Čekejte, prosím...
A A A
172/1997 Sb. znění účinné od 6. 8. 2003 do 30. 4. 2004
změněnos účinností odpoznámka

nařízením č. 21/2003 Sb.

1.5.2004

zrušeno

nařízením č. 251/2003 Sb.

6.8.2003

 

nařízením č. 284/2000 Sb.

2.7.2001

 

172

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. června 1997,

kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

 

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, (dále jen „zákon“) k provedení § 12 odst. 1 a 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:

§ 1

(1)

Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1 a s mezinárodní smlouvou2 stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky.

(2)

Za osobní ochranné prostředky se pro účely tohoto nařízení považují

a)

zařízení nebo prostředky určené k tomu, aby byly nošeny nebo přidržovány uživatelem pro zajištění ochrany jeho zdraví nebo bezpečnosti před jedním nebo více riziky,

b)

technické sestavy vytvořené výrobcem z několika nedílně spojených zařízení nebo prostředků pro ochranu uživatele před jedním nebo více současně působícími riziky,

c)

ochranné zařízení nebo prostředek spojený oddělitelně nebo neoddělitelně s osobní výstrojí nošenou nebo přidržovanou uživatelem při provádění určité činnosti a nemající ochranný účinek,

d)

vyměnitelné součástky osobního ochranného prostředku (náhradní díly) nezbytné pro jeho bezchybnou funkci a určené výhradně pro tento prostředek.

(3)

Za nedílnou část osobního ochranného prostředku je považováno jakékoliv příslušenství uváděné na trh společně s osobním ochranným prostředkem, určené pro jeho připojení k jinému vnějšímu dodatečnému zařízení, a to i tehdy, jestliže toto příslušenství není určeno pro stálé nošení nebo přidržování uživatelem po celou dobu vystavení riziku.

Poznámka zpracovatele: novela doplňuje § 1a

Tento paragraf však nabyde účinnosti až dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení České republiky do Evropské unie. (viz čl. III - v textu tohoto článku je avizována výjimka pro § 1a odst. 1 - § 1a však nemá odstavce)

 

§ 1a

 

Shromažďování technické dokumentace podle § 4, posuzování shody podle § 5 a označování osobních ochranných prostředků, včetně vydání ES prohlášení o shodě, může zajistit výrobcem zplnomocněná osoba se sídlem, místem podnikání nebo bydlištěm v členských státech Evropského společenství (dále jen "zplnomocněný zástupce").

§ 2

(1)

Stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 zákona jsou osobní ochranné prostředky s výjimkou

a)

osobních ochranných prostředků, jež jsou stanoveným výrobkem podle jiného nařízení vlády, které stanoví posouzení shody s požadavky na jejich bezpečnost,

b)

osobních ochranných prostředků specifikovaných v seznamu výrobků, na které se nařízení vlády nevztahuje, uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, nezávisle na důvodu vyjmutí uvedeném pod písmenem a).

(2)

Na veletrzích, výstavách apod. nesmí být bráněno předvádění osobních ochranných prostředků, které neodpovídají ustanovením tohoto nařízení, za předpokladu, že na tuto skutečnost upozorňuje zřetelné označení, včetně upozornění, že je zakázán prodej nebo použití pro jakýkoliv účel, dokud osobní ochranný prostředek nebude výrobcem nebo dovozcem uveden do shody s tímto nařízením.

(3)

Součásti osobních ochranných prostředků, které nenesou označení CE a které jsou určeny k zabudování do osobních ochranných prostředků, lze uvádět na trh za předpokladu, že se nejedná o části podstatné pro bezchybné fungování osobních ochranných prostředků.

§ 3

(1)

Osobní ochranné prostředky musí splňovat základní hygienické a bezpečnostní požadavky (dále jen "základní požadavky") uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(2)

Pokud jsou základní požadavky na osobní ochranné prostředky konkretizovány harmonizovanými českými technickými normami ( § 4a odst. 1 zákona) nebo zahraničními technickými normami přejímajícími ve státech Evropské unie harmonizovanou evropskou normu a jejich vlastnosti jsou s nimi v souladu, má se za to, že jsou základní požadavky splněny.

§ 4

Před uvedením osobních ochranných prostředků na trh shromáždí výrobce nebo dovozce technickou dokumentaci v rozsahu stanoveném v příloze č. 3 k tomuto nařízení, aby mohla být, v případě potřeby, předložena příslušným orgánům. V případech vyplývajících z § 13 odst. 8 zákona dovozce předkládá orgánu dozoru dokumentaci v jazyce jednoho z členských států Evropské unie, nebo v jazyce, který s orgánem dozoru dohodne.

§ 5

(1)

U osobních ochranných prostředků, s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odstavci 4, zajistí jejich výrobce nebo dovozce před sériovou výrobou posouzení shody vzorku osobního ochranného prostředku ES přezkoušením typu autorizovanou osobou podle § 6.

(2)

Podmínky autorizace k činnostem při posuzování shody osobních ochranných prostředků ( § 11 odst. 2 zákona) jsou stanoveny v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

(3)

Výroba osobních ochranných prostředků složité konstrukce uvedených v odstavci 6 podléhá navíc podle volby výrobce buď ověřování shody výrobku s certifikovaným typem podle § 7 nebo posuzování systému jakosti výroby podle § 8.

(4)

ES přezkoušení typu se neprovádí u osobních ochranných prostředků jednoduché konstrukce, u nichž může konstruktér, výrobce nebo dovozce předpokládat, že uživatel je schopen sám zhodnotit úroveň ochrany proti rizikům, která mohou být včas a bezpečně uživatelem rozpoznána.

(5)

Osobní ochranné prostředky jednoduché konstrukce zahrnují výhradně osobní ochranné prostředky určené pro ochranu jejich uživatele proti

a)

povrchovému mechanickému působení (např. zahradnické rukavice, náprstky),

b)

slabě agresivním čisticím prostředkům, jejichž působení lze snadno vyloučit (např. ochranné rukavice proti zředěným čisticím prostředkům),

c)

rizikům při manipulaci s horkými předměty, které nevystaví uživatele teplotám převyšujícím 50 C nebo nebezpečným nárazům (např. rukavice, zástěry pro profesionální používání),

d)

klimatickým vlivům, které však nejsou extrémní (např. pokrývka hlavy, sezónní oděv, obuv),

e)

drobnějším nárazům a vibracím, které nemohou způsobit zranění životně důležitých částí těla a jejichž účinek nemůže způsobit poškození s trvalými následky (např. lehká ochrana hlavy proti skalpování vlasů, rukavice, lehká obuv), nebo

f)

slunečnímu záření (sluneční brýle).

(6)

Ověřování shody výrobku s certifikovaným typem nebo posuzování systému jakosti výroby se provádí u osobních ochranných prostředků složité konstrukce, které jsou určeny k ochraně života a k ochraně proti rizikům, která mohou vážně a trvale poškodit zdraví, a u kterých může konstruktér předpokládat, že tato nebezpečí není uživatel schopen včas rozpoznat. Tato kategorie zahrnuje výhradně:

a)

osobní ochranné prostředky k ochraně dýchacích orgánů s filtry proti dráždivým, nebezpečným, toxickým nebo radioaktivním aerosolům obsahujícím pevné nebo kapalné částice nebo proti plynům,

b)

osobní ochranné prostředky k ochraně dýchacích orgánů zajišťující plnou izolaci vůči okolní atmosféře, včetně dýchacích přístrojů pro potápění,

c)

osobní ochranné prostředky poskytující pouze časově omezenou ochranu proti chemickým škodlivinám nebo proti ionizujícímu záření,

d)

zásahové prostředky pro použití v horkých prostředích, s účinky srovnatelnými se vzduchem o teplotě 100 C nebo vyšší, ve kterých může vznikat nebezpečí od infračerveného záření, plamenů nebo rozstřiku velkého množství roztaveného materiálu,

e)

zásahové prostředky pro použití v chladných prostředích, s účinky srovnatelnými se vzduchem o teplotě -50 C nebo nižší,

f)

osobní ochranné prostředky chránící před pádem z výšky nebo do hloubky,

g)

osobní ochranné prostředky proti rizikům způsobeným elektrickým proudem a nebezpečným napětím nebo izolační osobní ochranné prostředky užívané při práci pod vysokým napětím․

(7)

Vztahují-li se na osobní ochranné prostředky též jiná nařízení vlády, pak

a)

v případě, že se jedná o jiná nařízení vlády, která zahrnují jiná hlediska a rovněž stanovují umístění označení CE , vyjadřuje označení CE shodu též s ustanoveními těchto jiných nařízení vlády,

b)

jestliže však jedno nebo několik těchto nařízení vlády po přechodnou dobu připouští, aby výrobce nebo dovozce zvolil, kterým ustanovením se bude řídit, pak označení CE na výrobku vyjadřuje shodu pouze s těmi nařízeními, která výrobce použil. V takovém případě musí být přiložen k příslušným osobním ochranným prostředkům seznam použitých nařízení v předepsané průvodní dokumentaci, v upozorněních nebo návodech požadovaných příslušnými nařízeními.

§ 6

(1)

ES přezkoušení typu [ § 12 odst. 4 písm. b) zákona] je postup, při kterém autorizovaná osoba posuzuje shodu vzorku (prototypu) osobního ochranného prostředku s požadavky tohoto nařízení a potvrzuje, že vzorek osobního ochranného prostředku těmto požadavkům odpovídá.

(2)

Žádost o ES přezkoušení typu podává výrobce nebo dovozce jedné autorizované osobě vybrané s ohledem na druh osobního ochranného prostředku, který má být posuzován. Žádost obsahuje

a)

název a adresu výrobce a výrobní jednotky, která osobní ochranné prostředky vyrábí, u dovážených výrobků pak též údaje o výrobci a o místě výroby,

b)

technický spis podle bodu 1 přílohy č. 3 k tomuto nařízení,

c)

vzorek (prototyp) v množství, které je pro posouzení shody nezbytné.

(3)

Autorizovaná osoba postupuje při ES přezkoušení typu tak, že před prováděním zkoušek vzorku přezkoumá technický spis dodaný výrobcem nebo dovozcem a posoudí jeho správnost a úplnost s ohledem na technické normy podle § 3 odst. 2. Pokud výrobce neuplatnil nebo pouze částečně uplatnil technické normy podle § 3 odst. 2 nebo v případě, že takové normy neexistují, musí autorizovaná osoba přezkoumat vhodnost technických specifikací užitých výrobcem, aby zjistila jejich soulad se základními požadavky, a to dříve, než prověří dodaný technický spis.

(4)

Autorizovaná osoba při zkoušce vzorku postupuje tak, že

a)

prověřuje, zda vzorek (prototyp) byl vyroben v souladu s technickým spisem a může být použit pro určený účel,

b)

provádí zjištění a zkoušky nezbytné k posouzení shody vzorku s technickými normami podle § 3 odst. 2,

c)

pokud výrobce neuplatnil nebo pouze částečně uplatnil technické normy podle § 3 odst. 2 nebo v případě, že takové normy neexistují, autorizovaná osoba provede nezbytné zjištění a zkoušky, aby potvrdila shodu vzorku s technickými specifikacemi užitými výrobcem a soulad vzorku se základními požadavky.

(5)

Pokud vzorek (prototyp) odpovídá základním požadavkům, vydá autorizovaná osoba certifikát o ES přezkoušení typu. Vydaný certifikát předá autorizovaná osoba výrobci nebo dovozci. Certifikát obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledků zkoušek, podmínky spojené s jeho vydáním, popisy a zobrazení certifikovaného osobního ochranného prostředku, nezbytné pro jeho identifikaci.

(6)

Doklady o použitém způsobu posouzení shody ( § 13 odst. 8 zákona) zahrnují technickou dokumentaci, výsledky provedených zkoušek a certifikát podle § 6 odst. 5.

Poznámka zpracovatele: novela zavádí nové znění § 6 mimo jiné odstavce 7)

Tento odstavec však nabyde účinnosti až dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení České republiky do Evropské unie.

(7)

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen "Úřad"), Evropská komise, notifikované osoby v členských státech Evropského společenství a ostatní členské státy mohou obdržet kopii certifikátu vydaného podle § 6 odst. 5 a na odůvodněnou žádost kopii technického spisu dodaného výrobcem nebo dovozcem a kopii zprávy o provedených kontrolách a zkouškách.

*)(8) Úřad a ostatní autorizované osoby mohou obdržet kopii certifikátu vydaného podle § 6 odst. 5 a na odůvodněnou žádost kopii souboru technické dokumentace dodané výrobcem a kopii zprávy o provedených kontrolách a zkouškách.

Poznámka zpracovatele: novela zavádí nové znění § 6 mimo jiné odstavce 9)

Tento odstavec však nabyde účinnosti až dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení České republiky do Evropské unie.

(9)

Autorizovaná osoba, která odmítne vydat certifikát podle § 6 odst. 5, informuje o tom Úřad a ostatní notifikované osoby v členských státech Evropského společenství. Autorizovaná osoba, která odejme certifikát podle § 6 odst. 5, informuje o tom Úřad a členský stát, který certifikát vydal.

*)(10) Autorizovaná osoba, která odmítne vydat certifikát podle § 6 odst. 5, informuje o tom Úřad a ostatní autorizované osoby. V případě, kdy autorizovaná osoba certifikát vydaný podle § 6 odst. 5 odejme z důvodu nesplnění základních požadavků, informuje o této skutečnosti Úřad, s uvedením důvodů pro toto rozhodnutí.

*) Poznámka zpracovatele: novela zavádí nové znění § 6 mimo jiné odstavce 8 a 10)

Tyto odstavce však pozbydou účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení České republiky do Evropské unie.

§ 7

(1)

Ověřování shody výrobku s certifikovaným typem [ § 12 odst. 4 písm. f) zákona] je postup, při kterém

a)

výrobce nebo dovozce zaručuje, že výrobní postup včetně výstupní kontroly a zkoušek osobních ochranných prostředků zajišťuje jednotnost výroby a shodu osobního ochranného prostředku s typem certifikovaným autorizovanou osobou a shodu s příslušnými základními požadavky tohoto nařízení,

b)

autorizovaná osoba zvolená výrobcem nebo dovozcem zajišťuje kontroly osobních ochranných prostředků prováděné nahodile v intervalech kratších než jeden rok.

(2)

Vzorek osobního ochranného prostředku odebraný autorizovanou osobou se podrobuje zjištěním a zkouškám uvedeným v technických normách podle § 3 odst. 2 nebo nezbytným pro prokázání shody výrobku se základními požadavky.

(3)

Pokud autorizovaná osoba uvedená v odstavci 1 písm. b) není totožná s autorizovanou osobou, která vydala příslušný certifikát podle § 6 odst. 5 , spolupracuje v případě obtížného posouzení shody osobního ochranného prostředku s certifikovaným typem s autorizovanou osobou, která certifikát podle § 6 odst. 5 vydala.

(4)

Autorizovaná osoba předává výrobci nebo dovozci zkušební zprávu. Jestliže závěrem zprávy je, že výroba není jednotná nebo zkoušený osobní ochranný prostředek se neshoduje s certifikovaným typem nebo nesplňuje základní požadavky, autorizovaná osoba učiní příslušná opatření přiměřená závažnosti zjištěné chyby nebo chyb a informuje Úřad.

(5)

Výrobce nebo dovozce musí na požádání předložit zprávu autorizované osoby orgánům dozoru.

§ 8

(1)

Posuzování systému jakosti výroby [ § 12 odst. 4 písm. d) zákona] je postup, při kterém autorizovaná osoba schvaluje u výrobce systém řízení jakosti a dohledem podle § 9 zjišťuje, zda výrobce dodržuje závazky vyplývající ze schváleného systému řízení jakosti.

(2)

V rámci tohoto postupu výrobce předkládá žádost o schválení systému řízení jakosti autorizované osobě podle vlastního výběru. Žádost obsahuje

a)

všechny údaje vztahující se k příslušné kategorii osobního ochranného prostředku, včetně, kde to přichází v úvahu, dokumentace vztahující se k certifikovanému typu,

b)

dokumentaci o systému řízení jakosti, která obsahuje zejména popis účelu systému jakosti, organizační schémata, rozsahy odpovědnosti řídících pracovníků a jejich pravomocí při zajišťování jakosti, popis zkoušek a kontrol, které musí být provedeny po výrobě, a popis prostředků uplatňovaných při kontrole efektivního fungování systému řízení jakosti,

c)

záruku dodržovat závazky vyplývající ze systému řízení jakosti a udržovat jeho použitelnost a účinnost.

(3)

Výrobce v rámci systému řízení jakosti podrobuje každý osobní ochranný prostředek přezkoušení podle § 7 odst 2 pro posouzení shody výrobku s příslušnými základními požadavky.

(4)

Autorizovaná osoba

a)

posoudí zajištění systému řízení jakosti a rozhodne, zda splňuje podmínky uvedené v odstav-ci 3. U systémů řízení jakosti respektujících příslušné technické normy podle § 3 odst. 2 autorizovaná osoba vychází z toho, že systém tato ustanovení splňuje,

b)

provádí v rámci auditu všechna nezbytná objektivní hodnocení složek systému řízení jakosti a zejména kontroluje, zda systém zajišťuje shodu vyráběných osobních ochranných prostředků s certifikovaným typem,

c)

rozhodnutí obsahující výsledky kontroly a věcné odůvodnění sdělí výrobci.

(5)

Výrobce informuje autorizovanou osobu, která schválila systém řízení jakosti, o všech plánovaných změnách tohoto systému. Autorizovaná osoba přezkoumá navržené změny a rozhodne, zda změněný systém řízení jakosti odpovídá příslušným ustanovením. Své rozhodnutí sdělí výrobci. Sdělení obsahuje výsledky kontroly a odůvodněné rozhodnutí.

§ 9

(1)

Účelem dohledu nad výrobcem provozovaným systémem řízení jakosti je zajistit, aby výrobce přesně dodržoval závazky vyplývající ze schváleného systému řízení jakosti.

(2)

Výrobce umožní autorizované osobě pro účely dohledu vstup do prostorů pro provádění kontrol a zkoušek a kontrol skladování osobních ochranných prostředků a poskytne jí všechny požadované podklady, zejména

a)

dokumentaci o systému řízení jakosti,

b)

technickou dokumentaci,

c)

příručky řízení jakosti.

(3)

Autorizovaná osoba provádí pravidelný audit, aby zajistila, že výrobce dodržuje a využívá schválený systém řízení jakosti. Kopii zprávy o auditu poskytne výrobci. Autorizovaná osoba může u výrobce provádět i neohlášené návštěvy. V případě takových návštěv poskytuje výrobci protokol o návštěvě, a jestliže je to účelné, i zprávu o auditu. Výrobce předloží na požádání orgánům dozoru zprávu autorizované osoby.

§ 10

zrušen

§ 10a

(1)

U osobních ochranných prostředků,  které splňují požadavky tohoto nařízení, se namísto vydání prohlášení o shodě umisťuje na každý výrobek označení CE podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení a vydává se ES prohlášení o shodě, jímž se osvědčuje, že osobní ochranný prostředek uváděný na trh je ve shodě s ustanoveními tohoto nařízení. Náležitosti ES prohlášení o shodě jsou uvedeny v příloze č. 6 k tomuto nařízení. ES prohlášení o shodě se zpracovává pouze pro potřeby orgánů dozoru.

(2)

Označení CE musí být připojeno na každý kus vyrobeného osobního ochranného prostředku tak, aby bylo viditelné, čitelné a nesmazatelné po celou předpokládanou dobu jeho životnosti; pokud to však s ohledem na vlastnosti výrobku není možné, může být označení CE připojeno na obal. V případě účasti autorizované osoby v etapě kontroly výroby, jak je stanoveno v § 7, 8 a 9, musí být připojeno její identifikační číslo.

(3)

Na osobní ochranný prostředek nebo jeho obal může být připojeno i jiné přípustné označení, pokud tím nebude snížena viditelnost a čitelnost označení CE.

§ 11

(1)

Osobní ochranné prostředky, které budou uváděny na trh po nabytí účinnosti tohoto nařízení do 30. června 1998, mohou splňovat jen technické požadavky uplatňované podle právních předpisů platných před nabytím účinnosti tohoto nařízení.

(2)

U osobních ochranných prostředků, které před nabytím účinnosti tohoto nařízení nepodléhaly schvalování podle zákona č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů, a které budou uvedeny na trh do 30. června 1998, může být postup posouzení shody podle § 5 odst. 1 nahrazen postupem podle § 7 nebo § 8, přičemž namísto ověřování shody s certifikovaným typem se provádí ověřování přímo se základními požadavky.

(3)

U osobních ochranných prostředků, které budou uvedeny na trh v období od nabytí účinnosti tohoto nařízení do 31. prosince 1997, může jejich výrobce nebo dovozce pořídit technickou dokumentaci uvedenou v příloze č. 3 bodu 1 písm. b) a v bodu 2 dodatečně, nejpozději do 31. prosince 1997.

§ 12

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 1997.

Předseda vlády:

prof. Ing. Klaus CSc. v. r.

 

Ministr průmyslu a obchodu:

JUDr. Kühnl v. r.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 172/1997 Sb.

SEZNAM OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ, NA KTERÉ SE NAŘÍZENÍ VLÁDY NEVZTAHUJE

 

1.

Osobní ochranné prostředky navrhované a vyráběné speciálně pro použití v armádě nebo v pořádkových a bezpečnostních silách (např. přilby, štíty).

2.

Osobní ochranné prostředky pro sebeobranu (např. aerosolové rozprašovače, osobní zastrašující prostředky).

3.

Osobní ochranné prostředky navrhované a vyráběné pro soukromé používání na ochranu proti:

a)

nepříznivým povětrnostním podmínkám (např. pokrývky hlavy, sezónní oděvy, obuv, deštníky),

b)

páře a vodě (např. rukavice pro mytí nádobí),

c)

teplu (např. rukavice).

4.

Osobní ochranné prostředky, které nejsou nošeny trvale, určené pro ochranu nebo záchranu osob na lodích nebo v letadlech.

5.

Přilby a štíty určené pro uživatele motorových vozidel, která mají dvě nebo tři kola.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 172/1997 Sb.

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY

 

1. VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA VŠECHNY OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

Osobní ochranné prostředky musí poskytovat přiměřenou ochranu protivme působícím nebezpečím.

 

1.1 Zásady navrhování

 

1.1.1 Ergonomie

Osobní ochranný prostředek musí být navržen a vyroben tak, aby uživatel mohl v předpokládaných podmínkách používání normálně vykonávat činnost, při které je vystaven nebezpečím, a přitom využíval náležité ochrany nejvyšší možné úrovně.

 

1.1.2 Úrovně a třídy ochrany

 

1.1.2.1 Nejvyšší možná úroveň ochrany

Za optimální úroveň ochrany při navrhování osobního ochranného prostředku se považuje taková úroveň ochrany, která při jeho efektivním používání ještě nebrání uživateli vystavenému nebezpečí výkonu jeho normální činnosti.

 

1.1.2.2 Třídy ochrany odpovídajícírůzným úrovním nebezpečí

Kde se předpokládané podmínky používání liší tak, že lze rozpoznat více úrovní stejných nebezpečí, musí být při návrhu osobního ochranného prostředku vzaty v úvahu i příslušné třídy ochrany.

 

1.2 Nezávadnost osobního ochranného prostředku

 

1.2.1 Vyloučení nebezpečných a omezujících vlastností

Osobní ochranný prostředek musí být navržen a vyroben tak, aby při předpokládaných podmínkách používání byly vyloučeny nebezpečné a omezující vlastnosti.

 

1.2.1.1 Vhodnost výchozích materiálů

Materiály osobního ochranného prostředku, včetně jejich rozkladných produktů, nesmějí nepříznivě ovlivňovat hygienu nebo zdraví uživatele.

 

1.2.1.2 Vhodnost povrchu všech součástí osobního ochranného prostředku, které jsou v přímém styku s uživatelem

Jakákoli součást osobního ochranného prostředku, která je při používání ve styku nebo v možném styku s uživatelem, musí být prosta např. nerovností, ostrých hran, výčnělků, které by mohly způsobit nadměrné dráždění nebo zranění.

 

1.2.1.3 Největší přípustná omezení pro uživatele

Vykonávané pohyby, zaujímané pozice a smyslové vjemy mohou být osobním ochranným prostředkem omezeny jen v nejmenší možné míře, osobní ochranné prostředky nesmějí nutit uživatele k pohybům, které by způsobily ohrožení jemu nebo jiným osobám.

 

1.3 Pohodlnost a účinnost

 

1.3.1 Přizpůsobení osobního ochranného prostředku postavě uživatele

Osobní ochranný prostředek musí být navržen a vyroben tak, aby usnadňoval uživateli nasazení do správné polohy, aby po předpokládanou dobu používání s ohledem na okolní vlivy, vykonávané pohyby a zaujímané pozice byla tato poloha zabezpečena. Pro tento účel musí být možné přizpůsobit osobní ochranný prostředek postavě uživatele užitím všech vhodných prostředků, jako jsou vhodné nastavovací a seřizovací systémy nebo zabezpečení dostatečného výběru velikostí.

 

1.3.2 Hmotnost a pevnost konstrukce

Osobní ochranný prostředek musí být co nejlehčí při zachování pevnosti a účinnosti. Kromě doplňkových požadavků, které osobní ochranný prostředek musí splňovat podle bodu 3 vůči specifickým nebezpečím, musí být též schopen odolávat vlivům okolí za předpokládaných podmínek jeho používání.

 

1.3.3 Kompatibilita různých typů osobních ochranných prostředků navržených pro současné používání

Jestliže stejný výrobce nebo dovozce uvádí na trh několik modelů osobních ochranných prostředků různých typů k zajištění současné ochrany souvisejících částí těla proti kombinovaným nebezpečím, musí být tyto modely kompatibilní.

 

1.4 Informace poskytované výrobcem nebo dovozcem

Při uvedení osobního ochranného prostředku na trh musí být výrobcem nebo dovozcem kromě názvu a adresy výrobce a dovozce vydány a poskytovány pokyny obsahující všechny nezbytné informace o:

a) používání, skladování, čistění, údržbě, přezkušování a dezinfekci. Doporučené prostředky pro čistění, údržbu a dezinfekci nesmějí mít žádný nepříznivý účinek na osobní ochranný prostředek nebo uživatele, jsou-li používány v souladu s doporučenými pokyny,

b) dosahované účinnosti osobního ochranného prostředku, jak byla určena během zkoušek ke kontrole úrovní nebo tříd ochrany,

c) vhodném příslušenství osobního ochranného prostředku a o charakteristikách příslušných náhradních dílů,

d) třídách ochrany odpovídajících různým úrovním nebezpečí a z toho vyplývajících omezení používání,

e) datu skončení použitelnosti nebo o době použitelnosti osobního ochranného prostředku nebo jeho určitých součástí,

f) způsobu balení vhodném pro přepravu,

g) významu všech označení umístěných na osobním ochranném prostředku (bod 2.12).

h) pokud to připadá v úvahu, odkazy na právní předpisy použité v souladu s § 5 odst. 7 písm. b),

i) názvu, adrese a identifikačním čísle autorizované osoby zúčastněné ve stadiu navrhování osobního ochranného prostředku.

Tyto pokyny musí být přesné a souhrnné a musí být poskytovány v českém jazyce.

 

2. DOPLŇKOVÉ POŽADAVKY SPOLEČNÉ PRO VÍCE TYPŮ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ

 

2.1 Osobní ochranný prostředek s prvky pro přizpůsobení

Pokud je osobní ochranný prostředek vybaven prvky pro přizpůsobení, musí být tyto prvky konstruovány a vyrobeny tak, aby za předpokládaných podmínek používání nedošlo k jejich neúmyslnému přestavení bez vědomí uživatele.

 

2.2 Osobní ochranný prostředek „obklopující“ chráněné části těla

Pokud je to možné, musí být osobní ochranný prostředek „obklopující“ chráněné části těla dostatečně větrán, aby se omezilo pocení vznikající při používání; jestliže tomu tak není, musí být vybaven prvky pohlcujícími pot.

 

2.3 Osobní ochranné prostředky pro obličej, oči a dýchací orgány

Omezení zorného pole nebo vidění při užívání osobních ochranných prostředků pro obličej, oči nebo dýchací orgány musí být sníženo na minimum.

Ochrana očí u těchto osobních ochranných prostředků musí mít optické vlastnosti odpovídající druhu, přesnosti a době prováděné činnosti.

Je-li třeba, musí být tyto osobní ochranné prostředky vybaveny prvky omezujícími orosení nebo zamlžení.

Osobní ochranné prostředky určené pro uživatele, kteří používají korekci zraku, musí umožňovat nošení brýlí nebo kontaktních čoček.

 

2.4 Osobní ochranné prostředky podléhající stárnutí

Jestliže je známo, že parametry nového osobního ochranného prostředku mohou být významně ovlivněny stárnutím, musí být neodstranitelně vyznačeno na každém kusu osobního ochranného prostředku a na vyměnitelné součástce uváděné na trh datum výroby nebo, jestliže je to možné, datum ukončení použitelnosti nebo vyznačena doba použitelnosti takovým způsobem, aby byl vyloučen jakýkoliv mylný výklad; tyto informace musí být rovněž neodstranitelně vyznačeny na obalu.

Jestliže výrobce nebo dovozce není schopen zaručit obecně dobu použitelnosti osobního ochranného prostředku, musí jeho písemné pokyny poskytovat všechny potřebné informace umožňující zákazníku nebo uživateli určit datum použitelnosti, přičemž bere v úvahu úroveň jakosti výrobku a potřebné podmínky skladování, používání, čistění, seřizování a údržby.

Je-li pravděpodobné, že dojde k patrnému a rychlému znehodnocení účinnosti osobního ochranného prostředku stárnutím, které vyplývá z pravidelně se opakujícího čisticího postupu doporučeného výrobcem, musí výrobce, pokud je to možné, vyznačit na každém osobním ochranném prostředku uváděném na trh maximální počet čisticích operací, které smějí být provedeny do kontroly nebo do vyřazení; není-li umístění na výrobku možné, musí výrobce poskytnout tyto informace v písemných pokynech.

 

2.5 Osobní ochranný prostředek, který může být zachycen pohyblivými částmi

Kde předpokládané podmínky používání zahrnují nebezpečí zachycení osobního ochranného prostředku pohyblivými částmi a tím vznik nebezpečí pro uživatele, musí mít osobní ochranný prostředek jen takovou pevnost, při jejímž překročení se součást poruší a tím se vyloučí nebezpečí.

 

2.6 Osobní ochranný prostředek pro používání v prostředí s nebezpečím výbuchu

Osobní ochranný prostředek určený pro používání v prostředí s nebezpečím výbuchu musí být navržen a vyroben tak, aby nebyl zdrojem elektrického nebo elektrostatického oblouku nebo jiskry nebo mechanicky vyvolané jiskry, které mohou způsobit vznícení výbušné směsi.

 

2.7 Osobní ochranný prostředek určený pro nouzové použití nebo pro rychlé nasazení nebo rychlé sejmutí nebo rychlé nasazení i sejmutí

Tyto osobní ochranné prostředky musí být navrženy a vyrobeny tak, aby se snížila na minimum doba potřebná pro jejich nasazení, sejmutí nebo nasazení i sejmutí, a pokud tyto osobní ochranné prostředky vyžadují správné umístění na uživateli nebo sejmutí s uživatele, musí umožnit rychlou a jednoduchou obsluhu.

 

2.8 Osobní ochranný prostředek určený pro používání ve velmi nebezpečných situacích

Pokyny dodávané výrobcem nebo dovozcem spolu s osobním ochranným prostředkem určeným pro používání ve velmi nebezpečných situacích, uvedeným v § 5 odst. 5 tohoto nařízení, musí zahrnovat specifické údaje určené pro kvalifikované a vyškolené osoby, které jsou způsobilé si je správně vyložit a zajistit správné používání osobních ochranných prostředků.

Pokyny musí též popisovat postup, kterým uživatel ověřuje, že osobní ochranný prostředek je správně seřízen a připraven k použití.

Jestliže osobní ochranný prostředek obsahuje zařízení, které signalizuje ztrátu zajišťované úrovně ochrany, musí být toto zařízení provedeno tak, aby uživatel byl o ztrátě úrovně ochrany spolehlivě informován za podmínek, pro které je osobní ochranný prostředek určen.

 

2.9 Osobní ochranné prostředky obsahující součásti, které mohou být uživatelem seřizovány nebo vyměňovány

Jakékoli součásti osobních ochranných prostředků, které mohou být uživatelem seřizovány nebo vyměněny, musí být provedeny tak, aby usnadňovaly nastavení, upevnění nebo výměnu bez použití nářadí.

 

2.10 Osobní ochranný prostředek určený pro připojení k jinému doplňkovému zařízení

Jestliže osobní ochranný prostředek obsahuje systém umožňující připojení k jinému doplňkovému zařízení, musí být připojovací prvek navržen a vyroben tak, aby umožnil připojení pouze na příslušné zařízení.

 

2.11 Osobní ochranný prostředek obsahující hydraulický nebo pneumatický cirkulační systém

Jestliže osobní ochranný prostředek obsahuje hydraulický nebo pneumatický cirkulační systém, musí být proveden tak, aby umožnil za předpokládaných podmínek používání dostatečný oběh kapaliny nebo plynu v blízkosti všech chráněných částí těla, bez ohledu na uživatelovy pohyby nebo pozice.

 

2.12 Označení osobních ochranných prostředků související se zdravím a bezpečností

Označení osobních ochranných prostředků související se zdravím a bezpečností uživatele na nich umístěné musí mít přednostně podobu piktogramů nebo ideogramů a musí zůstávat dokonale čitelné po celou předpokládanou dobu použitelnosti osobních ochranných prostředků. Toto označení musí být úplné, přesné a srozumitelné, aby neumožňovalo mylný výklad. Pokud označení obsahuje slova nebo věty, musí být uvedeny v českém jazyce. Jestliže rozměry osobního ochranného prostředku (nebo součásti osobního ochranného prostředku) neumožňují umístění označení, musí být příslušné údaje uvedeny na obalech a v písemných pokynech výrobce nebo dovozce.

 

2.13 Osobní ochranný prostředek - výstražný oděv s vysokou viditelností

Výstražný oděv s vysokou viditelností musí mít jeden (nebo více) účelně umístěných prostředků nebo zařízení pro vyzařování přímého nebo odraženého viditelného záření patřičné světelné intenzity, fotometrických a kolorimetrických vlastností.

 

2.14 Osobní ochranné prostředky chránící proti několika současně působícím nebezpečím

Každý osobní ochranný prostředek navržený k ochraně uživatele proti několika možným současně působícím nebezpečím musí být proveden tak, aby splňoval doplňkové požadavky specifické pro každé z těchto nebezpečí (viz bod 3).

 

3. DOPLŇKOVÉ POŽADAVKY PRO SPECIFICKÁ NEBEZPEČÍ

 

3.1 Ochrana před mechanickým nárazem

 

3.1.1 Náraz způsobený padajícími nebo vrženými předměty nebo střetem částí těla s překážkou

Osobní ochranný prostředek vhodný pro toto nebezpečí musí dostatečně ztlumit náraz, aby zabránil poranění chráněné části těla, a to nejméně do úrovně energie nárazu, nad níž by již nadměrné rozměry nebo hmotnost tlumicího zařízení vyloučily účinné používání osobního ochranného prostředku.

 

3.1.2 Pády osob

 

3.1.2.1 Zamezení pádům způsobeným uklouznutím

Podešve pro obuv určenou proti uklouznutí musí být provedeny tak, aby zajistily dostatečnou přilnavost při došlápnutí a dostatečné tření se zřetelem k povaze nebo stavu povrchu. Lze použít i přídavné prvky.

 

3.1.2.2 Zamezení pádům z výšky a do hloubky

Osobní ochranný prostředek určený pro zamezení pádům z výšky (nebo do hloubky) nebo jejich důsledkům musí obsahovat zachycovací postroj a upevňovací systém, který je možné připojit ke spolehlivému kotevnímu bodu. Musí být proveden tak, aby při předpokládaných podmínkách použití byl svislý pokles uživatele snížen na minimum, aby se zabránilo střetnutí s překážkami a aby brzdná síla nedosáhla mezní hodnoty, při jejímž překročení by mohlo dojít k poškození těla uživatele nebo k přetržení nebo prasknutí jakékoliv součástky osobního ochranného prostředku, pokud by přetržení nebo prasknutí součástky způsobilo pád uživatele.

Musí být též zajištěno, aby po pádu a zabrzdění byl uživatel udržován v takové poloze, ve které může očekávat nezbytnou pomoc.

Pokyny výrobce nebo dovozce musí blíže určovat zejména všechny významné informace týkající se:

a) charakteristik spolehlivého kotevního bodu a nezbytné minimální světlé výšky pod uživatelem,

b) řádného způsobu oblečení zachycovacího postroje na tělo a připojení upevňovacího systému ke spolehlivému kotevnímu bodu.

 

3.1.3 Mechanické vibrace

Osobní ochranný prostředek určený pro předcházení účinkům mechanických vibrací musí být schopen zajistit přiměřený útlum vibrací přenášených na celé tělo nebo jeho část.

Za žádných okolností nesmí efektivní hodnota zrychlení vibrací přenášených na uživatele převyšovat nejvyšší přípustnou hodnotu doporučenou s ohledem na předpokládanou maximální denní expozici ohrožených částí těla.

 

3.2 Ochrana proti stlačení(statickému) části těla

Osobní ochranný prostředek určený pro ochranu části těla proti namáhání v tlaku (statickému) musí být schopný dostatečně ztlumit jeho účinek, aby zabránil vážnému zranění nebo chronickému onemocnění z otlaku.

 

3.3 Ochrana proti mechanickému poškození částí těla

Výchozí materiály a jiné součásti osobních ochranných prostředků určených pro ochranu celého těla nebo jeho části před povrchovým mechanickým zraněním, jako je odřenina, penetrující poranění, tržně zhmožděná rána, řezná rána atd., musí být zvoleny a provedeny tak, aby za předpokládaných podmínek používání bylo zajištěno, že tyto osobní ochranné prostředky poskytují dostatečnou odolnost vůči uvedeným mechanickým poraněním.

 

3.4 Ochrana před utonutím (záchranné plovací vesty, záchranné rukávy a záchranné obleky)

Osobní ochranný prostředek určený pro ochranu před utonutím musí vynést uživatele, který může být vyčerpán nebo být v bezvědomí po pádu do kapalného prostředí, tak rychle, jak je to možné bez nebezpečí pro jeho zdraví, a udržovat ho na hladině v poloze, která umožňuje dýchání při čekání na pomoc.

Osobní ochranný prostředek může být vyplněn (úplně nebo částečně) nadnášejícím materiálem nebo může být nafouknut plynem přivedeným ručně nebo automaticky nebo ústy.

Za předpokládaných podmínek používání:

a) osobní ochranný prostředek musí, aniž by to bylo na závadu jeho správné funkci, odolávat účinkům nárazu při pádu do kapalného prostředí a účinkům tohoto prostředí samotného,

b) nafukovací osobní ochranný prostředek musí být uzpůsoben pro rychlé a úplné nafouknutí.

Pokud to předpokládané podmínky používání vyžadují, musí určité osobní ochranné prostředky rovněž vyhovovat jednomu nebo více následujícím doplňkovým požadavkům:

c) musí mít všechna zařízení pro nafouknutí podle druhého odstavce současně se světelným nebo zvukovým signalizačním zařízením, nebo s obojím signalizačním zařízením,

d) musí mít takové zařízení pro upevnění a připoutání těla, s jehož pomocí může být uživatel vyzdvižen z kapalného prostředí,

e) musí být vhodné pro dlouhodobé používání po celou dobu činnosti, při níž je uživatel vystaven nebezpečí pádu do kapalného prostředí, nebo která vyžaduje ponoření do něj. Je nutné uvažovat i případ, kdy je uživatel oblečen.

 

3.4.1 Plovací prostředky

Plovací prostředky zajišťují v závislosti na předpokládaném používání účinný vztlak, který je bezpečný a poskytuje spolehlivou podporu ve vodě. V předpokládaných podmínkách používání tento osobní ochranný prostředek nesmí omezovat volnost pohybu uživatele, ale musí mu umožňovat zejména plavat nebo unikat nebezpečí nebo zachraňovat jiné osoby.

 

3.5 Ochrana proti škodlivým účinkům hluku

Osobní ochranný prostředek určený pro předcházení škodlivým účinkům hluku musí být schopen utlumit hluk na takovou míru, že ekvivalentní hladiny zvuku vnímané uživatelem nepřevýší za žádných okolností nejvyšší přípustné hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem. Pokud není zvláštní právní předpis vydán, uplatňují se denní mezní limity stanovené směrnicí Rady.3)

Každý osobní ochranný prostředek musí nést označení stupně útlumu hluku a hodnotu indexu komfortu osobního ochranného prostředku; pokud to není možné, musí být označení umístěno na obalu.

 

3.6 Ochrana proti žáru, plameni nebo proti současnému působení žáru a plamene

Osobní ochranný prostředek určený pro ochranu celého těla nebo jeho části před účinky žáru, plamene nebo proti současnému působení žáru a plamene musí mít tepelně izolační schopnost a mechanickou pevnost přiměřenou předpokládaným podmínkám použití.

 

3.6.1 Materiály osobních ochranných prostředků a ostatní součásti

Základní materiály osobních ochranných prostředků a ostatní součásti vhodné pro ochranu před sálavým teplem a teplem sdíleným prouděním musí mít odpovídající koeficient prostupu tepelného toku a být dostatečně odolné proti žáru a plameni, aby bylo za předpokládaných podmínek použití vyloučeno nebezpečí samovznícení.

Pokud musí být vnější strana těchto materiálů a součástí odrážející, její schopnost odrážení musí být přiměřená intenzitě toku tepla způsobeného sáláním v infračervené oblasti.

Materiály a ostatní součásti osobních ochranných prostředků určených pro krátkodobé použití v prostředí s vysokou teplotou a osobní ochranné prostředky, které mohou být postříkány horkými produkty, jako je velké množství roztaveného materiálu, musí rovněž mít takovou tepelnou kapacitu, aby zadržely odpovídající množství akumulovaného tepla, dokud uživatel neopustí nebezpečnou oblast a neodloží osobní ochranný prostředek.

Materiály osobních ochranných prostředků a ostatní součásti, které mohou být postříkány velkým množstvím horkých produktů, musí rovněž mít dostatečnou schopnost tlumení mechanických nárazů podle bodu 3.1.

Materiály osobních ochranných prostředků a ostatní součásti, které mohou náhodně přijít do kontaktu s plamenem, a takové, které se používají při výrobě hasičské výstroje, musí mít rovněž míru odolnosti proti žáru a plameni odpovídající nebezpečí předpokládanému při použití. Nesmějí se tavit, jsou-li vystaveny účinkům plamene, ani dále samovolně hořet nebo žhnout.

 

3.6.2 Osobní ochranné prostředky připravené k použití

Za předpokládaných podmínek používání:

1. množství tepla propouštěného osobním ochranným prostředkem k uživateli musí být dostatečně nízké, aby se za jakýchkoliv okolností předešlo dosažení prahu bolesti v ohrožené části těla nebo ohrožení zdraví teplem akumulovaným během nošení,

2. osobní ochranný prostředek musí, je-li to nezbytné, zabraňovat průniku kapaliny nebo páry a nesmí způsobovat popáleniny v důsledku kontaktu mezi jeho ochrannou vrstvou a uživatelem.

Jestliže osobní ochranný prostředek obsahuje ochlazovací zařízení, které pracuje na principu vypařování kapaliny nebo sublimace pevné látky, musí být jeho provedení takové, aby uvolněné těkavé látky byly odváděny za vnější ochrannou vrstvu a nikoliv směrem k uživateli.

Pokud je osobní ochranný prostředek dýchacích orgánů součástí osobního ochranného prostředku, musí plnit určenou ochrannou funkci za předpokládaných podmínek použití.

Pokyny výrobce nebo dovozce doprovázející každý osobní ochranný prostředek určený pro krátkodobé použití v prostředí s vysokými teplotami musí poskytovat všechny příslušné údaje o maximálně přípustném vystavení uživatele účinkům tepla, je-li používán v souladu s určeným účelem.

 

3.7 Ochrana proti chladu

Osobní ochranný prostředek určený pro ochranu celého těla nebo jeho části před účinky chladu musí mít tepelnou izolační kapacitu a mechanickou pevnost odpovídající předpokládaným podmínkám používání, pro které je uveden na trh.

 

3.7.1 Materiály osobních ochranných prostředků a ostatní součásti

Materiály osobních ochranných prostředků a ostatní součásti vhodné pro ochranu před chladem musí mít koeficient prostupu tepelného toku tak nízký, jak je požadováno za předpokládaných podmínek používání.

Ohebné materiály a ostatní součásti osobního ochranného prostředku určeného pro používání v prostředí s nízkými teplotami si musí uchovat takový stupeň ohebnosti, který se požaduje pro nezbytné pohyby a pozice.

Materiály osobních ochranných prostředků a ostatní součásti, které mohou být postříkány velkým množstvím chladných produktů, musí mít rovněž dostatečnou schopnost tlumení mechanických nárazů podle bodu 3.1.

 

3.7.2 Osobní ochranné prostředky připravené k použití

Za předpokládaných podmínek použití:

1. tepelný tok přenesený osobním ochranným prostředkem k uživateli musí být dostatečně nízký, aby se předešlo za jakýchkoliv okolností v jakémkoliv bodu ohrožené části těla, včetně konečků prstů rukou i nohou, dosažení prahu bolesti nebo ohrožení zdraví chladem akumulovaným během nošení,

2. osobní ochranný prostředek musí co možná nejvíce zabraňovat průniku kapalin, jako je dešťová voda, a nesmí způsobovat zranění v důsledku kontaktu mezi uživatelem a ochrannou vrstvou proti chladu.

Pokud je osobní ochranný prostředek dýchacích orgánů součástí osobního ochranného prostředku, musí plnit určenou ochrannou funkci za předpokládaných podmínek použití.

Pokyny výrobce nebo dovozce doprovázející každý osobní ochranný prostředek určený pro krátkodobé použití v prostředí s nízkými teplotami musí poskytovat všechny příslušné údaje o maximálně přípustném vystavení uživatele účinkům chladu, je-li osobní ochranný prostředek používán v souladu s určeným účelem.

 

3.8 Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Osobní ochranný prostředek určený pro ochranu celého těla nebo jeho části před účinky elektrického proudu musí mít dostatečné izolační vlastnosti proti napětí, kterému má být uživatel vystaven za nejnepříznivějších předpokládaných podmínek používání.

Výchozí materiály a ostatní součásti osobních ochranných prostředků musí být provedeny tak, aby zajistily, že unikající proud procházející všemi ochrannými vrstvami za zkušebních podmínek obdobných těm, které přicházejí v úvahu při používání, je snížen na minimum. Hodnota unikajícího proudu musí být v každém případě pod maximální přípustnou hodnotou, včetně její tolerance.

Spolu s obaly musí osobní ochranné prostředky určené výhradně pro použití během práce nebo činností na elektrických zařízeních, která jsou nebo mohou být pod napětím, mít:

a) označení identifikující třídu elektrické ochrany v závislosti na jmenovitém a maximálním napětí, nebo odpovídající jmenovité nebo maximální napětí, nebo obojí,

b) označení výrobním číslem a datem výroby.

Na vnější straně ochranné vrstvy těchto osobních ochranných prostředků musí být dále volné místo pro vepsání data uvedení do používání a údajů o pravidelných zkouškách nebo prohlídkách, které mají být provedeny.

Pokyny výrobce nebo dovozce musí uvádět zejména výhradní používání, pro které jsou typy osobních ochranných prostředků určeny a povahu a četnost zkoušek dielektrických vlastností, které mají být provedeny během životnosti osobního ochranného prostředku.

 

3.9 Ochrana proti záření

 

3.9.1 Neionizující záření

Osobní ochranný prostředek určený pro zamezení akutního nebo chronického poškození očí zdroji neionizujícího záření musí za předpokládaných podmínek používání absorbovat nebo odrážet většinu energie vyzářené ve vlnových délkách, které poškozují zdraví, bez přílišného ovlivnění přenosu neškodné části viditelného spektra, vnímání kontrastu a schopnosti rozeznávání barev, pokud je to požadováno.

Ochranné brýle proto musí být provedeny tak, aby měly pro všechny vlnové délky poškozující zdraví takové činitele spektrálního prostupu, jejichž hodnota hustoty zářivé energie osvětlení přicházející do oka uživatele po prostupu filtrem byla snížena na minimum. Hustota zářivé energie nesmí za žádných okolností převyšovat maximální přípustnou hodnotu.

Brýle nesmějí za předpokládaných podmínek používání zhoršovat nebo ztrácet své vlastnosti v důsledku ozáření a všechny na trh uvedené výrobky musí být označeny číslem ochranného faktoru, který odpovídá spektrálnímu rozložení činitele prostupu.

Brýle vhodné pro ochranu před zdroji záření stejného typu musí být klasifikovány ve vzestupném pořadí jejich čísel ochrany a pokyny výrobce nebo dovozce musí uvádět zejména křivky prostupu, které umožní výběr nejvhodnějšího osobního ochranného prostředku za respektování všech vlivů při praktickém používání, jako je vzdálenost od zdroje a spektrální rozložení vyzařované energie v této vzdálenosti.

Příslušné číslo ochrany musí být vyznačeno výrobcem na všech brýlích s ochranným filtračním účinkem.

 

3.9.2 Ionizující záření

 

3.9.2.1 Ochrana proti vnější radioaktivní kontaminaci

Výchozí materiály osobních ochranných prostředků a ostatní součásti navržené pro ochranu celého těla nebo jeho části proti radioaktivnímu prachu, plynům, kapalinám nebo jejich směsím musí být zvoleny nebo navrženy tak, aby za předpokládaných podmínek používání zabezpečily, že tento prostředek účinně zabrání průniku kontaminantů.

V závislosti na podstatě nebo stavu těchto kontaminantů může být potřebná těsnost dosažena neprostupností ochranných vrstev nebo jakýmikoliv prostředky, jako jsou větrací a přetlakové systémy navržené tak, aby zabránily zpětnému rozptylu kontaminantů.

Jakékoliv dekontaminační opatření, kterému je osobní ochranný prostředek podroben, nesmí nepříznivě ovlivnit jeho možné opětovné použití během předpokládané životnosti těchto prostředků.

 

3.9.2.2 Částečná ochrana proti vnějšímu ozáření

Osobní ochranný prostředek určený pro úplnou ochranu uživatele před vnějším ozářením nebo, pokud to není možné, pro při měřené zeslabení tohoto ozáření, musí být proveden alespoň k ochraně vůči slabému elektronovému záření (např. záření beta) nebo nízkoenergetickým fotonům (např. rentgenové záření, záření gama).

Materiály a ostatní součásti osobních ochranných prostředků musí být zvoleny a provedeny tak, aby poskytovaly dostatečnou ochranu uživatele při předpokládaných podmínkách používání, aniž by prodlužovaly dobu ozáření omezením možnosti pohybů nebo postojů uživatele (1.3.2).

Osobní ochranný prostředek musí být opatřen označením udávajícím typ a tloušťku materiálu (materiálů) ze kterého byl vyroben, které odpovídají předpokládaným podmínkám použití.

 

3.10 Ochrana před nebezpečnými látkami a infekčními činiteli

 

3.10.1 Ochrana dýchacích orgánů

Osobní ochranný prostředek určený k ochraně dýchacích orgánů musí dodávat uživateli dýchatelný vzduch, je-li vdechované ovzduší znečištěno nebo má nedostatečnou koncentraci kyslíku.

Dýchatelný vzduch dodávaný uživateli prostřednictvím osobního ochranného prostředku musí být získáván vhodným způsobem, například po filtraci znečištěného vzduchu ochranným zařízením nebo přístrojem nebo dodávkou z neznečištěného zdroje.

Materiály a ostatní součásti osobních ochranných prostředků musí být provedeny tak, aby zajistily za předpokládaných podmínek používání uživateli dostatečné přiměřené dýchání a hygienu po dobu nošení.

Těsnost lícnicové části, v případě filtračních zařízení i filtrační kapacita a pokles tlaku při vdechování nesmí umožňovat průnik škodlivin ze znečištěného ovzduší v takové míře, která by nepříznivě ovlivnila zdraví nebo hygienu uživatele.

Osobní ochranný prostředek musí mít identifikační označení výrobce nebo dovozce a podrobnosti o vlastnostech charakterizujících osobní ochranný prostředek, které ve spojení s pokyny pro používání umožní vyškolenému a kvalifikovanému uživateli jeho správné použití.

V případě, že osobní ochranný prostředek je vybaven filtrem, musí pokyny výrobce nebo dovozce udávat datum použitelnosti nového filtru a podmínky pro skladování filtru v původním balení.

 

3.10.2 Ochrana před ohrožením pokožky a očí

Osobní ochranný prostředek určený pro zamezení povrchového kontaktu celého těla nebo jeho části s nebezpečnými látkami a infekčními činiteli musí zabránit za předpokládaných podmínek používání penetraci nebo difuzi takových látek ochrannou vrstvou.

Materiály a ostatní součásti osobních ochranných prostředků musí být provedeny tak, aby zajistily úplnou těsnost, která umožňuje dlouhotrvající používání. Pokud není možné zajistit úplnou těsnost, musí být stanovena omezená doba nošení.

Tam, kde vlastnosti určitých nebezpečných látek nebo infekčních činitelů a předpokládané podmínky použití umožňují vysoký průnik nebezpečných látek a infekčních činitelů časově omezující poskytovanou ochranu, musí být osobní ochranný prostředek podroben standardním zkouškám odpovídajícím jeho klasifikaci z hlediska účinnosti. Osobní ochranný prostředek vyhovující těmto zkouškám musí mít označení, které uvádí názvy nebo kódy látek použitých při zkouškách a odpovídající dobu ochrany. Pokyny výrobce nebo dovozce musí dále obsahovat vysvětlení kódů, podrobný popis provedených zkoušek a určení maximální možné doby ochrany za různých podmínek používání.

 

3.11 Ochrana při potápění

 

1. Dýchací přístroj

Dýchací přístroj musí dodávat uživateli za předpokládaných podmínek používání dýchatelnou plynnou směs a přitom zejména respektovat maximální hloubku ponoření.

 

2. Ochranné prostředky pro potápění musí v případech, kde to předpokládané podmínky používání vyžadují, zahrnovat:

a) oděv, který chrání uživatele před působením tlaku vyvolaného hloubkou ponoření podle bodu 3.2 a před chladem podle bodu 3.7,

b) výstražné zařízení k včasnému upozornění uživatele na blížící se přerušení nebo ukončení dodávky dýchatelné plynné směsi podle bodu 2.8,

c) záchranný prostředek umožňující uživateli návrat na hladinu podle bodu 3.4.1.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 172/1997 Sb.

TECHNICKÁ DOKUMENTACE DODÁVANÁ VÝROBCEM NEBO DOVOZCEM

 

Dokumentace podle § 4 obsahuje všechny důležité údaje o prostředcích užitých výrobcem pro zajištění toho, aby osobní ochranný prostředek vyhovoval příslušným základním požadavkům.

 

V případě osobních ochranných prostředků uvedených v § 5 odst. 1 dokumentace zahrnuje zejména

 

1. technický spis sestávající z

 

a)

celkových a podrobných výkresů osobního ochranného prostředku doplněných, pokud je to potřebné, výpočty a výsledky zkoušek vzorku v míře nezbytné pro ověření shody základních požadavků,

b)

úplného seznamu základních požadavků a norem podle § 3 odst. 2 nebo jiných technických specifikací, které byly vzaty v úvahu při navrhování výrobku;

 

2.

popis kontrolních a zkušebních prostředků použitých výrobcem nebo dovozcem pro ověření shody výroby osobního ochranného prostředku s technickými normami podle § 3 odst. 2 nebo jinými technickými specifikacemi a pro zachování úrovně jakosti;

 

3.

kopie informačních pokynů uvedených v příloze č. 2 bodu 1.4.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 172/1997 Sb.

OZNAČENÍ CE

 

1.

Grafická podoba označení CE je stanovena zvláštním právním předpisem.4)

 

2.

U osobních ochranných prostředků malých rozměrů nemusí být požadavek na minimální rozměry nejméně 5 mm dodržen.

 

3.

V případě účasti autorizované osoby v etapě kontroly výroby, jak je uvedeno v § 7, 8 a 9, musí být za CE označením shody připojeno její identifikační číslo.

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 172/1997 Sb.

PODMÍNKY AUTORIZACE

 

Podmínkami autorizace podle § 11 odst. 2 zákona jsou

 

a)

potřebné personální vybavení a nezbytné prostředky, vybavení nebo zařízení,

b)

odborná způsobilost a profesionální bezúhonnost pracovníků,

c)

nezávislost zaměstnanců a technických pracovníků, kteří provádějí zkoušky, připravují zprávy, vydávají certifikáty a provádějí ověřování podle tohoto nařízení, vůči všem subjektům přímo nebo nepřímo zainteresovaným na osobních ochranných prostředcích,

d)

zachování mlčenlivosti zaměstnanců autorizované osoby o skutečnostech, o nichž se dozvídají při činnosti autorizované osoby podle tohoto nařízení,

e)

pojištění odpovědnosti za škodu ( § 11 odst. 3 zákona).

 

Plnění podmínek uvedených pod písmeny a) a b) bude pravidelně kontrolováno Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ( § 11 odst. 4 zákona).

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 172/1997 Sb.

VZOR ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

 

Výrobce1)

...................................................................................................................................................................................

prohlašuje, že nový osobní ochranný prostředek dále popsaný2)

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

je ve shodě s ustanoveními nařízení vlády č. 172/1997 Sb., které je v souladu se směrnicí Rady 89/686/EHS z 21. prosince 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků, ve znění směrnic Rady 93/68/EHS, 93/95/EHS a 96/58/ES a popřípadě s technickou normou podle § 3 odst. 2 nařízení vlády

 

č. ................... (pro osobní ochranné prostředky uvedené v § 5 odst. 4 a 5)

 

je identický s osobním ochranným prostředkem, který je předmětem ES certifikátu o shodě č. ................... vydaného3),4)

...................................................................................................................................................................................

je předmětem postupu stanoveného v § 7 nebo § 8 a 94) nařízení vlády č. 172/1997 Sb. pod dozorem autorizované osoby3)

...................................................................................................................................................................................

 

Vyhotoveno v ..............................., dne .........................................

 

........................................

Podpis5)

 

Vysvětlivky:

1)

Obchodní název a plná adresa; zplnomocnění zástupci musí rovněž uvést obchodní jméno a adresu výrobce.

2)

Popis osobního ochranného prostředku - značka, typ, číslo výrobní série atd.

3)

Název a adresa autorizované osoby.

4)

Nehodící se škrtněte.

5)

Jméno a funkce osoby zplnomocněné podepisovat jménem výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
Čl. II zákona č. 284/2000 Sb.2.7.2001


Poznámky pod čarou:

Směrnice Rady 89/686/EHS z 21. prosince 1989 o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se osobních ochranných prostředků, ve znění směrnic Rady 93/68/EHS, 93/95/EHS a 96/58/ES.

Například Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA), vyhlášený pod č. 56/2001 Sb.m.s.

Poznámky pod čarou:
1

Směrnice Rady 89/686/EHS z 21. prosince 1989 o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se osobních ochranných prostředků, ve znění směrnic Rady 93/68/EHS, 93/95/EHS a 96/58/ES.

2

Například Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA), vyhlášený pod č. 56/2001 Sb.m.s.