Čekejte, prosím...
A A A
73/1996 Sb. znění účinné od 1. 4. 1996

73

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 26. března 1996,

kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 118/1987 Sb.,

o veterinární ochraně státního území

 

Ministerstvo zemědělství podle § 35 odst. 1 písm. d) zákona č. 87/1987 Sb․, o veterinární péči, ve znění zákona č. 239/1991 Sb., stanoví:

Čl. I

Vyhláška Federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 118/1987 Sb., o veterinární ochraně státního území, se mění takto:

V příloze vyhlášky – Seznam pohraničních veterinárních stanic – se vypouští

a)

položka 26 Hatě (Znojmo) a

b)

z položky 11 text pod písmenem c) Jiříkov – silniční (NDR).

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1996.

Ministr:

Ing. Lux v. r.