Čekejte, prosím...
A A A
287/1997 Sb. znění účinné od 28. 11. 1997

287

 

ZÁKON

ze dne 20. listopadu 1997,

kterým se doplňuje zákon č. 236/1995 Sb.,

o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci

a některých státních orgánů a soudců,

ve znění zákona č. 138/1996 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., se doplňuje takto:

Za § 4 se vkládá nový § 4a, který zní:

§ 4a

 

Představiteli a soudci další plat za druhé pololetí roku 1997 nenáleží․“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Zeman v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.