Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

161/1997 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 503/2012 Sb.

1.1.2013

161

 

ZÁKON

ze dne 12. července 1997,

kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb.,

o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu

k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů,

a zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky,

ve znění zákona České národní rady č. 546/1992 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 282/1992 Sb., zákona České národní rady č. 473/1992 Sb., zákona č. 170/1993 Sb., zákona č. 155/1994 Sb., zákona č. 191/1994 Sb. a zákona č. 218/1994 Sb., se doplňuje takto:

V § 15 odst. 2 písm. k) se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

l)

k převodu 5,0 mld․ Kč na zvláštní účet státních finančních aktiv na financování opatření k odstranění následků povodní v roce 1997.“.

Čl. II

zrušen

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Zeman v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.