Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

272/1996 Sb. znění účinné od 1. 11. 1996

272

 

ZÁKON

ze dne 11. října 1996,

kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky

a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev

a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů,

a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

(§ 1)

§ 1

(1)

Zřizují se tyto ústřední orgány státní správy:

a)

Ministerstvo pro místní rozvoj,

b)

Ministerstvo dopravy a spojů,

c)

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,

d)

Úřad pro státní informační systém.

(2)

Zrušují se tyto ústřední orgány státní správy:

a)

Ministerstvo hospodářství,

b)

Ministerstvo pro hospodářskou soutěž,

c)

Ministerstvo dopravy,

d)

Česká komise pro vědecké hodnosti.

(3)

Zrušuje se Úřad pro legislativu a veřejnou správu České republiky.

(4)

Působnost ústředních orgánů státní správy, které jsou uvedeny v odstavci 1, stanoví zvláštní zákony.

(5)

Dosavadní působnost vyplývající ze zákonů a dalších právních předpisů přechází

a)

z Ministerstva hospodářství

1.

ve věcech telekomunikací a pošt na Ministerstvo dopravy a spojů,

2.

ve věcech profesní přípravy učňů na povolání na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,

3.

ve věcech malých a středních podniků, s výjimkou regionální podpory podnikání, ve věcech živností, podpory exportu, tvorby jednotné surovinové politiky, využívání nerostného bohatství, rozvoje techniky a technologií, technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví na Ministerstvo průmyslu a obchodu,

4.

ve věcech regionální politiky, včetně regionální podpory podnikání, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu a ve věcech nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování a stavebního řádu, investiční politiky a cestovního ruchu na Ministerstvo pro místní rozvoj,

5.

ve věcech geologického průzkumu na Ministerstvo životního prostředí,

6.

ve věcech hospodářské mobilizace a hospodářských opatření potřebných pro zabezpečení obrany na Správu státních hmotných rezerv,

7.

ve věcech státního informačního systému na Úřad pro státní informační systém;

b)

z Ministerstva dopravy na Ministerstvo dopravy a spojů;

c)

z Ministerstva životního prostředí ve věcech vodního hospodářství, s výjimkou ochrany přirozené akumulace vod, ochrany vodních zdrojů a ochrany jakosti povrchových a podzemních vod, na Ministerstvo zemědělství;

d)

z Ministerstva zdravotnictví ve věcech zdravotnického školství na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy;

e)

z Ministerstva pro hospodářskou soutěž na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže;

f)

z České komise pro vědecké hodnosti na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy;

g)

z Úřadu pro legislativu a veřejnou správu České republiky ve věcech plnění úkolů spojených s legislativní činností vlády na Ministerstvo spravedlnosti․

(6)

Práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných právních vztahů přecházejí v souvislosti s přechodem působnosti podle odstavce 5 ke dni účinnosti tohoto zákona

a)

z Ministerstva hospodářství na Ministerstvo dopravy a spojů, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Správu státních hmotných rezerv a na Úřad pro státní informační systém;

b)

z Ministerstva dopravy na Ministerstvo dopravy a spojů;

c)

z Ministerstva zdravotnictví na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy;

d)

z Ministerstva pro hospodářskou soutěž na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže;

e)

z České komise pro vědecké hodnosti na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

(7)

O přechodu práv a povinností podle odstavce 6 uzavřou ministerstva dopravy a spojů, školství, mládeže a tělovýchovy, průmyslu a obchodu, životního prostředí, pro místní rozvoj, zdravotnictví, Správa státních hmotných rezerv a Úřad pro státní informační systém příslušné dohody, kterými mezi sebou blíže vymezí tato práva a povinnosti. O přesunech rozpočtových prostředků uzavřou ústřední orgány státní správy uvedené v předchozí větě delimitační protokoly, které předloží ke schválení a k provedení rozpočtových opatření Ministerstvu financí.

(8)

Práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných právních vztahů přecházejí ke dni účinnosti tohoto zákona z Úřadu pro legislativu a veřejnou správu České republiky na Ministerstvo spravedlnosti.

ČÁST DRUHÁ

ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ

NÁRODNÍ RADY Č. 2/1969 Sb. , O ZŘÍZENÍ

MINISTERSTEV A JINÝCH ÚSTŘEDNÍCH

ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY ČESKÉ

REPUBLIKY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

PŘEDPISŮ (§ 2-3)

§ 2

Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 34/1970 Sb., zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona České národní rady č. 126/1990 Sb., zákona České národní rady č. 203/1990 Sb., zákona České národní rady č. 288/1990 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona České národní rady č. 575/1990 Sb., zákona České národní rady č. 173/1991 Sb., zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., zákona České národní rady č. 19/1992 Sb., zákona České národní rady č. 23/1992 Sb., zákona České národní rady č. 103/1992 Sb., zákona České národní rady č. 167/1992 Sb., zákona České národní rady č. 239/1992 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 350/1992 Sb., zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., zákona České národní rady č. 359/1992 Sb., zákona České národní rady č. 474/1992 Sb., zákona České národní rady č. 548/1992 Sb., zákona České národní rady č. 21/1993 Sb., zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 285/1993 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 89/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb. a zákona č. 135/1996 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

§ 1 zní:

§ 1

 

V České republice působí tyto ústřední orgány státní správy, v jejichž čele je člen vlády:

1.

Ministerstvo financí,

2.

Ministerstvo zahraničních věcí,

3.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,

4.

Ministerstvo kultury,

5.

Ministerstvo práce a sociálních věcí,

6.

Ministerstvo zdravotnictví,

7.

Ministerstvo spravedlnosti,

8.

Ministerstvo vnitra,

9.

Ministerstvo průmyslu a obchodu,

10.

Ministerstvo pro místní rozvoj,

11.

Ministerstvo zemědělství,

12.

Ministerstvo obrany,

13.

Ministerstvo dopravy a spojů,

14.

Ministerstvo životního prostředí.“.

 

2.

§ 2 odst. 1 zní:

(1) V České republice působí tyto další ústřední orgány státní správy:

1.

Český statistický úřad,

2.

Český úřad zeměměřický a katastrální,

3.

Český báňský úřad,

4.

Úřad průmyslového vlastnictví,

5.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,

6.

Úřad pro státní informační systém,

7.

Správa státních hmotných rezerv,

8.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost.“.

 

3.

V § 2 odst. 3 věta první zní: „Předsedu Českého statistického úřadu a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jmenuje a odvolává na návrh vlády prezident republiky.“.

 

4.

§ 3 se vypouští.

 

5.

§ 4 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

(3) Ministerstvo financí koordinuje příjem zahraniční pomoci.“.

 

6.

V § 7 odst. 1 se slova „s výjimkou věcí náležejících do působnosti Ministerstva hospodářství, pro vědní politiku a vývoj technologií, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti,“ nahrazují slovy „ , pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké hodnosti“.

 

7.

V § 8 se slova „s výjimkou rozhlasového a televizního vysílání,“ nahrazují slovy „pro rozhlasové a televizní vysílání, nestanoví-li zvláštní zákon jinak,1a)“.

Poznámka č. 1a) zní:

__________

1a)

Např. zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

8.

V § 10 odst. 1 se vypouštějí slova „zdravotnické školství,“.

 

9.

§ 11 se doplňuje odstavcem 5, který zní:

(5) Ministerstvo spravedlnosti plní úkoly spojené s legislativní činností vlády.“.

 

10.

§ 13 odst. 1 zní:

(1) Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy pro

a)

státní průmyslovou politiku, obchodní politiku, zahraničně ekonomickou politiku, tvorbu jednotné surovinové politiky, využívání nerostného bohatství, energetiku, teplárenství, plynárenství, těžbu, úpravu a zušlechťování ropy a zemního plynu, tuhých paliv, radioaktivních surovin, rud a nerud,

b)

hutnictví, strojírenství, elektrotechniku a elektroniku, pro průmysl chemický a zpracování ropy, gumárenský a plastikářský, skla a keramiky, textilní a oděvní, kožedělný a polygrafický, papíru a celulózy a dřevozpracující a pro výrobu stavebních hmot, stavební výrobu, zdravotnickou výrobu, sběrné suroviny a kovový odpad,

c)

vnitřní obchod a ochranu zájmů spotřebitelů, zahraniční obchod a podporu exportu,

d)

věci malých a středních podniků, s výjimkou regionální podpory podnikání, a pro věci živností,

e)

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,

f)

průmyslový výzkum, rozvoj techniky a technologií.“.

 

11.

§ 14 zní:

§ 14

 

(1) Ministerstvo pro místní rozvoj je ústředním orgánem státní správy ve věcech regionální politiky, včetně regionální podpory podnikání, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu a pro věci nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování a stavebního řádu, investiční politiky a cestovního ruchu.

(2) Ministerstvo pro místní rozvoj

a)

spravuje finanční prostředky určené k zabezpečování politiky bydlení a regionální politiky státu,

b)

koordinuje činnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy při zabezpečování politiky bydlení a regionální politiky státu, včetně koordinace financování těchto činností, pokud tyto prostředky přímo nespravuje.

(3) Ministerstvo pro místní rozvoj zabezpečuje informační metodickou pomoc vyšším územním samosprávným celkům, městům, obcím a jejich sdružením.

(4) Ministerstvo pro místní rozvoj zajišťuje činnosti spojené s procesem zapojování územních samosprávných celků do evropských regionálních struktur.“.

 

12.

V § 15 odst. 1 ve větě první se za slova „půdního fondu,“ vkládají tato slova: „pro vodní hospodářství, s výjimkou ochrany přirozené akumulace vod, ochrany vodních zdrojů a ochrany jakosti povrchových a podzemních vod,“.

 

13.

§ 17 zní:

§ 17

 

Ministerstvo dopravy a spojů je ústředním orgánem státní správy ve věcech dopravy, telekomunikací a pošt, s výjimkou správy kmitočtového spektra určeného pro rozhlasové a televizní vysílání.“.

 

14.

§ 19 odst. 2 zní:

(2) Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy pro ochranu přirozené akumulace vod, ochranu vodních zdrojů a ochranu jakosti povrchových a podzemních vod, pro ochranu ovzduší, pro ochranu přírody a krajiny, pro ochranu zemědělského půdního fondu, pro výkon státní geologické služby, pro ochranu horninového prostředí, včetně ochrany nerostných zdrojů a podzemních vod, pro geologické práce a pro ekologický dohled nad těžbou, pro odpadové hospodářství a pro posuzování vlivů činností a jejich důsledků na životní prostředí, včetně těch, které přesahují státní hranice. Dále je ústředním orgánem státní správy pro myslivost, rybářství a lesní hospodářství v národních parcích. Je rovněž ústředním orgánem státní správy pro státní ekologickou politiku.“.

 

15.

V § 22 se na konci připojuje tato věta: „O návrzích závažných opatření přiměřeným způsobem informují veřejnost.“.

 

16.

V § 24 se slova „připravují návrhy zákonů České národní rady a jiných obecně závazných právních předpisů“ nahrazují slovy „připravují návrhy zákonů a jiných právních předpisů týkajících se věcí, které patří do jejich působnosti, jakož i návrhy, jejichž přípravu jim vláda uložila“.

 

17.

§ 28a zní:

§ 28a

 

Vláda může zřídit jako svůj poradní orgán Legislativní radu. V jejím čele stojí člen vlády.“.

§ 3

Předseda Poslanecké sněmovny se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, jak vyplývá z pozdějších předpisů.

ČÁST TŘETÍ

ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 97/1993 Sb.,

O PŮSOBNOSTI SPRÁVY STÁTNÍCH

HMOTNÝCH REZERV (§ 4)

§ 4

Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, se mění a doplňuje takto:

 

1.

§ 1 odst. 1 zní:

(1) Správa státních hmotných rezerv (dále jen „Správa“) je ústředním orgánem státní správy pro oblast státních hmotných rezerv, hospodářskou mobilizaci a hospodářská opatření pro zabezpečení obrany.“.

 

2.

V § 1 odst. 3 se slova „ministra hospodářství“ nahrazují slovy „ministra průmyslu a obchodu v dohodě s ministrem financí“.

 

3.

V § 3 ve větě první se za slovem „financování“ vypouští čárka a vkládají se tato slova: „hospodářské mobilizace a hospodářských opatření pro zabezpečení obrany a financování,“.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST ZÁKONA (§ 5)

§ 5

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Zeman v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.