Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

148/1996 Sb. znění účinné od 1. 7. 1996 do 30. 4. 2004

148

 

ZÁKON

ze dne 25. dubna 1996,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se mění a doplňuje takto:

 

1.

§ 1 odst. 2 písm. b) včetně poznámky č. 3a) zní:

b)

zakázky, jejichž předmět požívá ochrany autorského zákona3) nebo zákonů upravujících práva z průmyslového nebo duševního vlastnictví,3a)

__________

3a)

Např. zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech.“.

 

2.

§ 1 odst. 2 se doplňuje písmeny d) až l), která včetně poznámek č. 4a) až 4d) znějí:

d)

nákup uměleckých, historických nebo sbírkových předmětů uskutečňovaný na dražbách konaných mimo exekuci4a) a nákup knihovních fondů jako celku,4b)

e)

plnění veřejné zakázky, které může poskytnout právnická osoba zřízená za tím účelem zadávajícím ministerstvem či jiným správním úřadem nebo územním samosprávným celkem nebo jejímž jediným zakladatelem je zadávající subjekt,

f)

závazky veřejné služby,4c)

g)

nástroje aktivní politiky zaměstnanosti upravené zvláštními předpisy,4d)

h)

nákup, údržbu a obnovu majetku České republiky v zahraničí,

i)

zakázky zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí,

k)

zakázky související s návštěvami oficiálních představitelů jiných států a vlád v České republice,

l)

nákupy Správy státních hmotných rezerv konaných na komoditních burzách.

__________

4a)

Zákon č. 174/1950 Sb., o dražbách konaných mimo exekuci, ve znění zákona č. 513/1991 Sb.

4b)

Zákon č. 53/1959 Sb., o jednotné soustavě knihoven, ve znění zákona ČNR č. 459/1990 Sb.

4c)

Např. § 19 odst. 4 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb.

4d)

Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon ČNR č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

3.

§ 2 písm. a) včetně poznámek č. 4e) a 4f) zní:

a)

veřejnou zakázkou zakázka zadávaná

1.

ministerstvem, jiným správním úřadem, územním samosprávným celkem, v případě statutárních měst a hlavního města Prahy též městským obvodem a městskou částí,4e) a jimi zřízenými rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi, Nejvyšším kontrolním úřadem, soudy, státními zastupitelstvími a státními fondy, jakož i právnickými osobami zřízenými zákonem, které v souladu s rozpočtovými pravidly hospodaří s prostředky státního rozpočtu, státních fondů, příspěvků mezinárodních organizací (např. „PHARE“), rozpočtů okresních úřadů nebo rozpočtů územních samosprávných celků, nebo

2.

právnickou nebo fyzickou osobou, která k úhradě zakázky spočívající ve zhotovení, montáži, úpravě nebo opravě, popřípadě koupi věci nemovité či souboru strojů a zařízení tvořících samostatný funkční celek, použije prostředky státního rozpočtu, státních fondů, příspěvků mezinárodních organizací (např. „PHARE“), rozpočtu okresních úřadů nebo rozpočtů územních samosprávných celků (dále jen „zadavatel“).

Veřejnou zakázkou je rovněž nájem nebytových prostor,4f)

__________

4e)

§ 3 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

4f)

Zákon č. 116/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

 

4.

V § 2 písm. f) se slova „podmínkách obchodní veřejné soutěže, popřípadě na podkladě písemné výzvy při jiných způsobech“ vypouštějí.

 

5.

§ 2 se doplňuje písmeny k) a l), která znějí:

k)

souborem strojů nebo zařízení tvořících samostatný funkční celek takový soubor věcí movitých, který plní ucelenou technicko-ekonomickou funkci určenou zadavatelem nebo projektovou dokumentací a vyžaduje montáž,

l)

specializovanou zakázkou taková veřejná zakázka, kterou může pro zadavatele provést pouze omezený okruh zájemců majících k tomu příslušné oprávnění k podnikání, nejvýše však sedm․“.

 

6.

Za § 2 se vkládají nové § 2a až 2g, které včetně poznámek č. 5a) až 5e) znějí:

§ 2a

Kvalifikace uchazečů o veřejnou zakázku

 

(1) Uchazeči jsou povinni v nabídkách prokázat kvalifikační předpoklady (§ 2b) k plnění veřejné zakázky. V zadání může zadavatel požadovat splnění dalších předpokladů pro plnění veřejné zakázky (§ 2f).

(2) Zadavatel zjišťuje kvalifikaci uchazečů

a)

při posuzování nabídek (§ 21, 29, 34 a 49),

b)

při hodnocení nabídek (§ 35),

c)

před uzavřením smlouvy (§ 38 odst. 4).

(3) Požadavky na prokazování dalších předpokladů pro plnění veřejné zakázky vymezí zadavatel v zadání nebo v kvalifikační dokumentaci včetně požadovaného způsobu jejich splnění. Uchazeči mohou požadovat na zadavateli upřesňující informace k prokazování dalších předpokladů nejpozději do sedmi dnů před uplynutím soutěžní lhůty; tyto informace musí být poskytnuty všem uchazečům.

(4) Při stanovení požadavků na prokazování kvalifikace uchazečů musí zadavatel v podmínkách zadání uvést, jakým způsobem požaduje prokazování kvalifikace, předkládá-li nabídku více osob společně.

§ 2b

Kvalifikační předpoklady

 

(1) Kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky splňuje uchazeč,

a)

který má příslušné oprávnění k podnikání,5a) je-li zvláštními předpisy stanoveno,

b)

na jehož majetek nebyl prohlášen konkurz nebo proti kterému nebylo zahájeno konkurzní nebo vyrovnací řízení, nebo nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce nebo není v likvidaci,

c)

který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,5b)

d)

který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče, nebo pro trestný čin hospodářský5c) nebo trestný čin proti majetku,5d)

e)

který nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti,5e) pokud tato činnost souvisí s předmětem veřejné zakázky.

(2) Podmínka uvedená v odstavci 1 písm. d) se vztahuje na osoby vykonávající funkci statutárního orgánu nebo všechny členy statutárního orgánu.

§ 2c

Prokazování kvalifikačních předpokladů

 

(1) Uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů uvedených v § 2b odst. 1 písm. a) dokladem o oprávnění k podnikání a čestným prohlášením k písmenům b) až e).

(2) Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, prokáže kvalifikační předpoklady takto:

a)

podle § 2b odst. 1 písm. b) výpisem z obchodního rejstříku, je-li do tohoto rejstříku zapsán, a to ne starším než 90 dnů,

b)

podle § 2b odst. 1 písm. d) výpisem z trestního rejstříku ne starším než šest měsíců.

(3) Doklady opravňující k podnikání a doklady uvedené v odstavci 2 mohou být předloženy též ve stejnopisu s ověřením jeho pravosti.

§ 2d

Změny v kvalifikaci

 

Uchazeč je povinen ohlásit do 14 dnů zadavateli změny, které nastaly po podání jeho nabídky a které se dotýkají údajů požadovaných zadavatelem při prokazování kvalifikace.

§ 2e

Důsledky nesplnění kvalifikačních předpokladů

 

Neprokáže-li uchazeč některý z kvalifikačních předpokladů, popřípadě nesplní povinnost podle § 2d, musí ho zadavatel vyloučit z účasti v dalším jednání o veřejné zakázce. Rozhodnutí o vyloučení zadavatel bezodkladně sdělí vyloučenému uchazeči.

§ 2f

Další předpoklady pro plnění veřejné zakázky

 

(1) Dalšími předpoklady pro plnění veřejné zakázky jsou například:

a)

technické a materiální vybavení k plnění veřejné zakázky,

b)

počet zaměstnanců odborných profesí rozhodných pro plnění veřejné zakázky,

c)

přehled významných zakázek uskutečněných uchazečem v posledních letech s uvedením objednatele, popřípadě kupujícího, místa a doby plnění.

(2) Skutečnosti uvedené v odstavci 1 jsou důvěrné a zadavatel je může použít pouze pro účely vyhodnocení výsledků zadání veřejné zakázky, pro kterou byly doloženy.

(3) Zadavatel může požadovat na uchazeči čestné prohlášení o tom, že jím navržené řešení veřejné zakázky obsažené v nabídce nepožívá ochranu podle zvláštních předpisů3) nebo že nositelem těchto práv je on.

§ 2g

Zadávací dokumentace

 

(1) Zadávací dokumentace je souhrn údajů a informací nezbytných pro zpracování nabídky. Zadavatel ji poskytuje na vyžádání zájemcům o veřejnou zakázku. Součástí zadávací dokumentace jsou zejména technické podmínky veřejné zakázky určující požadavky na jakost a technické vlastnosti předmětu veřejné zakázky. Za úplnost a správnost údajů obsažených v zadávací dokumentaci odpovídá zadavatel.

(2) Pokud požadované technické podmínky obsahují požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonu anebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, musí zadavatel umožnit použití i obdobných řešení.

__________

5a)

Např. § 2 až 9 a § 77 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 128/1990 Sb., o advokacii, zákon ČNR č. 209/1990 Sb., o komerčních právnících a právní pomoci jimi poskytované, zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění zákona ČNR č. 14/1993 Sb., zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

5b)

§ 62 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

5c)

Část druhá hlava druhá trestního zákona.

5d)

Část druhá hlava devátá trestního zákona.

5e)

Např. zákon ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

7.

V § 3 odst. 1 se na konci první věty tečka nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: „není-li v tomto zákoně stanoveno jinak.“.

 

8.

V § 3 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Zadavatel je povinen vyhlásit obchodní veřejnou soutěž, jestliže výše budoucího peněžitého závazku ze smlouvy bez daně z přidané hodnoty, jde-li o nemovitost, s výjimkou nájmu, nebo o soubor strojů nebo zařízení tvořících samostatný funkční celek, přesáhne 20 000 000 Kč a v ostatních případech 5 000 000 Kč.“.

 

9.

V § 3 v dosavadním odstavci 2 se slova „§ 49 nebo v § 50“ nahrazují slovy „části třetí“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

 

10.

V § 5 odst. 1 písm. c) se vypouští slovo „základních“ a slova „(§ 17)“ se nahrazují slovy „(§ 2b)“.

 

11.

§ 5 odst. 1 se doplňuje písmeny j) a k), která znějí:

j)

oznámení o době konání prohlídky místa plnění veřejné zakázky nebo o době, kdy lze nahlédnout do dokumentace, pokud se předpokládá konání prohlídky, nebo pokud tato dokumentace není součástí zadávací dokumentace,

k)

požadavek na poskytnutí jistoty včetně její výše (§ 23).“.

 

12.

V § 5 odst. 2 písm. d) se za slovo „vyžádat“ vkládá slovo „podrobnou“, za slovo „dokumentaci,“ se vkládají slova „je-li tato dokumentace pro zpracování nabídky nutná (§ 2g),“ a slova „(§ 12)“ se nahrazují slovy „(§ 64c)“.

 

13.

V § 5 odst. 2 písm. e) se slova „kvalifikace nad rámec základních kvalifikačních“ nahrazují slovem „dalších“ a za slovo „předpokladů“ se vkládají tato slova: „(§ 2f)“.

 

14.

V § 5 odst. 2 se vypouští písmeno g) a písmeno h) se označuje jako písmeno g). V nově označeném písmenu g) se za slovo „řešení“ připojují tato slova: „a na rozdělení veřejné zakázky na dílčí plnění“.

 

15.

V § 6 odst. 1 se na konci odstavce vypouští tečka a připojují se tato slova: „s uvedením způsobu stanovení pořadí nabídek.“.

 

16.

V § 6 odst. 2 písm. b) se slovo „zejména“ nahrazuje slovem „například“.

 

17.

V § 8 odst. 2 se na konci odstavce vypouští tečka a připojují se tato slova: „a končí dnem rozeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, pokud nejsou podány námitky nebo návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele. Zadávací lhůta se u veřejných zakázek, na kterých se finančně podílejí programy zahraniční pomoci podle platných mezinárodních smluv, prodlužuje o 90 dní.“.

 

18.

§ 9 odst. 1 zní:

(1) Nabídky se podávají osobně nebo doporučeně poštou, v písemné formě, v uzavřených obálkách označených „soutěž“ a opatřených na uzavření razítky uchazečů, popřípadě podrobným identifikačním údajem soutěže.“.

 

19.

V § 9 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Nabídky musí být do skončení soutěžní lhůty doručeny zadavateli. Každý zájemce o veřejnou zakázku může podat pouze jednu nabídku; při porušení těchto povinností je zadavatel povinen vyloučit příslušného uchazeče ze soutěže. Žádná osoba se nesmí zúčastnit téže soutěže jako uchazeč více než jednou.“.

 

20.

V § 9 v dosavadním odstavci 2 první větě se vypouští slovo „zapečetěné“; na konci druhé věty se tečka nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: „uzavřena a na uzavření opatřena razítkem uchazeče.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

 

21.

§ 9 se doplňuje odstavcem 4, který zní:

(4) Vzorky a ukázky nabízeného zboží musí být označeny jako součást nabídky.“.

 

22.

§ 11 se doplňuje odstavcem 5, který zní:

(5) Zvýhodnění podle odstavců 2 a 3 se nesčítají.“.

 

23.

§ 12 až 20 včetně poznámek č. 7) až 12) se vypouštějí.

 

24.

§ 21 odst. 1 zní:

(1) Zadavatel může při vyhlášení obchodní veřejné soutěže požadovat prokazování kvalifikace uchazečů na základě konání předkvalifikačního řízení. V předkvalifikačním řízení vybere zadavatel uchazeče, kteří splněním kvalifikačních předpokladů prokáží svou způsobilost k plnění veřejné zakázky.“.

 

25.

V § 21 odst. 2 se slova „uvést kromě požadavků podle § 15 a 20 tohoto zákona“ nahrazují slovy: „požadovat zejména příslušné oprávnění k podnikání a stanovit konkrétně určený způsob prokázání dalších předpokladů (§ 2f). Mimo to musí zadavatel uvést“.

 

26.

§ 21 se doplňuje odstavcem 5, který zní:

(5) Doklady předložené v předkvalifikačním řízení se při podávání nabídky již nepředkládají.“.

 

27.

§ 22 se vypouští.

 

28.

V § 23 odst. 1 se slovo „může“ nahrazuje slovy „je povinen vyžádat“ a slovo „vyžadovat“ se vypouští.

 

29.

§ 23 odst. 2 se vypouští a dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2. V nově označeném odstavci 2 se za slovy „1 % až 5 %“ vkládá slovo „budoucího“.

 

30.

§ 24 zní:

§ 24

Formy jistoty

 

Jistota může být uchazečem poskytnuta pouze jednou z těchto forem:

a)

bankovní zárukou,13)

b)

složením peněžní částky na účet zadavatele nebo na zvláštní účet uchazeče, k němuž zadavateli zřídí výhradní dispoziční právo.“.

 

31.

V § 25 odst. 1 se slova „bezodkladně po uplynutí zadávací lhůty“ nahrazují slovy „do sedmi dnů po oznámení nejvhodnější nabídky“.

 

32.

V § 25 odst. 2 se slovo „bezodkladně“ nahrazuje slovy „do sedmi dnů“.

 

33.

V § 25 odst. 5 se slova „námitky proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky“ nahrazují slovy „návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele“ a slova „námitkách, popřípadě po uzavření smlouvy s tímto uchazečem, shledá-li orgán dohledu námitky důvodnými“ se nahrazují slovy „tomto návrhu“.

 

34.

§ 25 se doplňuje odstavcem 7, který zní:

(7) Uchazeč, jehož námitce zadavatel vyhoví (§ 56 odst. 1), je povinen do sedmi dnů od doručení oznámení požadovanou jistotu opětovně složit. Uchazeč, který podá návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách (§ 57), musí uvolněnou jistotu složit a k návrhu připojit doklad o složení této jistoty.“.

 

35.

§ 27 odst. 2 zní:

(2) Nabídky, které budou doručeny v rozporu s ustanovením § 9 odst. 1, nesmí zadavatel přijmout. Otevře-li zadavatel obálku s nabídkou, která nebyla předepsaným způsobem označena, nesmí tuto nabídku zahrnout do soutěže a musí ji vrátit příslušnému uchazeči.“.

 

36.

§ 28 odst. 1 písm. a) zní:

a)

uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny v soutěžní lhůtě,“.

 

37.

§ 33 odst. 3 první věta zní: „Komise posuzuje a hodnotí nabídky podle postupů stanovených v § 34 a 35.“. Druhá věta se vypouští.

 

38.

V § 34 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Zadavatel může při posuzování a hodnocení nabídek opravit zjevné početní chyby v nabídce, které nemají vliv na nabídkovou cenu.“.

 

39.

§ 34 odst. 5 zní:

(5) Jsou-li po posouzení všechny nabídky vyřazeny, zadavatel soutěž zruší.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

 

40.

V § 35 odst. 1 se na konci první věty tečka vypouští a připojují se tato slova: „podle zveřejněného způsobu hodnocení.“.

 

41.

V § 37 odst. 1 písm. g) se za slovo „popis“ vkládá slovo „způsobu“.

 

42.

§ 38 odst. 4 zní:

(4) Vybraného uchazeče je zadavatel povinen vyzvat k předložení dokladů podle § 2c. Nesplní-li uchazeč tuto povinnost nejpozději do tří dnů před podpisem smlouvy, musí ho zadavatel vyloučit ze soutěže a vyzvat dalšího v pořadí, nejvýše však třetího.“.

 

43.

V § 39 odst. 2 se čárka za slovem „cen“ nahrazuje tečkou a vypouštějí se slova „a v případech hodnocení nabídek pomocí více kritérií též dobu plnění veřejné zakázky, popřípadě záruky za jakost“.

 

44.

Za § 39 se vkládá nový § 39a, který zní:

§ 39a

 

Zadavatel je povinen na žádost uchazeče, jehož nabídka nebyla přijata, vrátit vzorky a ukázky nebo jejich části, které byly součástí nabídky, nejpozději do 14 dnů po skončení zadávací lhůty.“.

 

45.

V § 40 odst. 2 se slovo „maximální“ nahrazuje slovy „nejvýše přípustná“.

 

46.

V § 40 odst. 3 se vypouští poslední věta.

 

47.

§ 40 odst. 4 se vypouští.

 

48.

§ 42 se vypouští.

 

49.

V § 44 odst. 2 se slova „a i)“ nahrazují slovy „až k)“.

 

50.

V § 44 odst. 3 se slova „podmínky uvedené pod písmenem g)“ nahrazují slovy „požadavků na variantní řešení“.

 

51.

V § 46 odst. 2 se na konci připojuje tato věta: „Předběžná nabídka nesmí obsahovat návrh smlouvy a cenové údaje.“.

 

52.

V § 48 odst. 2 se za slovy „výběru nabídek“ čárka nahrazuje spojkou „a“, vypouštějí se slova „a evidenci“ a číslovka „42“ se nahrazuje číslovkou „41“.

 

53.

§ 49 zní:

§ 49

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku

k podání nabídky

 

(1) U veřejných zakázek, u kterých výše budoucího peněžitého závazku ze smlouvy bez daně z přidané hodnoty přesáhne 2 500 000 Kč, jde-li o nemovitost s výjimkou nájmu nebo o soubor strojů nebo zařízení tvořících samostatný funkční celek, a 500 000 Kč v ostatních případech, může zadavatel uzavřít smlouvu na podkladě písemné výzvy učiněné nejméně pěti zájemcům.

(2) Uzavření smlouvy na podkladě písemné výzvy zaslané zadavatelem zájemcům o veřejnou zakázku, přesáhne-li výše budoucího peněžitého závazku částku stanovenou v § 3 odst. 2, se připouští dále v případě

a)

naléhavé potřeby, rozhodla-li tak vláda České republiky,

b)

jde-li o specializovanou veřejnou zakázku,

c)

kdy na tutéž veřejnou zakázku byla již vyhlášena obchodní veřejná soutěž a byla zrušena z důvodů uvedených v § 34 odst. 6, § 48 odst. 1 a § 66 písm. a),

d)

kdy zveřejnění podmínek soutěže by mohlo ohrozit státní tajemství, obranu, bezpečnost státu nebo majetek zadavatele.

(3) Zadavatel zasílá výzvu k podání nabídek v případech

a)

podle odstavce 2 písm. a), c) a d) nejméně třem zájemcům o veřejnou zakázku,

b)

podle odstavce 2 písm. b) všem zájemcům poskytujícím plnění specializované veřejné zakázky v České republice.

(4) V případě výzvy k podání nabídky podle odstavců 1 a 2 je zadavatel povinen stanovit pro všechny zájemce o veřejné zakázky shodné požadavky a uvést kritéria hodnocení jejich nabídek (§ 6). Při hodnocení nabídek postupuje zadavatel též podle § 11 a 36. Výběr nejvhodnější nabídky musí zadavatel oznámit všem uchazečům. Požaduje-li zadavatel poskytnutí jistoty, postupuje podle § 23 a 24.

(5) Doklady a údaje předložené uchazečem zadavatel vyhodnotí podle § 2c, popřípadě podle kritérií stanovených v zadání nebo v kvalifikační dokumentaci. Neprokáže-li uchazeč některý z kvalifikačních předpokladů, musí ho zadavatel z další účasti na veřejné zakázce vyloučit.

(6) Lhůta pro podání nabídek nesmí být kratší než 14 dnů. V případě zadání veřejné zakázky postupem podle ustanovení odstavce 2 písm. a) může vláda určit zkrácenou lhůtu.

(7) Zadavatel nesmí vyzývat k podání nabídek opakující se okruh zájemců, jestliže takový postup není odůvodněn charakterem zakázky.

(8) Pokud zadavatel uzavře na základě výzvy s uchazečem smlouvu, může ji uzavřít pouze s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku podle stanovených kritérií hodnocení nabídek. Připouští-li zadavatel v zadání podání nabídek na vymezené části veřejné zakázky, může být na plnění veřejné zakázky uzavřeno více smluv.“.

 

54.

Za § 49 se vkládají nové § 49a až 49c, které znějí:

§ 49a

Zjednodušené zadání

 

(1) U veřejných zakázek, u kterých výše budoucího peněžitého závazku ze smlouvy činí více než 100 000 Kč bez daně z přidané hodnoty, ale nepřesáhne limity uvedené v § 49 odst. 1, je zadavatel povinen vyžádat si před zadáním veřejné zakázky nabídky nejméně od tří zájemců.

(2) Ve výzvě musí zadavatel stanovit požadavek na

a)

zpracování nabídkové ceny podle místa plnění veřejné zakázky,

b)

dobu plnění a další podmínky plnění veřejné zakázky.

(3) Ustanovení § 49 odst. 5 platí obdobně. Výzvu učiněnou podle odstavce 1 musí zadavatel doložit písemným záznamem.

§ 49b

Veřejné zakázky malého rozsahu

 

U veřejných zakázek do výše budoucího peněžitého závazku 100 000 Kč bez daně z přidané hodnoty může zadavatel rozhodnout o přímém zadání veřejné zakázky za cenu obvyklou v místě plnění. Při rozhodnutí o tomto způsobu zadání veřejné zakázky je povinen vycházet z informací o trhu a svých zkušeností.

§ 49c

 

Při zadání veřejné zakázky postupem podle § 49a a 49b se nepoužijí ustanovení § 2a až 2g, § 64a a 67.“.

 

55.

V § 50 písm. a) se za slova „zdraví lidí“ vkládají slova „ ,havárii, přírodní katastrofu“ a slovo „hrozí“ se nahrazuje slovem „hrozí-li“.

 

56.

§ 50 písm. d) zní:

d)

částečné obnovy předmětu původní zakázky (zboží nebo zařízení), pokud by změna uchazeče vedla k tomu, že by zadavatel musel pořizovat plnění veřejné zakázky s odlišnými technickými znaky, které by s sebou přinášelo technickou neslučitelnost nebo potíže při provozu a údržbě,“.

 

57.

§ 50 se doplňuje písmenem g), které včetně poznámky č. 15a) zní:

g)

plnění do Státních hmotných rezerv.15a)

__________

15a)

§ 3 zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv.“.

 

58.

V § 50 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a připojuje se nový odstavec 2, který zní:

(2) Před uzavřením smlouvy musí uchazeč doložit pouze oprávnění k podnikání.“.

 

59.

V § 53 odst. 1 se za slovo „soutěže“ vkládají tato slova: „a proti úkonům zadavatele při zadání veřejné zakázky postupy uvedenými v § 49“.

 

60.

V § 53 odst. 2 se slova „ze soutěže“ nahrazují slovy „z účasti na veřejné zakázce“.

 

61.

§ 53 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

(3) Jsou-li podány námitky, popř. návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách, nesmí zadavatel zrušit zadání veřejné zakázky.“.

 

62.

V § 54 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

g)

opravě zjevných početních chyb provedené zadavatelem (§ 34 odst. 3).“.

 

63.

§ 55 zní:

§ 55

 

Námitky se podávají písemně zadavateli nejpozději do sedmi dnů potom, co bylo uchazeči doručeno oznámení o úkonech zadavatele (§ 29 odst. 5) nebo kdy mu mělo být doručeno, a do sedmi dnů od doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (§ 39). V námitkách musí být uvedeno, kdo je podává, proti kterému úkonu zadavatele směřují, v čem je spatřováno porušení zákona a čeho se uchazeč domáhá.“.

 

64.

V § 56 odst. 1 se slovo „sedmi“ nahrazuje slovem „deseti“. Ve druhé větě se středník nahrazuje tečkou a část věty za středníkem se vypouští.

 

65.

§ 56 odst. 2 a 3 znějí:

(2) Pokud statutární orgán zadavatele, popřípadě u obcí starosta námitkám nevyhoví, uvědomí o tom uchazeče s poučením o možnosti podat do sedmi dnů návrh na zahájení řízení o přezkoumání rozhodnutí zadavatele u orgánu dohledu.

(3) Jsou-li podány námitky, nesmí zadavatel činit žádné úkony směřující k dokončení soutěže. Podání námitek je povinen oznámit všem uchazečům. Uchazečům se prodlužuje zadávací lhůta až do vyřízení námitek podle odstavců 1 a 2.“.

 

66.

§ 56 odst. 4 se vypouští.

 

67.

§ 57 včetně nadpisu zní:

§ 57

Přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách

 

(1) Řízení u orgánu dohledu je zahájeno dnem, kdy obdrží od uchazeče návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách (dále jen „návrh“), pokud řízení orgán dohledu nezahájí z vlastního podnětu. Řízení z vlastního podnětu může orgán dohledu zahájit do čtyř let ode dne, kdy došlo k porušení zákona.

(2) Návrh se podává ve dvojím vyhotovení do sedmi dnů od doručení rozhodnutí zadavatele; jedno vyhotovení zasílá uchazeč orgánu dohledu a jedno zadavateli. V návrhu musí být uvedeno, kdo jej podává, proti kterému úkonu zadavatele směřuje, v čem je spatřováno porušení zákona a čeho se uchazeč domáhá. Součástí návrhu je i přesné označení a adresa zadavatele a doklad o složení uvolněné jistoty (§ 25 odst. 7). Návrh, který nemá tyto náležitosti, musí orgán dohledu odmítnout.

(3) Zadavatel je povinen do sedmi dnů od oobdržení návrhu zaslat orgán dohledu dokumentaci o zadání veřejné zakázky, včetně nabídek účastníků řízení (§ 58), a své stanovisko k návrhu.

(4) Je-li podán návrh včas, neběží zadávací lhůta, včetně prodloužení podle § 40 odst. 1 a § 41 odst. 1 a 2, po dobu od podání návrhu do doby nabytí právní moci rozhodnutí o návrhu a zadavatel nesmí ukončit posuzování a hodnocení nabídek a uzavřít smlouvu. O této skutečnosti je zadavatel povinen ostatní uchazeče informovat současně se zasláním dokumentace o zadání zakázky orgánu dohledu. Uchazeči mohou do sedmi dnů po obdržení tohoto oznámení od soutěže odstoupit. V takovém případě je zadavatel povinen jim uvolnit jistotu do sedmi dnů od obdržení jejich oznámení. To se netýká uchazeče, který námitku podal.“.

 

68.

§ 58 zní:

§ 58

 

Účastníky řízení jsou zadavatel a v řízení zahájeném z podnětu uchazeče též uchazeč, který jej podal; v řízení proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky jsou účastníky řízení též uchazeči, kteří se umístili na prvním až třetím pořadí.“.

 

69.

V § 59 se v názvu nahrazuje slovo „námitkách“ slovem „návrhu“ a slova „Jsou-li podány námitky proti“ se nahrazují slovy „Je-li podán návrh na přezkoumání“.

 

70.

V § 59 písm. a) se slova „námitky důvodnými“ nahrazují slovy „návrh důvodným“ a slova „vyhlásit novou soutěž“ se nahrazují slovy „uložit nové zadání veřejné zakázky“.

 

71.

V § 59 písm. b) se slovo „námitky“ nahrazuje slovem „návrh“.

 

72.

§ 60 zní:

§ 60

Rozhodnutí orgánu dohledu o návrhu

v ostatních případech

 

Je-li podán návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele v ostatních případech, než je uvedeno v § 59, orgán dohledu po přezkoumání tohoto úkonu rozhodne, že úkonem zadavatele

a)

nedošlo k porušení tohoto zákona, a návrh zamítne, nebo

b)

byl porušen tento zákon, a uloží zadavateli provést nápravu, popřípadě soutěž zrušit.“.

 

73.

Za § 60 se vkládá nový § 60a, který zní:

§ 60a

 

Zahájí-li orgán dohledu řízení z vlastního podnětu, platí ustanovení § 59 a 60 obdobně.“.

 

74.

V § 62 odst. 2 se za slovo „jednání,“ vkládá slovo „pořádkovou“ a připojuje se tato věta: „Pokuta může být uložena opakovaně.“.

 

75.

V § 62 odst. 4 se na konci připojuje tato věta: „Při ukládání pokut přihlíží orgán dohledu zejména k závažnosti porušení zákonné povinnosti a ke škodlivosti následků, které tímto porušením byly nebo mohly být způsobeny.“.

 

76.

Za § 64 se vkládají nové § 64a až 64c, které znějí:

§ 64a

Evidence o zadání veřejné zakázky a zveřejňování

výsledků obchodních veřejných soutěží

 

(1) Při zadání veřejné zakázky podle části druhé a § 49 a 50 vyplní zadavatel „Evidenční list veřejné zakázky“, jehož vzor je uveden v příloze tohoto zákona, a zašle jej do 15 dnů od uzavření smlouvy orgánu dohledu.

(2) Zadavatel je povinen do 30 dnů po uzavření smlouvy podle části druhé uveřejnit v Obchodním věstníku uchazeče, s nímž byla smlouva uzavřena, včetně nabídkové ceny. Tato lhůta platí i pro oznámení o zrušení soutěže.

(3) Liší-li se cenové údaje podle odstavce 1 od skutečného stavu o více než 10 %, je zadavatel do 15 dnů od splnění veřejné zakázky povinen odeslat orgánu dohledu „Evidenční list veřejné zakázky“ s údaji vyplněnými podle skutečnosti (body 12 až 20) a uveřejnit v Obchodním věstníku skutečnou cenu zakázky.

 

§ 64b

Archivace dokumentace o zadání

 

Zadavatel je povinen dokumentaci o zadání, včetně podaných nabídek všech uchazečů, uchovávat po dobu pěti let s výjimkou vzorků nebo ukázek (§ 39a).

 

§ 64c

Náklady účasti

 

(1) Zadavatel může požadovat od uchazečů úhradu za použití reprodukční techniky při poskytnutí zadávací dokumentace, popř. předkvalifikační dokumentace.

(2) V podmínkách zadání nesmí zadavatel přiznávat uchazečům právo na náhradu nákladů spojených s účastí v obchodní veřejné soutěži nebo jiných způsobech zadání veřejné zakázky. Rovněž po uchazečích nesmí požadovat poplatky za to, že se mohou o zakázku ucházet.".

 

77.

§ 65 odst. 3 zní:

(3) Při obchodní veřejné soutěži se zahraniční účastí musí zadavatel požadovat v podmínkách soutěže určení nabídkové ceny, poskytnutí jistoty a úhrady za použití reprodukční techniky při poskytnutí zadávací dokumentace v české měně.“.

 

78.

V § 65 odst. 5 se za slovo „námitky“ vkládají tato slova: „a návrhy“.

 

79.

V § 67 odst. 1 se za slova „peněžitého závazku“ vkládají slova „bez daně z přidané hodnoty“, tečka za slovem „zakázky“ se nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: „spočívající v plnění stejného nebo srovnatelného druhu.“.

 

80.

V § 67 odst. 2 se za slova „peněžitého závazku“ vkládají tato slova: „bez daně z přidané hodnoty“.

 

81.

§ 67 se doplňuje odstavci 3 a 4, které znějí:

(3) U smluv uzavřených na dobu určitou (např. o koupi najaté věci, o nájmu) je pro stanovení výše peněžitého závazku bez daně z přidané hodnoty rozhodující výše peněžitého závazku, která vznikne zadavateli za dobu trvání smlouvy, včetně zbytkové hodnoty.

(4) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije u zakázek zadávaných jednotlivými útvary a zařízeními Armády České republiky.“.

 

82.

§ 68 odst. 1 zní:

(1) Veškeré úkony zadavatelů a uchazečů učiněné podle tohoto zákona, s výjimkou postupu podle § 49a a 49b, musí mít písemnou formu.“.

 

83.

V § 69 první věta zní: „Zadavatel může pověřit činností, k níž je povinen podle tohoto zákona, pouze osobu, která splňuje požadavek nepodjatosti podle § 32 a která se sama veřejné soutěže na předmět zakázky nezúčastní.“. Ve druhé větě se vypouští slovo „podnikatelské“ a za slovo „oprávnění“ se vkládají slova „k podnikání“.

 

84.

V příloze k zákonu „Evidenční list veřejné zakázky“ se v nadpisu vypouští text v závorce a vypouštějí se body 2, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 16, 18, 19 a poznámky č. 2) a 3).

 

85.

V celém textu se slovo „nejvýhodnější“ nahrazuje slovem „nejvhodnější“.

Čl. II

Zadávání veřejných zakázek zahájené před účinností tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 199/1994 Sb.

Čl. III

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených tímto zákonem.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1996.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.