Čekejte, prosím...
A A A
307/1997 Sb. znění účinné od 16. 12. 1997 do 30. 11. 2000

307

 

ZÁKON

ze dne 12. listopadu 1997,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 113/1993 Sb.,

o Fondu dětí a mládeže

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže, se mění a doplňuje takto:

 

1.

V § 4 odst. 2 se za slova „fyzických a právnických osob“ vkládají tato slova: „, jakož i z prodejů těchto majetkových účastí“.

 

2.

V § 5 odst. 3 věta první zní: „Po skončení roku sestavuje Fond roční účetní závěrku současně s výroční zprávou o činnosti Fondu (dále jen „výroční zpráva“) a předkládá je k vyjádření vládě a ke schválení Poslanecké sněmovně do tří měsíců po skončení rozpočtového roku.“.

 

3.

V § 6 odst. 1 se za slovy „tohoto zákona“ nahrazuje spojka „a“ čárkou a na konci se za slovo „Fondu“ připojují tato slova: „a k podnikatelské a další činnosti podle § 4 odst. 2“.

 

4.

V § 6 odst. 4 písm. b) se za slovo „majetek“ vkládají tato slova: „a majetkové účasti“.

 

5.

V § 6 odst. 4 písm. c) se za slova „obchodní společnost“ vkládají tato slova: „, obecně prospěšnou společnost,2a)“ a slova „nebo družstvo“ se nahrazují slovem „družstvo“.

 

6.

Poznámka č. 2a) zní:

__________

2a)

Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.“.

 

7.

V § 6 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

(6) Vláda je oprávněna v odůvodněných případech dát souhlas k postupu Fondu, který by vedl ke snížení celkové hodnoty majetku ve srovnatelných cenách, než byla hodnota majetku svěřeného Fondu tímto zákonem ke dni účinnosti zápisu Fondu do obchodního rejstříku․“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

 

8.

V § 6 v novém odstavci 7 se slova „o činnosti Fondu (dále jen „výroční zpráva“)“ vypouštějí.

 

9.

V § 9 odst. 3 písm. d) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

e)

vykonává-li funkci neslučitelnou s výkonem funkce předsedy nebo člena výboru.“.

 

10.

§ 18 se doplňuje odstavcem 5, který zní:

(5) Do přijetí zvláštního zákona se Fond při výkonu práv a povinností při správě majetku přiměřeně řídí ustanoveními vyhlášky Federálního ministerstva financí č. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

11.

V § 19 odst. 1 se slova „zvláštního zákona“ nahrazují slovy „nařízení vlády vydaného podle tohoto zákona“.

 

12.

V § 19 odst. 2 se slova „uzavře do nabytí účinnosti zvláštního zákona“ nahrazují slovy „uzavře do nabytí účinnosti nařízení vlády podle odstavce 1“.

Čl. II

Dnem účinnosti tohoto zákona přecházejí na Fond dětí a mládeže nemovité věci ve vlastnictví České republiky, ke kterým bylo zřízeno právo trvalého užívání bývalému Socialistickému svazu mládeže, a které ke dni účinnosti tohoto zákona nebylo zrušeno.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Zeman v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.