Čekejte, prosím...
A A A
135/1996 Sb. znění účinné od 1. 1. 2006

Čl. I, čl. II body 1 až 3 a čl. III nabývají účinnosti dnem 1. července 1996. Čl. II body 4 a 5 nabývají účinnosti dnem vyhlášení (24.05.1996).

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 179/2005 Sb.

1.1.2006

135

 

ZÁKON

ze dne 24. dubna 1996,

kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy

České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení

ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky,

ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti

orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu

národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

(1)

Ke dni účinnosti tohoto zákona se zrušuje Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci.

(2)

Dosavadní působnost Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci stanovená zvláštními zákony přechází ke dni účinnosti tohoto zákona na Ministerstvo financí.

(3)

Práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných právních vztahů přecházejí v souvislosti s přechodem působnosti podle odstavce 2 ke dni účinnosti tohoto zákona z Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci na Ministerstvo financí.

Čl. II

Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 34/1970 Sb., zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona České národní rady č. 126/1990 Sb., zákona České národní rady č. 203/1990 Sb., zákona České národní rady č. 288/1990 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona České národní rady č. 575/1990 Sb., zákona České národní rady č. 173/1991 Sb., zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., zákona České národní rady č. 19/1992 Sb., zákona České národní rady č. 23/1992 Sb., zákona České národní rady č. 103/1992 Sb., zákona České národní rady č. 167/1992 Sb., zákona České národní rady č. 239/1992 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 350/1992 Sb., zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., zákona České národní rady č. 359/1992 Sb., zákona České národní rady č. 474/1992 Sb., zákona České národní rady č. 548/1992 Sb., zákona České národní rady č. 21/1993 Sb., zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 285/1993 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 89/1995 Sb. a zákona č. 289/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

V § 1 se vypouští bod 3.

 

2.

§ 4 zní:

§ 4

 

(1) Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet republiky, státní závěrečný účet republiky, státní pokladnu České republiky, finanční trh, daně, poplatky a clo, finanční hospodaření, finanční kontrolu, účetnictví, audit a daňové poradenství, věci devizové včetně pohledávek a závazků státu vůči zahraničí, ochranu zahraničních investic, pro tomboly, loterie a jiné podobné hry, hospodaření s majetkem státu, privatizaci majetku státu, pro věci pojišťoven, penzijních fondů, ceny a pro činnost zaměřenou proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

(2) Ministerstvo financí zajišťuje členství v mezinárodních finančních institucích a finančních orgánech Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Evropské unie a dalších mezinárodních hospodářských seskupení, pokud toto členství nepřísluší výlučně České národní bance․“.

 

3.

§ 5 se vypouští.

 

4.

V § 6 odst. 2 se tečka na konci nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: „s výjimkou věcí náležejících do působnosti Ministerstva spravedlnosti.“.

 

5.

§ 11 se doplňuje novým odstavcem 4, který včetně poznámky č. 1) zní:

(4) Ministerstvo spravedlnosti zastupuje Českou republiku při vyřizování stížností na porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a jejích Protokolů.1)

__________

1)

Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb.“.

Čl. III

zrušen

Čl. IV

1.

Čl. I, čl. II body 1 až 3 a čl. III nabývají účinnosti dnem 1. července 1996.

2.

Čl. II body 4 a 5 nabývají účinnosti dnem vyhlášení.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.