

 

4202 39 00

 

 

4202 91 10

 

 

4202 91 80

 

 

4202 92 91

 

 

4202 92 98

 

 

4202 99

 

 

4203 10 00

3 870,000

 

4203 21 00

 

 

4203 29 91

 

 

4203 29 99

 

 

4203 30 00

 

 

4203 40 00

 

 

4203 29 10

2 315,600

 

4411

2 000,000

 

6401

365,820

 

6402

 

 

6403

1 926,250

 

6404

739,010

 

6405 90 10

 

 

6908

2 951,410

 

6911

572,220

 

7004

1 405,800

 

7005

873,180

 

7010 90 21

 

2 924,400

7010 90 31

 

 

7010 90 41

 

 

7010 90 43

 

 

7010 90 45

 

 

7010 90 47

 

 

7010 90 51

 

 

7010 90 53

 

 

7010 90 55

 

 

7010 90 57

 

 

7010 90 61

 

 

7010 90 67

 

 

7010 90 71

 

 

7010 90 77

 

 

7010 90 81

 

 

7010 90 87

 

 

7010 90 99

 

 

7013

2 740,500

 

7019 10 51

241,500

 

7207 19 39

 

407,700

7207 20 79

 

 

7216 60 11

 

 

7216 60 19

 

 

7216 60 90

 

 

7216 90 50

 

 

7216 90 60

 

 

7216 90 91

 

 

7216 90 93

 

 

7216 90 95

 

 

7216 90 97

 

 

7216 90 98

 

 

7217 11 10

 

1 339,100

7217 11 91

 

 

7217 11 99

 

 

7217 12 10

 

 

7217 12 90

 

 

7217 13 11

 

 

7217 13 19

 

 

7217 13 91

 

 

7217 13 99

 

 

7217 19 10

 

 

7217 19 90

 

 

7217 21 00

 

 

7217 22 00

 

 

7217 23 00

 

 

7217 29 00

 

 

7304 10 10

5 788,300

 

7304 10 30

 

 

7304 10 90

 

 

7304 20 91

 

 

7304 20 99

 

 

7304 31 91

 

 

7304 31 99

 

 

7304 39 10

 

 

7304 39 51

 

 

7304 39 59

 

 

7304 39 91

 

 

7304 39 93

 

 

7304 39 99

 

 

7304 41 90

 

 

7304 49 10

 

 

7304 49 91

 

 

7304 49 99

 

 

7304 51 11

 

 

7304 51 19

 

 

7304 51 91

 

 

7304 51 99

 

 

7304 59 10

 

 

7304 59 31

 

 

7304 59 39

 

 

7304 59 91

 

 

7304 59 93

 

 

7304 59 99

 

 

7304 90 90

 

 

(7)

 

 

7305 11 00

 

 

7305 12 00

 

 

7305 19 00

 

 

7305 20 10

 

 

7305 20 90

 

 

7305 31 00

 

 

7305 39 00

 

 

7305 90 00

 

 

7306 10 11

 

 

7306 10 19

 

 

7306 10 90

 

 

7306 20 00

 

 

7306 30 21

 

 

7306 30 29

 

 

7306 30 51

 

 

7306 30 59

 

 

7306 30 71

 

 

7306 30 78

 

 

7306 30 90

 

 

7306 40 91

 

 

7306 40 99

 

 

7306 50 91

 

 

7306 50 99

 

 

7306 60 31

 

 

7306 60 39

 

 

7306 60 90

 

 

7306 90 00

 

 

(7)

 

 

7317

 

805,750

7318 15 81

415,500

 

8532

 

3 874,500

8539 10 90

1 686,600

 

8539 21 30

 

 

8539 21 91

 

 

8539 21 99

 

 

8539 22 10

 

 

8539 22 90

 

 

8539 29 31

 

 

8539 29 39

 

 

8539 29 91

 

 

8539 29 99

 

 

8540 11 10

 

2 619,540

8540 11 30

 

 

8540 11 50

 

 

8540 11 80

 

 

8701 20

3 601,620

 

8701 90

10 649,340

 

8703 21 10

 

79 678,170

8703 22 11

 

 

8703 22 19

 

 

8703 23 11

 

 

8703 23 19

 

 

8703 31 10

 

 

8703 32 11

 

 

8703 21 19

 

 

8703 33 11ř10----(4)

 

 

8703 33 19ř10----(5)

 

 

8703 90 90ř11----(6)

 

 

8704 22 91

 

6 350,400

8704 22 99

 

 

8704 23 91

 

 

8704 23 99

 

 

9401 20 00

 

9 395,840

9401 30 10

 

 

9401 30 90

 

 

9401 40 00

 

 

9401 50 00

 

 

9401 61 00

 

 

9401 69 00

 

 

9401 71 00

 

 

9401 79 00

 

 

9401 80 00

 

 

9401 90 90

 

 

9403 10 10

 

47 005,680

9403 10 51

 

 

9403 10 59

 

 

9403 10 91

 

 

9403 10 93

 

 

9403 10 99

 

 

9403 20 91

 

 

9403 20 99

 

 

9403 30 11

 

 

9403 30 19

 

 

9403 30 91

 

 

9403 30 99

 

 

9403 40 00

 

 

9403 50 00

 

 

9403 60 10

 

 

9403 60 30

 

 

9403 60 90

 

 

9403 70 90

 

 

9403 90 10

 

 

9403 90 30

 

 

9403 90 90

 

 

9405 91 19

 

1 039,

500

 

1.

Pro dovozy přesahující tyto kvóty se budou uplatňovat cla vyplývající z Dohody

2.

Pro dovozy přesahující tyto stropy může ES uplatňovat cla vyplývající z Dohody

3.

Tyto hodnoty budou zvýšeny:

-

o 20 % k datu vstupu Dohody v platnost

-

o dalších 20 % k 1. lednu 1993

-

o dalších 10 % k 1. červenci 1993

-

o dalších 30 % k 1. lednu 1994

4.

Nové motorové karavany o obsahu válců větším než 2500 cm3, ale nepřesahujícím 3000 cm3

5.

Ostatní nová vozidla s pístovým vznětovým motorem s vnitřním spalováním (s dieslovým nebo polodieslovým motorem) o obsahu válců větším než 2500 cm3, ale nepřesahujícím 3000 cm3

6.

Jiná nová vozidla než s elektrickými motory o obsahu válců nepřesahujícím 3000 cm3

7.

Od 1. června 1993 do 31. prosince 1995 budou s případnými pozdějšími modifikacemi uplatňována ustanovení Rozhodnutí 1/93 (C) a 1/93 (S) Společného výboru jednajícího ve shodě s Prozatímní dohodou o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících mezi Společenstvím a ČSFR podepsanou 16. prosince 1991 a upravenou doplňkovými protokoly mezi Společenstvím a Českou republikou a Společenstvím a Slovenskou republikou.

 

Příloha IV

Seznam výrobků vztahujících se k článku 11.1

2501 00

2903 21

3201 10

3705 20

2513 21

2905 17

3201 20

3705 90

2520 20

2905 22

3201 30

3801 90

2522 10

2905 29

3201 90

3803 00

2522 20

2906 11

3204 12

3804 00

2522 30

2906 12

3204 13

3807 00

 

2906 14

3214 10

3808 90

2703 00

2906 19

3214 90

3809 92

2707 10

2906 21

3215 90

3812 20

2707 20

2906 29

3301 11

3816 00

2707 30

2907 12

3301 12

3823 10

2707 40

2907 13

3301 13

3904 69

2707 50

2907 14

3301 14

3904 90

2707 60

2907 19

3301 19

3907 10

2707 91

2907 21

3301 21

3907 20

2711 12

2908 90

3301 22

3907 40

2711 13

2911 00

3301 23

3907 60

2711 14

2912 12

3301 24

3912 11

2711 19

2912 29

3301 25

3912 12

2712 90

2912 49

3301 26

3912 20

2713 90

2914 21

3301 29

3912 31

2715 00

2914 23

3301 90

3912 90

 

2914 29

3401 19

3913 90

2803 00

2914 30

3401 20

3920 72

2804 80

2915 32

3402 11

3920 73

2806 10

2917 12

3402 12

3920 91

2809 20

2917 14

3402 13

4001 30

2811 21

2932 21

3402 19

4005 10

2811 29

2935 00

3402 20

4005 20

2816 10

2936 21

3402 90

4005 91

2816 20

2936 22

3403 11

4006 10

2816 30

2936 23

3403 91

4006 90

2818 20

2936 24

3403 99

4007 00

2818 30

2936 25

3405 30

4009 50

2822 00

2936 26

3405 40

4010 99

2824 10

2936 90

3405 90

4014 16

2824 20

2937 10

3501 10

4014 90

2824 90

2937 21

3502 10

4104 10

2827 37

2937 22

3502 90

4104 21

2829 11

2937 29

3603 00

4104 22

2830 30

2937 91

3604 10

4104 29

2832 10

2937 99

3606 10

4104 31

2832 20

2938 10

3606 90

4104 39

2832 30

2938 90

3702 10

4105 11

2833 11

2939 21

3702 31

4105 12

2833 22

2939 29

3702 32

4105 19

2833 23

2939 30

3702 39

4105 20

2833 29

2939 70

3702 41

4106 11

2833 30

2941 20

3702 42

4106 12

2836 20

2941 40

3702 43

4106 19

2836 40

2941 50

3702 44

4106 20

2836 60

2941 90

3702 51

4107 10

2836 91

 

3702 52

4107 90

2836 92

3002 10

3702 53

4108 00

2840 20

3002 90

3702 54

4109 00

2841 30

3003 10

3702 55

4203 10

2841 40

3003 31

3702 56

4203 21

2841 90

3005 90

3702 91

4203 30

2843 29

3006 10

3702 92

4203 40

2844 10

3006 20

3702 93

4204 00

2844 30

3006 30

3702 94

4206 90

2846 10

3006 50

3702 95

4302 11

2846 90

 

3704 00

4302 12

2847 00

3101 00

3705 10

 

2849 20

3105 10

 

 

2851 00

3105 90

 

 

 

 

 

 

4302 13

5407 81

7001 00

8101 93

4302 19

5407 82

7002 10

8101 99

4302 20

5407 83

7002 20

8102 10

4302 30

5407 84

7002 31

8102 92

 

5407 91

7002 32

8102 93

4401 21

5407 92

7018 10

8102 99

4401 27

5407 93

 

8104 30

4404 10

5407 94

7101 10

8104 90

4404 20

5408 21

7101 21

8105 90

4405 00

5408 22

7101 22

8107 90

4407 10

5408 23

7102 21

8108 90

4407 99

5408 24

7102 29

8109 90

4408 10

5408 31

7102 31

8112 11

4408 20

5508 10

7102 39

8112 19

4408 90

5511 10

7103 10

8112 40

4412 11

5511 20

7103 91

8112 99

4416 00

5511 30

7103 99

8113 00

4418 50

5601 10

7104 10

 

 

5601 21

7106 92

8201 20

4501 90

5601 22

7107 00

8201 60

4502 00

5601 29

7108 13

8201 90

4503 10

5604 90

7108 20

8202 10

4504 10

5902 90

7109 00

8202 20

4504 90

5910 00

7110 19

8202 31

 

5911 10

7110 29

8202 32

4601 10

5911 20

7110 39

8202 40

 

 

7110 49

8202 91

4802 10

6103 41

7111 00

8202 99

4802 60

6111 10

7116 10

8203 20

4806 30

6116 93

7116 20

8203 30

4806 40

6117 80

 

8203 40

4814 30

 

7201 10

8205 30

 

6206 10

7201 20

8206 00

4905 10

6212 90

7201 30

8208 10

4907 00

6214 90

7201 40

8208 20

 

6216 00

7203 10

8208 30

5002 00

 

7203 90

8208 40

5004 00

6305 31 91

7204 50

8208 90

5005 00

6305 31 99

7205 21

8211 10

 

 

7205 29

8211 91

5107 10

6402 11

 

8211 94

5107 20

 

7505 11

8213 00

5108 10

6501 00

7505 12

8214 10

5108 20

6505 10

7505 21

 

5109 10

6507 00

7505 22

8311 10

5109 90

 

7506 10

8311 30

5113 00

6703 00

7506 20

 

 

6704 11

7507 11

8401 10

5203 00

6704 19

7507 12

8401 30

5205 25

6704 20

7507 20

8401 40

5205 45

6704 90

 

8405 10

5206 45

 

7606 92

8405 90

5207 10

6804 10

7609 00

8406 11

5207 90

6804 21

7613 00

8406 19

 

6804 22

7614 10

8406 90

5306 10

6804 23

7614 90

8411 11

5306 20

6804 30

 

8411 12

 

6805 10

7801 10

8411 21

5406 10

6805 30

7801 91

8411 22

5406 20

6806 10

7801 99

8411 81

5407 20 11 6806 20

7802 00

8411 82

 

5407 41

6806 90

7804 11

8411 91

5407 42

6811 30

7804 19

8411 99

5407 43

6812 20

 

8412 10

5407 44

6814 10

7906 00

8412 31

5407 51

6814 90

 

8412 39

5407 52

6815 20

8003 00

8412 80

5407 53

 

8004 00

8416 10

5407 54

6901 00

8005 10

8416 20

5407 60

6905 10

8007 00

8416 30

5407 71

6905 90

 

8416 90

5407 72

6906 00

8101 10

8418 50

5407 73

 

8101 92

 

5407 74

 

 

 

 

 

 

 

8418 61

8456 30

8523 11

8908 00

8418 69

8456 90

8523 12

 

8419 11

8459 39

8523 13

9001 10

8421 11

8460 31

8523 20

9001 20

8421 12

8460 39

8523 90

9001 30

8421 19

8461 20

8524 10

9001 40

8421 21

8461 30

8524 21

9001 50

8421 22

8461 90

9524 22

9001 90

8421 29

8463 20

8524 23

9003 11

8421 39

8463 30

8524 90

9003 19

8421 91

8463 90

8525 30

9003 90

8421 99

8464 10

8526 10

9004 10

8422 20

8467 11

8526 91

9004 90

8422 30

8467 19

8527 11

9005 10

8422 40

8467 81

8527 19

9005 80

8422 90

8467 89

8527 21

9005 90

8423 90

8467 91

8527 29

9006 10

8432 90

8467 92

8527 31

9006 20

8433 90

8467 99

8527 32

9006 30

8434 10

8470 30

8527 39

9006 40

8434 20

8470 40

8527 90

9006 51

8434 90

8470 50

8529 10

9006 52

8435 90

8470 90

8529 90

9006 53

8436 91

8472 10

8533 10

9006 59

8436 99

8473 10

8533 21

9006 61

8438 10

8473 40

8533 29

9006 62

8438 20

8476 11

8533 31

9006 69

8438 40

8476 19

8533 39

9006 91

8438 50

8476 90

8533 40

9006 99

8438 60

8477 90

8533 90

9007 11

8440 10

8478 10

8539 10

9007 19

8440 90

8478 90

8539 90

9007 21

8441 10

8479 90

8540 11

9007 91

8441 20

8480 71

8540 12

9007 92

8441 30

8480 79

8540 20

9008 10

8441 40

8483 90

8540 30

9008 20

8441 80

8484 10

8540 41

9008 30

8441 90

8484 90

8540 42

9008 40

8442 10

8485 10

8540 49

9008 90

8442 20

8485 90

8540 81

9009 90

8442 30

 

8540 89

9010 90

8442 40

 

8540 91

9011 10

8442 50

8505 20

8540 99

9011 20

8443 29

8505 30

8541 10

9011 80

8443 40

8506 90

8541 21

9011 90

8443 50

8508 10

8541 29

9012 10

8443 60

8508 20

8541 30

9012 90

8443 90

8508 80

8541 40

9013 20

8444 00

8508 90

8541 50

9013 80

8445 11

8509 20

8541 60

9013 90

8445 12

8509 30

8541 90

9014 10

8445 13

8509 90

8543 10

9014 80

8445 19

8510 90

8543 20

9014 90

8445 90

8516 90

8543 30

9015 20

8447 90

8517 20

8543 90

9015 30

8448 11

8517 90

8544 70

9015 40

8448 32

8518 30

8604 00

9015 80

8448 33

8519 21

8609 00

9015 90

8448 39

8519 29

8708 29

9017 10

8448 41

8519 31

8708 60

9017 20

8448 42

8519 39

8708 70

9017 90

8448 49

8519 40

8708 80

9018 11

8448 51

8519 91

8708 91

9018 19

8448 59

8519 99

8708 92

9018 32

8449 00

8520 10

8708 99

9018 39

8450 90

8520 20

8710 00

9018 50

8453 10

8520 31

8802 11

9018 90

8453 20

8520 39

8802 12

9019 10

8453 90

8520 90

8802 50

9020 00

8455 30

8521 10

8803 30

9021 11

8456 20

8521 90

 

9021 19

 

8522 10

 

 

 

 

 

 

9021 21

9031 90

9109 90

9209 99

9021 29

9032 10

9110 11

 

9021 30

9032 20

9110 12

9301 00

9021 40

9032 81

9110 19

9303 10

9021 50

9032 90

9110 90

9303 90

9021 90

9033 00

9111 10

9305 10

9022 19

 

9111 20

9305 21

9022 21

9101 11

9111 80

9305 29

9022 29

9101 12

9111 90

9305 90

9022 30

9101 19

9112 10

9306 30

9022 90

9101 21

9112 80

9306 90

9025 11

9101 29

9112 90

9307 00

9025 19

9101 91

9113 10

 

9025 80

9101 99

9113 20

9403 70

9025 90

9102 11

9113 90

9405 91

9026 10

9102 12

9114 10

 

9026 20

9102 19

9114 20

9507 20

9026 80

9102 21

9114 30

 

9026 90

9102 29

9114 40

9601 10

9027 10

9102 91

9114 90

9602 00

9027 30

9102 99

 

9603 10

9027 40

9103 10

9202 10

9603 40

9027 50

9104 00

9202 90

9604 00

9027 80

9105 11

9203 00

9608 91

9028 20

9105 19

9204 10

9609 10

9028 90

9105 21

9204 20

9609 20

9029 20

9105 29

9205 10

9611 00

9029 90

9105 91

9205 90

9614 10

9030 10

9105 99

9206 00

9614 20

9030 20

9106 10

9209 10

9614 90

9030 90

9107 00

9209 20

9615 11

9031 40

9109 11

9209 93

9615 19

9031 80

9109 19

9209 94

9616 10

Příloha V

Seznam výrobků vztahujících se k článku 11.2

2505 10

2808 00

2826 20

2833 24

2519 90

2811 11

2826 30

2833 25

2520 10

2811 19

2826 90

2833 26

2523 10

2811 22

2827 10

2833 27

2523 21

2812 10

2827 20

2833 40

2523 29

2812 90

2827 32

2834 10

2523 30

2815 12

2827 33

2834 21

2523 90

2815 20

2827 34

2834 22

2620 20

2815 30

2827 35

2834 25

2707 99

2818 10

2827 36

2835 10

2708 10

2819 10

2827 38

2835 21

2708 20

2819 90

2827 39

2835 22

2712 10

2820 10

2827 41

2835 23

2712 20

2820 90

2827 49

2835 24

2714 90

2821 10

2827 51

2835 25

2801 10

2821 20

2827 59

2835 26

2804 10

2823 00

2827 60

2835 29

2804 21

2825 10

2828 10

2835 39

2804 29

2825 20

2828 90

2836 10

2804 30

2825 30

2829 19

2836 30

2804 40

2825 40

2829 90

2836 50

2804 50

2825 50

2830 10

2836 70

2804 61

2825 60

2830 20

2836 93

2804 69

2825 70

2830 90

2836 99

2806 20

2825 80

2831 10

2837 11

2807 00

2826 11

2831 90

2837 19

 

2826 12

2833 19

2838 00

 

2826 19

2833 21

2839 11

2839 19

2905 49

2917 32

2932 29

2839 20

2905 50

2917 33

2932 90

2839 90

2906 13

2917 34

2933 11

2840 11

2907 15

2917 36

2933 19

2840 19

2907 22

2917 37

2933 21

2840 30

2907 23

2917 39

2933 29

2841 10

2907 29

2918 11

2933 31

2841 20

2907 30

2918 12

2933 39

2841 50

2908 10

2918 13

2933 40

2841 60

2908 20

2918 15

2933 51

2841 70

2909 11

2918 16

2933 59

2842 10

2909 19

2918 17

2933 69

2842 90

2909 20

2918 19

2933 71

2843 10

2909 30

2918 21

2933 79

2843 21

2909 41

2918 22

2933 90

2843 30

2909 42

2918 23

2934 10

2843 90

2909 43

2918 29

2934 20

2844 20

2909 44

2918 30

2934 30

2844 40

2909 49

2918 90

2934 90

2844 50

2909 50

2919 00

2936 10

2845 10

2909 60

2920 10

2936 27

2845 90

2910 10

2920 90

2936 28

2848 10

2910 20

2921 11

2936 29

2848 90

2910 30

2921 12

2937 92

2849 90

2910 90

2921 19

2939 10

2850 00

2912 11

2921 21

2939 40

 

2912 13

2921 22

2939 50

2901 10

2912 19

2921 29

2939 60

2901 21

2912 21

2921 30

2939 90

2901 22

2912 30

2921 42

2940 00

2901 23

2912 41

2921 43

2941 10

2901 24

2912 42

2921 44

2941 30

2901 29

2912 50

2921 45

2942 00

2902 19

2912 60

2921 49

3001 10

2902 20

2913 00

2921 51

3001 20

2902 30

2914 19

2921 59

3001 90

2902 41

2914 22

2922 11

3003 20

2902 42

2914 41

2922 12

3003 39

2902 43

2914 49

2922 13

3003 40

2902 44

2914 50

2922 19

3003 90

2902 50

2914 61

2922 21

3004 10

2902 70

2914 69

2922 22

3004 20

2902 90

2914 70

2922 29

3004 31

2903 11

2915 11

2922 30

3004 32

2903 12

2915 12

2922 41

3004 39

2903 13

2915 13

2922 42

3004 40

2903 15

2915 21

2922 49

3004 50

2903 16

2915 23

2922 50

3004 90

2903 19

2915 24

2923 10

3005 10

2903 22

2915 29

2923 20

3006 40

2903 23

2915 35

2923 90

3006 60

2903 29

2915 39

2924 10

3102 10

2903 30

2915 40

2924 21

3102 29

2903 51

2915 50

2924 29

3102 50

2903 59

2915 60

2925 11

3104 30

2903 61

2915 70

2925 19

3105 51

2903 69

2915 90

2925 20

3202 10

2904 10

2916 13

2926 20

3202 90

2904 20

2916 14

2926 90

3204 11

2904 90

2916 15

2927 00

3204 14

2905 12

2916 19

2928 00

3204 15

2905 16

2916 20

2929 90

3204 16

2905 19

2916 31

2930 10

3204 17

2905 21

2916 32

2930 20

3204 19

2905 31

2916 33

2930 30

3204 20

2905 32

2916 39

2930 40

3204 90

2905 39

2917 11

2930 90

3205 00

2905 41

2917 13

2931 00

3206 10

2905 42

2917 19

2932 11

3206 20

2905 43

2917 20

2932 12

 

2905 44

2917 31

2932 19

 

3206 30

3701 30

3905 90

3925 90

3206 41

3701 91

3906 90

3926 10

3206 42

3701 99

3907 30

3926 20

3206 43

3702 20

3907 50

3926 30

3206 49

2703 10

3907 91

3926 40

3206 50

3703 20

3907 99

3926 90

3207 10

3703 90

3908 10

 

3207 20

3706 10

3908 90

4002 49

3207 30

3706 90

3909 10

4004 00

3208 10

3707 10

3909 20

4008 11

3208 20

3707 90

3909 30

4008 19

3208 90

 

3909 40

4008 21

3209 10

3801 10

3909 50

4008 29

3209 90

3801 20

3910 00

4009 10

3210 00

3801 30

3911 10

4009 20

3211 00

3802 90

3911 90

4009 30

3212 10

3806 20

3912 39

4009 40

3212 90

3806 30

3913 10

4011 30

3213 10

3806 90

3916 10

4011 40

3213 90

3808 40

3916 20

4011 50

3215 11

3809 10

3916 90

4011 91

3215 19

3809 91

3917 10

4011 99

 

3809 99

3917 21

4013 10

3301 30

3810 10

3917 22

4013 20

3302 10

3810 90

3917 23

4013 90

3302 90

3811 11

3917 29

4015 11

3303 00

3811 19

3917 31

4015 19

3304 10

3811 21

3917 32

4015 90

3304 20

3811 29

3917 33

4016 10

3304 30

3811 90

3917 39

4016 91

3304 91

3812 10

3917 40

4016 92

3304 99

3812 30

3918 10

4016 93

3305 10

3813 00

3918 90

4016 94

3305 20

3814 00

3919 10

4016 95

3305 30

3815 11

3919 90

4016 99

3305 90

3815 12

3920 10

4017 00

3306 10

3815 19

3920 20

 

3306 90

3815 90

3920 30

4111 00

3307 10

3817 10

3920 41

 

3307 20

3817 20

3920 42

4201 00

3307 30

3818 00

3920 59

4202 11

3307 41

3819 00

3920 61

4202 12

3307 49

3820 00

3920 63

4202 19

3307 90

3821 00

3920 69

4202 21

 

3822 00

3920 71

4202 22

3401 11

3823 20

3920 79

4202 29

3403 19

3823 30

3920 92

4202 31

3404 10

3823 40

3920 93

4202 32

3404 20

3823 50

3920 94

4202 39

3404 90

3823 60

3920 99

4202 91

3405 10

3823 90

3921 11

4202 92

3405 20

 

3921 12

4202 99

3406 00

3901 10

3921 13

4203 29

3407 00

3901 20

3921 14

4205 00

 

3901 30

3921 19

4206 10

3501 90

3901 90

3921 90

 

3503 00

3902 10

3922 10

4303 10

3504 00

3902 20

3922 20

4303 90

3505 10

3902 30

3922 90

4304 00

3505 20

3902 90

3923 10

 

3506 10

3903 11

3923 21

4407 91

3506 91

3903 19

3923 29

4407 92

3506 99

3903 30

3923 30

4409 10

3507 10

3903 90

3923 40

4409 20

3507 90

3904 21

3923 50

4410 10

 

3904 22

3923 90

4410 90

3601 00

3904 30

3924 10

4411 11

3604 90

3904 40

3924 90

4411 19

3605 00

3905 11

3925 10

4411 21

 

3905 19

3925 20

4411 29

3701 10

3905 20

3925 30

4411 31

3701 20

 

 

4411 39

4411 91

4815 00

5205 42

5211 39

4411 99

4816 30

5205 43

5211 41

4412 12

4816 90

5205 44

5211 43

4412 19

4817 10

5206 11

5211 49

4412 21

4817 20

5206 12

5211 51

4412 29

4817 30

5206 13

5211 52

4412 91

4818 20

5206 14

5211 59

4412 99

4818 30

5206 15

5212 11

4413 00

4818 40

5206 21

5212 12

4414 00

4818 50

5206 22

5212 13

4415 10

4818 90

5206 23

5212 14

4415 20

4820 10

5206 24

5212 15

4417 00

4821 10

5206 25

5212 21

4418 30

4821 90

5206 31

5212 22

4418 40

4823 11

5206 32

5212 23

4419 00

4823 19

5206 33

5212 24

4420 10

4823 30

5206 34

5212 25

4420 90

4823 40

5206 35

 

4421 10

4823 51

5206 41

5307 10

4421 90

4823 59

5206 42

5307 20

 

4823 60

5206 43

5309 21

4503 90

4823 70

5206 44

5309 29

 

4823 90

5208 11

5310 10

4601 20

 

5208 12

5310 90

4601 91

4902 90

5208 13

5311 00

4601 99

4903 00

5208 19

 

4602 10

4908 10

5208 21

5401 10

4602 90

4908 90

5208 22

5401 20

 

4909 00

5208 23

5402 10

4801 00

4910 00

5208 29

5402 20

4802 20

4911 10

5208 51

5402 31

4802 30

4911 91

5208 52

5402 32

4803 00

4911 99

5208 53

5402 33

4804 11

 

5208 59

5402 39

4804 19

5003 10

5209 11

5402 41

4804 21

5003 90

5209 12

5402 42

4804 29

5006 00

5209 19

5402 43

4804 31

5007 10

5209 21

5402 49

4804 39

5007 20

5209 22

5402 51

4805 10

5007 90

5209 29

5402 52

4805 30

 

5209 31

5402 59

4805 40

5106 10

5209 39

5402 61

4806 10

5106 20

5209 41

5402 62

4807 91

5110 00

5209 43

5402 69

4807 99

5111 11

5209 49

5403 10

4808 20

5111 19

5209 51

5403 20

4808 30

5111 20

5209 52

5403 31

4808 90

5111 30

5209 59

5403 32

4809 10

5111 90

5210 11

5403 33

4809 90

5112 11

5210 12

5403 39

4810 11

5112 19

5210 19

5403 41

4810 12

5112 20

5210 21

5403 42

4810 21

5112 30

5210 22

5403 49

4810 29

5112 90

5210 29

5404 10

4810 31

 

5210 31

5404 90

4810 32

5204 11

5210 32

5405 00

4810 39

5204 19

5210 39

5407 10

4810 91

5204 20

5210 41

5407 20

4810 99

5205 11

5210 42

kromě 5407 20 11

4811 21

5205 12

5210 49

5407 30

4811 29

5205 13

5210 51

5408 10

4811 31

5205 14

5210 52

5408 32

4811 39

5205 15

5210 59

5408 33

4811 40

5205 21

5211 11

5408 34

4811 90

5205 22

5211 12

 

4812 00

5205 23

5211 19

5501 10

4813 10

5205 24

5211 21

5501 20

4813 20

5205 31

5211 22

5501 30

4813 90

5205 32

5211 29

5501 90

4814 10

5205 33

5211 31

5502 00

4814 20

5205 34

5211 32

5503 10

4814 90

5205 35

 

5503 20

 

5205 41

 

 

5503 30

5515 11

5801 34

6104 11

5503 90

5515 12

5801 35

6104 19

5504 10

5515 13

5801 36

6104 21

5504 90

5515 19

5801 90

6104 31

5506 10

5515 21

5802 11

6104 41

5506 20

5515 22

5802 19

6104 51

5506 30

5515 29

5802 20

6104 61

5506 90

5515 91

5802 30

6106 10 00

5507 00

5515 92

5803 10

6106 20 00

5508 20

5515 99

5803 90

6106 90 10

5509 11

5516 11

5804 10

6107 19

5509 12

5516 12

5804 21

6110 10

5509 21

5516 13

5804 29

6110 90

5509 22

5516 14

5804 30

6111 30

5509 31

5516 21

5805 00

6111 90

5509 32

5516 22

5806 10

6112 20

5509 41

5516 23

5806 31

6113 00

5509 42

5516 24

5808 10

6114 10

5509 51

5516 31

5808 90

6114 30

5509 52

5516 32

5810 10

6114 90

5509 53

5516 33

5810 91

6115 19

5509 59

5516 34

5810 92

6116 10

5509 61

5516 41

5810 99

6116 91

5509 62

5516 42

5811 00

6116 92

5509 69

5516 43

 

6116 99

5509 91

5516 44

5901 10

6117 10

5509 92

5516 91

5901 90

6117 20

5509 99

5516 92

5902 10

6117 90

5510 11

5516 93

5902 20

 

5510 12

5516 94

5903 10

6204 29

5510 20

 

5903 20

6204 39

5510 30

5602 10

5903 90

6204 59

5510 90

5602 21

5904 10

6205 10 00

5512 11

5602 29

5904 91

6205 20 00

5512 19

5602 90

5904 92

6205 30 00

5512 21

5604 10

5905 00

6206 20 00

5512 29

5604 20

5906 10

6206 30 00

5512 91

5606 00

5906 91

6206 40 00

5512 99

5607 10

5906 99

6206 90

5513 11

5607 21

5907 00

6207 92

5513 12

5607 29

5908 00

6208 11

5513 13

5607 30

5909 00

6208 22

5513 19

5608 11

 

6208 29

5513 21

5608 19

6001 10

6208 92

5513 22

5608 90

6001 21

6208 99

5513 23

5609 00

6001 22

6209 10

5513 29

 

6001 29

6209 20

5513 31

5701 10

6001 91

6209 90

5513 32

5701 90

6001 92

6210 20

5513 33

5702 10

6001 99

6210 30

5513 39

5702 20

6002 10

6210 50

5513 41

5702 31

6002 20

6211 12

5513 42

5702 39

6002 30

6211 31

5513 43

5702 41

6002 41

6211 41

5513 49

5702 49

6002 42

6211 42

5514 11

5702 51

6002 43

6211 43

5514 12

5702 59

6002 49

6211 49

5514 13

5702 91

6002 91

6212 10

5514 19

5702 99

6002 92

6212 20

5514 21

5704 10

6002 93

6212 30

5514 22

5704 90

6002 99

6213 10

5514 23

 

 

6213 20

5514 29

5801 10

6101 30

6213 90

5514 31

5801 21

6101 90

6214 10

5514 32

5801 22

6102 30

6214 20

5514 33

5801 23

6103 12

6214 30

5514 39

5801 24

6103 23

6214 40

5514 41

5801 25

6103 29

6215 10

5514 42

5801 26

6103 33

6215 20

5514 43

5801 31

6103 39

6215 90

5514 49

5801 32

6103 43

6217 10

 

5801 33

6103 49

6217 90

6301 10

6802 29

7017 90

7228 20

6301 20

6802 91

7018 20

7228 30

6301 30

6802 92

7018 90

7228 40

6301 40

6802 93

7019 10

7228 50

6301 90

6802 99

7019 20

7228 60

6302 10

6803 00

7019 31

7228 70

6302 40

6805 20

7019 32

7229 10

6303 12

6807 10

7019 39

7229 20

6303 19

6807 90

7019 90

7229 90

6304 11

6808 00

7020 00

 

6304 91

6809 11

 

7304 90

6305 10

6809 19

7115 90

7307 11

6305 31

6809 90

7117 11

7307 19

kromě 6305 31 91

6810 11

7117 19

7316 00

kromě 6305 31 99

6810 19

7117 90

7318 21

6305 39

6810 20

 

7318 22

6305 90

6810 91

7202 50

7318 23

6306 11

6810 99

7205 10

7318 24

6306 12

6811 10

7206 10

7319 10

6306 19

6811 20

7206 90

 

6306 21

6811 90

7207 11

7407 10

6306 22

6812 10

7207 12

7407 22

6306 29

6812 30

7207 19

7407 29

6306 31

6812 40

7207 20

7408 11

6306 39

6812 50

7211 19

7408 21

6306 41

6812 60

7211 49

7408 29

6306 49

6812 70

7211 90

7409 11

6306 91

6812 90

7213 50

7409 19

6306 99

6813 10

7217 31

7409 21

6307 10

6813 90

7217 39

7409 29

6307 20

6815 10

7218 10

7409 31

6308 00

6815 91

7218 90

7409 39

 

6815 99

7219 11

7409 40

6403 11

 

7219 12

7409 90

6403 20

6902 10

7219 13

7414 10

6403 30

6902 20

7219 14

7414 90

6403 51

6902 90

7219 21

7415 29

6403 59

6903 10

7219 22

7416 00

6403 99

6903 20

7219 23

7419 10

6404 11

6903 90

7219 24

 

6405 10

6904 10

7219 31

8201 10

6406 10

6904 90

7219 32

8201 30

6406 20

6907 10

7219 33

8201 40

6406 91

6907 90

7219 34

8201 50

6406 99

6908 10

7219 35

8203 10

 

6909 11

7219 90

8204 11

6502 00

6909 19

7220 11

8204 12

6503 00

6909 90

7220 12

8204 20

6504 00

6910 10

7220 20

8205 10

6505 90

6910 90

7220 90

8205 20

6506 10

6912 00

7221 00

8205 40

6506 91

6913 10

7222 10

8205 51

6506 92

6913 90

7222 20

8205 59

6506 99

6914 90

7222 30

8205 60

 

 

7222 40

8205 70

6601 10

7002 39

7223 00

8205 80

6601 91

7008 00

7224 10

8205 90

6601 99

7009 10

7224 90

8207 11

6602 00

7009 91

7225 20

8207 12

6603 10

7009 92

7225 40

8207 20

6603 20

7010 10

7225 50

8207 30

6603 90

7010 90

7225 90

8207 40

 

7011 10

7226 10

8207 50

6701 00

7011 90

7226 20

8207 60

6702 10

7014 00

7226 91

8207 70

6702 90

7015 10

7226 92

8207 80

 

7015 90

7226 99

8207 90

6801 00

7016 10

7227 10

8209 00

6802 10

7016 90

7227 20

8210 00

6802 21

7017 10

7227 90

8211 92

6802 22

7017 20

7228 10

8211 93

6802 23

 

 

 

8212 10

 

 

 

8212 20

8412 90

8425 20

8436 10

8212 90

8413 11

8425 31

8436 29

8214 20

8413 19

8425 39

8436 80

8214 90

8413 20

8425 41

8437 10

 

8413 30

8425 42

8437 80

8301 10

8413 40

8425 49

8437 90

8301 20

8413 50

8426 11

8438 30

8301 30

8413 60

8426 12

8438 80

8301 40

8413 70

8426 19

8438 90

8301 50

8413 81

8426 20

8439 10

8301 60

8413 82

8426 30

8439 20

8301 70

8413 91

8426 41

8439 30

8302 10

8413 92

8426 49

8439 91

8302 20

8414 10

8426 91

8439 99

8302 30

8414 20

8426 99

8443 11

8302 41

8414 30

8427 10

8443 12

8302 42

8414 40

8427 20

8443 19

8302 49

8414 51

8427 90

8443 21

8302 50

8414 59

8428 10

8443 30

8302 60

8414 60

8428 20

8445 20

8303 00

8414 80

8428 31

8445 30

8304 00

8414 90

8428 32

8445 40

8305 10

8415 10

8428 33

8446 10

8305 20

8415 81

8428 39

8446 21

8305 90

8415 82

8428 40

8446 29

8306 10

8415 83

8428 50

8446 30

8306 21

8415 90

8428 60

8447 11

8306 29

8417 10

8428 90

8447 12

8306 30

8417 20

8429 11

8447 20

8307 10

8417 80

8429 19

8448 19

8307 90

8417 90

8429 20

8448 20

8308 10

8418 10

8429 30

8448 31

8308 20

8418 21

8429 40

8450 11

8308 90

8418 22

8429 51

8450 12

8309 10

8418 29

8429 52

8450 19

8309 90

8418 30

8429 59

8450 20

8310 00

8418 40

8430 10

8451 10

8311 20

8418 91

8430 20

8451 21

8311 90

8418 99

8430 31

8451 29

 

8419 19

8430 39

8451 30

8401 20

8419 20

8430 41

8451 40

8402 11

8419 31

8430 49

8451 50

8402 12

8419 32

8430 50

8451 80

8402 19

8419 39

8430 61

8451 90

8402 20

8419 40

8430 62

8452 10

8402 90

8419 50

8430 69

8452 21

8403 10

8419 60

8431 10

8452 29

8403 90

8419 81

8431 20

8452 30

8404 10

8419 89

8431 31

8452 90

8404 20

8419 90

8431 39

8453 80

8404 90

8420 10

8431 41

8454 10

8407 10

8420 91

8431 42

8454 20

8407 21

8420 99

8431 43

8454 30

8407 29

8421 23

8431 49

8454 90

8407 31

8421 31

8432 10

8455 10

8407 32

8422 11

8432 21

8455 21

8407 33

8422 19

8432 29

8455 22

8407 34

8423 10

8432 30

8455 90

8407 90

8423 20

8432 40

8456 10

8408 10

8423 30

8432 80

8457 10

8408 20

8423 81

8433 11

8457 20

8408 90

8423 82

8433 19

8457 30

8409 10

8423 89

8433 20

8458 11

8409 91

8424 10

8433 30

8458 19

8409 99

8424 20

8433 40

8458 91

8410 11

8424 30

8433 51

8458 99

8410 12

8424 81

8433 52

8459 10

8410 13

8424 89

8433 53

8459 21

8410 90

8424 90

8433 59

8459 29

8412 21

8425 11

8433 60

8459 31

8412 29

8425 19

8435 10

8459 40

8459 51

8477 20

8505 19

8528 10

8459 59

8477 30

8505 90

8528 20

8459 61

8477 40

8506 12

8530 10

8459 69

8477 51

8506 13

8530 80

8459 70

8477 59

8506 19

8530 90

8460 11

8477 80

8506 20

8531 10

8460 19

8479 10

8507 10

8531 20

8460 21

8479 20

8507 20

8531 80

8460 29

8479 30

8507 30

8531 90

8460 40

8479 40

8507 40

8532 10

8460 90

8479 81

8507 80

8532 21

8461 10

8479 82

8507 90

8532 22

8461 40

8479 89

8509 10

8532 23

8461 50

8480 10

8509 40

8532 24

8462 10

8480 20

8509 80

8532 25

8462 21

8480 30

8510 10

8532 29

8462 29

8480 41

8510 20

8532 30

8462 31

8480 49

8511 10

8532 90

8462 39

8480 50

8511 20

8534 00

8462 41

8480 60

8511 30

8537 10

8462 49

8481 10

8511 40

8537 20

8462 91

8481 20

8511 50

8538 10

8462 99

8481 30

8511 80

8538 90

8463 10

8481 40

8511 90

8539 39

8464 20

8481 80

8512 10

8539 40

8464 90

8481 90

8512 20

8543 80

8465 10

8482 10

8512 30

8544 11

8465 91

8482 20

8512 40

8544 19

8465 92

8482 30

8512 90

8544 20

8465 93

8482 50

8513 10

8544 30

8465 94

8482 80

8513 90

8544 41

8465 95

8483 10

8514 10

8544 49

8466 10

8483 20

8514 20

8544 51

8466 20

8483 30

8514 30

8544 59

8466 30

8483 40

8514 40

8544 60

8466 91

8483 50

8514 90

8545 11

8466 92

8483 60

8515 11

8545 19

8466 93

 

8515 19

8545 20

8466 94

8501 10

8515 21

8545 90

8468 10

8501 20

8515 29

8546 10

8468 20

8501 31

8515 31

8546 90

8468 80

8501 32

8515 39

8547 10

8468 90

8501 33

8515 80

8547 20

8469 10

8501 34

8515 90

8547 90

8469 21

8501 40

8516 10

8548 00

8469 29

8501 51

8516 21

 

8469 31

8501 52

8516 29

8601 10

8469 39

8501 53

8516 31

8601 20

8470 10

8501 61

8516 32

8602 10

8470 21

8501 62

8516 33

8602 90

8470 29

8501 63

8516 40

8603 10

8471 10

8501 64

8516 50

8603 90

8471 20

8502 11

8516 60

8605 00

8471 91

8502 12

8516 71

8606 10

8471 92

8502 13

8516 72

8606 20

8471 93

8502 20

8516 79

8606 30

8471 99

8502 30

8516 80

8606 91

8472 20

8502 40

8517 10

8606 92

8472 30

8503 00

8517 30

8606 99

8472 90

8504 10

8517 40

8607 11

8473 21

8504 21

8517 81

8607 12

8473 29

8504 22

8517 82

8607 19

8473 30

8504 23

8518 10

8607 21

8474 10

8504 31

8518 21

8607 29

8474 20

8504 32

8518 29

8607 30

8474 31

8504 33

8518 40

8607 91

8474 32

8504 34

8518 50

8607 99

8474 39

8504 40

8518 90

8608 00

8474 80

8504 50

8525 10

 

8474 90

8504 90

8525 20

8701 10

8477 10

8505 11

8526 92

8701 20

 

 

 

 

 

 

 

 

8701 30

8902 00

9207 10

9504 90

8701 90

8903 10

9207 90

9505 10

8702 90

8903 91

9208 10

9505 90

8703 10

8903 92

9208 90

9506 11

8705 10

8903 99

9209 30

9506 12

8705 20

8904 00

9209 91

9506 19

8705 30

8905 10

9209 92

9506 21

8705 40

8905 20

9302 00

9506 29

8705 90

8905 90

9303 20

9506 31

8706 00

8906 00

9303 30

9506 32

8707 10

8907 10

9304 00

9506 39

8707 90

8907 90

9306 10

9506 40

8708 10

 

9306 21

9506 51

8708 21

 

9306 29

9506 59

8708 31

9002 11

9401 10

9506 61

8708 39

9002 19

9401 20

9506 62

8708 40

9002 20

9401 30

9506 69

8708 50

9002 90

9401 40

9506 70

8708 93

9007 29

9401 50

9506 91

8708 94

9009 11

9401 61

9506 99

8709 11

9009 12

9401 69

9507 10

8709 19

9009 21

9401 71

9507 30

8709 90

9009 22

9401 79

9507 90

8711 10

9009 30

9401 80

9508 00

8711 20

9010 10

9401 90

 

8711 30

9010 20

9402 10

 

8711 40

9010 30

9402 90

9601 90

8711 50

9013 10

9403 10

9603 21

8711 90

9014 20

9403 20

9603 29

8712 00

9015 10

9403 80

9603 30

8714 11

9016 00

9403 90

9603 50

8714 19

9017 30

9404 10

9603 90

8714 20

9017 80

9404 21

9605 00

8714 91

9018 20

9404 29

9606 10

8714 92

9018 31

9404 30

9606 21

8714 93

9018 41

9404 90

9606 22

8714 94

9018 49

9405 10

9606 29

8714 95

9019 20

9405 20

9606 30

8714 96

9022 11

9405 30

9607 11

8714 99

9024 90

9405 40

9607 19

8715 00

9025 20

9405 50

9607 20

8716 10

9027 20

9405 60

9608 10

8716 20

9027 90

9405 92

9608 20

8716 31

9028 10

9405 99

9608 31

8716 39

9028 30

9406 00

9608 39

8716 40

9030 31

9501 00

9608 40

8716 80

9030 39

9502 10

9608 50

8716 90

9030 40

9502 91

9608 60

 

9030 81

9502 99

9608 99

8801 10

9030 89

9503 10

9609 90

8801 90

9031 10

9503 20

9610 00

8802 20

9031 20

9503 30

9612 10

8802 30

9031 30

9503 41

9612 20

8802 40

9032 89

9503 49

9613 10

8803 10

 

9503 50

9613 20

8803 20

 

9503 60

9613 30

8803 90

9103 90

9503 70

9613 80

8804 00

9106 20

9503 80

9613 90

8805 10

9106 90

9503 90

9615 90

8805 20

9108 11

9504 10

9616 20

 

9108 12

9504 20

9617 00

8901 10

9108 19

9504 30

9618 00

8901 20

9108 20

9504 40

 

8901 30

9108 91

 

 

8901 90

9108 99

 

9701 90

Příloha VI

Seznam výrobků vztahujících se k článku 11.3

2710 00

4804 41

5703 30

6108 31

2710 00

4804 42

5703 90

6108 32

 

4804 49

5705 00

6108 39

2814 20

4804 51

 

6108 91

2817 00

4804 52

5806 20

6108 92

2835 31

4804 59

5806 32

6108 99

2837 20

4805 21

5806 39

6109 10

2849 10

4805 22

5806 40

6109 90

 

4805 23

5807 10

6110 20

2902 11

4805 29

5807 90

6110 30

2902 60

4805 50

 

6111 20

2903 14

4805 60

5911 31

6112 11

2903 62

4805 70

5911 32

6112 12

2905 15

4805 80

5911 40

6112 19

2907 11

4806 20

5911 90

6112 31

2915 22

4807 10

 

6112 39

2915 31

4808 10

6101 10

6112 41

2915 33

4809 20

6101 20

6112 49

2915 34

4811 10

6102 10

6114 20

2916 11

4816 10

6102 20

6115 11

2916 12

4816 20

6102 90

6115 12

2918 14

4818 10

6103 11

6115 20

2921 41

4819 10

6103 19

6115 91

 

4819 20

6103 21

6115 92

3102 21

4819 30

6103 22

6115 93

3102 40

4819 40

6103 31

6115 99

3102 80

4819 50

6103 32

 

3102 90

4819 60

6103 42

6201 11

3105 20

4820 20

6104 12

6201 12

3105 59

4820 30

6104 13

6201 13

3105 60

4820 40

6104 22

6201 19

 

4820 50

6104 23

6201 91

3207 40

4820 90

6104 29

6201 92

 

4822 10

6104 32

6201 93

3602 00

4822 90

6104 33

6201 99

 

4823 20

6104 39

6202 11

3802 10

 

6104 42

6202 12

3808 10

5208 31

6104 43

6202 13

3808 20

5208 32

6104 44

6202 19

3808 30

5208 33

6104 49

6202 91

 

5208 39

6104 52

6202 92

3904 10

5208 41

6104 53

6202 93

3906 10

5208 42

6104 59

6202 99

3915 10

5208 43

6104 62

6203 11

3915 20

5208 49

6104 63

6203 12

3915 30

5209 32

6104 69

6203 19

3915 90

5209 42

6105 10

6203 21

3920 51

5211 42

6105 20

6203 22

3920 62

 

6105 90

6203 25

 

 

 

6203 29

4010 10

 

 

6203 31

4010 91

5301 10

 

6203 32

4011 10

5301 21

 

6203 33

4011 20

5309 11

 

6203 39

4012 10

5309 19

 

6203 41

4012 20

 

 

6203 42

4012 90

5503 40

6106 90

6203 43

 

 

kromě 6106 90 10

6203 49

4418 10

5603 00

6107 11

6204 11

4418 20

5605 00

6107 12

6204 12

4418 90

5607 41

6107 21

6204 13

 

5607 49

6107 22

6204 19

4707 10

5607 50

6107 29

6204 21

4707 20

5607 90

6107 91

6204 22

4707 30

 

6107 92

6204 23

4707 90

5702 32

6107 99

6204 31

 

5702 42

6108 11

6204 32

4802 40

5702 52

6108 19

7216 22

4802 51

5702 92

6108 21

7216 31

4802 52

5703 10

6108 22

7216 32

4802 53

5703 20

6108 29

7216 33

 

 

7208 22

7216 40

6204 33

6401 10

7208 23

7216 50

6204 41

6401 91

7208 24

7216 60

6204 42

6401 92

7208 31

7216 90

6204 43

6401 99

7208 32

7217 11

6204 44

6402 19

7208 33

7217 12

6204 49

6402 20

7208 34

7217 13

6204 51

6402 30

7208 35

7217 19

6204 52

6402 91

7208 41

7217 21

6204 53

6402 99

7208 42

7217 22

6204 61

6403 19

7208 43

7217 23

6204 62

6403 40

7208 44

7217 29

6204 63

6403 91

7208 45

7217 32

6204 69

6404 19

7208 90

7217 33

 

6404 20

7209 11

7225 10

 

6405 20

7209 12

7225 30

 

6405 90

7209 13

7228 80

 

 

7209 14

7209 24

 

6908 90

7209 21

 

 

6911 10

7209 22

 

 

6911 90

7209 23

7301 10

6205 90

6914 10

 

7301 20

 

 

7209 34

7302 10

 

7003 11

7209 41

7302 20

 

7003 19

7209 42

7302 30

 

7003 20

7209 43

7302 40

 

7003 30

7209 44

7302 90

 

7004 10

7209 90

7303 00

 

7004 90

7210 11

7304 10

 

7005 10

7210 12

7304 20

6207 11

7005 21

7210 20

7304 31

6207 19

7005 29

7210 31

7304 39

6207 21

7005 30

7210 39

7304 41

6207 22

7006 00

7210 41

7304 49

6207 29

7007 11

7210 49

7304 51

6207 91

7007 19

7210 50

7304 59

6207 99

7007 21

7210 60

7305 11

6208 19

7007 29

7210 70

7305 12

6208 21

7011 20

7210 90

7305 19

6208 91

7012 00

7211 11

7305 20

6209 30

7013 10

7211 12

7305 31

6210 10

7013 21

7211 21

7305 39

6210 40

7013 29

7211 22

7305 90

6211 11

7013 31

7211 29

7306 10

6211 20

7013 32

7211 30

7306 20

6211 32

7013 39

7211 41

7306 30

6211 33

7013 91

7212 10

7306 40

6211 39

7013 99

7212 21

7306 50

 

 

7212 29

7306 60

6302 21

7113 11

7212 30

7306 90

6302 22

7113 19

7212 40

7307 21

6302 29

7113 20

7212 50

7307 22

6302 31

7114 11

7212 60

7307 23

6302 32

7114 19

7213 10

7307 29

6302 39

7114 20

7213 20

7307 91

6302 52

 

7213 31

7307 92

6302 53

7202 11

7213 39

7307 93

6302 59

7202 19

7213 41

7307 99

6302 60

7202 21

7213 49

7308 10

6302 91

7202 29

7214 10

7308 20

6302 92

7202 30

7214 20

7308 30

6302 93

7202 41

7214 30

7308 40

6302 99

7202 49

7214 40

7308 90

6303 11

7202 70

7214 50

7309 00

6303 91

7202 80

7214 60

7310 10

6303 92

7202 91

7215 10

7310 21

6303 99

7202 92

7215 20

7310 29

6304 19

7202 99

7215 30

7311 00

6304 92

7208 11

7215 40

8535 29

6304 93

7208 12

7215 90

8535 30

6304 99

7208 13

7216 10

8535 40

6305 20

7208 14

7216 21

8535 90

6307 90

7208 21

7605 21

8536 10

7312 10

7323 99

7605 29

8536 20

7312 90

7324 10

7606 11

8536 30

7313 00

7324 21

7606 12

8536 41

7314 11

7324 29

7606 91

8536 49

7314 19

7324 90

7607 11

8536 50

7314 20

7325 10

7607 19

8536 61

7314 30

7325 91

7607 20

8536 69

7314 41

7325 99

7608 10

8536 90

7314 42

7326 11

7608 20

8539 21

7314 49

7326 19

7610 10

8539 22

7314 50

7326 20

7610 90

8539 29

7315 11

7326 90

7611 00

8539 31

7315 12

 

7612 10

8546 20

7315 19

7406 10

7612 90

 

7315 20

7406 20

7615 10

 

7315 81

7407 21

7615 20

 

7315 82

7408 19

7616 10

8702 10

7315 89

7408 22

7616 90

8703 21 90

7315 90

7410 11

 

8703 22 90

7317 00

7410 12

7803 00

8703 23 90

7318 11

7410 21

7804 20

8703 24 90

7318 12

7410 22

7805 00

8703 31 90

7318 13

7411 10

7806 00

8703 32 90

7318 14

7411 21

 

8703 33 90

7318 15

7411 22

7903 10

8703 90

7318 16

7411 29

7903 90

8704 10

7318 19

7412 10

7904 00

8704 21

7318 29

7412 20

7905 00

8704 22

7319 20

7413 00

7907 10

8704 23

7319 30

7415 10

7907 90

8704 31

7319 90

7415 21

 

8704 32

7320 10

7415 31

8005 20

8704 90

7320 20

7415 32

8006 00

 

7320 90

7415 39

 

 

7321 11

7417 00

8215 10

 

7321 12

7418 10

8215 20

 

7321 13

7418 20

8215 91

9023 00

7321 81

7419 91

8215 99

9024 10

7321 82

7419 99

 

9024 80

7321 83

 

8436 21

9029 10

7321 90

7504 00

8452 40

 

7322 11

7508 00

8465 96

9201 10

7322 19

7603 10

8465 99

9201 20

7322 90

7603 20

8506 11

9201 90

7323 10

7604 10

8518 22

 

7323 91

7604 21

8519 10

9403 30

7323 92

7604 29

8522 90

9403 40

7323 93

7605 11

8535 10

9403 50

7323 94

7605 19

8535 21

9403 60

Příloha VII

Seznam výrobků vztahujících se k článku 11.4

(nové automobily)

8703 21 10

8703 22 11

8703 22 19

8703 23 11

8703 23 19

8703 24 10

8703 31 10

8703 32 11

8703 32 19

8703 33 11

8703 33 19

Příloha VIII

Seznam zboží podléhajícího licenčnímu řízení při dovozu

neautomatické licence s pevnými dovozními kvótami

Kód

Popis zboží

Množství

Měrná jednotka

2612

Uranové rudy

1

tuna

 

a jejich koncentráty

 

 

 

 

 

 

2844 10 00

Uran přírodní

1

tuna

2844 20

a obohacený

 

 

 

 

 

 

4707

Sběrový a odpadový

1

tuna

 

papír

 

 

Příloha IX

Seznam zboží, podléhajícího licenčnímu řízení při vývozu 1)

CN kód

Popis

měrná jednotka

Nerostné suroviny a výrobky

 

 

 

2505

Přírodní písky

m3

 

 

 

2507 00

Kaolin, kvalita Sedlec Ia

tuna

 

 

 

2517 10

Oblázky, štěrk, lámaný nebo

 

 

drcený kámen

tis. m3

 

 

 

2523 21 00

Cement bílý, též uměle barevný

tuna

 

 

 

2523 29 00

Ostatní cement

tuna

2523 90 90

 

 

 

 

 

2620 11 00

Odpady vzniklé při výrobě zinku

 

7902 00 00

a zinkový šrot

tuna

 

 

 

2620 20 00

Odpady vzniklé při výrobě olova

 

7802 00

a olověný šrot

tuna

 

 

 

2620 30 00

Odpady vzniklé při výrobě mědi

 

7404 00

a měděný šrot

tuna

 

 

 

2620 40 00

Odpady vzniklé při výrobě hliníku

 

7602 00

a hliníkový šrot

tuna

 

 

 

2701

Černé uhlí energetické

tuna

 

 

 

2701

Černé uhlí koksovatelné

tuna

 

 

 

2702

Hnědé uhlí, též aglomerované, vyjma

 

 

gagát

tuna

 

 

 

2704 00

Koks z hutních koksoven

tuna

 

 

 

2704 00

Koks z báňských koksoven

tuna

 

 

 

2710 00 27

Motorový benzín

tuna

2710 00 29

 

 

2710 00 32

 

 

2710 00 34

 

 

2710 00 36

 

 

 

 

 

2710 00 59

Motorová nafta a ostatní

tuna

 

 

 

2710 00 11

Benziny určené pro zpracování,

 

 

ostatní benziny

tuna

2710 00 15

 

 

2710 00 39

 

 

 

 

 

2710 00 61

Těžké oleje

tuna

2710 00 65

 

 

2710 00 69

 

 

2710 00 71

 

 

2710 00 72

 

 

2710 00 74

 

 

2710 00 76

 

 

2710 00 77

 

 

2710 00 78

 

 

 

 

 

2716 00

Elektrická energie

MWH

 

 

 

Výrobky chemického průmyslu a příbuzných průmyslových

odvětví včetně farmaceutických výrobků

 

 

 

2707

Ethylalkohol nedenaturovaný,

 

 

etylalkohol a destiláty denaturované

hl

 

 

 

3002 90 10

Lidská krev

Kč/kg

 

 

 

3002 10

Antiséra a jiné krevní složky

Kč/kg

 

 

 

3003

Léky

Kč/kg

3004

 

 

 

 

 

3102 40

Směsi dusičnanu amonia s uhličitanem

 

 

vápníku

tuna

 

 

 

Surové kůže a kůže

 

 

 

 

 

4101 10

Surové kůže z hovězího dobytka

tuna

4101 2

 

 

4101 30

 

 

 

 

 

4102

Surové kůže ovčí a jehněčí

tuna

 

 

 

4103 90 00

Ostatní surové kůže

tuna

 

 

 

Dřevo a dřevěné výrobky

 

 

 

4401 10 00

Palivové dřevo (polena, špalky,

 

 

větve, otepi a podobné)

tis. m3

 

 

 

4401 21 00

Dřevěné štěpky nebo třísky

 

 

jehličnaté (odkorněné do 3 % kůry)

tis. m3

 

 

 

4401 21 00

Dřevěné štěpky nebo třísky

 

 

jehličnaté (odkorněné nad 3 % kůry)

tis. m3

 

 

 

4401 22 00

Dřevěné štěpky nebo třísky jiné než

 

 

jehličnaté

tis. m3

 

 

 

4403 20 00

Surové dřevo ostatní (jehličnaté,

 

4403 91 00

dubové, bukové, topolové, ostatní)

tis. m3

4403 92 00

 

 

4403 99 10

 

 

4403 99 90

 

 

 

 

 

4403 20 00

Vlákninové a ostatní průmyslové dříví

 

 

jehličnaté

tis. m3

 

 

 

4403 91 00

Vlákninové a ostatní průmyslové dříví

 

4403 92 00

listnaté

tis. m3

4403 99 10

 

 

4403 99 90

 

 

 

 

 

4403 20 00

Výřezy průmyslové jehličnaté

tis. m3

 

 

 

4403 91 00

Výřezy průmyslové listnaté

tis. m3

4403 92 00

 

 

4403 99 10

 

 

4403 99 90

 

 

 

 

 

4406

Dřevěné železniční a podobné pražce

tis. m3

 

 

 

4407 10

Paletové přířezy jehličnaté a

 

 

listnaté

tis. m3

4407 91

 

 

4407 92

 

 

4407 99

 

 

 

 

 

4407 10

Řezivo jehličnaté neopracované

tis. m3

 

 

 

4407 91

Řezivo listnaté neopracované

tis. m3

4407 92

 

 

4407 99

 

 

 

 

 

Buničina, papír a výrobky z nich

 

 

 

4703 21 00

Dřevná buničina nátronová nebo

 

 

sulfátová

 

4703 29 00

polobělená nebo bělená

tuna

 

 

 

4704 21 00

Dřevná buničina sulfitová polobělená

 

4704 29 00

nebo bělená

tuna

 

 

 

Drahé kovy a výrobky z nich

 

 

 

7106

Stříbro surové nebo ve formě

 

 

polotovarů nebo prachu

gram

 

 

 

7108

Zlato surové nebo ve formě

 

 

polotovarů nebo prachu

gram

 

 

 

Základní kovy a výrobky ze základních kovů

 

 

 

7201

Surové železo vysokopecní zrcadlovina

 

 

v houskách, blocích nebo jiných

 

 

základních tvarech

tuna

 

 

 

7206

Železo a nelegovaná ocel v ingotech

 

 

nebo v jiných základních tvarech

tuna

 

 

 

7204

Železné a ocelové odpady a šrot,

 

 

přetavené odpady železa nebo oceli

 

 

v ingotech

tuna

 

 

 

7207-7216

Výrobky z válcovaného materiálu

tuna

7218-7229

(bez USA a Španělska)

 

7301-7302

 

 

 

 

 

7304-7306

Ocelové trubky (bez USA)

tuna

 

 

 

Nástroje a přístroje

 

 

 

9201-9202

Hudební nástroje

kus

9204-9205

 

 

 

 

 

Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti

 

 

 

9705 00 00

Sbírky a sběratelské předměty

 

 

zoologické, botanické, mineralogické,

 

 

anatomické, historické, archeologické,

 

 

paleontologické, etnografické nebo

 

 

numismatické hodnoty

kus

 

 

 

9706 00 00

Starožitnosti starší než 100 let

 

 

(zákaz)

kus

__________

(1) Licence jsou zamýšleny pro sledování exportů. V případě potíží na trhu ČR pro výrobek na seznamu, může být zavedeno jakékoliv omezení rozhodnutím "ad hoc" ze strany ČR, o čemž Společenství bude okamžitě informováno.

Příloha X

Zboží uvedené v článku 18, na které si Společenství zachová zemědělský komponent ve clech a na které Česká republika může zemědělský komponent ve clech zavést

 

CN kód

Popis

2905 43

Manitol

2905 44

D-Glucitol (sorbitol)

ex 3505 10

Dextriny a jiné modifikované škroby, s výjimkou škrobů

 

esterikovaných a etherikovaných, spadajících

 

pod položku 3505 10 50

3505 20

Klihy na bázi škrobů, dextrinů a ostatních

 

modifikovaných škrobů

3809 10

Přípravky k úpravě povrchu a apretaci na bázi

 

škrobových látek

3823 60

Sorbitol jiný než položky 2905 44

Příloha XI

Seznam koncesí evropského společenství zmíněných ve článku 21 (2)

Dovozy následujících výrobků původem z České republiky do Společenství podléhají koncesím stanoveným níže:

 

(MFN = smluvní clo uplatňované podle doložky nejvyšších výhod)

 

Roční množství

CN kód

Popis (1)

Sazba (2)

Od

Od

Od

Od

Od

Od

 

 

(%ze sml.

1.7.1996

1.7.1997

1.7.1998

1.7.1999

1.7.2000

 

 

 

Cla)

do

do

do

do

 

 

 

 

 

30.6.1997

30.6.1998

30.6.1999

30.6.2000

 

 

 

 

 

(tuny)

(tuny)

(tuny)

(tuny)

(tuny)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0101 19 10

Živí koně k porážce

bez

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

 

0101 19 90

Ostatní

67

 

 

 

 

 

 

 

Živý skot

 

 

 

 

 

 

 

0102 90 05

O hmotnosti nepřesahující 80 kg

20

178 000 ks

178 000 ks

178 000 ks

178 000 ks

178 000 ks

(3)

0102 90 21

O hmotnosti převyšující 80 kg,

 

153 000 ks

153 000 ks

153 000 ks

153 000 ks

153 000 ks

 

0102 90 29

avšak nepřesahující 300 kg

 

 

 

 

 

 

 

0102 90 41

 

 

 

 

 

 

 

 

0102 90 49

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 0102 90

Jalovice a krávy (ne k porážce)

6 %

7000 ks

7000 ks

7000 ks

7000 ks

7000 ks

(4)

 

následujících horských plemen:

ad valo -

 

 

 

 

 

 

 

šedé, hnědé, žluté, strakaté

rem

 

 

 

 

 

 

 

Simmental a Pinzgau

 

 

 

 

 

 

 

0104 10 30

Živé ovce a kozy

bez

1950

2000

2050

2100

2150

(5)

0104 10 80

 

 

 

 

 

 

 

 

0104 20 10

 

 

 

 

 

 

 

 

0104 20 90

 

 

 

 

 

 

 

 

0204

Skopové nebo kozí maso

bez

 

 

 

 

 

 

0201

Hovězí maso, čerstvé. chlazené

20

2940

3080

3220

3360

3500

 

0202

nebo zmrazené

 

 

 

 

 

 

 

0103 92 19

Živá prasata, domácí druhy

20

5565

5830

6095

6360

6625

 

0203 11 10

Vepřové maso z domácích prasat

 

 

 

 

 

 

 

0203 12 11

 

 

 

 

 

 

 

 

0203 12 19

 

 

 

 

 

 

 

 

0203 19 11

 

 

 

 

 

 

 

 

0203 19 13

 

 

 

 

 

 

 

 

0203 19 15

 

 

 

 

 

 

 

 

0203 19 55

 

 

 

 

 

 

 

 

0203 19 59

 

 

 

 

 

 

 

(6)

0203 21 10

 

 

 

 

 

 

 

 

0203 22 11

 

 

 

 

 

 

 

 

0203 22 19

 

 

 

 

 

 

 

 

0203 29 11

 

 

 

 

 

 

 

 

0203 29 13

 

 

 

 

 

 

 

 

0203 29 15

 

 

 

 

 

 

 

 

0203 29 55

 

 

 

 

 

 

 

 

0203 29 59

 

 

 

 

 

 

 

(6)

1602 41 10

Šunky a jejich části z domácích

 

 

 

 

 

 

 

 

vepřů

 

 

 

 

 

 

 

1602 42 10

Plece a jejich části z domácích

 

 

 

 

 

 

 

 

vepřů

 

 

 

 

 

 

 

1602 49

Ostatní z domácích vepřů

 

 

 

 

 

 

 

0203 11 90

Maso z prasat jiných než domá-

bez

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

 

0203 12 90

cích, čerstvé, chlazené nebo

 

 

 

 

 

 

 

0203 19 90

zmrazené

 

 

 

 

 

 

 

0203 21 90

 

 

 

 

 

 

 

 

0203 22 90

 

 

 

 

 

 

 

 

0203 29 90

 

 

 

 

 

 

 

 

0207 11

Slepičí maso a droby, čerstvé,

20

2730

2860

2990

3120

3250

 

0207 12

chlazené nebo zmrazené

 

 

 

 

 

 

 

0207 13 50

Dělené drůbeží maso druhu

 

 

 

 

 

 

 

0207 13 60

Gallus domesticus

 

 

 

 

 

 

 

0207 14 50

 

 

 

 

 

 

 

 

0207 14 60

 

 

 

 

 

 

 

 

0207 13 10

Vykostěné drůbeží dělené maso

20

2415

2530

2645

2760

2875

 

0207 14 10

druhu Gallus domesticus

 

 

 

 

 

 

 

0207 32 11

Kachny

20

525

550

575

600

625

 

0207 32 15

 

 

 

 

 

 

 

 

0207 32 19

 

 

 

 

 

 

 

 

0207 33 11

 

 

 

 

 

 

 

 

0207 33 19

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 0207 35 15

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené

 

 

 

 

 

 

 

ex 0207 36 15

dělené kachní maso, vykostěné

 

 

 

 

 

 

 

ex 0207 35 53

Čerstvá, chlazená nebo zmrazená

 

 

 

 

 

 

 

ex 0207 36 53

kachní prsa a jejich části,

 

 

 

 

 

 

 

 

nevykostěná

 

 

 

 

 

 

 

ex 0207 35 63

Čerstvá, chlazená nebo zmrazená

 

 

 

 

 

 

 

ex 0207 36 63

kachní stehna a jejich části, nevykostěná

 

 

 

 

 

 

 

ex 0207 35 79

Čerstvá, chlazená nebo zmrazená

20 % z cla

 

 

 

 

 

 

ex 0207 36 79

kachní prsa a jejich části,

aplikovaného

 

 

 

 

 

 

 

částečné nebo plné vykostěná

na výrobky s

 

 

 

 

 

 

 

 

CN kódem

 

 

 

 

 

 

 

 

0207 35 53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0207 35 11

 

 

 

 

 

 

 

 

0207 35 23

 

 

 

 

 

 

 

 

0207 35 51

 

 

 

 

 

 

 

 

0207 35 61

 

 

 

 

 

 

 

 

0207 36 11

 

 

 

 

 

 

 

 

0207 36 23

 

 

 

 

 

 

 

 

0207 36 51

 

 

 

 

 

 

 

 

0207 36 61

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 02073531

Celá husí křídla, též bez špiček,

 

 

 

 

 

 

 

ex 02073631

čerstvá, chlazená nebo zmrazená

 

 

 

 

 

 

 

ex 02073541

Husí hřbety, krky, hřbety s krky,

 

 

 

 

 

 

 

ex 02073641

biskupy, špičky křídel, čerstvé,

 

 

 

 

 

 

 

 

chlazené nebo zmrazené

 

 

 

 

 

 

 

ex 02073571

Část nazývané "husí paleta",

 

 

 

 

 

 

 

ex 02073671

čerstvé, chlazené nebo zmrazené

 

 

 

 

 

 

 

ex 02073579

Čerstvá, chlazená nebo zmrazená

20 % z cla

 

 

 

 

 

 

ex 02073679

husí prsa a jejich části,

aplikovaného

 

 

 

 

 

 

 

částečné nebo plné vykostěná

na výrobky s

 

 

 

 

 

 

 

 

CN kódem

 

 

 

 

 

 

 

 

0207 35 51

 

 

 

 

 

 

0207 25 10

Krocani a krůty

20

420

440

460

480

500

 

0207 25 90

 

 

 

 

 

 

 

 

0207 26 10

 

 

 

 

 

 

 

 

0207 26 50

 

 

 

 

 

 

 

 

0207 27 10

 

 

 

 

 

 

 

 

0207 27 50

 

 

 

 

 

 

 

 

0207 34

Tučná játra, husí nebo kachní

bez

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

 

0207 36 81

 

 

 

 

 

 

 

 

0207 36 85

 

 

 

 

 

 

 

 

0208 10 11

Ostatní maso a jedlé droby z do-

70

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

 

0208 10 19

mácích králíků

70

 

 

 

 

 

 

0208 10 90

Jiné maso než z domácích králíků

bez

 

 

 

 

 

 

0208 20 00

Žabí stehýnka

bez

 

 

 

 

 

 

0208 90 10

Maso domácích holubů

50

 

 

 

 

 

 

0208 90 20

Maso ze zvěřiny, jiné než z králíků

bez

 

 

 

 

 

 

 

a zajíců

bez

 

 

 

 

 

 

0402 10 19

Sušené odtučněné mléko

20

2415

2530

2645

2760

2875

 

0402 21 19

Sušené plnotučné mléko

 

 

 

 

 

 

 

0402 21 91

Sušené plnotučné mléko

 

 

 

 

 

 

 

0405 10 11

Máslo

20

1050

1100

1150

1200

1250

 

0405 10 19

 

 

 

 

 

 

 

 

0405 10 30

 

 

 

 

 

 

 

 

0405 10 50

 

 

 

 

 

 

 

 

0405 20 90

 

 

 

 

 

 

 

 

0406

Sýry a tvaroh

20

1680

1760

1840

1920

2000

 

0407 00 11

Drůbeží vejce, ve skořápkách

20

5565

5830

6095

6360

6625

 

0407 00 19

 

 

 

 

 

 

 

 

0407 00 30

 

 

 

 

 

 

 

 

0408 11 80

Žloutky, sušené

20

315

330

345

360

375

( 7 )

0408 19 81

Žloutky, tekuté

 

 

 

 

 

 

 

0408 19 89

Žloutky, zmrazené

 

 

 

 

 

 

 

0408 91 80

Ptačí vejce, sušené

20

2310

2420

2530

2640

2750

( 8 )

0408 99 80 Ptačí vejce, ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

0409 00 00

Přírodní med

37

420

420

420

420

420

 

0409 00 00

Přírodní med

93

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

 

0603 90 00

Řezané květiny

35

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

 

0602 90 41

Lesní stromy

bez

210

220

230

240

250

 

0602 90 91

Kvetoucí rostliny s poupaty nebo

bez

210

220

230

240

250

 

 

květy, vyjma kaktusy

 

 

 

 

 

 

 

0603 10

Řezavé květiny, čerstvé

20

210

220

230

240

250

 

ex 0604 10 90

Listoví, li