Čekejte, prosím...
A A A
303/1997 Sb. znění účinné od 1. 1. 2004
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 354/2003 Sb.

1.1.2004

 

303

 

ZÁKON

ze dne 13. listopadu 1997,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních,

ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu

a opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

zrušen

Čl. II

zrušen

Čl. III

Povolení k zásobování a k prodeji vybraných výrobků za ceny bez daně vydaná Ministerstvem financí podle dosavadních předpisů se považují za povolení vydaná podle tohoto zákona.

Čl. IV

Zrušují se:

1.

Vyhláška Ministerstva financí č. 297/1993 Sb., o prodeji zboží za ceny bez daně z přidané hodnoty a prodeji vybraných výrobků za ceny bez spotřebních daní v souvislosti s přestupem státní hranice.

2.

Vyhláška Ministerstva financí č. 65/1996 Sb., o způsobu vracení daně z přidané hodnoty a spotřebních daní osobám jiných států, které požívají výsad a imunit podle mezinárodních smluv, ve znění vyhlášky Ministerstva financí č. 207/1996 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 65/1996 Sb., o způsobu vracení daně z přidané hodnoty a spotřebních daní osobám jiných států, které požívají výsad a imunit podle mezinárodních smluv.

3.

Vyhláška Ministerstva financí č. 144/1994 Sb․, kterou se stanoví podmínky vracení zaplacené daně z přidané hodnoty, ve znění vyhlášky Ministerstva financí č. 61/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 144/1994 Sb., kterou se stanoví podmínky vracení zaplacené daně z přidané hodnoty.

Čl. V

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.

Zeman v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.