Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

82/1995 Sb. znění účinné od 1. 7. 2017
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 250/2016 Sb.

1.7.2017

zákonem č. 274/2008 Sb.

1.1.2009

82

 

ZÁKON

ze dne 18. dubna 1995,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb.,

o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,

a mění zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,

ve znění pozdějších předpisů,

zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

ve znění pozdějších předpisů,

a zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

zrušen

Čl. II

zrušen

Čl. III

Zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb. a zákona č. 163/1993 Sb., se mění takto:

1.

§ 10 odst. 2 se vypouští.

 

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

 

2.

V § 10 odst․ 3 se slova "až 3" nahrazují slovy "a 2".

 

3.

V § 17 odst. 3 se v části věty za středníkem čárka za slovem "rozhodnout" nahrazuje tečkou a zbytek věty se vypouští.

Čl. IV

V zákoně č. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znění zákona č. 228/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb. a ústavního zákona České národní rady č. 4/1993 Sb., se v § 44 vypouští odstavec 2 včetně poznámky č. 11a).

 

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 1995.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.