Čekejte, prosím...
A A A
88/1995 Sb. znění účinné od 1. 6. 1995 do 31. 7. 2005

88

 

ZÁKON

ze dne 20. dubna 1995,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 67/1992 Sb.,

o Vojenském obranném zpravodajství,

ve znění zákona č. 153/1994 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství, ve znění zákona č. 153/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

§ 11 odst. 1 písm. b) zní:

 

b) krycí prostředky a krycí doklady,“.

 

2.

§ 12 zní:

§ 12

 

Zpravodajskou technikou se pro účely tohoto zákona rozumějí technické prostředky a zařízení, zejména elektronické, fototechnické, chemické, fyzikálně-chemické, radiotechnické, optické, mechanické, anebo jejich soubory, používané utajovaným způsobem při

a)

vyhledávání, otevírání a zkoumání dopravovaných zásilek a jejich vyhodnocování,

b)

odposlouchávání, popřípadě zaznamenávání telekomunikačního, radiokomunikačního a jiného obdobného provozu,

c)

pořizování obrazových, zvukových nebo jiných záznamů v případě, že jejich pořizováním nebo použitím je zasahováno do základních práv a svobod občanů,

d)

vyhledávání použití technických prostředků, které by mohlo znemožnit nebo znesnadnit plnění úkolů v rámci působnosti Vojenského obranného zpravodajství; pokud jím je zasahováno do základních práv a svobod občanů,

e)

identifikaci osob nebo předmětů, popřípadě při zjišťování jejich pohybu za použití zabezpečovací a nástrahové techniky, pokud jím je zasahováno do základních práv a svobod občanů.“.

 

3.

§ 13 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

 

(3) Vojenské obranné zpravodajství je oprávněno na základě povolení vydaného podle odstavce 1 žádat technické zabezpečení použití zpravodajské techniky pro vlastní potřebu od Policie České republiky a Bezpečnostní informační služby․“.

 

4.

V § 15 odst. 3 se slovo „šesti“ nahrazuje slovem „tří“ a slova „dalších šest měsíců“ slovy „další tři měsíce.

 

5.

V 16 odst. 3 se slova „ § 2, 19 až 21“ nahrazují slovy „ § 19 až 21a“.

 

6.

§ 17 včetně nadpisu zní:

§ 17

Krycí prostředky a krycí doklady

 

(1) Krycí prostředky a krycí doklady slouží k utajení skutečné totožnosti příslušníka Vojenského obranného zpravodajství nebo jeho příslušnosti k Vojenskému obrannému zpravodajství nebo k utajení skutečných zájmů nebo objektů Vojenského obranného zpravodajství, je-li toto utajení nutné pro plnění úkolů Vojenského obranného zpravodajství.

(2) Krycím dokladem nesmí být průkaz prezidenta republiky, poslance nebo senátora Parlamentu, člena vlády, člena Nejvyššího kontrolního úřadu anebo guvernéra České národní banky a služební průkaz státního zástupce nebo soudce, diplomatický pas nebo doklady žijících osob.

(3) O vydání nebo zřízení krycích prostředků a krycích dokladů rozhoduje ředitel Vojenského obranného zpravodajství. Na jeho vyžádání vydává nebo zřizuje krycí prostředky a krycí doklady Ministerstvo obrany nebo Bezpečnostní informační služba. Pokud je krycím dokladem průkaz příslušníka jiné zpravodajské služby, vydává se pouze se souhlasem této služby.

(4) Vojenské obranné zpravodajství vede evidenci vydaných a zřízených krycích prostředků a krycích dokladů.“.

 

7.

§ 19 odst. 1 včetně poznámky č. 5) zní:

 

(1) Vojenské obranné zpravodajství je oprávněno ukládat, uchovávat a využívat údaje o fyzických a právnických osobách ve svých evidencích, jestliže

a)

existují podložená podezření ze záměrů nebo činností, o kterých zabezpečuje informace ve své působnosti, 5)

b)

je to potřebné ke zjištění a zhodnocení záměrů nebo činností, o kterých zabezpečuje informace ve své působnosti, 5) nebo

c)

je to nutné k plnění dalších úkolů stanovených zvláštním zákonem nebo mezinárodní smlouvou, jíž je Česká republika vázána.

_________

5)

§ 5 odst. 3 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky.“.

 

8.

Za § 21 se vkládá nový § 21a, který zní:

§ 21a

 

(1) Vojenské obranné zpravodajství skutečnost o vedení evidence o fyzických a právnických osobách ani její obsah těmto osobám nesděluje.

(2) Vojenské obranné zpravodajství může informace a informační systémy sdružovat a získávat informace pod krytím jiným účelem nebo jinou činností.“.

 

9.

Za hlavu čtvrtou se vkládá nová hlava pátá A, která včetně poznámek č. 6) a 7) zní:

HLAVA PÁTÁ A

KONTROLA ČINNOSTI

VOJENSKÉHO OBRANNÉHO

ZPRAVODAJSTVÍ A POVINNOST

ZACHOVÁVAT MLČENLIVOST

 

§ 23a

 

(1) Kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství vykonává Poslanecká sněmovna, která k tomuto účelu zřizuje zvláštní kontrolní orgán (dále jen „kontrolní orgán“).

(2) Kontrolní orgán se skládá ze sedmi členů. Členem kontrolního orgánu může být pouze poslanec Poslanecké sněmovny.

(3) Pokud zákon nestanoví jinak, vztahuje se na jednání kontrolního orgánu a na práva a povinnosti jeho členů přiměřeně zvláštní předpis. 6)

 

§ 23b

 

(1) Členové kontrolního orgánu mohou vstupovat v doprovodu ředitele Vojenského obranného zpravodajství nebo jím pověřeného příslušníka Vojenského obranného zpravodajství do objektů Vojenského obranného zpravodajství.

(2) Ředitel Vojenského obranného zpravodajství předkládá kontrolnímu orgánu,

a)

statut Vojenského obranného zpravodajství,

b)

návrh rozpočtu Vojenského obranného zpravodajství,

c)

písemná zadání úkolů uložených vládou nebo prezidentem republiky, 7)

d)

podklady potřebné ke kontrole plnění rozpočtu Vojenského obranného zpravodajství;

e)

vnitřní předpisy.

(3) Ředitel Vojenského obranného zpravodajství předkládá kontrolnímu orgánu na jeho požádání

a)

zprávu o činnosti Vojenského obranného zpravodajství, 7)

b)

zprávu o použití zpravodajských prostředků, a to pouze ve věcech a případech, ve kterých Vojenské obranné zpravodajství svou činnost již ukončilo,

c)

souhrnnou informaci obsahující zaměření a počet případů a věcí, v nichž je Vojenské obranné zpravodajství činné; v informaci odliší případy a věci podle zvláštního zákona. 7)

(4) Kontrolní orgán není oprávněn zasahovat do personálních pravomocí vedoucích pracovníků Vojenského obranného zpravodajství a nahrazovat jejich řídicí činnost.

 

§ 23c

 

(1) Má-li kontrolní orgán za to, že činnost Vojenského obranného zpravodajství nezákonně omezuje nebo poškozuje práva a svobody občanů, je oprávněn požadovat od ředitele Vojenského obranného zpravodajství potřebné vysvětlení.

(2) Každé porušení zákona příslušníky Vojenského obranného zpravodajství, které kontrolní orgán zjistí při své činnosti, je povinen oznámit řediteli Vojenského obranného zpravodajství a nejvyššímu státnímu zástupci.

 

§ 23d

 

Povinnost zachovávat mlčenlivost uložená členům kontrolního orgánu podle zákona se nevztahuje na případy, kdy kontrolní orgán podává oznámení Poslanecké sněmovně Parlamentu. Skutečnosti, o nichž se členové kontrolního orgánu dovědí při výkonu své funkce, oznamují v míře nezbytné pro dosažení účelu kontroly podle tohoto zákona.

_________

6)

Zákon ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění pozdějších předpisů.

7)

§ 5 a násl. zákona č. 153/1994 Sb.

Čl. II

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona o Vojenském obranném zpravodajství, jak vyplývá z pozdějších předpisů.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 1995.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.