Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

88/1996 Sb. znění účinné od 24. 4. 1996 do 31. 12. 2008

oddíl třetí nabývá účinnosti dnem 1.ledna 1998

88

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra

ze dne 4. dubna 1996,

kterou se provádí zákon o obecní policii

 

Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“) stanoví podle § 4 odst. 7, § 5 odst. 6 a § 27 odst. 1 zákona České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 153/1995 Sb.:

ODDÍL PRVNÍ

ODBORNÉ PŘEDPOKLADY

A ZPŮSOB JEJICH OVĚŘOVÁNÍ (§ 1-7)

§ 1

Odborné předpoklady

(1)

Odbornými předpoklady strážníka1 k výkonu povinností a oprávnění podle zákona České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb., zákona č. 82/1995 Sb. a zákona č. 153/1995 Sb., (dále jen „zákon“) je znalost ústavního pořádku České republiky a právní úpravy

a)

obecní policie,

b)

obecního zřízení a okresních úřadů,

c)

shromažďování,

d)

Policie České republiky,

e)

trestního práva,

f)

živnostenského podnikání,

g)

zbraní a střeliva,

h)

přestupků,

i)

správního řízení,

j)

bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,

k)

provozování soukromých bezpečnostních činností

v rozsahu přiměřeném úkolům obecní policie podle zákona a znalost praktického uplatňování této právní úpravy.

(2)

Ověřování znalostí stanovených v odstavci 1 (dále jen „zkouška“) se provádí před zkušební komisí ministerstva.

§ 2

Přihláška ke zkoušce

(1)

Přihlášku ke zkoušce podává ministerstvu obec, k níž je strážník v pracovním poměru (dále jen „příslušná obec“).

(2)

Přihláška ke zkoušce obsahuje:

a)

jméno, příjmení a rodné číslo strážníka,

b)

místo trvalého pobytu strážníka,

c)

datum ukončení školení a výcviku strážníka k výkonu oprávnění a používání služebních zbraní a donucovacích prostředků podle zákona.2

§ 3

Termín a místo konání zkoušky

Termín a místo konání zkoušky oznámí ministerstvo příslušné obci nejméně 30 dnů před jejím konáním.

Vykonání zkoušky

§ 4

(1)

Zkouška se skládá z písemného testu a ústního přezkoušení. Zkouška musí být uskutečněna v jednom dni. Ústní přezkoušení lze vykonat po splnění písemného testu. Další pravidla způsobu vykonání zkoušky stanoví zkušební řád pro ověřování odborných předpokladů strážníků, se kterým seznámí zkušební komise ministerstva strážníka před vykonáním zkoušky.

(2)

Zkušební otázky pro písemný test a pro ústní přezkoušení sestavuje ministerstvo. Přehled zkušebních okruhů zašle ministerstvo příslušné obci.

§ 5

Strážník vykoná úspěšně zkoušku, jestliže splní písemný test a vyhoví v ústním přezkoušení.

§ 6

(1)

Nevykoná-li strážník úspěšně zkoušku, může bez podání přihlášky zkoušku dvakrát opakovat.

(2)

Termín opakování zkoušky určí ministerstvo tak, aby se konala nejdříve měsíc a nejdéle tři měsíce ode dne jejího konání nebo prvého opakování.

(3)

Termín a místo konání opakované zkoušky sdělí ministerstvo příslušné obci nejméně 15 dnů předem.

§ 7

Protokol o zkoušce

(1)

O průběhu a hodnocení zkoušky sepíše zkušební komise ministerstva protokol o zkoušce.

(2)

Jedno vyhotovení protokolu o zkoušce zašle ministerstvo příslušné obci.

ODDÍL DRUHÝ

POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ (§ 8-10)

§ 8

Vydávání osvědčení

Vykoná-li strážník úspěšně zkoušku, vydá ministerstvo na základě protokolu o zkoušce osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů (dále jen „osvědčení“). Osvědčení zašle ministerstvo bez zbytečného odkladu příslušné obci.

§ 9

Náležitosti osvědčení

Osvědčení obsahuje:

a)

jméno, příjmení a rodné číslo strážníka,

b)

datum vydání a dobu platnosti osvědčení,

c)

název příslušné obce,

d)

evidenční číslo osvědčení,

e)

úřední razítko ministerstva a podpis pověřeného zástupce ministerstva.

§ 10

Změny údajů v osvědčení

Dojde-li ke změně osobních údajů strážníka obsažených v osvědčení nebo navazuje-li na skončený pracovní poměr strážníka bezprostředně znovu pracovní poměr strážníka k jiné obci, ministerstvo vydá na žádost příslušné obce nové osvědčení se zanesením těchto změn osobních údajů nebo změny názvu příslušné obce do 15 dnů od jejich oznámení.

ODDÍL TŘETÍ

JEDNOTNÉ PRVKY STEJNOKROJŮ

A OZNAČENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL (§ 11-12)

§ 11

Jednotné prvky stejnokroje

(1)

Jednotnými prvky stejnokroje strážníka jsou:

a)

kravata černé barvy a bunda, sako anebo plášť černé barvy nebo košile s krátkým rukávem bleděmodré barvy,

b)

nárameníky v barvě bundy, pláště, saka nebo košile s krátkým rukávem, bez jakéhokoliv označení,

c)

pokrývka hlavy černé barvy,

d)

páska na pokrývce hlavy se čtverci v bílé a tmavě modré barvě uspořádanými pravidelně ve více řadách tak, aby se barvy čtverců střídaly šachovnicovým způsobem, umístěná viditelně po celém obvodu pokrývky hlavy s výjimkou kožešinové zimní pokrývky hlavy,

e)

odznak na čelní části pokrývky hlavy ve tvaru kruhu bílé barvy s tmavě modrým mezikružím; v horní části mezikruží je v opisu zlatě ražené slovo „OBECNÍ“ nebo „MĚSTSKÁ“ a v jeho dolní části slovo „POLICIE“.

(2)

Velikost nárameníků a podrobnosti o tvarovém provedení odznaku a pásky na pokrývce hlavy jsou uvedeny v příloze.

§ 12

Jednotné prvky označení motorových vozidel

(1)

Jednotnými prvky označení dvoustopého motorového vozidla obce používaného k plnění úkolů obecní policie podle zákona (dále jen „vozidlo“) jsou:

a)

bílá barva vozidla,

b)

tmavě modrý nápis „OBECNÍ POLICIE“ nebo „MĚSTSKÁ POLICIE“ umístěný po obou bočních stranách a na zadní části vozidla. Nápis musí být napsán písmeny stejné velikosti. Na předních dveřích vozidla je pod nápisem uveden název příslušné obce.

(2)

Vozidlo jiné barvy než bílé lze výjimečně užít, pokud bude na obou předních dveřích vozidla označeno na bílém podkladu tvaru obdélníku tmavě modrými nápisy „OBECNÍ POLICIE“ nebo „MĚSTSKÁ POLICIE“.

(3)

Pro označení jednostopých vozidel obce používaných k plnění úkolů obecní policie platí ustanovení odstavců 1 a 2 přiměřeně.

(4)

Podrobnosti o provedení nápisů „OBECNÍ POLICIE“, „MĚSTSKÁ POLICIE“ a názvu obce na vozidle, rozměry bílého podkladu tvaru obdélníku pro výjimečné označení vozidla jsou uvedeny v příloze.

ODDÍL ČTVRTÝ

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (§ 13-14)

§ 13

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška Ministerstva vnitra České republiky č. 129/1992 Sb․, o odborných předpokladech pracovníků obecní policie a způsobu jejich ověřování.

§ 14

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou oddílu třetího, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.

Ministr:

Ruml v. r.

Příloha k vyhlášce č. 88/1996 Sb.

VELIKOST NÁRAMENÍKŮ

(k § 11 odst. 2 vyhlášky)

 

Šířka nárameníku je minimálně 50 mm, délka nárameníku je minimálně 100 mm.

 

PODROBNOSTI O TVAROVÉM PROVEDENÍ ODZNAKU NA POKRÝVCE HLAVY

(k § 11 odst. 2 vyhlášky)

 

1.

Průměr odznaku na pokrývce hlavy je 30 mm.

2.

Průměr vnitřního kruhu mezikruží je 15 mm.

3.

Slova „OBECNÍ“, „MĚSTSKÁ“ a „POLICIE“ jsou tvořena písmem kolmým, širokým 6 ČSN 01 0451 (Helvetika).

 

PODROBNOSTI O TVAROVÉM PROVEDENÍ PÁSKY NA POKRÝVCE HLAVY

(k § 11 odst. 2 vyhlášky)

 

Délka stran bílého a tmavě modrého čtverce šachovnice na pásce pokrývky hlavy je 5 mm.

 

PODROBNOSTI O PROVEDENÍ NÁPISŮ NA VOZIDLE

(k § 12 odst. 4 vyhlášky)

 

1.

Výška nápisu „OBECNÍ POLICIE“, „MĚSTSKÁ POLICIE“, tvořeného písmem typu UNIVERS 65 půltučný nebo AACHEN E, je nejméně 100 mm.

2.

Výška písma názvu obce je nejméně 25 mm, písmo nesmí být větší než nápis podle předchozího bodu.

3.

Nápisy včetně názvu obce jsou v barvě tmavě modré.

 

PODROBNOSTI O PROVEDENÍ NÁPISŮ A ROZMĚRY BÍLÉHO PODKLADU

TVARU OBDÉLNÍKU PRO VÝJIMEČNÉ OZNAČENÍ VOZIDLA

(k § 12 odst. 4 vyhlášky)

 

1.

Výška nápisu „OBECNÍ POLICIE“, „MĚSTSKÁ POLICIE“, tvořeného písmem typu UNIVERS 65 půltučný nebo AACHEN E, je 40 mm.

2.

Délka bílého podkladu je 600 mm, jeho šířka je 150 mm.Poznámky pod čarou:

§ 4 odst. 1 a 2 zákona ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

§ 25 zákona ČNR č. 553/1991 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

§ 4 odst. 1 a 2 zákona ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

2

§ 25 zákona ČNR č. 553/1991 Sb.