Čekejte, prosím...
A A A
63/1996 Sb. znění účinné od 25. 3. 1996 do 31. 12. 2000

63

 

ZÁKON

ze dne 21. února 1996,

kterým se mění zákon České národní rady č. 524/1992 Sb.,

o auditorech a Komoře auditorů České republiky

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky, se mění takto:

V

§ 39 odst. 1 se vypouštějí věta druhá, třetí a čtvrtá.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.