Čekejte, prosím...
A A A
93/1996 Sb. znění účinné od 1. 7. 1996

93

 

ZÁKON

ze dne 15. března 1996

o změně právních předpisů souvisejících se zákonem č. 92/1996 Sb.,

o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

(§ 1)

§ 1

Zákon č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby, ve znění zákona č. 132/1989 Sb. a zákona č. 115/1995 Sb., se mění takto:

1.

Část první a druhá se vypouštějí.

 

2.

§ 29 a 30 se vypouštějí.

 

3.

V § 31 se vypouštějí písmena a), b) a ch).

Dosavadní písmena c), d), e), f), g), h) a i) se označují jako písmena a) až g).

 

4.

V § 32 se vypouští písmeno a).

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena a) až d).

 

5.

V § 35 se vypouštějí slova „s osivy, sadbou včetně chmelové sádě a kořenáčů, školkařskými výpěstky,“ a „lesního a vodního hospodářství“.

ČÁST DRUHÁ

(§ 2)

§ 2

Zákon č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, se mění takto:

§ 2 písm. a) zní:

a)

odrůdou soubor jedinců, náležející k jediné nejnižší kategorii botanického třídění, definovaný projevem znaků určitého genotypu nebo kombinace genotypů, odlišující se od jiných souborů rostlin projevem nejméně jednoho z těchto znaků a rozmnožovatelný bez změny,“․

ČÁST TŘETÍ

(§ 3)

§ 3

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1996.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.