Čekejte, prosím...
A A A
92/1996 Sb. znění účinné od 1. 2. 2001 do 29. 8. 2003
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 219/2003 Sb.

30.8.2003

zrušeno

zákonem č. 408/2000 Sb.

1.2.2001

zákonem č. 153/2000 Sb.

1.1.2001

Více...

92

 

ZÁKON

ze dne 15. března 1996

o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Obecná ustanovení

§ 1

Předmět zákona

Tento zákon stanoví technické a biologické požadavky na rozmnožovací materiál uváděný do oběhu a upravuje podmínky zajišťující vhodné pěstební a užitkové vlastnosti odrůd některých hospodářsky významných druhů rostlin.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)

odrůdou soubor rostlin náležející k nejnižšímu stupni botanického třídění, který lze vymezit projevem znaků vyplývajících z určitého genotypu nebo kombinace genotypů, odlišitelný od každého jiného souboru rostlin projevem nejméně jednoho z těchto znaků a považovaný za jednotku rozmnožovatelnou beze změny,

b)

genetickými komponentami odrůdy linie, klony nebo jiné odrůdy, ze kterých se daná odrůda skládá nebo její rozmnožovací materiál vyrábí,

c)

geneticky modifikovanou rostlinou rostlina, která je geneticky modifikovaným organismem,13

d)

geneticky modifikovanou odrůdou odrůda, která zahrnuje geneticky modifikované rostliny,

e)

udržovatelem odrůdy osoba, která provádí nebo zajišťuje udržovací šlechtění odrůdy,

f)

uváděním do oběhu nabízení k prodeji, obchodní skladování, prodej nebo jakýkoliv jiný způsob převodu na jinou osobu při podnikání, 1

g)

smluvní zemí stát, s nímž bylo na základě mezinárodní smlouvy dosaženo dohody, že odrůda zapsaná ve Státní odrůdové knize nebo v obdobném úředním dokumentu tohoto státu smí být uváděna do oběhu ve smluvní zemi i v České republice,

h)

rozmnožovacím materiálem osivo a sadba, zejména semena určená k výsevu, hlízy, oddenky, cibule, výpěstky a jiné části rostlin sloužící k rozmnožování, včetně výpěstků získaných z buněčných nebo tkáňových kultur,

i)

šlechtitelským rozmnožovacím materiálem rozmnožovací materiál odpovídající popisu odrůdy v péči udržovatele odrůdy, který slouží k výrobě základního rozmnožovacího materiálu a nepodléhá uznávání. Na žádost udržovatele může být uznáván k využití pro výrobu certifikovaného rozmnožovacího materiálu,

j)

základním rozmnožovacím materiálem rozmnožovací materiál registrované odrůdy vyrobený udržovatelem odrůdy nebo pod jeho dohledem postupem udržovacího šlechtění a uznaný jako základní rozmnožovací materiál,

k)

certifikovaným rozmnožovacím materiálem rozmnožovací materiál vyrobený bezprostředně ze základního nebo z uznaného šlechtitelského rozmnožovacího materiálu nebo podle § 22 odst. 8 písm. g) z certifikovaného rozmnožovacího materiálu a uznaný jako certifikovaný rozmnožovací materiál,

l)

standardním rozmnožovacím materiálem rozmnožovací materiál registrované odrůdy druhů vymezených v § 21, podléhající povinné následné kontrole, který má vlastnosti podle § 23,

m)

obchodním rozmnožovacím materiálem rozmnožovací materiál, který nemá vlastnosti základního, certifikovaného nebo standardního rozmnožovacího materiálu,

n)

udržovacím šlechtěním postup zabezpečující po dobu registrace odrůdy zásobování trhu základním rozmnožovacím materiálem odrůdy a zachovávající její identitu a uniformitu.

§ 3

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen "ústav")2

a)

uznává základní a certifikovaný rozmnožovací materiál a množitelské porosty, ze kterých byl vyroben,

b)

kontroluje vlastnosti standardního a obchodního rozmnožovacího materiálu stanovené tímto zákonem,

c)

registruje odrůdy a provádí zkušební úkony nutné pro tuto registraci,

d)

vykonává dozor nad dovozem a uváděním rozmnožovacího materiálu do oběhu,

e)

provádí další úkony stanovené tímto zákonem.

§ 4

(1)

Rozmnožovací materiál rostlinných druhů, poddruhů a variet (dále jen "druhů") uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu (dále jen "druhový seznam") se smí uvádět do oběhu, jen náleží-li odrůdě zapsané ve Státní odrůdové knize (dále jen "registrovaná odrůda") nebo v obdobném úředním dokumentu smluvní země nebo běží-li lhůta podle § 16 odst. 4.

(2)

Rozmnožovací materiál odrůd druhů uvedených v druhovém seznamu, s výjimkou odrůd registrovaných jako zelenina nebo léčivá rostlina, se smí uvádět do oběhu, jen je-li uznán ústavem jako základní nebo certifikovaný.

(3)

Rozmnožovací materiál odrůd druhů uvedených v druhovém seznamu a registrovaných jako zelenina nebo léčivá rostlina se smí uvádět do oběhu jako základní, certifikovaný nebo standardní.

(4)

Rozmnožovací materiál druhů neuvedených v druhovém seznamu se smí uvádět do oběhu jako základní, certifikovaný, standardní nebo obchodní.

(5)

Ustanovení odstavců 1 až 3 se nevztahují na uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu lesních dřevin určených k obnově nebo založení lesa.

§ 5

Podání žádosti o registraci odrůdy

(1)

Registrovány mohou být odrůdy všech druhů pěstovaných rostlin.

(2)

O registraci odrůdy může požádat osoba (dále jen „žadatel“), která

a)

má práva k odrůdě podle zvláštního zákona,3 nebo

b)

přihlásila odrůdu k ochraně podle zvláštního zákona,3 a o udělení práv k odrůdě ještě nebylo rozhodnuto, anebo

c)

je udržovatelem odrůdy nechráněné podle zvláštního zákona.3

(3)

Osoby uvedené v odstavci 2, které nemají trvalý pobyt nebo sídlo v České republice, musí k podání přihlášky a k jednání v řízení o registraci odrůdy zmocnit osobu, která má trvalý pobyt nebo sídlo v České republice.

(4)

Žádost o registraci se podává u ústavu.

§ 6

Řízení o registraci

(1)

Řízení o registraci se zahajuje na návrh žadatele.

(2)

Návrh musí obsahovat

a)

jméno a trvalý pobyt žadatele, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní jméno a sídlo žadatele, jde-li o právnickou osobu,

b)

latinský název a český název druhu, k němuž odrůda náleží,

c)

název nebo předběžné označení odrůdy,

d)

informaci o tom, v kterých zemích a pod jakým názvem je odrůda zapsána v úředním seznamu odrůd, popř. probíhá řízení o takovém zápisu,

e)

informace o užitkovém zaměření odrůdy, je-li na tom závislý způsob zkoušení,

f)

údaj o tom, zda odrůda zahrnuje geneticky modifikované rostliny,

g)

údaje o výjimečných vlastnostech odrůdy vyžadujících zvláštní způsob zkoušení,

h)

popis hlavních znaků odrůdy,

i)

údaj o tom, z kterých případných komponent se odrůda skládá,

j)

informaci o tom, zda je odrůda určena výhradně pro vývoz.

(3)

Při podání návrhu musí žadatel

a)

uhradit správní poplatky, 4

b)

v případě, že se jedná o geneticky modifikovanou odrůdu, doložit, že geneticky modifikované rostliny, které zahrnuje, jsou zapsány v Seznamu geneticky modifikovaných organismů a produktů schválených pro uvádění do oběhu v České republice podle zvláštního právního předpisu,4a

c)

bezplatně dodat ústavu rozmnožovací materiál v potřebném množství, jakosti a termínu; pokud žadatel rozmnožovací materiál dodá opožděně, ústav odloží zahájení zkoušek do následujícího zkušebního období,

d)

prokázat, že je zajištěno udržovací šlechtění odrůdy,

e)

poskytnout další informace nebo podklady nezbytné pro hodnocení odrůdy, vyžádá-li si to ústav,

f)

u druhů, u nichž je užitná hodnota podmínkou registrace odrůdy, předložit výsledky nejméně tří polních pokusů provedených v různých místech České republiky, ve kterých je odrůda srovnávána s jinými registrovanými odrůdami téhož druhu. Žadatel je povinen umožnit ústavu kontrolu těchto pokusů.

§ 7

Zkoušení odrůd pro registraci

(1)

Předpokladem pro registraci odrůdy je zjištění, že odrůda

a)

je odlišná,

b)

je uniformní,

c)

je stálá,

d)

má užitnou hodnotu, není-li dále stanoveno jinak,

e)

má název vyhovující požadavkům podle § 9,

f)

je zajištěno její udržovací šlechtění,

g)

pokud zahrnuje geneticky modifikované rostliny, jsou tyto zapsány do Seznamu geneticky modifikovaných organismů a produktů schválených pro uvádění do oběhu v České republice podle zvláštního právního předpisu.4a

Požadavek podle písmene b) nemusí být splněn u odrůd udržovaných z důvodů zachování biologické rozmanitosti druhu.

(2)

Ke zjišťování odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty provádí ústav polní a laboratorní zkoušky. Výsledky těchto zkoušek sděluje ústav každoročně žadateli.

(3)

Zjišťování odlišnosti, uniformity a stálosti je povinné pro všechny odrůdy přihlášené k registraci.

(4)

Zjišťování užitné hodnoty je podmínkou registrace odrůd druhů, uvedených v druhovém seznamu, nejde-li o

a)

genetické komponenty hybridů nebo syntetických populací,

b)

odrůdy ovocných druhů,

c)

odrůdy okrasných rostlin,

d)

odrůdy udržované pro zachování biologické rozmanitosti druhu,

e)

odrůdy zeleniny,

f)

odrůdy trav, které nejsou využívány jako pícnina,

g)

odrůdy léčivých rostlin,

h)

odrůdy, u kterých je vyžadována registrace pouze pro vývoz.

(5)

Zkoušení odrůd pro registraci provádí ústav, který může, je-li to úspornější, uzavřít smlouvu s jinou odborně způsobilou osobou na provedení dílčích úkonů pro ústav za předpokladu, že tyto úkony budou prováděny pod odborným dozorem ústavu.

(6)

Prokáží-li dílčí výsledky zkoušení, že odrůda nesplňuje některý z předpokladů pro registraci, stanovených zákonem, ústav ukončí další zkoušení a zamítne žádost o registraci.

(7)

Náklady za zkušební úkony spojené s registračním řízením hradí žadatel o registraci.

§ 8

(1)

Odrůda se pokládá za odlišnou, liší-li se zřetelně projevy svých genetických znaků od jiných odrůd, které jsou ke dni podání přihlášky v České republice nebo ve smluvní zemi

a)

zapsány v úředním Seznamu odrůd před rozhodnutím ústavu o registraci, nebo

b)

uváděny do oběhu v souladu s ustanoveními tohoto zákona.

(2)

Odrůda se považuje za uniformní, jestliže je dostatečně jednotná v projevu znaků, které se zahrnují do zkoumání odlišnosti, jakož i znaků používaných k popisu odrůdy, s výhradou odchylek, které lze oprávněně očekávat v důsledku zvláštností jejího rozmnožování.

(3)

Odrůda se považuje za stálou, jestliže v projevu znaků zahrnutých do zkoušení odlišnosti, jakož i ve znacích používaných k popisu odrůdy zůstává beze změny po opakovaném množení nebo v případě zvláštního rozmnožovacího cyklu na konci každého takového cyklu.

(4)

Odrůda má užitnou hodnotu, představuje-li souhrnem svých vlastností ve srovnání s jinými registrovanými odrůdami alespoň v některé pěstitelsky významné části České republiky zřejmý přínos buď pro pěstování, nebo pro její využití anebo pro produkty od ní odvozené.

§ 9

Název odrůdy

(1)

Název odrůdy musí vyhovovat těmto požadavkům:

a)

nesmí se skládat jen z čísel,

b)

nesmí být zaměnitelný s názvem jiné odrůdy téhož nebo příbuzného druhu, zapsané v úředním seznamu České republiky nebo smluvní země,

c)

nesmí být zaměnitelný s ochrannou známkou pro rostlinný výrobek stejného nebo příbuzného druhu, chráněnou v České republice, se všeobecně známou ochrannou známkou bez ohledu na druh výrobku, s označením zeměpisného původu, nebo umožňující jinak porušovat práva jiných osob,

d)

nesmí vyvolávat nesprávné představy o odrůdě,

e)

nesmí obsahovat české nebo latinské botanické názvy,

f)

musí být přijatelný z jazykových hledisek,

g)

nesmí být odlišný od názvu uvedeného v šlechtitelském osvědčení vydaném podle zvláštního zákona. 3

(2)

Zahraniční odrůdě se ponechává její původní název, pokud splňuje podmínky odstavce 1.

§ 10

Ústav je oprávněn přezkoumat stav udržovacího šlechtění zkoušené odrůdy a jeho dokumentace. Zjistí-li ústav, že stav udržovacího šlechtění nezaručuje další existenci odrůdy nebo výrobu rozmnožovacího materiálu s vlastnostmi požadovanými tímto zákonem, uloží rozhodnutím lhůtu k odstranění nedostatků. Nejsou-li nedostatky odstraněny ve stanovené lhůtě, zastaví ústav řízení o registraci.

§ 11

Státní odrůdová kniha

(1)

Státní odrůdová kniha je úředním seznamem všech odrůd rostlin, které byly v České republice registrovány.

(2)

Jsou-li splněny předpoklady uvedené v § 7 odst. 1, vydá ústav o každé odrůdě, jejíž zkoušení bylo ukončeno, rozhodnutí o registraci a zapíše odrůdu do Státní odrůdové knihy.

§ 12

(1)

Zápis do Státní odrůdové knihy musí obsahovat

a)

název odrůdy,

b)

latinský název druhu, k němuž odrůda náleží,

c)

český název druhu, k němuž odrůda náleží,

d)

jméno a adresu žadatele,

e)

jméno a adresu udržovatele odrůdy,

f)

datum podání žádosti o registraci,

g)

den nabytí právní moci rozhodnutí o registraci,

h)

stručný popis významných pěstebních a užitkových vlastností odrůdy,

i)

údaj o funkci genetické modifikace.4b

(2)

Do Státní odrůdové knihy zapisuje ústav též datum prodloužení nebo výmazu zápisu, osobu, která má právo k odrůdě podle zvláštního zákona,3 a změny údajů o žadateli a o udržovateli.

(3)

Ústav je povinen

a)

každoročně zveřejnit seznam všech odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize, včetně údajů o adresách jejich udržovatelů a osob majících práva k odrůdě podle zvláštního zákona,3

b)

zveřejnit výsledky zkoušek užitné hodnoty nově registrovaných odrůd podle § 7 odst. 4.

(4)

Udržovatel registrované odrůdy je povinen sdělit ústavu do 60 dnů veškeré změny údajů podléhajících zápisu do Státní odrůdové knihy.

(5)

Všechny zápisy, změny a doplňky zápisů do Státní odrůdové knihy jsou zveřejňovány ve Věstníku Ministerstva zemědělství (dále jen „věstník“).

§ 13

Kontrola odrůd po registraci

(1)

Udržovatel je povinen na vyžádání ústavu dodat kontrolní vzorky rozmnožovacího materiálu registrované odrůdy za účelem zjištění, zda má odrůda ještě vlastnosti, které byly podmínkou registrace podle § 7, a předložit dokumentaci udržovacího šlechtění.

(2)

Pověření pracovníci ústavu mají právo odebírat vzorky rozmnožovacího materiálu z udržovacího šlechtění registrované odrůdy pro zjištění, zda odrůda je uniformní a stálá.

(3)

Zjistí-li ústav, že registrovaná odrůda již nesplňuje podmínky registrace uvedené v § 7 nebo že stav udržovacího šlechtění nezaručuje identitu odrůdy a udržení jejích vlastností, uloží udržovateli odrůdy lhůtu k nápravě. Náklady následných zkoušek hradí udržovatel odrůdy. Nejsou-li nedostatky odstraněny v uložené lhůtě, rozhodne ústav o zrušení registrace.

§ 14

(1)

Registrovaná odrůda může být udržována v České republice nebo též mimo její území, pokud je zabezpečena kontrola udržovacího šlechtění.

(2)

Udržovatel odrůdy je povinen vést záznamy o udržovacím šlechtění, o používané metodě udržovacího šlechtění a o množství produkovaného rozmnožovacího materiálu. Tyto záznamy je povinen uchovávat po dobu tří let a předložit je na požádání ústavu.

§ 15

Doba registrace

(1)

Odrůda se registruje na dobu deseti let. Odrůdy ovocných a okrasných dřevin, chmele a vinné révy se registrují na dobu patnácti let. Lhůta počíná běžet dnem nabytí právní moci rozhodnutí o registraci odrůdy.

(2)

Registrace může být na žádost osoby uvedené v § 5 odst. 2 a 3 opakovaně prodloužena o dalších deset let. Podáním žádosti se registrace předběžně prodlužuje až do nabytí právní moci rozhodnutí o prodloužení registrace.

(3)

Osoba, která požádala o prodloužení registrace, je povinna dodat ústavu bezplatně vzorek rozmnožovacího materiálu v množství, jakosti a termínu, které stanoví ústav. Vyžádá-li si to ústav, je povinna poskytnout též další nezbytné informace o odrůdě.

(4)

Žádost o prodloužení registrace se předkládá ústavu nejpozději dva roky před uplynutím doby registrace.

(5)

Jestliže odrůda splňuje podmínky registrace podle § 7, ústav prodlouží rozhodnutím registraci odrůdy o deset let.

§ 16

Zrušení registrace

(1)

Ústav rozhodne o zrušení registrace odrůdy a provede výmaz zápisu ve Státní odrůdové knize

a)

není-li podána žádost o prodloužení registrace ve lhůtě stanovené v § 15 odst. 4,

b)

na žádost osoby mající práva k odrůdě podle zvláštního zákona3 nebo udržovatele odrůdy, nejde-li o odrůdu chráněnou podle zvláštního zákona,3

c)

ztratí-li odrůda užitnou hodnotu, pokud je užitná hodnota podmínkou registrace,

d)

ztratí-li odrůda uniformitu nebo stálost,

e)

zjistí-li se, že odrůda ohrožuje zdraví lidí, zvířat nebo rostlin anebo životní prostředí,

f)

vyjde-li dodatečně najevo, že nebyly splněny podmínky pro registraci. V takovém případě může být rozhodnuto, že se na rozhodnutí o registraci odrůdy hledí, jakoby nebylo uděleno,

g)

neumožňuje-li stav udržovacího šlechtění a jeho dokumentace další udržení odrůdy nebo není-li zajištěno udržovací šlechtění odrůdy,

h)

zahrnuje-li odrůda geneticky modifikované rost-liny, které byly vyřazeny ze Seznamu geneticky modifikovaných organismů a produktů schválených pro uvádění do oběhu v České republice podle zvláštního právního předpisu.4c

(2)

Končí-li registrace odrůdy z důvodů uvedených v odstavci 1 písm. e) a h), musí být rozmnožovací materiál stažen z oběhu bez prodlení po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení registrace.

(3)

Končí-li registrace odrůdy z důvodů uvedených v odstavci 1 písm. f), musí být rozmnožovací materiál stažen z oběhu do konce roku, v němž bylo o zrušení registrace rozhodnuto.

(4)

Končí-li registrace odrůdy z důvodů uvedených v odstavci 1 písm. a), b), c), d) a g) a odrůda náleží k druhu uvedenému v druhovém seznamu, smí být její rozmnožovací materiál uznáván a uváděn do oběhu ještě ve lhůtě stanovené ústavem, nejpozději však do 30. června třetího roku po zrušení registrace. Nenáleží-li odrůda k druhu uvedenému v druhovém seznamu, smí být její rozmnožovací materiál uváděn do oběhu po této době jen jako obchodní.

§ 17

Zkoušení odrůd pro zápis

do Seznamu doporučených odrůd

(1)

Seznam doporučených odrůd příslušného druhu vydává osoba pověřená Ministerstvem zemědělství (dále jen „vydavatel SDO“).

(2)

Vydavatel SDO zapisuje do Seznamu doporučených odrůd odrůdy podle výsledků zkoušek, jejichž metodiku stanoví Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) vyhláškou.

(3)

Do zkoušek pro Seznam doporučených odrůd se mohou zařazovat jen registrované odrůdy.

(4)

Právo přihlásit odrůdu do zkoušek pro Seznam doporučených odrůd má osoba, která přihlásila odrůdu k registraci do Státní odrůdové knihy podle § 5 odst. 2.

§ 18

(1)

Odrůdy zkouší vydavatel SDO, který může, je-li to úspornější, uzavřít smlouvu s jinou odborně způsobilou osobou na provedení potřebných zkoušek pro vydavatele SDO.

(2)

Zkoušky pro Seznam doporučených odrůd zahrnují zkoušení užitkových vlastností, které jsou pro pěstitele, zpracovatele a spotřebitele nejdůležitější; na žádost osoby, která odrůdu do zkoušek přihlásila, mohou být prováděny též zkoušky vlastností, které jsou podle jejího názoru přínosem odrůdy.

(3)

Vydavatel SDO sdělí osobě, která odrůdu přihlásila do zkoušek pro Seznam doporučených odrůd, výsledky zkoušek a též, zda byla odrůda zařazena do Seznamu doporučených odrůd. Nebyla-li odrůda zařazena do Seznamu doporučených odrůd, může tato osoba požádat, aby na její náklady vydavatel SDO prodloužil zkoušení o jeden rok.

§ 19

(1)

Vydavatel SDO pokračuje ve zkoušení odrůdy po dobu trvání zápisu odrůdy do Seznamu doporučených odrůd.

(2)

Odrůdy zařazené do Seznamu doporučených odrůd a jejich zjištěné užitkové vlastnosti vydavatel SDO každoročně zveřejňuje. Ústav je oprávněn zveřejňovat údaje o odrůdách zapsaných v Seznamu doporučených odrůd i v jiných publikacích.

(3)

Vydavatel SDO vyřadí odrůdu ze Seznamu doporučených odrůd,

a)

skončí-li registrace odrůdy,

b)

zjistí-li na základě provedených zkoušek, že jiné odrůdy, nově zapsané v Seznamu doporučených odrůd, jsou pro určité pěstební podmínky nebo určitý způsob využití vhodnější,

c)

nezajistí-li osoba, která odrůdu do zkoušek přihlásila, bezplatné dodání rozmnožovacího materiálu, nutného pro pokračování ve zkoušení, ústavu.

(4)

Na postup podle § 17, 18 a 19 se nevztahují obecná ustanovení o správním řízení.5

§ 20

Informace o odrůdách

(1)

Každý má právo se seznámit

a)

s vlastnostmi registrovaných odrůd, zjištěnými ústavem i s výsledky jejich zkoušek,

b)

s názvy zkoušených odrůd, jmény a adresami jejich udržovatelů a osob majících práva k odrůdě podle zvláštního zákona. 3

(2)

Ústav umožní osobě, která prokáže odborně zdůvodněný zájem, aby se seznámila se zkouškami odlišnosti, uniformity, stálosti a užitkových vlastností prováděnými ústavem, nikoliv však s jejich výsledky.

§ 21

Uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu

(1)

Rozmnožovací materiál druhů uvedených v druhovém seznamu se smí uvádět do oběhu jen

a)

je-li uznán jako základní nebo certifikovaný, nebo

b)

jako standardní, jedná-li se o zeleninu nebo léčivou rostlinu a jsou splněny požadavky stanovené v § 23.

(2)

Rozmnožovací materiál druhů neuvedených v druhovém seznamu smí být uváděn do oběhu jako

a)

obchodní, nebo

b)

základní nebo certifikovaný, pokud výrobce o jeho uznání požádá a ústav zjistí, že jsou splněny požadavky uvedené v § 22, nebo

c)

standardní, jsou-li splněny požadavky stanovené v § 23.

(3)

Na okrasné odrůdy druhů uvedených v druhovém seznamu se pro účely dovozu a uvádění do oběhu pohlíží jako na odrůdy druhů v druhovém seznamu neuvedených.

(4)

Výčet druhů, jejichž základní a certifikovaný rozmnožovací materiál smí být uváděn do oběhu pouze mořený, stanoví ministerstvo vyhláškou; certifikovaný rozmnožovací materiál, v němž výskyt škodlivých organismů nepřesahuje hodnoty, které stanoví pro tyto druhy ministerstvo vyhláškou, smí být uváděn do oběhu i nemořený.

§ 22

Uznávání množitelských porostů

a rozmnožovacího materiálu

(1)

Osoba, která vyrábí základní nebo certifikovaný rozmnožovací materiál, je povinna požádat ústav o uznání

a)

porostů sloužících k výrobě základního nebo certifikovaného rozmnožovacího materiálu; porost genetických komponent sloužící k výrobě hybridní odrůdy je ve smyslu tohoto zákona považován za předstupeň v kategorii základní rozmnožovací materiál, u zelenin za šlechtitelský materiál,

b)

rozmnožovacího materiálu pocházejícího bezprostředně z porostů uznaných podle písmene a).

(2)

Žádost o uznání porostu musí obsahovat

a)

jméno a trvalý pobyt žadatele, jedná-li se o fyzickou osobu, nebo obchodní jméno a sídlo, jedná-li se o právnickou osobu,

b)

název druhu a název odrůdy,

c)

kategorii a generaci rozmnožovacího materiálu, který má být vyroben,

d)

umístění pozemku a jeho výměru,

e)

původ a množství osiva použitého k založení porostu,

f)

předplodinu uznávaného porostu,

g)

souhlas majitele šlechtitelského osvědčení,3 je-li odrůda chráněna, nebo souhlas udržovatele odrůdy nechráněné podle zvláštního zákona3 k výrobě základního nebo certifikovaného rozmnožovacího materiálu pro uvádění do oběhu; jestliže je udržovatelů více, postačí souhlas jednoho z nich. U ovocných dřevin, chmele a révy vinné je nutný souhlas udržovatele odrůdy nechráněné podle zvláštního zákona3 pouze pro uznání porostů matečnic, oček a podnoží.

(3)

Žadatel o uznání porostu je povinen viditelně označit pozemek, na němž se tento porost nachází, identifikačním číslem, které mu přidělí ústav.

(4)

Ústav uzná porosty uvedené v odstavci 1 písm. a), jestliže je uhrazen správní poplatek4 a porost má vlastnosti podle odstavce 8 písm. a), b) a c), a

a)

jedná se o registrovanou odrůdu nebo o odrůdu přihlášenou k registraci podle § 5, nebo

b)

se jedná o odrůdu, jejíž registrace skončila, avšak lhůta podle § 16 odst. 4 dosud běží, anebo

c)

se jedná o odrůdu registrovanou v jiném státě, jejíž množení bylo povoleno ministerstvem.

(5)

Žádost o uznání rozmnožovacího materiálu musí kromě údajů uvedených v odstavci 2 písm. a) až c) obsahovat

a)

množství rozmnožovacího materiálu s uvedením počtu a druhu obalů,

b)

ročník sklizně,

c)

rozhodnutí o uznání porostu, z něhož byl rozmnožovací materiál bezprostředně vyroben,

d)

způsob chemického nebo jiného ošetření,

e)

místo, kde je rozmnožovací materiál uložen.

(6)

Ústav odebere bezplatně vzorek rozmnožovacího materiálu a vydá rozhodnutí o jeho uznání, jestliže

a)

porost, z něhož bezprostředně pochází, byl uznán podle odstavce 4,

b)

je uhrazen správní poplatek,4 a

c)

z rozboru odebraného vzorku je zřejmé, že vyrobený rozmnožovací materiál má ke dni uznání vlastnosti podle odstavce 8 písm. d). Jde-li o nové uznání přeskladněného nebo upraveného uznaného rozmnožovacího materiálu, může ústav rozhodnout o přezkoušení jen těch vlastností, které podléhají změnám.

(7)

Ústav může, je-li to úspornější, uzavřít smlouvu s jinou odborně způsobilou osobou na provedení dílčích úkonů pro ústav za předpokladu, že tyto úkony budou prováděny pod odborným dozorem ústavu.

(8)

Ministerstvo stanoví vyhláškou

a)

minimální vzdálenost množitelského porostu od porostů stejného nebo příbuzného druhu, které by mohly cizosprášením, přenosem chorob nebo jiným způsobem ohrozit množitelský porost,

b)

požadavky na předplodiny množitelských porostů vymezených druhů v předcházejících letech,

c)

vlastnosti množitelského porostu, které jsou podmínkou jeho uznání,

d)

vlastnosti, které jsou podmínkou uznání rozmnožovacího materiálu,

e)

postup uznávání porostů a rozmnožovacího materiálu a způsob odběru vzorků rozmnožovacího materiálu,

f)

druhy, jejichž základní rozmnožovací materiál smí být vyráběn po vymezený počet generací z uznaného základního rozmnožovacího materiálu, a způsob označování těchto generací,

g)

druhy, jejichž certifikovaný rozmnožovací materiál smí být vyráběn i z certifikovaného rozmnožovacího materiálu pocházejícího bezprostředně z uznaného základního rozmnožovacího materiálu,

h)

pro vymezené druhy způsob označování zvláštních jakostních tříd základního nebo certifikovaného rozmnožovacího materiálu, vyrobeného z meristémových kultur nebo jinými postupy vhodnými k výrobě zdravého rozmnožovacího materiálu, a stanoví vlastnosti, které takto označený základní nebo certifikovaný rozmnožovací materiál musí mít.

(9)

Uzavřené oblasti pro výrobu základní sadby brambor, mimo něž nejsou množitelské porosty určené k výrobě základního rozmnožovacího materiálu ústavem uznávány a v nichž smí být pěstovány brambory výhradně ze základního nebo certifikovaného rozmnožovacího materiálu, nejde-li o případy podle § 36 odst. 1, stanoví příloha č. 3 k tomuto zákonu.

(10)

Osoba, která přihlásila k uznání základní nebo certifikovaný rozmnožovací materiál, je povinna vést záznamy o

a)

hmotnosti nebo počtu kusů a původu rozmnožovacího materiálu, z něhož byl základní nebo certifikovaný rozmnožovací materiál vyroben,

b)

hmotnosti nebo počtu kusů a o vlastnostech vyrobeného rozmnožovacího materiálu,

c)

hmotnosti nebo počtu kusů rozmnožovacího materiálu použitého ve vlastním podniku,

d)

tom, které osobě byl vyrobený rozmnožovací materiál předán,

a uchovávat tyto záznamy po dobu tří let.

(11)

Ústav je oprávněn přezkoumat odrůdovou pravost, čistotu a zdravotní stav uznaného rozmnožovacího materiálu uvedeného do oběhu. Prokáže-li následná kontrola, že rozmnožovací materiál nesplňuje požadavky odrůdové pravosti, čistoty nebo zdravotního stavu, zruší ústav rozhodnutí o uznání rozmnožovacího materiálu a zakáže jeho uvádění do oběhu.

(12)

Ustanovení odstavců 1 až 11 se nevztahují na uznávání porostů pro sběr semen určených k založení nebo obnově lesa.

(13)

Náklady za odborné úkony spojené s uznáváním hradí žadatel o uznání.

§ 23

Standardní rozmnožovací materiál

(1)

Standardní rozmnožovací materiál musí být vyroben pod dohledem udržovatele.

(2)

Standardní rozmnožovací materiál uváděný do oběhu musí být odrůdově pravý, odrůdově čistý a jeho zdravotní stav a jiné vlastnosti musí splňovat požadavky, které stanoví ministerstvo vyhláškou. Za tyto vlastnosti rozmnožovacího materiálu odpovídá výrobce, který je povinen je písemně deklarovat odběrateli.

(3)

Standardní rozmnožovací materiál podléhá následné kontrole prováděné ústavem. Zjistí-li ústav, že rozmnožovací materiál nemá vlastnosti standardního rozmnožovacího materiálu stanovené tímto zákonem a právními předpisy vydanými na jeho základě, zakáže tomu, kdo rozmnožovací materiál uvedl do oběhu, jeho další prodej a nařídí mu odstranění označení deklarujícího rozmnožovací materiál jako standardní.

(4)

Osoba, která vyrábí standardní rozmnožovací materiál, je povinna vést záznamy o

a)

původu, hmotnosti nebo počtu kusů rozmnožovacího materiálu použitého k výrobě,

b)

hmotnosti nebo počtu kusů vyrobeného rozmnožovacího materiálu a o osobě, jíž byl předán,

c)

hmotnosti nebo počtu kusů rozmnožovacího materiálu použitého ve vlastním podniku,

d)

vlastnostech vyrobeného rozmnožovacího materiálu zjištěných výrobcem.

(5)

Osoba, která uvádí do oběhu standardní rozmnožovací materiál v České republice jako první nebo tento rozmnožovací materiál přebalí, je povinna vést záznamy o

a)

hmotnosti nebo počtu kusů a původu rozmnožovacího materiálu určeného k prodeji,

b)

hmotnosti nebo počtu kusů, vlastnostech rozmnožovacího materiálu a osobě, jíž byl materiál předán,

c)

hmotnosti nebo počtu kusů rozmnožovacího materiálu použitého ve vlastním podniku.

(6)

Osoby uvedené v odstavcích 4 a 5 jsou povinny

a)

uchovávat záznamy podle odstavců 4 a 5 po dobu tří let,

b)

odebírat vzorky z každé vyrobené partie rozmnožovacího materiálu a uchovávat je pro účely následné kontroly po dobu dvou let.

§ 24

Obchodní rozmnožovací materiál

Rozmnožovací materiál druhů neuvedených v druhovém seznamu se smí uvádět do oběhu jako obchodní. Zdravotní stav a jiné vlastnosti obchodního rozmnožovacího materiálu musí splňovat požadavky stanovené vyhláškou ministerstva , s výjimkou odrůdové čistoty a odrůdové pravosti.

§ 25

Označování rozmnožovacího materiálu

názvem druhu a odrůdy

Základní, certifikovaný a standardní rozmnožovací materiál uváděný do oběhu musí nést označení druhu a odrůdy; obchodní rozmnožovací materiál označení druhu, a je-li to pro způsob pěstování daného druhu nezbytné, též označení, zda se jedná o ozimou, jarní, popřípadě jinou formu.

§ 26

Směsi druhů a odrůd

(1)

Rozmnožovací materiál směsi druhů a odrůd (dále jen "směs"), uváděný do oběhu, smí obsahovat jen takový rozmnožovací materiál jednotlivých odrůd, jaký dovoluje tento zákon uvádět na trh samostatně.

(2)

Směs uváděná do oběhu musí být zřetelně označená jako směs a musí být označena údaji podle § 28 odst. 3.

(3)

Kdo hodlá vyrábět směs určenou k uvádění do oběhu, je povinen sdělit ústavu, podíl jednotlivých druhů a názvy odrůd ve směsi a případný obchodní název směsi.

(4)

Z každé vyrobené směsi odebere ústav vzorek a uchovává jej pro případ následné kontroly po dobu dvou let.

§ 27

Dovoz rozmnožovacího materiálu

(1)

Celní orgán propustí rozmnožovací materiál do celního režimu volného oběhu6 nebo aktivního zušlechťovacího styku,6 pokud při podání celního prohlášení deklarant6 předloží povolení k dovozu rozmnožovacího materiálu vydané ústavem. Povolení není nutné předkládat u dovozu rozmnožovacího materiálu

a)

odrůdy, která se může podle § 4 tohoto zákona v České republice uvádět do oběhu,

b)

druhů neuvedených v druhovém seznamu podle § 4 odst. 4.

(2)

Povolení k dovozu rozmnožovacího materiálu, který bude na základě smlouvy upravován, rozmnožován nebo pěstován výhradně pro vývoz, vydá ústav na žádost osoby, která hodlá rozmnožovací materiál dovézt, (dále jen "dovozce"),

a)

je-li uhrazen správní poplatek, a

b)

je-li zabezpečen odběr vzorků ústavem pro následnou kontrolu.

(3)

V žádosti o povolení dovozu je nutno uvést

a)

jméno a trvalý pobyt nebo sídlo dovozce,

b)

množství a kategorii rozmnožovacího materiálu,

c)

latinský název druhu a název odrůdy,

d)

jméno a trvalý pobyt nebo sídlo osoby, která má v České republice právo s rozmnožovacím materiálem po propuštění celním orgánem nakládat,

e)

v případě, že rozmnožovací materiál má být na základě smlouvy upravován, rozmnožován nebo pěstován výhradně pro vývoz, též jméno a trvalý pobyt nebo sídlo osoby, které je produkt vyrobený z dovezeného rozmnožovacího materiálu smluvně určen.

(4)

Základní nebo certifikovaný rozmnožovací materiál může být dovezen a uveden do oběhu,6 jen je-li v zemi původu úředně uznán jako základní nebo certifikovaný a je opatřen příslušným úředním dokladem.

(5)

Dovozce je povinen oznámit ústavu každý jednotlivý případ dovozu základního certifikovaného a standardního rozmnožovacího materiálu nejpozději do sedmi dnů od jeho dovozu.

(6)

Ustanoveními § 27 nejsou dotčena ustanovení zvláštních předpisů o rostlinolékařské péči 7 a o celním řízení. 6

§ 28

Označování a balení rozmnožovacího materiálu

(1)

Rozmnožovací materiál smí být uváděn do oběhu jen v obalech zamezujících účinně jeho záměně a uzavřených tak, že je zachována možnost kontroly původnosti obsahu. Obalem se rozumí i materiál použitý k vytvoření svazku rostlin, velkoobjemové vaky a kontejnery z tuhého materiálu.

(2)

Údaje na obalu rozmnožovacího materiálu uváděného do oběhu a vyžadované tímto zákonem

a)

musí být dobře čitelné a nesmazatelné,

b)

pokud se jedná o rozmnožovací materiál geneticky modifikované odrůdy, musí obsahovat označení podle zvláštního právního předpisu․7a

(3)

Obaly rozmnožovacího materiálu uváděného do oběhu, s výjimkou malých balení určených pro konečného spotřebitele, musí nést

a)

označení druhu nebo druhů, jde-li o směs, včetně procentuálního zastoupení ve směsi,

b)

označení odrůdy (odrůd u směsi), nejde-li o obchodní rozmnožovací materiál nebo směs,

c)

údaj, zda jde o základní, certifikovaný, standardní nebo obchodní rozmnožovací materiál,

d)

údaj identifikující rozmnožovací materiál,

e)

údaj o hmotnosti nebo počtu kusů rozmnožovacího materiálu,

f)

datum posledního odběru vzorků pro zjištění vlastností rozmnožovacího materiálu,

g)

vyznačení lhůty, po kterou je rozmnožovací materiál pro předpokládaný způsob využití vhodný,

h)

druh chemického ošetření,

i)

název osoby,1 která zajišťuje výrobu nebo dovoz rozmnožovacího materiálu.

(4)

Obaly základního a certifikovaného rozmnožovacího materiálu, s výjimkou malých balení určených pro konečného spotřebitele, musí být pod dozorem ústavu opatřeny úřední návěskou a úřední pojistkou. Náklady na pořízení úředních návěsek a pojistek hradí žadatel.

(5)

Návěsky a případné pojistky obalů standardního a obchodního rozmnožovacího materiálu nesmí být svým vzhledem zaměnitelné s návěskami a pojistkami uzávěrů základního nebo certifikovaného rozmnožovacího materiálu.

(6)

Rozmnožovací materiál uváděný do oběhu v malém balení musí být zajištěn tak, aby obal nebylo možno otevřít bez zjevného poškození, a údaje na něm musí být srozumitelné pro spotřebitele. Hmotnost nebo počet kusů rozmnožovacího materiálu, které se považují za malá balení, a údaje, jimiž musí být označena, stanoví ministerstvo pro jednotlivé druhy vyhláškou.

(7)

Ministerstvo stanoví vyhláškou

a)

způsob označování obalů, jejich uzavírání a zabezpečení uzávěru,

b)

opatření, která jsou považována za úřední pojistku podle odstavce 4,

c)

požadavky, které musí splňovat úřední návěska,

d)

další údaje, jimiž musí být označen vymezený rozmnožovací materiál.

§ 29

Zákaz klamání

(1)

Rozmnožovací materiál nesmí být uváděn do oběhu s údaji, které jsou nepravdivé, neúplné, přehnané nebo jinak klamající, ani v obalech vzbuzujících nesprávné představy o jejich obsahu.

(2)

Rostlinný materiál, který nemá vlastnosti rozmnožovacího materiálu stanovené tímto zákonem, nesmí být uváděn do oběhu jako rozmnožovací materiál nebo způsobem, který může vést k jeho záměně s rozmnožovacím materiálem.

(3)

Ustanoveními předchozích odstavců není dotčena obecná úprava nekalé soutěže.8

§ 30

Zvláštní ustanovení o odpovědnosti za vady

(1)

Při koupi rozmnožovacího materiálu nastupuje na místo šestiměsíční záruční doby podle občanského zákoníku9 u jednoletých druhů záruční doba jeden rok, u víceletých druhů záruční doba, která končí jeden rok po dosažení vývojového stadia potřebného k určení pravosti odrůdy.

(2)

Ustanoveními tohoto zákona nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti za vady podle obecně závazných právních předpisů.8,9

§ 31

Registrace činnosti, povinnost ohlašování a vedení záznamů

(1)

Osoba,1 která zajišťuje výrobu nebo dovoz rozmnožovacího materiálu za účelem jeho uvedení do oběhu,6 musí být pro tento účel registrována u ústavu. Ústav na základě žádosti registruje osobu,1 která

a)

prokáže odbornou způsobilost podle požadavků, které ministerstvo uveřejní ve věstníku,

b)

uhradí správní poplatek.4

(2)

Při porušení zákona může být registrace zrušena.

(3)

U druhů neuvedených v druhovém seznamu se povinnost registrace podle odstavce 1 nevztahuje na osobu, která vyrábí nebo uvádí do oběhu obchodní rozmnožovací materiál okrasných druhů.

(4)

Osoba, 1 která rozmnožovací materiál uvádí do oběhu, balí jej nebo zpracovává pro jiného, je povinna

a)

do jednoho měsíce ohlásit ústavu zahájení a ukončení této činnosti. To neplatí pro toho, kdo u téhož rozmnožovacího materiálu splnil povinnost stanovenou v odstavci 1 nebo kdo rozmnožovací materiál prodává v malém balení spotřebiteli;

b)

vést záznamy o získaném a prodaném rozmnožovacím materiálu a uchovávat je po dobu tří let.

(5)

Evidenci osob uvedených v odstavcích 1 a 3 vede ústav.

§ 32

Oprávnění ministerstva v mimořádných případech

(1)

Ministerstvo může, je-li vážně ohroženo zásobení trhu certifikovaným rozmnožovacím materiálem některých druhů uvedených v druhovém seznamu, stanovit a oznámit ve věstníku druhy, jejichž rozmnožovací materiál se smí po dobu jednoho roku ode dne oznámení ve věstníku uvádět do oběhu jako obchodní, stanovit vlastnosti, které musí mít, a způsob jeho kontroly.

(2)

Ministerstvo může, jde-li o odvracení škod v důsledku nedostatku rozmnožovacího materiálu registrovaných odrůd, stanovit vyhláškou, že rozmnožovací materiál vymezených neregistrovaných odrůd je dovoleno uvádět do oběhu na dobu nejvýše jednoho roku.

(3)

Ministerstvo může stanovit vyhláškou, že rozmnožovací materiál neregistrované odrůdy smí být uváděn do oběhu po dobu trvání zkoušek podle § 7 odst. 2, nejdéle však po dobu tří let, jde-li o druh uvedený v druhovém seznamu a ve Státní odrůdové knize není zapsána žádná odrůda daného druhu, ale pěstování tohoto druhu je pěstiteli vyžadováno.

§ 33

Kontrola výroby a oběhu

rozmnožovacího materiálu

(1)

Ústav

a)

kontroluje, zda osoby, které vyrábějí, zpracovávají, skladují, označují, balí a uvádějí do oběhu rozmnožovací materiál, dodržují povinnosti stanovené tímto zákonem,

b)

podle povahy zjištěných nedostatků může uložit rozhodnutím způsob a lhůtu k odstranění nedostatků a jejich příčin.

(2)

Pověření pracovníci ústavu jsou oprávněni

a)

vstupovat na pozemky, kde se rozmnožovací materiál vyrábí a na pozemky dotčené, a do prostor, kde se rozmnožovací materiál upravuje, skladuje, označuje, balí a prodává, jakož i na dopravní prostředky, kterými je přepravován,

b)

vyžadovat od osob uvedených v odstavci 1 písm. a) potřebné doklady, informace a nezbytnou věcnou, osobní a jinou součinnost potřebnou k výkonu činnosti včetně odběru kontrolních vzorků rozmnožovacího materiálu,

c)

kontrolovat v uzavřené oblasti pro výrobu základní sadby brambor dodržování ustanovení § 22 odst. 9.

(3)

Osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) jsou povinny umožnit pracovníkům ústavu

a)

vstup na pozemky, kde se rozmnožovací materiál vyrábí a na pozemky dotčené, a do prostor, kde se rozmnožovací materiál skladuje, označuje, balí a obchoduje se s ním, jakož i na dopravní prostředky, kterými je přepravován,

b)

poskytnout potřebné doklady, informace a nezbytnou věcnou, osobní a jinou součinnost potřebnou k výkonu jejich činnosti včetně poskytnutí kontrolních vzorků rozmnožovacího materiálu.

(4)

Osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) jsou oprávněny vyžadovat od ústavu úhradu výrobních nákladů za odebrané kontrolní vzorky, pokud mají vlastnosti vyžadované tímto zákonem.

(5)

Při výkonu kontroly postupuje ústav podle zvláštního zákona,10 nestanoví-li tento zákon jinak.

(6)

Ústav může uložit osobě, která uvede rozmnožovací materiál do oběhu, zvláštní opatření pro ochranu zdraví lidí a zvířat, ochranu spotřebitele a životního prostředí.

(7)

Jako zvláštní opatření nařídí ústav likvidaci rozmnožovacího materiálu, jehož uvádění do oběhu by ohrozilo zdraví lidí nebo zdraví zvířat nebo životní prostředí, a určí způsob jeho likvidace.

(8)

Jako zvláštní opatření může ústav nařídit v oblastech stanovených podle § 22 odst. 9 vlastníkovi porostu, který nebyl vysázen ze základního nebo certifikovaného rozmnožovacího materiálu a jehož zdravotní stav by mohl ohrozit množitelské porosty a mohl by být příčinou neuznání množitelského porostu v přihlášené kategorii, likvidaci takového porostu na náklady vlastníka. Současně ústav stanoví lhůtu likvidace. Likvidaci porostu může ústav nařídit ve vzdálenosti od množitelského porostu stanovené ministerstvem podle § 22 odst. 8 písm. a).

(9)

Jako zvláštní opatření zakáže ústav uvádět do oběhu rozmnožovací materiál, který není označen podle tohoto zákona nebo nesplňuje požadavky jakosti stanovené tímto zákonem.

§ 34

Pokuty

(1)

Pokutu do výše 200 000 Kč uloží ústav osobě, která ztěžuje nebo maří výkon kontroly prováděné v souladu s tímto zákonem.

(2)

Pokutu do výše 500 000 Kč uloží ústav osobě, která

a)

uvede do oběhu rozmnožovací materiál, který podle tohoto zákona není dovoleno uvádět do oběhu,

b)

nevede záznamy vyžadované tímto zákonem nebo neuchovává je po dobu stanovenou tímto zákonem,

c)

neuchovává vzorky, které tento zákon přikazuje uchovávat,

d)

uvede do oběhu rozmnožovací materiál, který není balen a označen způsobem vyžadovaným v § 28,

e)

nesplní registrační nebo ohlašovací povinnost podle § 31,

f)

v uzavřené oblasti pro výrobu základní sadby brambor nedodržuje ustanovení podle § 22 odst. 9.

(3)

Pokutu až do výše 1 000 000 Kč uloží ústav osobě, která

a)

uvede do oběhu rozmnožovací materiál odrůdy, jejíž registrace skončila z důvodu ohrožení zdraví lidí, zvířat, rostlin nebo životního prostředí podle § 16 odst. 1 písm. e),

b)

uvede do oběhu rozmnožovací materiál s údaji, které nesplňují požadavky § 29,

c)

vydává za rozmnožovací materiál a uvádí do oběhu materiál, který není rozmnožovacím materiálem ve smyslu tohoto zákona,

d)

nedodrží ústavem nařízené zvláštní opatření podle § 33.

(4)

Pokutu do výše dvojnásobku částek uvedených v odstavcích 2 a 3 uloží ústav osobě, která se dopustila jednání podle odstavce 2 nebo 3 opětovně. Opětovným porušením povinnosti se rozumí porušení povinnosti stanovené tímto zákonem stejnou osobou v době do jednoho roku od právní moci rozhodnutí, jímž jí byla uložena pokuta za předchozí porušení povinnosti podle tohoto zákona.

(5)

Při stanovení výše pokuty se přihlédne k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání.

(6)

Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy ústav zjistil porušení povinnosti, nejdéle však do tří let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

(7)

Pokutu vybírá ten orgán, který ji uložil.

(8)

Výnos pokut je příjmem státního rozpočtu.

§ 35

Přechodná ustanovení

(1)

Odrůda zapsaná ve Státní odrůdové knize před nabytím účinnosti tohoto zákona může zůstat zapsána ve Státní odrůdové knize, požádá-li žadatel nejdéle do jednoho roku od nabytí účinnosti tohoto zákona o prodloužení registrace.

(2)

Po dobu pěti let po nabytí účinnosti tohoto zákona může ústav osobě, která vyrábí nebo uvádí jako první do oběhu rozmnožovací materiál, při opětovném porušení povinnností stanovených tímto zákonem zakázat další provozování této činnosti.

(3)

Řízení o registraci odrůdy podle § 5 a následujících zahájené před nabytím účinnosti zvláštního zákona,11 jehož předmětem je registrace odrůdy, která zahrnuje geneticky modifikované rostliny, se přeruší do doby doložení, že tyto geneticky modifikované rostliny byly zapsány do Seznamu geneticky modifikovaných organismů a produktů schválených pro uvádění do oběhu v České republice podle zvláštního zákona.12

(4)

Žadatel, který před nabytím účinnosti zvláštního zákona11 doložil v řízení o registraci odrůdy, že Ministerstvo životního prostředí souhlasí podle § 6 odst. 3 písm. b) s pěstováním odrůdy v polních podmínkách v případě, že odrůda zahrnuje geneticky modifikované rostliny, je povinen do 30 dnů od nabytí účinnosti zvláštního zákona11 požádat o zapsání těchto rostlin do Seznamu geneticky modifikovaných organismů a produktů schválených do oběhu v České republice podle zvláštního zákona.12 Pokud Ministerstvo životního prostředí rozhodne, že takovou rostlinu nezapíše do Seznamu geneticky modifikovaných organismů a produktů schválených pro uvádění do oběhu v České republice podle zvláštního zákona,12 řízení se zastaví.

§ 36

Výjimky z působnosti zákona

(1)

Ustanovení tohoto zákona, s výjimkou § 36 odst. 2, se nevztahují na rozmnožovací materiál používaný pro výzkumné a pokusné účely nebo pro šlechtění nových odrůd.

(2)

Rozmnožovací materiál určený pro výzkumné a pokusné účely nebo pro šlechtění nových odrůd nesmí být použit k jiným účelům ani být uveden do oběhu.

§ 37

Vztah ke správnímu řádu

(1)

Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, vztahují se na rozhodování správních orgánů podle tohoto zákona obecné předpisy o správním řízení, 5 s výjimkou ustanovení o lhůtách pro rozhodování.

(2)

Ústav rozhodne v případech, na něž se vztahuje správní řád, do 30 dnů po ukončení zkoušek nezbytných pro rozhodnutí.

(3)

O odvolání proti rozhodnutí ústavu rozhoduje ministerstvo, které k tomuto účelu zřizuje státní odvolací komisi. Odvolací komise projednává a vydává stanovisko k odvolání proti rozhodnutí ústavu ve věci

a)

registrace odrůdy ve Státní odrůdové knize, nebo její zamítnutí,

b)

metodických podkladů pro uvedená rozhodnutí,

c)

udělení – neudělení pokuty,

d)

udělení nebo odebrání registrace podle § 31 tohoto zákona,

e)

následné kontroly,

jako podklad pro rozhodnutí ve správním řízení.

§ 38

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1996.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Příloha č. 1 k zákonu č. 92/1996 Sb.

Druhový seznam podle § 4 odst. 1 zákona

 

Latinský název11)

Český název

Latinský název11)

Český název

Agrostis tenuis Sibth.

psineček tenký

Linum usitatissimum L.

len

Agrostis stolonifera L.

psineček výběžkatý

Lolium multiflorum Lam.

jílek mnohokvětý

Allium cepa L.

cibule

Lolium perenne L.

jílek vytrvalý

Allium porrum L.

pór

Lolium x boucheanum Kunth.

jílek hybridní

Allium sativum L.

česnek

Lupinus albus L.

lupina bílá

Alopecurus pratensis L.

psárka luční

Lupinus luteus L.

lupina žlutá

Apium graveolens L.

celer

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farwell

rajče

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv.

ovsík vyvýšený

Malus Mill.

jabloň

Avena sativa L.

oves

Matricaria recutita L.

heřmánek pravý

Beta vulgaris L.

řepa (mimo odrůdy mangoldu)

Medicago sativa L.

vojtěška setá

Brassica napus L. (partim)

řepka

Medicago x varia T. Martyn

vojtěška proměnlivá

Brassica oleracea L. convar.

 

Mentha x piperita L.

máta peprná

oleracea L. var. gemmifera DC.

kapusta růžičková

Papaver somniferum L.

mák

acephala (DC.) Alef. var. sabellica L.

kadeřávek

Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A. W. Hill

petržel

acephala (DC.) Alef. var. gongylodes L.

kedluben

Phacelia tanacetifolia Benth.

svazenka

capitata (L.) Alef. var. sabauda

kapusta hlávková

Phaseolus vulgaris L.

fazol

acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L.

kapusta krmná

Phleum pratense L.

bojínek luční

capitata (L.) Alef. var. capitata L.

zelí hlávkové

Pisum sativum L.

hrách a peluška

botrytis (L. ) Alef. var. botrytis L.

květák

Poa compressa L.

lipnice smáčknutá

botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch.

brokolice

Poa nemoralis L.

lipnice hajní

Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.

zelí pekingské

Poa pratensis L.

lipnice luční

Cannabis sativa L.

konopí

Prunus amygdalus Batsch

mandloň

Capsicum annuum L.

paprika

Prunus armeniaca L.

meruňka

Carum carvi L.

kmín

Prunus avium L.

třešeň

Cichorium intybus L.

čekanka

Prunus cerasus L.

višeň

Cucumis sativus L.

okurka

Prunus domestica L.

slivoň

Cydonia oblonga Mill.

kdouloň (jen odrůdy využívané jako podnože)

Prunus mahaleb L.

mahalebka (jen odrůdy využívané jako podnože)

Dactylis glomerata L.

srha laločnatá

Prunus persica (L.) Batsch

broskvoň

Daucus carota L.

mrkev

Pyrus communis L.

hrušeň

Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv.

metlice trsnatá

Raphanus sativus L.

ředkev a ředkvička

Digitalis sp.

náprstník

Ribes L.

rybíz, angrešt

Festuca arundinacea Schreb.

kostřava rákosovitá

Rubus fruticosus L.

ostružiník

Festuca ovina L.

kostřava ovčí

Rubus idaeus L.

maliník

Festuca pratensis Huds.

kostřava luční

Secale cereale L.

žito

Festuca rubra L.

kostřava červená

Sinapis alba L.

hořčice bílá

X Festulolium festulolium (hybrid rodů Festuca x Lolium)

(hybrid rodů kostřava x jílek)

Solanum tuberosum L.

brambor

Fragaria x ananassa Duch.

jahodník velkoplodý

Spinacia oleracea L.

špenát

Glycine max (L.) Merr.

soja

Trifolium hybridum L.

jetel švédský

Helianthus annuus L.

slunečnice

Trifolium incarnatum L.

jetel nachový

Hordeum vulgare L.

ječmen

Trifolium pratense L.

jetel luční

Humulus lupulus L.

chmel

Trifolium repens L.

jetel plazivý

Juglans regia L.

ořešák vlašský

Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.

trojštět žlutavý

Lactuca sativa L.

salát

Triticosecale Wittm.

tritikale

Lens culinaris Medik.

čočka

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.

pšenice obecná

 

 

Triticum durum Desf.

pšenice tvrdá

 

 

Triticum spelta L.

pšenice špalda

 

 

Vicia faba L.

bob

 

 

Vicia sativa L.

vikev setá

 

 

Vicia villosa Roth

vikev huňatá

 

 

Vitis L.

vinná réva

 

 

Zea mays L.

kukuřice (mimo odrůdy pukancové a cukrové)

11) Názvy odpovídají "ISTA List of Stabilized Plant Names", 3. vyd., International Seed Testing Association (ISTA), Zurich, 1988.

Příloha č. 2 k zákonu č. 92/1996 Sb.

Seznam druhů, pro něž jsou vydávány Seznamy doporučených odrůd podle § 17 zákona

 

Latinský název

Český název

Latinský název

Český název

Latinský název

Obecný název

Phaseolus vulgaris L.

fazol

Allium cepa L.

cibule

Pisum sativum L.

hrách a peluška

Avena sativa L.

oves

Prunus armeniaca L.

meruňka

Beta vulgaris L. var. altissima

cukrovka

Prunus avium L.

třešeň

Brassica napus L. (partim)

řepka

Prunus cerasus L.

višeň

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. capitata L.

zelí hlávkové

Prunus domestica L.

slivoň

Daucus carota L.

mrkev

Prunus persica (L.) Batsch

broskvoň

Helianthus annuus L.

slunečnice

Pyrus communis L.

hrušeň

Hordeum vulgare L.

ječmen

Secale cereale L.

žito

Malus Mill.

jabloň

Solanum tuberosum L.

brambor

 

 

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.

pšenice obecná

 

 

Vicia faba L.

bob

 

 

Vitis L.

vinná réva

 

 

Zea mays L.

kukuřice (mimo odrůdy pukancové a cukrové).

Příloha č. 3 k zákonu č. 92/1996 Sb.

Vymezení uzavřených pěstebních oblastí pro výrobu základní sadby brambor podle § 22 odst. 9 zákona

 

Okres Benešov

Bolina, Borovnice, Buková, Čechtice, Černičí, Děkanovice, Dunice, Horní Lhota, Chlum u Vlašimi, Chmelná u Vlašimi, Javorník u Vlašimi, Jeníkov u Vlašimi, Kondrac, Křivsoudov, Kuňovice, Miřetice, Nakvasovice, Otročice, Pavlovice u Vlašimi, Pravonín, Rataje u Vlašimi, Římovice, Řísnice, Slavětín, Studený, Vracovice, Zdiměřice u Načeradce, Zdislavice u Vlašimi.

 

Okres Blansko

Crhov u Olešnice, Kněževes, Křtěnov u Olešnice, Olešnice na Moravě, Roszička, Ústup, Veselka u Olešnice.

 

Okres Bruntál

Bruntál, Břidličná, Dlouhá Stráň, Jelení u Bruntálu, Mezina, Moravský Kočov, Nová Rudná, Nová Véska, Oborná, Razová, Stará Rudná, Staré Město u Bruntálu, Valšov, Velká Šťáhle.

 

Okres Havlíčkův Brod

Babice u Okrouhlice, Barovice, Bartoušov, Bezděkov u Krásné Hory, Boňkov, Bratroňov, Broumova Lhota, Břevnice, Březinka u Havl. Brodu, Cibotín, Čachotín, Čekánov, Česká Bělá, Česká Jablonná, Český Dvůr, Dlouhá Ves u Havl. Brodu, Dobrá, Dobrohostov, Dolní Jablonná, Dolní Krupá u Havl. Brodu, Dolní Věstec, Dolní Věžnice, Dubí, Havlíčkova Borová, Havlíčkův Brod, Herálec, Horní Krupá u Havl. Brodu, Horní Pohleď, Horní Věžnice, Hřiště, Hurtova Lhota, Chlístov u Okrouhlice, Chloumek, Chválkov, Chyška, Jedouchov, Jilem u Sedletína, Jilemník, Jiříkov u Kamene, Jitkov, Kamenice u Herálce, Kámen u Habrů, Klanečná, Kněžská, Kněž, Knyk, Kocourov, Kochánov, Koječín, Kojetín u Havl. Brodu, Kojkovice, Kojkovičky, Krásná Hora, Krátká Ves, Kvasetice u Květinova, Květinov, Květnov, Kyjov u Havl. Brodu, Leština u Herálce, Lípa u Havl. Brodu, Lučice, Macourov, Malčín, Michalovice u Havl. Brodu, Mikulášov, Miřátky, Mírovka, Modlíkov u Přibyslavi, Mozolov u Krásné Hory, Nová Ves u Světlé n. S., Okrouhlice, Okrouhlička, Olešenka, Olešná u Havl. Brodu, Olešnice u Okrouhlice, Oudoleň, Pavlov u Herálce, Perknov, Peršíkov, Petrkov, Petrovice u Štoků, Počátky u Chotěboře, Poděbaby, Pohled, Poříčí u Přibyslavi, Pozovice, Proseč u Kamene, Přibyslav, Příseka u Světlé n. S., Radňov u Květinova, Radostín u Havl. Brodu, Rovný, Rozsochatec, Sedletín, Simtamy, Skála u Havl. Brodu, Skuhrov u Havl. Brodu, Slavětín u Oudoleně, Slavíkov, Slavníč, Služátky, Smilov u Štoků, Stříbrné Hory u Přibyslavi, Studénka u Štoků, Suchá u Havl. Brodu, Šachotín, Šlapanov, Šmolovy u Havl. Brodu, Štoky, Termesivy, Tis u Habrů, Utín, Úhořilka, Úsobí, Vadín, Vepříkov, Veselá u Sedletína, Veselice u Havl. Brodu, Veselý Žďár, Věž, Volichov, Vysoká u Havl. Brodu, Zbožice, Zdislavice u Herálce, Ždírec u Pohledu, Železné Horky, Žižkovo Pole.

 

Okres Chrudim

Blatno, Dědová, Dřevíkov, Filipov, Hlinsko, Jasné Pole, Jeníkov, Kladno, Kouty, Možděnice, Pláňany, Rváčov u Hlinska, Stan u Hlinska, Svobodné Hamry, Veselý Kopec, Vítanov, Všeradov.

 

Okres Jihlava

Arnolec, Bedřichov u Jihlavy, Boršov, Bradlo, Brtnice, Dobronín, Dobroutov, Dolní Bítovčice, Dolní Smrčné, Doupě, Dušejov, Henčov, Heroltice u Jihlavy, Hodice, Horní Bítovčice, Horní Kosov, Hosov, Hrbov, Hruškové Dvory, Hubenov, Jamné u Jihlavy, Janovice u Polné, Jeclov, Jersín, Jestřebí u Brtnice, Ježená, Jiřín, Kamenice u Jihlavy, Kamenička, Kamenná u Jihlavy, Komárovice u Jihlavy, Kosov u Jihlavy, Kozlov u Jihlavy, Luka nad Jihlavou, Malý Beranov, Meziříčko u Jihlavy, Mirošov, Mysliboř, Nadějov, Nevcehle, Nové Dvory u Kamenné, Ořechov, Otín nad Jihlavou, Panenská Roszička, Panská Lhota, Petrovice u Jihlavy, Polná, Předboř nad Jihlavou, Přímělkov, Příseka, Puklice, Růžená, Rybné, Rytýřsko, Řehořov, Řídelov, Sedlejov, Skrýšov u Polné, Stáj, Střelecká, Střítež u Jihlavy, Střížov, Studénky, Studnice u Telče, Svatoslav nad Jihlavou, Trštice, Uhřínovice u Jihlavy, Urbanov, Velký Beranov, Věžnice, Věžnička, Vržanov, Vysoké Studnice, Záborná, Zhoř u Jihlavy, Ždírec na Moravě.

 

Okres Jindřichův Hradec

Bednáreček, Blažejov, Bořetín u Strmilova, Březina u Deštné, Česká Olešná, Dívčí Kopy, Domašín u Studené, Drunče, Hadravova Rosička, Heřmaneč, Horní Bolíkov, Horní Dvorce, Horní Meziříčko, Horní Němčice, Horní Olešná, Horní Pole, Horní Radouň, Jilem, Leština u Strmilova, Lipovka, Malá Rosička, Malý Jeníkov, Malý Ratmírov, Maršov u Heřmanic, Mostečný, Mutyněves, Nekrasín, Nová Olešná, Nová Včelnice, Okrouhlá Radouň, Oldřiš u Blažejova, Olšany u Dačic, Palupín, Popelín, Rosička u Deštné, Skrýchov, Strmilov, Studená, Sumrakov, Světce, Světlá pod Javořicí, Velký Jeníkov, Zahrádky.

 

Okres Karlovy Vary

Babice u Poutnova, Beranov, Beranovka, Bohuslav u Poutnova, Brložec u Štědré, Brť, Buč, Číhaná u Poutnova, Dřevohryzy, Chodov u Bečova nad Teplou, Chylice, Jankovice, Kladruby u Beranova, Klášter Teplá, Kojšovice, Komárov u Štědré, Krásné Údolí, Luhov, Měchov, Mostec, Nezdice u Křepkovic, Odolenovice, Otročín, Pěkovice, Polikno u Toužimi, Popovice u Poutnova, Poseč, Poutnov, Přílezy, Radyně, Sedlo u Toužimi, Služetín u Poutnova, Svinov u Toužimi, Štědrá, Teplá, Tisová u Otročína, Toužim, Útvina.

 

Okres Klatovy

Běšiny, Bílenice, Bližanovy, Božtěšice na Šumavě, Brod, Brtí, Březí u Čachrova, Bukovník, Buršice, Čachrov, Častonice, Částkov u Svojšic, Damíč, Deturovy Lažany, Dobrotice u Chanovic, Dobřemilice, Dražovice u Sušice, Drouhaveč, Horažďovická Lhota, Horní Staňkov, Hořákov, Chanovice, Chotěšov u Velhartic, Chvalšovice u Čachrova, Jetenovice, Jindřichovice u Malonic, Kolinec, Kozčín, Kozí, Krotějov, Kunkovice u Čachrova, Kvasetice, Lehom, Lovčice u Klatov, Lukavice, Mačice, Malá Chmelná, Malonice, Maňovice u Pačejova, Maršovice u Svojšic, Milčice, Milínov, Mlázovy, Mlynářovice, Mlýnské Struhadlo, Molkovice, Nemilkov, Olšany u Kvášňovic, Opálka, Petrovice u Sušice, Plánice, Podmokly u Sušice, Podolí u Klatov, Pohoří u Lovčic, Posobice, Přestanice, Radešice, Radostice u Hlavňovic, Radvanice u Chotěšova, Rajské, Rovná, Rozsedly, Sluhov, Soběšice u Sušice, Stojanovice, Strážov na Šumavě, Strážovice u Pačejova, Střítež u Malonic, Svojšice u Sušice, Štipoklasy u Lovčic, Tajanov u Malonic, Tržek, Třebomyslice u Horažďovic, Týřovice u Pačejova, Ujčín, Ujezd u Plánice, Újezd u Chanovic, Úloh, Velhartice, Velká Chmelná, Víteň, Vlčkovice u Kolince, Vracov u Číhané, Zahrádka u Čachrova, Záhorčice na Šumavě, Zámyšl, Zborovy, Zvíkov, Žďár u Nalžovských Hor, Žihobce.

 

Okres Kutná Hora

Březina nad Sázavou, Dolní Pohleď, Chlístovice u Pertoltic, Kounice nad Sázavou, Laziště u Pertoltic, Machovice, Milošovice, Pavlovice u Vlastějovic, Pertoltice u Zruče nad Sázavou, Vlastějovice, Volavá Lhota, Zruč nad Sázavou.

 

Okres Nový Jičín

Dobešov, Dolejší Kunčice, Luboměř, Spálov, Veselí u Oder, Vrchy.

 

Okres Opava

Březová u Vítkova, Budišov nad Budišovkou, Gručovice, Jančí, Jelenice, Leskovec u Vítkova, Lesní Albrechtice, Podlesí nad Odrou, Staré Oldrůvky, Větřkovice u Vítkova.

 

Okres Pelhřimov

Arneštovice, Bácovice, Bedřichov u Zhořce, Benátky u Houserovky, Bezděčín, Bělá u Horní Cerekve, Bitětice, Bolechov, Bor u Božejova, Bořetice, Božejov, Branišov pod Křemešníkem, Bratřice, Brná, Brtná, Březina u Hořepníku, Buřenice, Bystrá, Cetoraz, Čakovice u Pelhřimova, Častonín, Čáslavsko, Částkovice, Čejkov, Čejov, Čelistná, Černov, Černovice u Tábora, Červená Řečice, Číhovice, Čížkov, Dehtáře, Dobešov u Černovic, Dobrá Voda u Pacova, Dobrá Voda u Pelhřimova, Dubovice, Důl v Pošné, Eš, Heřmaneč u Počátek, Hněvkovice u Humpolce, Hodějovice, Hojanovice, Hojovice, Holušice, Horní Cerekev, Horní Ves, Horní Vilímeč, Hořepník, Hořice u Humpolce, Houserovka, Hrobská Zahrádka, Hroznětice, Hříběcí, Humpolec, Chlovy, Chmelná u Pelhřimova, Chrástov u Horní Cerekve, Chválov u Pelhřimova, Chvojnov, Chýstovice, Chýšná, Janovice u Houserovky, Jelcovy Lhotky, Jetřichovec, Ježov nad Želivkou, Jiřice u Humpolce, Jiřičky, Kámen u Pacova, Kejžlice, Kletečná u Humpolce, Koberovice, Kojčice, Komorovice, Košetice, Kramolín u Křešína, Krasíkovice, Krasoňov, Krumvald, Křeč, Křelovice u Pelhřimova, Křešín u Pacova, Kuklety, Kyjov u Buřenic, Leskovice, Lesná u Velké Chýšky, Lešov, Léskovec, Lhotice, Lhotka u Humpolce, Libkova Voda, Lidmaň, Lidmaňka, Lipice, Litohošť, Lískovice, Lísky u Holušic, Lohenice, Lukavec u Pacova, Markvarec u Nové Cerekve, Martinice u Onšova, Mašovice u Hořepníku, Mezilesí, Mezná u Pelhřimova, Miletín u Humpolce, Milotice, Milotičky, Mladé Bříště, Moraveč, Moudrov, Mysletín, Myslotín, Myslov, Nečice, Nemojov, Nízká Lhota, Nová Buková, Nová Cerekev, Nový Rychnov, Obrataň, Olešná u Pelhřimova, Ondřejov u Pelhřimova, Onšov, Onšovice u Dehtářů, Ostrovec u Houserovky, Pacov, Pavlov u Rynárce, Pejškov, Pelhřimov, Petrovice u Humpolce, Píšť u Humpolce, Plačkov, Plevnice, Pobistrýce, Počátky, Podivice, Popelištná, Poříčí u Bolechova, Pošná, Proseč Obořiště, Proseč pod Křemešníkem, Proseč u Pošné, Prostý, Přáslavice, Putimov, Radějov u Buřenic, Radětín, Radňov u Rynárce, Rohovka, Roučkovice, Rovná u Hořepníku, Rozkoš u Humpolce, Rynárec, Řemenov, Řeženčice, Salačova Lhota, Samšín, Sázava pod Křemešníkem, Sedlice u Želiva, Sedliště u Častonína, Senožaty, Skoranovice, Skrýšov u Pelhřimova, Služátky u Pelhřimova, Speřice, Stanovice u Nové Cerekve, Staré Bříště, Starý Pelhřimov, Stojčín, Strměchy, Střítež pod Křemešníkem, Střítež u Božejova, Střítež u Černovic, Sudkův Důl, Svatava u Černovic, Svépravice, Syrov, Šimpach, Štědrovice, Těchobuz, Těchoraz, Těšenov, Těškovice u Onšova, Turovka, Týmova Ves, Ústrašín, Útěchovice pod Strážištěm, Útěchovice u Hořepníku, Útěchovičky, Vadčice, Velká Chýška, Velká Rovná, Velká Ves, Velký Rybník u Humpolce, Vesce u Počátek, Veselá u Častrova, Věžná, Vilémov u Humpolce, Vintířov, Vitice u Humpolce, Vlásenice-Drbohlavy, Vlásenice u Pelhřimova, Vlkosovice, Vojslavice nad Želivkou, Vokov u Rynárce, Vranice, Vratišov u Mezné, Vřesník, Vyklantice, Vyskytná, Vysoká Lhota, Zahrádka u Pošné, Zachotín, Zajíčkov, Záhoří u Humpolce, Zhoř u Pacova, Zhořec u Pacova, Zlátenka, Zmišovice, Želiv, Žirov.

 

Okres Písek

Blehov, Branišovice u Ratiboře, Březí u Kovářova, Březí u Milevska, Hrazany, Hrazánky, Chyšky, Klisin, Klisinec, Kovářov, Osletín, Podchyšská Lhota, Přeštenice, Radvánov, Ratiboř, Rohozov, Střítež u Milevska, Týnice, Vlksice, Zhoř u Milevska.

 

Okres Plzeň-jih

Bezděkov u Kasejovic, Budislavice, Čečovice, Čmelíny, Hradiště u Kasejovic, Chloumek u Kasejovic, Kasejovice, Klikařov, Kotouň, Liškov, Měrčín, Mladý Smolivec, Mohelnice u Nepomuka, Nekvasovy, Neurazy, Nezdřev, Nová Ves u Nepomuka, Oselce, Partoltice, Podhůří u Nepomuka, Radochovy, Řesanice, Soběsuky u Nepomuka, Starý Smolivec, Újezd u Kasejovic, Víska, Vojovice, Záhorčičky.

 

Okres Plzeň-sever

Březín, Češtětín, Dolní Jamné, Hrad Nečtiny, Chudeč, Kamenná Hora, Kejšovice, Krašov, Krsy, Mezí, Polínka, Potok, Račín u Nečtin, Trhomné, Zhořec u Manětína.

 

Okres Prachatice

Běleč u Těšovic, Bohumilice v Čechách, Bošice, Budilov, Čkyně, Dolany u Čkyně, Horosedly u Čkyně, Hradčany u Čkyně, Jelemek, Kralovice, Lažíštka, Lčovice, Nebahovy, Onšovice u Čkyně, Prachatice, Předenice u Čkyně, Spůle u Čkyně, Staré Prachatice, Těšovice u Prachatic, Zálezly u Čkyně, Zdenice, Žernovice.

 

Okres Přerov

Božkov, Jindřichov u Hranic, Kovářov u Potštátu, Kyžlířov, Lipná, Padesát Lánů, Partutovice.

 

Okres Příbram

Bor u Sedlčan, Jesenice u Sedlčan, Kosova Hora, Krašovice, Krásná Hora nad Vltavou, Mokřice, Nedrahovice, Nedrahovské Podhájí, Podmoky, Vletice, Vysoká u Kosovy Hory I., Vysoká u Kosovy Hory II., Zhoř nad Vltavou.

 

Okres Strakonice

Bělčice, Březí u Blatné, Černětice, Čestice, Dobrš, Drážov, Dřešín, Dřešínek, Hornosín, Chvalšovice, Jetišov, Katovice, Kváskovice u Drážova, Lhota pod Kůstrým, Libětice, Marčovice, Metly, Nahořány u Čkyně, Nihošovice, Nuzín, Počátky u Volyně, Podruhlí, Předmíř, Předslavice, Radešov u Čestic, Řiště, Setěchovice, Starov, Strašice v Pošumaví, Střídka, Škůdra, Švejcarova Lhota, Tisov, Úlehle, Vacovice, Víska u Strakonic, Zámlyní, Záhrobí, Zálesí u Drážova, Zechovice, Zvotoky.

 

Okres Svitavy

Banín, Borová, Lavičné, Lezník, Oldřiš, Polička, Pomezí, Pustá Kamenice, Radiměř, Rohozná u Poličky, Střítež u Poličky.

 

Okres Šumperk

Drozdov, Habartice u Jindřichova, Hanušovice, Horní Studénky, Hynčice nad Moravou, Hynčina, Chrastice, Jedlí, Křivá Voda, Podlesí-město, Pusté Žibřidovice, Staré Město pod Kralickým Sněžníkem, Stříbrnice, Šléglov, Vlaské, Vysoký Potok, Zborov na Moravě, Zlatý Potok.

 

Okres Tábor

Babčice, Bendovo Záhoří, Blanička, Bradáčov, Domamyšl, Hartvíkov, Horní Světlá u Bradáčova, Chrbonín, Janov u Mladé Vožice, Kozmice u Chýnova, Krchova Lomná, Lejčkov, Malešín u Vodic, Malý Ježov, Náhořany u Mladé Vožice, Nové Dvory u Pořína, Oblajovice, Pojbuky, Pořín, Prasetín, Radostovice u Smilových Hor, Radvanov u Mladé Vožice, Rodná, Smilovy Hory, Stojslavice, Velký Ježov, Vodice u Tábora, Zadní Lomná, Zadní Střítež.

 

Okres Třebíč

Brancouze, Brtnický Číchov, Čechtín, Horní Heřmanice, Horní Smrčné, Horní Vilémovice, Hroznatín, Chlum nad Jihlavou, Kouty u Třebíče, Nový Telečkov, Radonín, Radošov, Rohy, Třebíčský Číchov, Věstoňovice, Zašovice.

 

Okres Ústí nad Orlicí

Bystřec, Dolní Heřmanice v Čechách, Horní Heřmanice v Čechách, Jamné nad Orlicí, Klášterec n/Orl., Koburk, Kunvald, Mistrovice nad Orlicí, Rýdrovice, Výprachtice.

 

Okres Žďár nad Sázavou

Albrechtice, Blažejovice, Blažkov, Bohdalec, Bohdalov, Bolešín, Borovnice u Jimramova, Branišov nad Pernštejnem, Bratrušín, Bystřice nad Pernštejnem, Černá, Divišov, Dolní Bory, Domanín, Domanínek, Hlinné, Hluboké, Hodíškov, Horní Bory, Chroustov u Bohdalova, Jámy, Jimramov, Jimramovské Pavlovice, Jiříkovice u Nového Města na Moravě, Kněževes nad Oslavou, Koníkov, Krásněves, Křídla, Kundratice, Malá Losenice, Malé Tresné, Maršovice, Míchov, Nová Ves, Nové Dvory u Velké Losenice, Nové Město na Moravě, Nyklovice, Obyčtov, Odranec, Olešinky, Olešná, Ostrov nad Oslavou, Pavlov, Petrovice u Nového Města na Moravě, Podolí nad Bobrůvkou, Pohledec, Pokojov, Polom u Sulkovce, Pořežín, Radenice, Radešín nad Bobrůvkou, Radešínská Svratka, Radňovice, Radostín nad Oslavou, Rodkov, Rovečné, Rovné, Rozchody, Roženecké Paseky, Rudolec, Řečice nad Bobrůvkou, Sazomín, Sedliště u Jimramova, Sklenné nad Oslavou, Slavkovice, Starý Telečkov, Strachujov, Suky, Sulkovec, Trhonice, Ubušín, Unčín, Vatín, Velká Losenice, Velké Tresné, Vepřová, Veselíčko u Žďáru nad Sázavou, Věcov, Věstín, Věstínek, Vojetín, Vojtěchov, Zahradiště, Znětínek, Zubří u Nového Města na Moravě, Zvole nad Pernštejnem.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
Čl. II zákona č. 357/1999 Sb.30.12.1999


Poznámky pod čarou:

§ 2 zákona č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů.

§ 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

§ 3 zákona č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů.

Zákon č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat.

Zákon č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat.

Zákon č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat.

Zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

§ 3 odst. 3 písm. d) zákona č. 153/2000 Sb.

§ 3 odst. 3 písm. d) zákona č. 153/2000 Sb.

Zákon č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat.

§ 9 odst. 3 písm. b) zákona č. 153/2000 Sb.

Zákon č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat.

Zákon č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat.

Zákon č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat.

Zákon č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat.

§ 9 odst. 7 zákona č. 153/2000 Sb.

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

Zákon č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat.

Zákon č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat.

Zákon č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat.

Zákon č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat.

Zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 63/1964 Sb., o ochraně proti zavlékání škůdců a chorob rostlin a plevelů při dovozu, průvozu a vývozu (vnější karanténa).

Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

§ 9 odst. 5 písm. b) zákona č. 153/2000 Sb.

§ 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

Zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

§ 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

§ 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

Zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

§ 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

Zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 153/2000 Sb.

§ 9 zákona č. 153/2000 Sb.

Zákon č. 153/2000 Sb.

Zákon č. 153/2000 Sb.

§ 9 zákona č. 153/2000 Sb.

§ 9 zákona č. 153/2000 Sb.

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

Poznámky pod čarou:
1

§ 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

2

§ 3 zákona č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů.

3

Zákon č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat.

4

Zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

4a

§ 3 odst. 3 písm. d) zákona č. 153/2000 Sb.

4b

§ 9 odst. 3 písm. b) zákona č. 153/2000 Sb.

4c

§ 9 odst. 7 zákona č. 153/2000 Sb.

5

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

6

Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

7

Zákon č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 63/1964 Sb., o ochraně proti zavlékání škůdců a chorob rostlin a plevelů při dovozu, průvozu a vývozu (vnější karanténa).

7a

§ 9 odst. 5 písm. b) zákona č. 153/2000 Sb.

8

Zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

10

Zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

11

Zákon č. 153/2000 Sb.

12

§ 9 zákona č. 153/2000 Sb.

13

§ 2 zákona č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů.