Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

22/1996 Sb. znění účinné od 6. 2. 1996 do 22. 7. 2001

22

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra

ze dne 11. ledna 1996,

kterou se upravují podrobnosti o úkolech jednotek požární ochrany, stanoví se činnost osob zúčastněných

na jejich plnění a zásady velení při zásahu

 

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 101 písm. a) k provedení § 70 odst. 5 a § 71 odst. 3 zákona České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb. a zákona č. 203/1994 Sb.,1 (dále jen „zákon“):

ČÁST PRVNÍ

PODROBNOSTI O ÚKOLECH

JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY

V ORGANIZAČNÍM ŘÍZENÍ (§ 1-2)

§ 1

Akceschopnost jednotek požární ochrany

(1)

Jednotky požární ochrany (dále jen „jednotka“) udržují organizační, technickou a odbornou způsobilost sil a prostředků požární ochrany k plnění základních úkolů podle § 70 zákona (dále jen „akceschopnost“). Pokud jednotky nemohou dodržet v průběhu celého dne stálou akceschopnost, oznámí bez zbytečných průtahů tuto skutečnost okresnímu operačnímu středisku.

(2)

K zajištění akceschopnosti provádějí jednotky pravidelnou odbornou přípravu příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „příslušník“), zaměstnanců podniků zařazených v hasičských záchranných sborech podniků (dále jen „zaměstnanec podniku“), členů sborů dobrovolných hasičů obcí a členů sborů dobrovolných hasičů podniků (dále jen „člen“) a plní úkoly speciálních služeb při údržbě požární techniky a věcných prostředků požární ochrany.2

(3)

Při plnění úkolů podle odstavce 1 jednotky hasičských záchranných sborů okresů poskytují odbornou pomoc jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí a prověřují dodržování zásad rádiového provozu jednotek v okrese.

§ 2

Střídání příslušníků při výkonu služby

(1)

Střídánípříslušníků ve výkonu služby se provádí za přítomnosti příslušníků končících výkon služby i nastupujících výkon služby, kteří si vzájemně předají své funkce, požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a další prostředky potřebné pro výkon služby.

(2)

Velitel jednotky nebo vedoucí skupiny3 (dále jen „velitel jednotky“) provede kontrolu způsobilosti příslušníků nastupujících k výkonu služby a upřesní jejich organizační zařazení.

(3)

Příslušníci nastupující k výkonu služby upozorní velitele jednotky na všechny skutečnosti, které by mohly negativně ovlivnit výkon služby včetně své případné zdravotní nezpůsobilosti. O nedostatcích a závadách zjištěných při předání, které nebyly ihned odstraněny, provádí velitel jednotky záznam v příslušné dokumentaci.4

ČÁST DRUHÁ

PODROBNOSTI O ÚKOLECH JEDNOTEK

V OPERAČNÍM ŘÍZENÍ (§ 3-11)

§ 3

(1)

Připlnění základních úkolů podle § 70 odst․ 1 písm. a) a b) zákona (dále jen „zásah“) jsou veškeré činnosti v jednotkách podřízeny potřebám operačního řízení uvedeného v § 70 odst. 3 zákona.

(2)

Zásah zahrnuje

a)

vyhlášení poplachu,

b)

výjezd jednotky,

c)

dopravu na místo zásahu,

d)

průzkum,

e)

záchranu osob, zvířat a majetku,

f)

zdolávání požáru, živelních pohrom nebo jiných mimořádných událostí,

g)

předání místa zásahu.

§ 4

Vyhlášení poplachu

(1)

Vyhlášení poplachu jednotkám určeným k zásahu požárním poplachovým plánem okresu zabezpečují určená místa, kterými jsou ohlašovny požáru nebo okresní operační středisko, podle toho, kam byl požár ohlášen.

(2)

Poplach se vyhlašuje akustickými nebo optickými prostředky, zejména sirénou, rozhlasovým zařízením, zvonkovým zařízením, rádiovým svolávacím zařízením.

(3)

Po vyhlášení poplachu příslušníci, zaměstnanci podniku a členové (dále jen „hasiči“) se co nejrychleji dostaví do místa dislokace své jednotky, kde se připraví k výjezdu a dopravě jednotky na místo zásahu.

§ 5

Výjezd jednotky

(1)

Síly a prostředky jednotky určuje k výjezdu okresní operační středisko, byl-li mu požár ohlášen. Pokud není výjezd organizován tímto operačním střediskem, určuje síly a prostředky k výjezdu velitel jednotky.

(2)

Určené síly a prostředky při vyhlášení poplachu vyjíždějí z místa své dislokace nejpozději do

a)

dvou minut u jednotky složené z osob, které vykonávají službu v jednotce jako svoje povolání,

b)

deseti minut u jednotky složené z osob, které vykonávají službu v této jednotce dobrovolně vedle svého zaměstnání,

c)

pěti minut u jednotky složené společně z osob uvedených v písmenech a) a b) nebo z osob smluvně vázaných k pohotovosti v místě svého bydliště.

§ 6

Doprava na místo zásahu

(1)

Velitel jednotky zajistí, aby se jednotka nejkratší cestou a nejrychlejším způsobem dostavila na místo zásahu, dává pokyn k použití zvláštního výstražného zařízení a určuje trasu dopravy v případech, kdy není určena okresním operačním střediskem.

(2)

Znemožní-li dopravu jednotky na místo zásahu porucha, nehoda, nesjízdnost komunikace nebo jiné závažné okolnosti, oznámí velitel jednotky, pokud to podmínky umožňují, tuto skutečnost okresnímu operačnímu středisku nebo příslušnému místu, které jednotku vyslalo. To rozhodne o náhradním řešení.

(3)

Zjistí-li jednotka během dopravy na místo zásahu jiný požár, živelní pohromu nebo mimořádnou událost, oznámí velitel jednotky tuto skutečnost okresnímu operačnímu středisku nebo příslušnému místu, které jednotku vyslalo; to rozhodne o místě zásahu jednotky. Jestliže velitel jednotky nemá možnost oznámit uvedené skutečnosti, zváží naléhavost obou případů a rozhodne o nasazení jednotky.

(4)

Pokud během dopravy jednotky na místo zásahu je okresnímu operačnímu středisku ohlášen jiný požár, živelní pohroma nebo mimořádná událost, může podle závažnosti případů okresní operační středisko rozhodnout o změně nasazení jednotky.

§ 7

Průzkum

(1)

Průzkumem se zjišťují

a)

místa ohrožení osob, zvířat a majetku, jejich počet nebo množství, míra ohrožení, možnosti jejich záchrany nebo evakuace,

b)

rozsah požáru, cesty a směry jeho šíření, druh hořících materiálů, rozsah účinků živelní pohromy nebo jiné mimořádné události,

c)

místo, druh, množství nebezpečných látek a předmětů a rizika, která mohou nepříznivě ovlivnit průběh zásahu,

d)

potřebné síly a prostředky jednotek k zásahu,

e)

možnost použití věcných prostředků a zařízení požární ochrany z místa zásahu.

(2)

Průzkum na místě zásahu provádí

a)

velitel zásahu v doprovodu dalšího hasiče,

b)

podle rozhodnutí velitele zásahu průzkumná skupina, kterou tvoří nejméně dva hasiči,

c)

celá jednotka.

(3)

Provádí-li průzkum průzkumná skupina, velitel zásahu určí jejího velitele, který odpovídá za činnost průzkumné skupiny a výsledky průzkumu.

§ 8

Záchrana fyzických osob, zvířat a majetku

(1)

Při zásahu má záchrana fyzickýchosob přednost před záchranou zvířat a majetku. Úkolem jednotky při záchraně fyzických osob a zvířat je odstranění bezprostředního ohrožení jejich života.

(2)

Pokud při řízení zásahu dojde velitel zásahu po vyčerpání všech možností k závěru, že s ohledem na míru ohrožení životů zasahujících hasičů není zásahová činnost možná, je oprávněn tuto činnost po dobu ohrožení životů hasičů přerušit.

§ 9

Zdolávání požárů, záchranné práce při živelních

pohromách nebo jiných mimořádných událostech

(1)

Úkolem jednotek při zdolávání požáru je

a)

lokalizace požáru, kdy se požár v průběhu zásahu přestal šířit a síly a prostředky jednotek na místě zásahu postačují zabránit jeho dalšímu šíření,

b)

likvidace požáru, kdy je zásahem ukončeno nežádoucí hoření.

(2)

Úkolem jednotek při živelních pohromách nebo jiných mimořádných událostech jsou činnosti prováděné k omezení jimi vyvolaných rizik a přerušení jejich příčin.

(3)

Při zdolávání požáru, záchranných pracích při živelních pohromách nebo jiných mimořádných událostech využívají jednotky informací o požárně technických charakteristikách látek a materiálů podle § 6a písm. g) zákona provozovaných nebo nacházejících se na místě zásahu. Jednotky dále využívají dokumentace zdolávání požárů nebo havarijních plánů5 a volí postup, který odpovídá druhu požáru, živelní pohromy nebo jiné mimořádné události a charakteru okolností, které jejich vznik, rozsah a průběh ovlivňují.

(4)

Při nasazování sil a prostředků jednotek velitel zásahu dbá, aby bylo dosaženo co nejúčelněji lokalizace a likvidace požáru; u živelních pohrom a jiných mimořádných událostí dbá velitel zásahu, aby bylo dosaženo přerušení jejich příčin, případně omezeno riziko, které vyvolávají.

(5)

V případě, že by zdolávání požáru osamoceně stojícího objektu (např. stohu nebo skladu píce) bylo s ohledem na charakter požáru nehospodárné a průzkumem bylo potvrzeno, že nejsou ohroženy životy fyzických osob nebo zvířat, případně by zásahem mohlo dojít k neúměrným ekonomickým škodám a škodám na životním prostředí, je velitel zásahu oprávněn ukončit nasazení jednotek požární ochrany na tento objekt. Při tom musí zajistit ochranu okolí hořícího objektu před rozšířením požáru.

§ 10

Střídání příslušníků u zásahu

Střídání příslušníků při výkonu služby u zásahu se provádí podle rozhodnutí velitele zásahu tak, aby nedošlo k jejich ohrožení a k přerušení zásahu. Ustanovení § 2 odst. 2 tím nejsou dotčena.

§ 11

Předání místa zásahu

(1)

Pokud je nutné zabezpečit dohled nad místem, kde jednotky zasahovaly, provede velitel zásahu předání místa zásahu majiteli,uživateli nebo správci. Pokud tak nelze ihned učinit, musí velitel zásahu po dobu hrozícího nebezpečí zabezpečit dohled nad místem zásahu.

(2)

Předání místa zásahu majiteli, uživateli nebo správci se provádí zpravidla písemně, přitom se uvedou opatření nutná k odstranění nebezpečí opětovného vzniku požáru podle § 88 odst. 2 písm. c) zákona.

ČÁST TŘETÍ

ZÁSADY VELENÍ

A ČINNOST HASIČŮ U ZÁSAHU (§ 12-18)

§ 12

Velení při společném zásahu

(1)

Na místě zásahu řídí činnost jednotek velitel zásahu. Při zásahu dvou nebo více jednotek je velitelem zásahu velitel jednotky, která zahájila zásah jako první, kromě případů, kdy převezme řízení zásahu velitel jednotky s právem přednostního velení při společném zásahu (dále jen „právo přednostního velení“). Velitel zásahu je zřetelně označen červenou páskou nebo zvláštní vestou s nápisem „Velitel zásahu“.

(2)

Jestliže jedna nebo více jednotek zasahuje u živelní pohromy nebo jiné mimořádné události s jinými složkami nebo orgány, z nichž některé, s ohledem na charakter záchranných prací, přísluší podle zvláštních předpisů6 řízení těchto prací, velitel zásahu s ní spolupracuje. Není-li tato složka nebo orgán dosud na místě, velitel zásahu zajistí jejich vyrozumění.

(3)

Pokud není zřejmé komu při likvidaci živelní pohromy nebo jiné mimořádné události přísluší podle zvláštních předpisů řízení záchranných prací, velitel zásahu zajistí dohodu vedoucích zasahujících složek a orgánů o tom, kdo bude řídit záchranné práce.

(4)

Při soustředění většího počtu sil a prostředků je velitel zásahu oprávněn zřídit štáb velitele zásahu jako svůj výkonný orgán (dále jen „štáb“). Štáb v souladu s rozhodnutími velitele zásahu organizuje činnost jednotek na místě zásahu, jejich týlové zabezpečení, koordinuje spojení a analyzuje situaci pro přípravu rozhodnutí velitele zásahu.

(5)

Štáb tvoří náčelník štábu a další členové štábu odpovídající za týlové zabezpečení, spojení a další činnosti. V zájmu koordinace činností jednotek mohou být do štábu zařazeny fyzické osoby a zástupci právnických osob, se kterými jednotky spolupracují na místě zásahu nebo které poskytují pomoc podle § 18 zákona. Členové štábu jsou určeni k výkonu funkce velitelem zásahu.

(6)

Při velkém soustředění sil a prostředků, složitém nebo rozsáhlém zásahu, zřizuje velitel zásahu bojové úseky, určuje jejich velitele, úkoly, které mají být plněny, a síly a prostředky pro činnost v bojovém úseku.

§ 13

Právo přednostního velení

(1)

Právo přednostního velení se řídí těmito pravidly:

a)

velitel jednotky hasičského záchranného sboru okresu má přednost před všemi veliteli jednotek s výjimkou případu uvedeného v písmenu b),

b)

velitel jednotky hasičského záchranného sboru podniku má přednost před všemi veliteli jednotek v případě, že je požár v podniku, pro který byla tato jednotka zřízena,

c)

velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů obce má přednost před velitelem jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku s výjimkou případu uvedeného v písmenu d),

d)

velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku má přednost před velitelem jednotky sboru dobrovolných hasičů obce v případě požáru v podniku, pro který byla tato jednotka zřízena.

(2)

Právo přednostního velení se uplatní rovněž v případě, kdy velitel zásahu nemůže ze závažných důvodů plnit své povinnosti a okolnosti znemožňují předat velení zásahu.

(3)

Při zásahu dvou a více jednotek téhož druhu přebírá velení velitel místně příslušné jednotky; to neplatí, jestliže tato jednotka neprovádí činnost na místě zásahu nebo pokud se velitelé dohodnou jinak.

(4)

Velení zásahu jsou oprávněni převzít okresní požární rada, jeho zástupce a vrchní požární rada České republiky.

(5)

Okresní požární rada, jeho zástupce a vrchní požární rada České republiky jsou oprávněni určit velitele zásahu odchylně od pravidel uvedených v odstavcích 1 až 3.

(6)

Při předávání a přebírání velení sdělí předávající velitel jednotky přebírajícímu informace o plněném úkolu a o cíli činnosti jednotek a oznámí řízeným jednotkám předání funkce. Přebírající velitel jednotky oznámí předávajícímu, zda funkci převzal, jinak není oprávněn funkci vykonávat. Toto ustanovení se nevztahuje na případy, kdy převzetí velení vyplynulo z vážných důvodů, které znemožnily funkci předat stanoveným způsobem. V takovém případě přebírající velitel jednotky oznámí řízeným jednotkám převzetí funkce.

§ 14

Spojení při zásahu

(1)

Při řízení zásahu velitel zásahu a jemu podřízení velitelé bojových úseků a velitelé jednotek organizují spojení.

(2)

Pokud to technické prostředky umožní, oznámí velitel jednotky, která se dostavila na místo zásahu jako první, okresnímu operačnímu středisku nebo příslušnému místu, které ji vyslalo, příjezd na místo zásahu a potvrdí nebo upřesní místo zásahu.

(3)

S obsahem informací odesílaných na okresní operační středisko nebo příslušné místo, které jednotky vyslalo, vyslovuje souhlas velitel zásahu. Obsahem informací je

a)

situace na místě zásahu,

b)

potřeba sil a prostředků, popřípadě potřeba jiné pomoci a údaje o jejich soustřeďování,

c)

případná změna v obsazení funkce velitele zásahu,

d)

činnost jednotek, ostatních zasahujících složek a orgánů na místě zásahu,

e)

zásadní změna situace na místě zásahu včetně zranění nebo usmrcení hasičů nebo jiných osob,

f)

čas lokalizace a likvidace požáru,

g)

odjezd jednotek z místa zásahu.

§ 15

Činnost hasičů na místě zásahu

(1)

Na místě zásahu jsou hasiči podřízeni svým velitelům jednotek a jejich prostřednictvím veliteli bojového úseku a veliteli zásahu. Při nebezpečí z prodlení může hasičům vydat velitel bojového úseku nebo velitel zásahu rozkaz přímo.

(2)

Hasiči na místě zásahu

a)

plní rozkazy a pokyny příslušných velitelů,

b)

dodržují pravidla spojení,

c)

provádějí průzkum v místě svého nasazení a zjištěné poznatky hlásí příslušnému veliteli,

d)

dbají na svoji bezpečnost a bezpečnost ostatních hasičů, používají přidělené osobní ochranné pracovní prostředky,

e)

využívají všech svých znalostí, zkušeností a technických možností požární techniky, věcných prostředků a zařízení požární ochrany,

f)

nepoužívají osobní doplňky, které mohou při náhlých a extrémních vlivech prostředí ohrozit jejich zdraví (např. náramky, řetězy, náušnice).

§ 16

Velitel zásahu

(1)

Velitel zásahu

a)

řídí průzkum, vyhodnocuje situaci a s ohledem na získané poznatky organizuje soustřeďování a nasazování jednotek, kontroluje účinnost zásahu a plnění svých rozkazů a pokynů,

b)

rozhoduje o pořadí a způsobu zahájení a ukončení záchrany fyzických osob, zvířat a majetku,

c)

řídí zdolávání požáru, záchranné práce při živelních pohromách nebo jiných mimořádných událostech, zabezpečuje součinnost jednotek požární ochrany mezi sebou, součinnost jednotek a ostatních právnických osob a fyzických osob poskytujících osobní a věcnou pomoc na výzvu velitele zásahu nebo obce podle § 18 a 19 zákona,

d)

zajišťuje týlové zabezpečení jednotek,

e)

předává řízení zásahu na dobu své nepřítomnosti určenému zástupci,

f)

vyhodnocuje zásah a zpracovává zprávu o zásahu.

(2)

Velitel zásahu pro vytvoření podmínek ochrany životů a zdraví hasičů

a)

analyzuje informace o nebezpečí na místě zásahu,

b)

rozděluje místo zásahu na zóny s charakteristickým nebezpečím a stanoví odpovídající režim práce a způsob ochrany,

c)

stanoví takové úkoly, které odpovídají vybavení jednotek, respektuje zvláštnosti místa zásahu, zejména technologii, konstrukční a dispoziční řešení objektů a vlastnosti přítomných nebo vznikajících látek,

d)

organizuje jištění jednotek požární ochrany při nebezpečných činnostech, jakými jsou zejména průzkum, práce v prostředí nebezpečných látek, práce ve výškách a hloubkách, záchrana fyzických osob,

e)

vytváří podmínky pro regeneraci fyzických sil hasičů na místě zásahu tím, že ve spolupráci s okresním požárním radou, s veliteli jednotek a s právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami, v jejichž prospěch jednotky působí, zabezpečí

1.

ochranné nápoje, vyžaduje-li zásah použití speciálních ochranných prostředků v nepřetržité délce 30 minut nebo provádí-li se zásah za extrémních povětrnostních podmínek nejméně dvě hodiny,

2.

stravování, jde-li o práci při zásahu trvající nepřetržitě nejméně pět hodin,

3.

vhodné místo pro odpočinek,případně ubytování, trvá-li práce při zásahu déle než 12 hodin.

(3)

Velitel zásahu řídí

a)

hasiče, které určil do funkcí (např. náčelníka štábu, velitele průzkumné skupiny, velitele bojového úseku), kromě těch, kterým určil přímého velitele (např. členům průzkumné skupiny, členům štábu),

b)

velitele jednotek, kromě těch, kteří jsou pod přímým velením velitele bojového úseku.

(4)

Velitel zásahu má právo odvolat

a)

velitele jednotky z řízení jednotky, hasiče, které určil do funkcí (např. náčelníka štábu, velitele bojového úseku, velitele průzkumné skupiny), kteří neplní svoje úkoly nebo jestliže jim okolnosti jejich plnění znemožní; za odvolané jmenuje jejich nástupce,

b)

z místa zásahu jednotku, která neplní svoje úkoly nebo jestliže její síly a prostředky u zásahu již nejsou potřebné.

(5)

Velitel zásahu je oprávněn rozdělit jednotku, určit vedoucí skupin a začlenit fyzické osoby poskytující osobní pomoc podle § 18 zákona do jednotky. Fyzickým osobám zařazeným v jednotce zajistí odborný dohled a ochranné prostředky odpovídající vykonávané činnosti.

(6)

Velitel zásahu je oprávněn rozhodnout o nedodržení technických parametrů požární techniky a věcných prostředků požární ochrany, jestliže hrozí nebezpečí z prodlení při záchraně života fyzických osob, přičemž musí zvážit riziko pro zachraňované a zachraňující.

§ 17

Velitel bojového úseku

(1)

Velitel bojového úseku je na místě zásahu podřízen veliteli zásahu.

(2)

Velitel bojového úseku

a)

prostřednictvím velitelů jednotek řídí jednotky zařazené do bojového úseku,

b)

organizuje podle rozhodnutí velitele zásahu průzkum a vyhodnocuje situaci v bojovém úseku; v případě bezprostředního ohrožení života hasičů je oprávněn změnit rozhodnutí velitele zásahu,

c)

podává veliteli zásahu informace o plnění úkolů a o situaci v bojovém úseku,

d)

řídí zásah sil a prostředků v bojovém úseku a součinnost právnických osob a fyzických osob,

e)

kontroluje zásahovou činnost a plnění svých rozkazů a pokynů,

f)

udržuje spojení s velitelem zásahu a s podřízenými jednotkami.

(3)

Velitel bojového úseku k vytvoření podmínek pro ochranu života a zdraví hasičů

a)

analyzuje informace o nebezpečí v bojovém úseku a provádí jejich ověřování,

b)

stanoví takové úkoly, které odpovídají vybavení hasičů v bojovém úseku, respektuje zvláštnosti místa zásahu, zejména technologii, konstrukční a dispoziční řešení objektů a vlastnosti přítomných nebo vznikajících látek,

c)

oznamuje veliteli zásahu poznatky o situaci v bojovém úseku.

§ 18

Velitel jednotky

(1)

Velitel jednotky je na místě zásahu podřízen veliteli bojového úseku. Pokud bojový úsek není zřízen, je podřízenveliteli zásahu. Veliteli jednotky jsou přímo podřízeni hasiči v jednotce, pokud velitel zásahu neurčil jinak.

(2)

Velitel jednotky

a)

ohlašuje veliteli zásahu svou přítomnost a množství sil a prostředků jednotky ihned, jakmile se dostaví na místo zásahu,

b)

podřizuje se velení nadřízeného velitele a podává mu informace o plnění úkolů a o situaci; v případě bezprostředního ohrožení života hasičů je oprávněn změnit rozhodnutí nadřízeného velitele,

c)

předává řízení jednotky na dobu své nepřítomnosti určenému zástupci,

d)

zpracovává dokumentaci o činnosti jednotky u zásahu.

(3)

Velitel jednotky pro vytvoření podmínek ochrany životů a zdraví hasičů své jednotky

a)

shromažďuje informace o nebezpečí a provádí jejich ověřování na místě zásahu jednotky,

b)

rozděluje místo zásahu jednotky na zóny s charakteristickým nebezpečím a stanovuje odpovídající režim práce a způsob ochrany hasičů,

c)

stanoví takové úkoly, které odpovídají vybavení hasičů své jednotky, respektuje zvláštnosti místa zásahu, zejména technologii, konstrukční a dispoziční řešení objektů a vlastnosti přítomných nebo vznikajících látek,

d)

oznamuje veliteli bojového úseku nebo veliteli zásahu poznatky o situaci na místě zásahu jednotky,

e)

organizuje jištění hasičů při nebezpečných činnostech, jakými jsou zejména průzkum, práce v prostředí nebezpečných látek, práce ve výškách a hloubkách, záchrana fyzických osob.

(4)

Velitel jednotky se souhlasem velitele zásahu nebo velitele bojového úseku má právo odvolat z místa zásahu hasiče, který neplní svoje úkoly nebo jestliže mu neočekávané závažné okolnosti jejich plnění znemožní.

ČÁST ČTVRTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (§ 19-20)

§ 19

Zrušují se § 101 až 105 vyhlášky Ministerstvavnitra České socialistické republiky č. 37/1986 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně.

§ 20

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

Ruml v. r.Poznámky pod čarou:

Úplné znění č. 91/1995 Sb.

§ 33 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně.

§ 32 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 21/1996 Sb.

§ 37 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 21/1996 Sb.

Např. § 8 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 21/1996 Sb., § 19 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 187/1994 Sb., kterou se provádí silniční zákon.

Např. zákon ČNR č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 23/1992 Sb. a zákona č. 114/1995 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

Úplné znění č. 91/1995 Sb.

2

§ 33 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně.

3

§ 32 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 21/1996 Sb.

4

§ 37 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 21/1996 Sb.

5

Např. § 8 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 21/1996 Sb., § 19 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 187/1994 Sb., kterou se provádí silniční zákon.

6

Např. zákon ČNR č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 23/1992 Sb. a zákona č. 114/1995 Sb.