Čekejte, prosím...
A A A
135/1997 Sb. znění účinné od 13. 9. 2005

Čl. II bod 2 a čl. IV nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1998

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 348/2005 Sb.

13.9.2005

135

 

ZÁKON

ze dne 12. června 1997,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích,

zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů,

zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání,

ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

zrušen

Čl. II

Zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění zákona č. 597/1992 Sb., zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., zákona č. 253/1994 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb. a zákona č. 301/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

V § 7 odst. 1 se na konci připojuje tato věta: „Do celkového vysílacího času, ze kterého je vypočítáváno procento reklamy, nelze započítávat vysílání teletextu.“.

 

2.

§ 7 odst. 2 zní:

(2) V rozhlasovém vysílání čas vyhrazený reklamě nesmí u provozovatelů ze zákona přesáhnout tři minuty denního vysílacího času na každém celoplošném okruhu a pět minut denního vysílacího času na každém regionálním okruhu, u provozovatelů s licencí a u provozovatelů s registrací 20 % denního vysílacího času.“.

 

3.

V § 9 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c)

opatřit alespoň 25 % vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky pro sluchově postižené,“.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).

 

4.

V § 9 se odstavec 5 včetně poznámky č. 5) vypouští.

 

5.

V § 10 odst. 4 se na konci připojuje tato věta: „Při posouzení žádosti se rovněž přihlíží k připravenosti žadatele opatřit určité procento vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky pro sluchově postižené.“.

 

6.

§ 11 odst. 1 písm. b) zní:

b)

doklady o výši základního jmění, vkladu jednotlivých společníků, výši jejich obchodních podílů, společenskou nebo zakladatelskou smlouvu, stanovy a seznam akcionářů, bankovní informaci; obdobné údaje, je-li žadatelem fyzická osoba;“.

 

7.

§ 14 zní:

§ 14

Změna licence

 

(1) Provozovatel je povinen požádat předem Radu o souhlas se změnou týkající se údajů uvedených v žádosti (§ 11) nebo plnění podmínek stanovených v rozhodnutí o udělení licence (§ 12 odst․ 2).

(2) Na základě žádosti podle odstavce 1 Rada podle okolností případu rozhodne o změně udělené licence. Změna může být provedena až poté, kdy ji Rada schválila.

(3) Rada je povinna rozhodnout o změně podle odstavce 1 do 60 dnů ode dne, kdy jí byla doručena žádost provozovatele. Pokud Rada v této lhůtě nerozhodne, má se za to, že se změnou vyslovila souhlas.

(4) Doklady o schválených změnách je provozovatel povinen předložit Radě do 30 dnů od provedení těchto změn. V případě změn, které se zapisují do obchodního rejstříku, je provozovatel povinen předložit Radě výpis z obchodního rejstříku do 30 dnů ode dne zapsání změn v obchodním rejstříku.

(5) Rada může podmínky licence bez souhlasu provozovatele změnit i v případě, že je to nezbytné k dodržení mezinárodních závazků, jimiž je Česká republika vázána.“.

 

8.

§ 20 odst. 4 písm. g) zní:

g)

provedl bez souhlasu Rady změny údajů uvedených v žádosti nebo změny týkající se plnění podmínek udělených licencí, které by mohly být důvodem pro změnu nebo odnětí licence (§ 14 a 15), nebo nesplnil povinnost uvedenou v § 25a;“.

 

9.

V § 21 se za slova „rozhodnutí o odmítnutí registrace (§ 17),“ vkládají tato slova: „rozhodnutí o změně registrace (§ 17),“.

 

10.

Za § 25 se vkládá nový § 25a, který zní:

§ 25a

 

Provozovatel rozhlasového nebo televizního vysílání s licencí udělenou podle dosavadních předpisů je povinen doplnit údaje uvedené v žádosti podle § 11 odst. 1 písm. b) do 31. 12. 1997.“.

Čl. III

Zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění zákona České národní rady č. 474/1992 Sb., zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 253/1994 Sb. a zákona č. 301/1995 Sb., se mění takto:

V § 3 odst. 1 se slovo „devět“ nahrazuje číslovkou „13“.

Čl. IV

Zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., zákona č. 253/1994 Sb. a zákona č. 301/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

§ 11 odst. 2 zní:

(2) V rozhlasovém vysílání čas vyhrazený reklamě nesmí u provozovatelů ze zákona přesáhnout tři minuty z denního vysílacího času na každém celoplošném okruhu a pět minut z denního vysílacího času na každém regionálním okruhu. Čas pro reklamu nevyužitý na některém z okruhů nesmí být použit na okruhu jiném.“.

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti k prvnímu dni měsíce následujícího po dni vyhlášení, s výjimkou čl. II bodu 2 a čl. IV, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1998.

Zeman v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.